Yearly Archives: 2018

Sõnumitoojas 20. detsembril

Kuusalu volikogu esimeheks sai MAGRUS SOOM ja vallavanemaks taas URMAS KIRTSI; Kuusalu spordikeskus koos ujulaga on vallarahva kasutuses olnud 10 aastat; Uuri Suurtalu...

Keh­ra Nukk tõi la­va­le mui­nas­ju­tu „Lu­meeit“

Det­semb­ris män­gi­tak­se uut tük­ki li­gi 30 kor­da. Kui­gi la­vas­tus „Lu­meeit“ val­mis jõu­luü­ri­tus­tel eten­da­mi­seks, on see so­biv män­gi­mi­seks ka muul ajal, nii tal­vel kui su­vel. „Sel­le­pä­rast sel­le...

Jõu­lu­maius Raa­si­ku val­la ea­ka­te­le

Teist aas­tat kut­su­sid Aru­kü­la pe­re­kes­kus Män­ni­kä­bi ja Raa­si­ku val­la­va­lit­sus üles küp­se­ta­ma val­la ko­du­hool­du­sel ea­ka­te­le jõu­lu­deks koo­ke ja muid maiu­si. Tä­na­vu rea­gee­ris Aru­kü­la 17 naist. „Pea­mi­selt...

Polii­ti­list ka­tu­se­ra­ha an­tak­se Lok­sa­le, Ani­ja ja Kuu­sa­lu val­da

Kes­ke­ra­kon­na kau­du tu­leb Ida-Har­jus­se 90 000 eu­rot, Sot­siaal­de­mok­raat­li­ku Era­kon­na va­hen­du­sel 10 000 eu­rot. Rii­gi­ko­gu kin­ni­tas möö­du­nud kol­ma­päe­val, 12. det­semb­ril Ees­ti rii­gi 2019. aas­ta ee­lar­ve. Üht­la­si kin­ni­ta­ti ee­lar­ve­ga...

Miks Aru­kü­las-Raa­si­kul on aja­le­hed jõud­nud tel­li­ja­te­ni hil­jem

Sõ­nu­mi­too­ja toi­me­tus on vii­ma­se kuu jook­sul saa­nud küm­neid kae­bu­si, et aja­leht ei jõua õi­geaeg­selt tel­li­ja­te post­kas­ti­des­se ning mõ­ni tel­li­ja po­le leh­te saa­nud­ki. Eri­ti suur se­ga­dus...

Lahin­gu­väl­ja mä­les­tus­sam­mas on val­mis

Möö­du­nud nä­da­lal pan­di La­hin­gu­väl­jal püs­ti Va­ba­dus­sõ­ja Keh­ra la­hin­gu auks taas­ta­tud mä­les­tus­sam­mas. Ori­gi­naa­li­lä­he­da­ne pu­na­sest gra­nii­dist 6,5meet­ri kõr­gu­se sam­ba te­gi OÜ Re­nott Ki­vi. Sam­ba taas­ta­mi­ne koos...

Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu ju­hib MAR­GUS SOOM, val­la­va­nem on UR­MAS KIRT­SI

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu is­tung kes­tis tei­si­päe­va, 18. det­semb­ri õh­tul li­gi ne­li tun­di ja lõp­pes sel­le­ga, et pea­le vo­li­ko­gue­si­me­he on va­he­tu­nud ka val­la­va­nem, kui­gi päe­va­kor­ras val­la­va­ne­ma...

Kõn­nu kü­la­va­nem on JAA­NUS NAI­RI­MÄE

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se ot­su­se­ga on Kõn­nu kü­la­va­ne­maks kin­ni­ta­tud Jaa­nus Nai­ri­mäe. Kü­la­va­ne­ma va­li­mi­seks kor­ral­da­tud kor­duv­koo­so­lek oli 24. no­vemb­ril, val­la esin­da­ja­na oli ko­hal Mait Kröönst­röm. Esi­ta­ti kaks...

Pe­das­pea kü­la­va­nem KAI­RI PIRK-VA­TU­NEN

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kin­ni­tas Pe­das­pea kü­la­va­ne­maks Kai­ri Pirk-Va­tu­ne­ni. Kü­la­va­ne­ma va­li­mi­seks kor­ral­da­tud koo­so­lek toi­mus 25. no­vemb­ril, val­la esin­da­ja­na osa­les vo­li­ko­gu esi­mees Mait Kröönst­röm. Koo­so­le­kul osa­le­nuid oli...

Magdaleena kinnistu on müüdud

Teisipäeval, 18. detsembril kirjutasid Harjumaa 10 omavalitsuse juhid alla lepingule, millega müüdi valdade-linnade kaasomandis olnud Harju polikliiniku kinnistu Tallinnas. Magdaleena tänav 4 kinnistu müüdi...

VIIMASED UUDISED

VÕIVAD HUVI PAKKUDA

- Reklaam -