Yearly Archives: 2019

Vägi­val­lat­se­jad, ehi­tus­töö­riis­ta­de ja -ma­ter­ja­li­de var­gad luu­bi all

Et ko­gu­kond­lik töö oleks Ida-Har­ju piir­kon­nas tur­va­li­su­se ta­ga­mi­seks või­ma­li­kult tõ­hus ja ees­mär­gi­pä­ra­ne, lep­pi­si­me 2018. aas­ta ha­kul kok­ku ko­gu­kond­li­kud prio­ri­tee­did, mis olid pro­ku­ra­tuu­ri ja po­lit­sei eri­li­se,...

Lüü-Türr vaim­se kul­tuur­pä­ran­di ni­mis­tus

Ar­hai­li­se mees­te­lau­lu tra­dit­sioon Aru­kü­las ja mees­te­lau­lu punt Lüü-Türr kan­ti Ees­ti vaim­se kul­tuu­ri­pä­ran­di ni­mis­tus­se. Vaim­se kul­tuu­ri­pä­ran­di ni­mis­tus­se kan­tak­se ko­gu­kon­da­de­le oma­seid põl­vest põl­ve eda­si an­tud tead­mi­si,...

Kuu­sa­lu val­la kul­tuu­rip­ree­mia sai SAI­MA KAL­LION­SI­VU ja spor­dip­ree­mia KAI­DO LAAS

Kuu­sa­lu val­la tä­nu­kont­sert toi­mus 14. kor­da ja tra­dit­sioo­ni­li­selt Kol­ga­kü­la rah­va­ma­jas – 5. jaa­nua­ril. Tun­nus­ta­ti 2018. aas­ta tub­li­maid vas­ta­valt val­la­rah­valt esi­ta­tud et­te­pa­ne­ku­te­le. Kont­ser­di­ga esi­nes an­sam­bel...

Keh­ra Raud­tee­jaa­ma 9. aja­loo­kon­ve­rents oli pü­hen­da­tud Va­ba­dus­sõ­ja­le

Lau­päe­val, 5. jaa­nua­ril MTÜ Keh­ra Raud­tee­jaam aja­loo­kon­ve­rent­sil „Tun­tud ja tund­ma­tu Va­ba­dus­sõ­da“. rää­gi­ti pea­mi­selt sõ­ja­ga seo­tud vä­hem­kõ­nel­dud tee­ma­del – eluo­lust, ars­tia­bist, ho­bus­te sõt­ta kaa­sa­mi­sest, sõ­ja­te­ge­vu­sest...

Raa­si­ku val­la ko­da­ni­ku­kam­paa­niast

Det­semb­ris kut­sus Raa­si­ku val­la­va­lit­sus üles re­gist­ree­ri­ma end val­la ko­da­ni­kuks. „Su­ve al­gu­ses oli ela­nik­ke 5000 pii­ril, aas­ta lõ­puks 5065,“ üt­les val­la­va­nem And­re Sepp. Det­semb­ri­ga li­san­dus...

2. jaa­nua­rist oma­va­lit­sus­tes vä­hem ela­nik­ke

Seo­ses rah­vas­ti­ku­re­gist­ri sea­du­se muut­mi­se­ga pole 2. jaa­nua­rist enam oma­va­lit­su­ste re­gist­ris ini­me­sed, kes olid sin­na kir­ju­ta­tud val­la või lin­na täp­su­se­ga. Ani­ja val­las vä­he­nes ela­ni­ke arv...

TAA­VI TŠERN­JAVS­KI võitis tei­vas­hüp­pe GP

2. jaa­nua­ril Tal­lin­nas toi­mu­nud tei­vas­hüp­pe GP eta­pil või­tis mees­te tei­vas­hüp­pe Taa­vi Tšern­javs­ki Kol­ga­kü­last (SK Eli­te Sport), ta üle­tas 4.85 meet­rit. Ku­ni 20aas­tas­te noor­mees­te tei­vas­hüp­pes...

Kuu­sa­lu uus val­la­va­lit­sus alus­tas tööd

Ree­del, 4. jaa­nua­ril ko­gu­nes Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se uus koos­seis esi­me­se­le is­tun­gi­le. Vas­ta­valt koa­lit­sioo­ni­le­pin­gu­le on kuue­liik­me­li­ses val­la­va­lit­su­ses kolm koh­ta va­li­mis­lii­dul Ühi­ne Ko­du, kaks koh­ta Kes­ke­ra­kon­nal ja...

Mäe­pea kü­la­va­nem on MAI­RI­KA RA­JA­VÄ­LI

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kin­ni­tas Mäe­pea kü­la­va­ne­maks Mai­ri­ka Ra­ja­vä­li. Mäe­pea kü­la kor­dus­koo­so­lek toi­mus 11. det­semb­ril. Val­la­va­lit­su­se esin­da­ja­na osa­les Su­lev Vald­maa. Koo­so­le­kul võt­sid osa 9 kü­lae­la­nik­ku, Mai­ri­ka...

Raa­si­ku noor­te­vo­li­ko­gu juht on AND­RA AL­LIK

No­vemb­ris toi­mu­nud Raa­si­ku val­la noor­te­vo­li­ko­gu juh­ti­de va­li­mis­tel ko­gu­sid kõi­ge roh­kem hää­li And­ra Al­lik, kel­le­le an­ti 56, ja Brit­ta Ur­va, kel­le­le an­ti 49 häält. Kok­ku...

VIIMASED UUDISED

VÕIVAD HUVI PAKKUDA

- Reklaam -