Yearly Archives: 2018

Ühist­rans­por­di­kes­ku­se vas­tus 206 sõit­ja pöör­du­mi­se­le

Põh­ja-Ees­ti Ühist­rans­por­di­kes­ku­se te­gev­juht Vel­lo Jõ­gi­soo vas­tas Eve Adam­so­ni­le, kes saa­tis 206 all­kir­ja­ga pöör­du­mi­se, et Tal­linn-Lok­sa bus­si­lii­nid 151 ja 152 ei kee­raks sis­se Kuu­sa­lu kes­ku­ses­se,...

Ani­ja, Raa­si­ku ja Jõe­läht­me noor­te ter­vi­sep­ro­jekt sai toe­tust

Ani­ja, Raa­si­ku ja Jõe­läht­me noor­te­kes­kus­te ühisp­ro­jekt, loen­gu­te­sa­ri „Ter­vis­li­kud elu­vii­sid on po­pid!” sai „No­pi üles” prog­ram­mist toe­tust 2000 eu­rot. Toe­tus­ra­ha saa­mi­seks tu­li Fa­ce­boo­kis saa­da pro­jek­ti...

Pikop­ro­jekt pro­jek­tee­rib Aru­kü­la koo­li laien­dust

Raa­si­ku val­la­va­lit­sus sõl­mis veeb­rua­ris le­pin­gu Pi­kop­ro­jekt OÜ­ga Aru­kü­la põ­hi­koo­li laien­du­se pro­jek­tee­ri­mi­seks. Et­te­võ­te on lu­ba­nud töö val­mis saa­da 15. märt­siks. Val­la­va­nem And­re Sepp üt­les, et...

Keh­ras­se te­hak­se lu­me­linn

Ani­ja val­la­va­ne­ma Ar­vi Ka­ro­ta­mi koh­tu­mi­sel val­la noor­te­ko­gu esin­da­ja­te­ga ot­sus­ta­ti Ees­ti Va­ba­rii­gi 100. sün­ni­päe­va tä­his­ta­da veel ühe et­te­võt­mi­se­ga – pü­ha­päe­val, 11. märt­sil ehi­ta­tak­se Keh­ra staa­dio­nia­la­le...

Ko­mis­jon Kuu­sa­lu abi­val­la­va­ne­ma­te va­li­mi­seks

Kuu­sa­lu val­la­va­nem moo­dus­tas ree­del, 2. märt­sil väl­ja an­tud käsk­kir­ja­ga ko­mis­jo­ni aren­gu- ja sot­siaal­vald­kon­na abi­val­la­va­ne­ma­te va­li­mi­seks: ko­mis­jo­ni esi­mees on val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si, liik­med val­la­sek­re­tär Mai­re...

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kol­me­liik­me­line

Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu va­bas­tas Aa­re Et­si Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se liik­me kohalt, 26. veeb­rua­rist on ta Raa­si­ku val­la hal­dus- ja aren­du­so­sa­kon­na juht. Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus töö­tab prae­gu kol­me­liik­me­li­se­na:...

Võtad koe­ra, võ­tad ka vas­tu­tu­se

  Po­lit­sei poo­le pöör­du­tak­se üs­na tih­ti seo­ses hul­ku­va­te või siis va­balt rin­gi jooks­va­te koer­te tõt­tu. On tea­ta­tud olu­kor­da­dest, kus hul­kuv või va­balt rin­gi jook­sev koer...

Raa­si­ku val­la ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni aren­da­mi­se ka­va on ava­li­kus­ta­mi­sel

Kui vo­li­ko­gu on aren­gu­ka­va kin­ni­ta­nud, saab alus­ta­da ko­gu Aru­kü­la ühis­vee­vär­gi ja -ka­na­li­sat­sioo­ni­võr­gu ra­ja­mi­se­ga. Raa­si­ku val­la ko­du­le­hel on ava­li­kus­ta­tud ühis­vee­vär­gi ja -ka­na­li­sat­sioo­ni aren­da­mi­se ka­va aas­ta­teks 2018-2029....

Voli­ko­gu kin­ni­tas Kuu­sa­lu val­la põ­hiee­lar­ve

Ena­mik in­ves­tee­rin­guid on Kuu­sa­lu val­la po­lii­ti­ku­tel se­ni kok­ku lep­pi­ma­ta, sum­mad eral­da­tak­se li­saee­lar­ve­ga. Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu kin­ni­tas kol­ma­päe­va, 28. veeb­rua­ri is­tun­gil val­la 2018. aas­ta ee­lar­ve – põ­hi­te­ge­vu­se...

Külmad bussid lõunamaalt

Viis aastat tagasi kirjutasime Sõnumitoojas, kuidas alates 1. veebruarist 2013 hakkasid Harju maakonna liinidel sõitma uhiuued sinised Iveco bussid, mis oli juba jõutud ristida...

VIIMASED UUDISED

VÕIVAD HUVI PAKKUDA

- Reklaam -