Yearly Archives: 2018

Käe­so­le­vast aas­tast on ühis­tud kõi­gis vä­he­malt ka­he kor­te­ri­ga ma­jas

Tänavu 1. jaa­nua­rist keh­ti­ma ha­ka­nud kor­te­rio­man­di- ja kor­te­riü­his­tu­sea­dus sä­tes­tab – ma­ja­des, kus kor­te­riü­his­tut ei ole, te­kib see sea­du­se jõus­tu­mi­sel. See­tõt­tu moodustas jus­tiits­mi­nis­tee­rium au­to­maat­selt kor­te­riü­his­tud...

Sõnumitoojas 7. märtsil

Anija valla kolm lipu ja vapi kavandit pannakse rahvahääletusele; Anija vallas on käesolevast aastastligi 100 korteriühistut; Anija valla eelarvest saavad toetust 7 spordiklubi; ...

Miks Kol­ga muu­seum tä­his­tab oma sün­ni­päe­va 16. juu­nil?

UL­VI MEIER, Kol­ga muu­seu­mi ju­ha­ta­ja On rõõm tõ­de­da, et Kuu­sa­lu ki­hel­kon­na ko­du­loo­muu­seum on Kol­ga mõi­sa va­lit­se­ja­ma­jas tä­na­seks jär­je­pi­de­valt te­gut­se­nud üle 10 aas­ta. Kol­ga muu­seum on Kuu­sa­lu...

Lee­si mä­lu­män­gu tulemused

Ees­ti Va­ba­rii­gi aas­ta­päe­va­le pü­hen­da­tud tra­dit­sioo­ni­li­ne mä­lu­mäng Lee­si rah­va­ma­jas toi­mus ree­del, 3. märt­sil, ku­ju­nes oo­ta­ma­tult pin­ge­li­seks – esi­kol­mik mah­tus ka­he punk­ti sis­se ning 2. ja...

HC Keh­ra Bal­ti lii­ga vee­rand­fi­naa­lis

Lau­päe­val, 3. märt­sil ko­du­saa­lis toi­mu­nud Bal­ti lii­ga män­gus alis­tas HC Keh­ra/Ho­ri­zon Pulp&Pa­per Vil­niu­se VHC Švie­sa 29:19 ning ku­na Švie­sa kao­tas järg­mi­sel päe­val alag­ru­pi liid­ri­le...

Ani­ja val­la las­teaiaõ­pe­ta­jad osa­le­sid Vai­ku­se­mi­nu­ti­te koo­li­tu­sel

Ani­ja val­la las­teae­da­de 40 õpe­ta­jat lä­bi­sid koo­li­tu­se, kui­das ai­da­ta kes­ken­du­mis­ras­kus­te­ga lap­si ja en­ne­ta­da lä­bi­põ­le­mist. Val­la las­teae­da­de di­rek­tor Eda-Mai Tam­mis­te rää­kis, et las­teae­da­des on üha roh­kem...

Raa­si­ku kunst­nik EVE-LY VILL­BERG pü­hen­das Va­ba­dus­sõ­jas või­del­nud esii­sa­de­le maa­li

Õli­maa­li­de näi­tus on Raa­si­ku raa­ma­tu­ko­gu ka­hel kor­ru­sel. Va­ba­rii­gi aas­ta­päe­va ha­kul pa­ni har­ras­tus­kunst­nik Eve-Ly Vill­berg Raa­si­ku raa­ma­tu­ko­gus­se üles oma uue näi­tu­se. Te­ma ta­va­pä­ras­te loo­dus- ja...

AVO VEST: „Koo­li ruu­mi­puu­dus on Kuu­sa­lus prae­gu kõi­ge kuu­mem tee­ma.“

„Ot­sus­te­ni jõud­mi­ne on oma­va­lit­su­ses pikk, aga ot­sus tu­leb ära te­ha ja kui pol­nud õi­ge, siis sel­lest õp­pi­da,“ üt­leb Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu lii­ge AVO VEST. Va­li­mis­lii­dust Are­nev...

Ani­ja val­la kolm va­pi ja li­pu ka­van­dit pan­nak­se rah­va­hää­le­tu­se­le

Val­la uut vap­pi ja lip­pu saa­vad va­li­da vaid Ani­ja val­da sis­se­kir­ju­ta­tud ini­me­sed. Ani­ja val­la­va­lit­sus kuu­lu­tas no­vemb­ris väl­ja ava­li­ku kon­kur­si Ani­ja ja Aeg­vii­du val­la ühi­ne­mi­sel moo­dus­ta­tud...

ALEK­SEI KUZ­MIN pa­neb Keh­ra ve­ne noo­red näit­le­ma ja tant­si­ma

„Mul­le meel­dib kõik see, mi­da ma prae­gu teen,“ kin­ni­tab Ani­ja val­la 2017. aas­ta noor­soo­töö­ta­ja, 21aas­ta­ne ALEK­SEI KUZ­MIN. Kui Ees­ti Va­ba­rii­gi eel­õh­tul kuu­lu­ta­ti Keh­ras väl­ja Ani­ja...

VIIMASED UUDISED

VÕIVAD HUVI PAKKUDA

- Reklaam -