25 aas­tat Keh­ra pääs­te­ko­man­dot

1363
2008. aas­ta lõ­pus Aeg­vii­du lä­he­dal toi­mu­nud traa­gi­li­ses ava­riis põr­ka­sid kok­ku elekt­ri- ja kau­ba­rong.

AI­VAR KA­RI,

Keh­ra ko­man­do pea­lik

6. osa.

Al­gus Sõ­nu­mi­too­jas nr 5.

Kui 2008. aas­tal tõs­te­ti pääst­ja­te pal­ka, siis ju­ba järg­mi­sel aas­tal vä­hen­da­ti ma­su­ga põh­jen­da­des kõi­ki­de pääs­tea­la tee­nis­tu­ja­te töö­ta­su 8 prot­sen­ti. Pä­rast kaks aas­tat kest­nud eks­pe­ri­men­ti 12tun­ni­se töö­graa­fi­ku­ga said pääst­jad 2010. aas­tal vii­maks 24tun­ni­sed val­ved ta­ga­si. Sel­le­ga kaas­ne­sid töö­ta­sus­ta­mi­se tin­gi­mu­sed, mil­le vas­tu pro­tes­ti­ti ava­li­kult.

2008. aas­ta 23. märt­si öö­sel süt­tis Keh­ras ka­he­kord­ne pui­t­e­la­mu. Pääst­ja­te saa­bu­des olid ka­tus ja üks kor­ter laus­lee­ki­des, tre­pi­ko­da täi­tu­nud hin­ge­mat­va suit­su­ga ning tei­se kor­ru­se ela­ni­kud ei saa­nud ma­jast väl­ja. Esi­me­se­na ko­ha­le jõud­nud Keh­ra ko­man­do pääst­jad hak­ka­sid neid re­de­li abil ak­na kau­du al­la too­ma. Suit­sust toi­me­ta­ti väl­ja ne­li mee­le­mär­ku­se­ta ini­mest.

Sa­ma aas­ta lõ­pus oli ras­ke ava­rii, kok­ku põr­ka­sid elekt­ri- ja kau­ba­rong. Õn­ne­tus juh­tus va­ras­tel hom­mi­ku­tun­di­del Aeg­vii­du jaa­mast kaks ki­lo­meet­rit Keh­ra poo­le. Sünd­mus­ko­ha­le saa­de­tud esi­me­sed pääs­teau­tod ei jõud­nud pak­su lu­me tõt­tu kuhu­gi, Keh­ra roo­mik­au­to oli ai­nus, mis õn­ne­tus­pai­ga­le li­gi pää­ses. Kau­ba­ron­gi ju­hid said ise väl­ja, huk­ku­nud elekt­ri­ron­gi ju­hi leid­sid pääst­jad ru­su­de va­helt päe­va­val­ges.

Ühel 2009. aas­ta kuu­mal su­ve­päe­val tu­li Keh­ra pääst­ja­tel ai­da­ta õn­ne­tut leh­ma, kes oli kuk­ku­nud maa­pa­ran­du­sau­ku. Et loom kät­te saa­da, tu­li ta kõi­ge­pealt lah­ti kae­va­ta. Kui ruu­mi oli pii­sa­valt, pa­ni­me sar­ve­kand­ja­le rih­mad üm­ber ja tõst­si­me trak­to­ri­ga väl­ja.

2010. aas­ta 9. det­semb­ril rä­sis Ees­tit või­mas lu­me­torm Mo­ni­ka. Kui­gi rii­gi pea­mi­ne tä­he­le­pa­nu oli suu­na­tud Pa­daor­gu, kus olid lu­me­van­gis um­bes 600 ini­mest, toi­mu­sid pääs­te­tööd ka mu­jal. Keh­ra roo­mi­kau­tol tu­li ai­da­ta Ko­da­soo ja Tal­linna-Nar­va maan­tee va­he­li­se­le tee­le lõk­su jää­nud au­to­ko­lon­ni. Tui­sust pääs­te­tu­te seas oli ka vii­ma­seid kuid lap­seoo­tel nai­ne, see­tõt­tu tu­li üle han­ge­de ta­ga­si sõi­ta eri­ti et­te­vaat­li­kult. Lund tu­li tae­vast sel­li­ses ko­gu­ses, et kii­ra­bi oli kut­se­te­le sun­ni­tud sõit­ma pääs­teau­to sle­pis.

2011. aas­ta al­gu­ses põ­les Must­jõe kõrt­si­ta­lu. Tal­vi­sel lau­päe­vaõh­tul oli 25 kül­mak­raa­di, teeo­lud kee­ru­li­sed. Esi­me­se­na jõud­sid tu­le­kah­ju­le Aeg­vii­du Pääs­te­selt­si va­ba­taht­li­kud, kui hoo­ne ka­tus oli ju­ba laus­lee­ki­des. Töid ras­ken­das li­sa­kus­tu­tus­vee nap­pus, ai­nus või­ma­lus oli kõrt­sist vei­di ee­mal look­lev Must­jõ­gi. Moo­tor­sae­ga lõi­ga­ti jääs­se auk ning lä­bi pak­su lu­me ra­ja­ti peaae­gu 200 meet­ri pik­ku­sed voo­li­ku­lii­nid. Te­gut­se­da tu­li kär­melt, et voo­li­kud ja kraa­nid ei jää­tuks. Kui ve­si sat­tus kus­tu­tus­riie­te­le, kül­mu­sid need kan­geks ja iga lii­gu­tus oli suur pin­gu­tus. Ka pääs­te­teh­ni­ka jaoks oli sel­li­se pa­ka­se­ga töö­ta­mi­ne kee­ru­li­ne, mit­me au­to pum­bad kül­mu­sid.

13. mail põ­le­sid Kau­nis­saa­re kü­las kaks lau­ta ja suu­res ula­tu­ses põh­ku. Ku­na hei­na­pal­li­de kus­tu­ta­mi­ne on ae­ga­nõu­dev, sai tu­le­kah­ju­le joo­ne al­la al­les kol­me päe­va pä­rast. 2012. aas­tal põ­les Jä­ne­da mõi­sa muin­sus­kait­sea­lu­ne ve­si­ves­ki.

2013. aas­tal said pääst­jad soo­jus- ehk ter­mo­kaa­me­ra, mil­le­ga suit­su­ses kesk­kon­nas kii­relt tu­vas­ta­da tu­le­kol­deid ning lei­da kan­na­ta­nuid. Ka Keh­ra ko­man­do sai „soo­ja­sil­ma“ ja suit­su­su­kel­du­mi­ne, mis se­ni käis pea­mi­selt kä­si­kau­du ko­ba­des, muu­tus olu­li­selt efek­tiiv­se­maks. Sai­me ka uued hin­ga­mi­sa­pa­raa­did.

2013. aas­ta au­gus­tis toi­mus õn­ne­tus Raa­si­ku raud­tee­üle­sõi­du­ko­hal, kus sõi­duau­to põr­kas kok­ku Tal­linn-Tar­tu kiir­ron­gi­ga. Traa­gi­li­ses õn­ne­tu­ses huk­kus sõi­duau­tos ol­nud ini­me­ne. 2014. aas­tal ram­mis sa­mal raud­teeü­le­sõi­du­ko­hal rei­si­ron­gi veoau­to. Ta­ga­jär­jed olid traa­gi­li­sed, huk­kus kaks ning vi­ga sai 12 ini­mest.

2014. aas­ta ap­ril­lis põ­les Kuu­sa­lu ki­ri­ku juu­res asuv pas­to­raa­di­hoo­ne. Koos­töös ko­ha­li­ke ini­mes­te­ga pääs­te­ti põ­le­vast ma­jast väär­tus­lik­ke ki­ri­ku­raa­ma­tuid, do­ku­men­te, maa­le ning ka an­tiikk­la­ver. Sama aasta au­gus­tis oli tu­le­kah­ju Keh­ra pa­be­ri­vab­ri­kus, toot­mi­se ajal süt­ti­nud pa­be­ri­tol­must le­vis tu­li ven­ti­lat­sioo­ni­kamb­ri­tes­se ning eda­si toot­mis­ma­si­na­le.

2012. aas­tal an­dis pääs­te­amet ko­man­do­hoo­ne hal­da­mi­se üle Rii­gi Kin­nis­va­ra Akt­sia­selt­si­le ja teh­ti esi­me­ne suu­rem re­mont. Va­he­ta­ti tei­se kor­ru­se ak­nad, sai­me lah­ti põ­ran­dal soo­jus­tu­se­na ka­su­ta­tud sae­pu­rust, soo­jus­ta­ti fas­saad ning ka­tus. 2014. aas­tal alus­ta­ti re­mon­di­ga ol­me­hoo­nes. Va­he­ta­ti uk­sed, pai­gal­da­ti ripp­laed, ko­ri­do­ri puit­põ­rand asen­da­ti ke­raa­mi­lis­te plaa­ti­de­ga, pai­gal­da­ti uued val­gus­tid. Kui­gi re­mon­di­ga kaas­nes pal­ju se­ga­dust, tu­li pääst­ja­tel siis­ki ol­la tööl ja väl­ja­kut­se­val­mis, õn­ne­tu­sed kel­la ju ei kü­si.

Järg­neb.

Eelmine artikkelOhv­ria­bi­töö­ta­ja juu­rest ei saa­de­ta ke­da­gi mi­ne­ma
Järgmine artikkelRoo­kül­la on ehi­ta­tud lu­mest ig­lu