Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Otsi rubriikidest
Artiklid
Arvamus
Avaldatu jätkuks
Avalik pöördumine
Juhtkiri
Kes meid esindavad?
Kirjakast
Küsitlus
Lehe tutvustus
Lühiuudised
Nõuanne
Politseikroonika
Spordiuudised
Sport
Üks küsimus
Uncategorized @et
Vaikimisi

LEHE TUTVUSTUS

Sõnumitoojas 13. oktoobril

Vali­mis­te esi­me­ne päev; Raasiku valla valimisdebattide kuumim teema oli elamuarendused; Ani­ja val­las oli kolm va­li­mis­väit­lust; Kuu­sa­lu val­la va­li­mis­de­batt; Raa­si­ku val­las sel­gu­sid aas­ta ha­ri­dus- ja kul­tuu­ri­te­gi­jad; AIRA JÕÕTS Raa­si­kult on aas­ta õp­pi­ja rah­va lem­mik; ...

VIIMASED UUDISED

Keh­ras ava­ti pi­du­li­kult rah­va­ma­ja re­no­vee­ri­tud saal

„Re­no­vee­ri­mi­se täht­sa­mad üle­san­ded olid pa­ran­da­da saa­li akus­ti­kat, tuua si­sear­hi­tek­tuur­se la­hen­du­se kau­du mait­se­kalt esi­le hoo­ne vää­ri­kas aja­lu­gu, luua nu­ti­kad teh­ni­li­sed la­hen­du­sed ning pai­gal­da­da hoo­nes­se ven­ti­lat­sioo­ni­süs­teem,“...

VIIMASED LÜHIUUDISED

AIRA JÕÕTS Raa­si­kult on aas­ta õp­pi­ja rah­va lem­mik

Ree­del, 8. ok­toob­ril tun­nus­tas ha­ri­dus- ja tea­dus­mi­nis­tee­rium koos­töös Ees­ti Täis­kas­va­nu­te Koo­li­ta­ja­te As­sot­siat­sioo­ni­ga And­ras tä­na­vu­si täis­kas­va­nud õp­pi­jaid, koo­li­ta­jaid ja õpi­te­gu. Aas­ta õp­pi­ja rah­va­lem­mi­ku tiit­li päl­vis...

Kuu­sa­lu val­la üldp­la­nee­ring

Seo­ses Kuu­sa­lu val­la uue üldp­la­nee­rin­gu koos­ta­mi­se­ga tut­vus­ta­ti täp­sus­ta­tud ma­ter­ja­le pla­nee­rin­gu­te spet­sia­lis­ti Ka­di Raud­la sõ­nul au­gus­ti­kuu jook­sul ja sep­temb­ri al­gu­ses piir­kond­li­ke­le töö­rüh­ma­de­le ning ka val­la­vo­li­ko­gu...

SPORT

POLITSEIUUDISED

Aegviidus põles turbamaastik

4. septembril kell 10.19 sai häirekeskus teate, et Anija vallas Aegviidus põleb turbamaastik. Kohale saabunud päästjad tuvastasid, et turbapinnas oli süttinud järelevalveta jäänud lõkkest...

Politseiuudised

Politseiuudised

Politseiuudised

Politseiuudised

- Reklaam -
- Reklaam -

ARVAMUS

KIRJAKAST

VÕIVAD HUVI PAKKUDA