Yearly Archives: 2019

Kot­ka park­la sai jõu­lu­deks val­gu­se

Kui­gi Kot­ka par­gi-rei­si park­la val­mis ok­toob­ris, olid tä­na­va­val­gus­tus­lam­bid elekt­riü­hen­du­se­ta ning park­la, bus­si­pea­tu­sed ja jalg­tee se­ni val­gus­ta­ma­ta. Bus­si­ju­hid kurt­sid, et pi­me­du­se tõt­tu tek­kis oht­lik­ke olu­kor­di,...

Val­mis Har­ju maa­kon­na aren­gust­ra­tee­gia 2035+

St­ra­tee­gia jõus­tu­mi­seks pea­vad sel­le heaks kiit­ma vä­he­malt Har­ju­maa 10 oma­va­lit­sust ning Tal­lin­n. Har­ju­maa Oma­va­lit­sus­te Lii­du (HOL) eest­võt­tel alus­ta­ti 2018. aas­ta al­gu­ses Har­ju maa­kon­na aren­gust­ra­tee­gia 2035+...

Ani­ja val­la meis­ter saa­li­jalg­pal­lis on Ret­ro Com­pa­ny

MIH­KEL KUU­SE 22. det­semb­ril sel­gi­ta­ti Keh­ra spor­di­hoo­nes väl­ja Ani­ja val­la 5. meis­ter saa­li­jalg­pal­lis. Tur­nii­ri­le re­gist­ree­rus Keh­rast, Aeg­vii­dust, Ala­ve­rest ja Roo­kü­last kok­ku 8 võist­kon­da, kes pai­gu­ta­ti...

Aru­kü­la koo­li 3. kor­rus on val­mis

Aru­kü­la põ­hi­koo­li algk­las­si­de tii­va kol­man­da kor­ru­se ehi­tus­tööd on lõp­pe­nud, klas­sid möb­lee­ri­tud ning pä­rast koo­li­va­heae­ga, 7. jaa­nua­ril al­gab seal õp­pe­töö. Li­sa­kor­ru­sel on kolm klas­si­ruu­mi, nüüd...

Har­ju­maa koo­li­de komp­leks­võist­lu­ses Kuu­sa­lu­le 2. ja Raa­si­ku­le 3. koh­t

Maa­kon­na koo­li­de 2018. aas­ta komp­leks­võist­lu­ses sai mul­lu­ne võit­ja Kuu­sa­lu kesk­kool kesk­koo­li­de-güm­naa­siu­mi­de ar­ves­tu­ses 2. ko­ha ning põ­hi­koo­li­de ar­ves­tu­ses mul­lu­ne pa­rim, Raa­si­ku põ­hi­kool, lõ­pe­tas tä­na­vu 3....

Aru­kü­la ÜVK ehi­ta­mi­sest

Raa­si­ku val­la­va­lit­sus väl­jas­tas 19. det­semb­ril YIT Inf­ra ASi­le kae­ve­loa Aru­kü­la ühis­vee­vär­gi ja -ka­na­li­sat­sioo­ni ra­ja­mi­se esi­me­se eta­pi töö­deks. Esi­me­ses eta­pis te­hak­se ÜVK Tal­ve, Su­vi­la, Põl­lu,...

VIIMASED UUDISED

VÕIVAD HUVI PAKKUDA

- Reklaam -