25. mail oo­ta­vad La­he­maa kü­lad mat­ka­le ja pik­ni­ku­le

13

KAI­SA LIN­NO, La­he­maa Tu­ris­miü­hin­gu juht

Tu­le nau­di ke­va­det arm­said La­he­maa kü­la­sid avas­ta­des ja maa­toi­tu mek­ki­des! Ko­ha­li­kud gii­did vii­vad pik­ni­ku­ga mat­ka­le nii jalg­si kui ka rat­ta­ga, et tä­his­ta­da Eu­roo­pa kait­sea­la­de päe­va La­he­maa pik­ni­ku­päe­va­ga.

Mat­ka­ju­hid kor­ral­da­vad 25. mail ret­ki mit­mel pool La­he­maal, pa­ku­tak­se ka Põh­ja-Ees­ti toi­tu. Loo­ma­sõb­rad saa­vad Tam­mis­tu ran­na­nii­dul tut­vu­da lam­mas­te ja kar­ja­koer­te töö­ga ning süüa lam­ba­pa­da. Ver­gis või­vad lap­sed po­ni­ga sõi­ta ja paa­di­juh­ti­mist proo­vi­da. Pi­kem rat­ta­tiir kul­geb Pä­ris­pea pool­saa­rel, lü­hem Val­ge­jõe kal­las­tel. Kuu­sa­lus te­hak­se aja­loo­tuur ki­ri­ku ümb­ru­ses. Tsit­res rää­gi­tak­se mat­kal par­gi­kul­tuu­rist, Kal­me kü­las Pär­li­jõest. Päe­va lõ­pe­tab Lu­kus­ta­tud Us­te Tuur Vii­nis­tul, kus on ka te­maa­ti­li­ne te­ha­se­pik­nik. Kõi­ki­de­le mat­ka­de­le on va­ja end eel­ne­valt re­gist­ree­ri­da. Kes ta­hab La­he­maal oma­päi mat­ka­ta, võiks pik­ni­ku­toi­du os­ta Lee­si poest ja osa­le­da Kuu­sa­lu val­la orien­tee­ru­mis­män­gus. La­he­maa Tu­ris­mi­ü­hing kor­ral­dab La­he­maa pik­ni­ku­päe­va teist aas­tat. Täp­sem prog­ramm on meie ko­du­le­hel visitlahemaa.com. Üritust toetavad Leader ja Kuu­salu vallavalitsus.

Euroopa kaitsealade päeva tähistatakse Euroopa Kaitsealade Liidu eestvedamisel 1999. aastast, mil möödus 90 aastat Euroopa esimeste rahvusparkide asutamisest Rootsis. Üle-euroopalisel kaitsealade päeval rõhutatakse kaitsealade, ka rahvusparkide tähtsust looduskaitses ning tuletatakse meelde Euroopa ühiseid loodusväärtusi ja abinõusid nende kaitseks. Käesoleval aastal innustatakse inimesi Euroopa Parlamendi valimistel ka loodusele mõtlema.

Eelmine artikkelRaa­si­ku ja Ani­ja val­la las­teaiad pi­da­sid teist kor­da ühist spor­di­päe­va
Järgmine artikkelLahe­maa­le mat­ka­ma ja ko­ha­lik­ku toi­tu söö­ma