Yearly Archives: 2018

EV100 Ida-Harjus

Hoiate käes Sõnumitoojat, mis on välja antud pärast Eesti Vabariigi juubelinädalat. Kajastame, kuidas Anija, Kuusalu ja Raasiku vallas ning Loksa linnas tähistati meie riigi...

LAG­LE PA­REK koh­tus Aru­kü­la rah­va­ga

Ees­ti Rah­vus­li­ku Sõl­tu­ma­tu­se Par­tei (ERP) asu­ta­ja­lii­ge, ku­na­gi­ne si­se­mi­nis­ter ja prae­gu­ne IR­Li po­lii­tik Lag­le Pa­rek käis 23. veeb­rua­ril Aru­kü­la wal­dorf­koo­lis ning Aru­kü­la raa­ma­tu­ko­gus. Aru­kül­la tu­li...

Kuu­sa­lu­rah­va Tea­ter tõi va­ba­rii­gi aas­ta­päe­vaks la­va­le lau­lu­män­gu

Eten­du­ses ka­su­ta­tud uue­mad rah­va­lau­lud laul­sid 1970nda­tel aas­ta­tel kuul­saks Kuu­sa­lu­rah­va Teat­ri la­vas­ta­ja TÕ­NU TAMM koos KAA­REL KIL­VE­TI­GA. Ees­ti va­ba­rii­gi juu­be­li eel­õh­tul esie­ten­dus Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas har­ras­tust­ru­pi Kuu­sa­lu­rah­va...

Ees­ti meist­ri­võist­lus­tel jäi HC Keh­ra al­la Vil­jan­di­le

Ees­ti kä­si­pal­li­meist­ri­võist­lus­te va­he­tur­nii­ril kao­tas HC Keh­ra/Ho­ri­zon Pulp&Pa­per kol­ma­päe­val, 21. veeb­rua­ril ko­dus Vil­jan­di HC-le 26:32, Aru­kü­la/Au­den­tes kao­tas sa­mal päe­val sa­mu­ti ko­du­saa­lis HC Viim­si/Töö­riis­ta­mar­ke­ti­le 24:30. Keh­ra ja...

ENNO UI­BO ja MA­RI­KA AS­TOR olid kutsutud pre­si­den­di vas­tu­võ­tule

Tar­tus Ees­ti Rah­va Muu­seu­mis toi­mu­nud Ees­ti Va­ba­rii­gi pre­si­den­di vas­tu­võ­tu­le 24. veeb­rua­ri õh­tul said Ida-Har­just kut­se MTÜ Mur­tud Ruk­ki­lil­le Ühing asu­ta­ja ja juht En­no Ui­bo...

Ani­ja val­la aas­ta te­gi­jaid va­lisid li­gi 800 ini­mest

Ani­ja val­la 2017. aas­ta te­gi­ja­te kon­kur­si lau­reaa­did kuu­lu­ta­ti väl­ja Ees­ti Va­ba­rii­gi 100. sün­ni­päe­va­le pü­hen­da­tud pi­du­li­kul kont­sert-vas­tu­võ­tul. Aas­ta te­gi­jaid va­li­ti Ani­ja val­las nel­jan­dat kor­da. Ka tä­na­vu...

Väl­ja­võ­te pi­du­päe­va­kõ­nest Kuu­sa­lus

SU­LEV VALD­MAA, aja­loo­la­ne ja õpe­ta­ja Unis­tus­te Ees­tit ehi­ta­ti 1920.-30. aas­tail ka meie ko­du­des, se­da te­gid Kuu­sa­lu ki­hel­kon­nast pä­rit üle­maa­li­selt ja rah­vus­va­he­li­selt­ki tun­tuks saa­nud me­hed-nai­sed eri elua­la­delt. Saa­me...

Raasiku valla abi­va­ja­ja­te­le 25 paa­ri sok­ke

Raa­si­ku val­la sot­siaal­töö­spet­sia­list Ka­rin Möl­lits võt­tis en­ne va­ba­rii­gi aas­ta­päe­va vas­tu 25 paa­ri eri suu­ru­ses peh­meid vil­la­seid sok­ke, mis koos sot­siaa­lo­sa­kon­na töö­ta­ja­te­ga ja­ga­tak­se abi­va­ja­ja­te­le: „So­kid...

Kait­se­mi­nis­ter aval­das Vii­nis­tul aus­tust ALEK­SAN­DER WAR­MA mä­les­tus­ki­vi juu­res

Mi­nis­ter JÜ­RI LUIK si­dus möö­du­nud nel­ja­päe­val si­ni­must­val­ge sal­li Vii­nis­tult pä­rit en­di­se rii­gi­me­he ALEK­SAN­DER WAR­MA pilts­kulp­tuu­ri kae­la. Nel­ja­päe­val, 22. veeb­rua­ril, Ees­ti Va­ba­rii­gi 100. aas­ta­päe­va eel ko­gu­ne­ti...

Ees­ti juu­be­li­le pü­hen­da­tud sünd­mu­sed Ani­ja val­las

Ani­ja val­las al­ga­sid Ees­ti Va­ba­rii­gi 100. sün­ni­päe­va­le pü­hen­da­tud et­te­võt­mi­sed eel­mi­sel sü­gi­sel ja kes­ta­vad vä­he­malt su­ve­ni. Esi­me­ne Ees­ti juu­be­li­le pü­hen­da­tud üri­tus oli 16. no­vemb­ril Keh­ra rah­va­ma­jas...

VIIMASED UUDISED

VÕIVAD HUVI PAKKUDA

- Reklaam -