Aruküla Vaba Waldorfkooli rahastamisest

2070

Raasiku vald küsib riigilt waldorfkooli kohamaksu eest tagasi üle 114 000 euro, waldorfkool taotleb Tallinnalt 24 000 eurot.

Eelmisel nädalal avalikustas haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi plaani lõpetada järgmisel aastal riigi toetus, millega kaetakse erakoolide tegevuskulud. See põhjustas meedias arutelusid ja vastuväiteid ning hakati rääkima, et erakoolid võivad olla sunnitud tegevuse lõpetama. Riik jätkaks küll erakoolide õpetajate palgaraha, õppevahendite soetamise ja koolijuhtide töötasude rahastamist, kuid suur osa vajaminevast rahast jääks puudu. Praeguse seadusandluse järgi ei saaks, lapsevanemate   osalustasu   tõsta   puudujääva  osa  katteks, osalustasu võib suurendada vaid kuni 10 protsenti aastas.
Riik hakkas erakoolide tegevuskulude eest tasuma 2015. aastal seoses riigikohtu otsusega, eelneval neljal aastal maksid vallad-linnad. 2011. aastal jõustunud seadusesäte kohustas erakoolide tegevuskulud katta omavalitsustel. Iga erakoolis õppiva ja valla-linna elanikeregistrisse kantud õpilase eest tuli 2015. aastal tasuda kohamaksu kuni 91 eurot kuus ehk piirmäära ulatuses. Tallinna linn vaidlustas riigi antud kohustuse kohtus ning mullu oktoobris leidis riigikohus, et riik pani omavalitsustele kohustuse, kuid ei näinud selleks ette täiendavaid rahasummasid.
Tegevuskulud on koolihoonete korrashoiuks tehtavad kulutused, kommunaaltasud ja kooliga seotud muud majanduskulud.

Arukülas on Ida-Harju ainus waldorfkool
Aruküla Vaba Waldorfkool asutati 1992. aastal, ruumid asuvad Aruküla mõisas. Koolis õpitakse 1.-9. klassini, käesoleval õppeaastal on õpilasi 87. Kõrvalmajas töötab ka waldorflasteaed ühe rühmaga. Õppetasu on lasteaias ja põhikoolis 75 eurot kuus lapse kohta – see on summa, mida küsitakse vanemalt.
Raasiku vallast õpib waldorfkoolis 33 last. Vald on maksnud Aruküla Vaba Waldorfkooli tegevuskulu ehk kohamaksumust alates 2011. aastast.
Raasiku vallavanem Raivo Uukkivi räägib, et pärast riigikohtu otsust esitas vallavalitsus rahandusministeeriumile taotluse kompenseerida septembrist 2011 kuni detsembrini 2014 tehtud kulutused erakoolide kohamaksumuse tasumisel, kokku 114 000,63  eurot. Lisaks 33 lapsele, kes õpivad Aruküla waldorfkoolis, on vallas veel 6 last mujal erakoolides ning ka nende eest maksis vald kohatasu.
Raivo Uukkivi: „Saatsime ministeeriumile kaks kirja. Neist ühes puudutasime perioodi 2011-2014 ja teises käesolevat aastat. Riik ei taha tagasiulatuvalt kulutusi kinni maksta. Saime rahandusministeeriumilt vastuse, et minge kohtusse. Ilmselt need omavalitsused, kus on üksikuid erakoolides õppivaid lapsi, ei ole hakanud riigilt raha tagasi nõudma, kuid meie väikese valla jaoks on tegu päris suure lastearvu ja olulise summaga.“
2015. aasta kohta on vallavalitsus ja ministeerium sõlminud lepingu, riik tasub erakoolide kohamaksumuste eest Raasiku vallale suurusjärgus 39 000 eurot. Vald maksab erakoolidele nende esitatud arvete alusel ja siis esitab riigile kord kvartalis omakorda arve.
Kui tuleval aastal enam riik erakoolide kohamaksu tasuma ei hakka ja samas võtab omavalitsuselt kohustuse, siis Raivo Uukkivi sõnul saab olema päris huvitav situatsioon ja tekib küsimus, kas erakoolid suudavad haridusturul konkureerida: „2014 aastal esitleti niinimetatud Praxise koolivõrgu uuringut, mis oli küll pelgalt matemaatiline laste sünniarvude kokku lugemine, kuid juba seal oli Raasiku valla tänase nelja põhikooli, ka waldorfkooli, asemele kirjutatud optimaalseks arvuks kaks. Kuigi see uuring oma pealiskaudsusega ei kvalifitseeru strateegilisi suundasid andvaks arengudokumendiks, tundub siiski, et ministeerium on selle enda tegevuses aluseks võtnud. Ilmselt Raasiku vallavolikogu peab tõsiselt kaaluma, mida teha, kui seadust muudetakse Ligi plaanide kohaselt. Meie Aruküla ja Raasiku põhikoolid on maksimaalse piiri peal ja ka 33 lapse käimine waldorfkoolis annab kergendust teistele koolidele. Kui meie rahastaksime oma laste käimist erakoolis edasi, siis ilmselt jääb sellest väheks, kui teised omavalitsused tasumisest loobuvad. Hoiame teemal silma peal.“
Aruküla waldorfkool läks Tallinna vastu kohtusse
Aruküla waldorfkooli omanik on MTÜ Aruküla Vabakooli Selts. Tegevjuht Kerti Pellmas ütleb, et Raasiku vald ja teised vallad tasusid seltsile alates 2011. aastast kohamaksu, kuid Tallinna linn mitte. Seetõttu andis Aruküla Vabakooli Selts Tallinna linnavalitsuse halduskohtusse, veebruaris otsustas kohus, et Tallinn peab märtsi lõpuks võla tasuma. Kokku on koolil Tallinnalt saada 24 000 eurot, Tallinn vaidlustas otsuse.
Praegusel õppeaastal õpib Aruküla waldorfkoolis Tallinnast 18 last. Tegevjuht lisab, et peale Raasiku valla ja Tallinna on neil koolis lapsi veel Kuusalu, Viimsi, Anija ja  Kose  vallast. Kõige  rohkem  on siiski lapsi Raasiku vallast, keskmiselt 35-40 protsenti õpilastest.
„Ehkki Tallinnas on mitu waldorfkooli, on lapsevanemaid, kes soovivad, et nende laps õpiks Arukülas. Siin on vaikne ja rahulik, kool on väike ja armas, asub mõisahoones. Lapse waldorfkooli panek on teadlik otsus, paljud vanemad on sellega võtnud endale lisakohustuse, nad toovad lapsed  hommikul autodega kaugemalt kohale ja tulevad järele. Lapsevanemate aja- ja rahakulu on sageli kordades suurem, kui oleks siis, kui laps õpiks kodukoha üldhariduskoolis,“ kõneleb Kerti Pellmas.
Ta tõdeb, et Eesti Waldorfkoolide Ühendus on mures, nagu on ka teiste erakoolide pidajad: „Loodame leida ministeeriumiga kõiki pooli rahuldava lahenduse. Eestis on palju lapsi, kes vajavad individuaalset lähenemist, väiksemaid klasse, alternatiivseid meetodeid õppekava läbimiseks. Pigem oleme alternatiivkool. Omanikud on kõik lapsevanemad, õpetajad, kooli töötajad seltsi liikmetena. Õpetajate palgad on väiksemad, kui tavakoolis.“
Kooli tegevuskulude kohta lausub ta, et suur osa kohamaksust kulub Raasiku vallale mõisaruumide eest rendi tasumiseks ning kommunaalkulude katmiseks. Ka mõisamaja remonti tehakse tegevuskuludest.