Yearly Archives: 2018

Pika­ve­re hoo­le­ko­gu soo­vib mõi­sa­koo­li muut­mist 6klas­si­li­seks

Pi­ka­ve­re mõi­sa­koo­li hoo­le­ko­gu soo­vib muu­ta prae­gu 4klas­si­li­se koo­li  sü­gi­sest 5klas­si­li­seks ning 2019. aas­tal ava­da taas ka kuues klass. Pi­ka­ve­re mõi­sa­koo­li hoo­le­ko­gu esi­tas Raa­si­ku val­la­va­lit­su­se­le taot­lu­se...

Lok­sa-Kuu­sa­lu-Tal­linn lii­ni­bus­sid on hom­mi­ku­ti vä­ga kül­mad

Pakase tõttu on ATKO Grupp pidanud sageli remontima liinibusside eelsoojendusi, selleks on tööle võetud veel üks elektrik. Sõ­nu­mi­too­ja toi­me­tu­se­ga võt­tis ühen­dust Lok­sa ela­nik Eve Said­la,...

EMIL RU­TI­KU rää­kis vo­li­ko­gu is­tun­gil oma kor­rupt­sioo­ni­süü­dis­tu­sest

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu lii­ge Emil Ru­ti­ku pa­lus kol­ma­päe­va 28. veeb­rua­ri is­tun­gil, et edas­pi­di ju­hi­taks en­ne hää­le­ta­mist tä­he­le­pa­nu, kui mõ­ni ot­sus on seo­tud rah­vae­sin­da­ja­te pe­re­liik­me­te või...

Kuusalu kooli teema volikogus

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu lep­pis kok­ku, et kol­ma­päe­val, 14. märt­si kell 16 koh­tu­tak­se Kuu­sa­lu kesk­koo­li hoo­le­ko­gu ja di­rekt­sioo­ni­ga ning aru­ta­tak­se ühi­selt, kui­das la­hen­da­da koo­li ruu­mip­rob­leem. Koo­li­ma­ja ruu­mi­kit­si­kus...

Kuu­sa­lu val­la ühis­te­ge­vu­se ko­mis­jon

Kuu­sa­lu ­vo­li­ko­gu ühis­te­ge­vu­se ko­mis­jon saab hakata tööle. Ko­mis­jo­ni esi­me­heks valiti 31. jaa­nua­ril 11 poolt­hää­le­ga Ur­mo Ris­ti­saar va­li­mis­lii­dust Ühi­ne Ko­du ja asee­si­me­heks 6 poolt­hää­le­ga And­res...

Kuu­sa­lu val­la üldp­la­nee­rin­gu töö­rüh­mad piir­kond­li­keks

Kuu­sa­lu val­la uue üld­pla­nee­rin­gu al­ga­ta­mi­sest on möö­das li­gi 9 aas­tat – ­vo­li­ko­gu al­ga­tas sel­le koos­ta­mi­se 2009. aas­tal. Si­su­li­selt ha­ka­ti üldp­la­nee­rin­gu­ga te­ge­le­ma kolm aas­tat hil­jem,...

Sõnumitoojas 28. veebruaril

Anija valla aukodanik on ANNE ORUAAS; Lahinguvälja mälestusmärk loodetakse taastada võidupühaks; Anija vallavalitsus kaalub siseliinide andmist ÜTK korraldada; Anija valla aasta tegijaid valis...

Raa­si­ku ja Ani­ja vald uu­es oma­va­lit­sus­lii­dus

Ees­ti Lin­na­de Liit ja Ees­ti Maao­ma­va­lit­sus­te Liit on ot­sus­ta­nud ühi­ne­da Ees­ti Lin­na­de ja Val­da­de Lii­duks, mil­le­ga kut­su­tak­se ühi­ne­ma kõi­ki Ees­ti oma­va­lit­su­si. Sel­le tõt­tu ot­sus­tas...

Lok­sa au­mär­gid

Lok­sa lin­na­va­lit­sus ot­sus­tas an­da Lok­sa lin­na au­mär­gi Ar­vi Soo­lin­nu­le pa­nu­se eest Lok­sa koo­li aren­da­mi­sel, Va­len­ti­na Je­ršo­va­le ko­hu­se­tund­li­ku töö eest Lok­sa hea­kor­ra ta­ga­mi­sel, Kaie Es­na­le...

Kuu­sa­lu kont­ser­tak­tus lõp­pes isa­maa­li­se li­pu­mar­si­ga

Ka tä­na­vu kor­ral­das val­la­va­lit­su­se tel­li­mu­sel Ees­ti Va­ba­rii­gi aas­ta­päe­va ak­tu­se Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas MTÜ Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selts. Tra­dit­sioo­ni­li­selt ko­gu­ne­tak­se rah­va­maj­ja 24. veeb­rua­ril kell 13 – pä­rast...

VIIMASED UUDISED

VÕIVAD HUVI PAKKUDA

- Reklaam -