Yearly Archives: 2017

Raa­si­ku val­las ko­du­hool­du­sel ea­ka­te­le küpsetati 16 koo­ki

Raa­si­ku val­la sot­siaa­lo­sa­kon­na ja MTÜ Pe­re­kes­kus Män­ni­kä­bi koo­giakt­sioon oli oo­da­tust osa­le­ja­te­roh­kem, 21 koo­gi­kar­bi ase­mel sai komp­lek­tee­ri­tud 39. Es­mas­päe­va, 18. det­semb­ri hom­mi­kul oli Aru­kü­la rah­va­ma­ja esi­me­se...

Kol­ga õpe­ta­ja­te trupp T.Õ.N.N. män­gib Pär­mi Jaa­gu une­nä­gu

EV 100. aas­ta­päe­va­le ja mi­nis­ter Os­si­novs­ki­le pü­hen­da­tud la­vas­tu­se esie­ten­dus oli ree­del Kol­ga jõu­lu­laa­dal. „Oli ju vä­ga õpet­lik lu­gu,“ kom­men­tee­ri­ti pub­li­ku seas, kui Kol­ga koo­li õpe­ta­ja­te...

TV 10 olüm­pias­tar­ti Har­ju­maa eta­pi tu­le­mu­sed

30. no­vemb­ril toi­mu­sid Las­na­mäe ker­ge­jõus­ti­ku­hal­lis TV 10 Olüm­pias­tar­ti Har­ju­maa 2018. aas­ta I eta­pi võist­lu­sed. Va­ne­ma­te tüd­ru­ku­te 60 meet­ri jook­sus oli 110 võist­le­jat. Või­tis Alek­sand­ra Kor­tše­no­va...

Kui­das kom­men­tee­ri­te Kuu­sa­lu val­la­va­ne­ma va­li­mi­si ja vo­li­ko­gus nüüd­seks tek­ki­nud olu­kor­da?

Ees­ti Re­for­mie­ra­kond, MAR­GUS SOOM: „Ot­sus va­li­da ta­ga­si va­na val­la­va­nem, ei ol­nud de­mok­raa­tia pa­rim näi­de.  Enam kui  60 prot­sen­ti va­li­jatest soo­vi­sid juh­ti­mi­se väl­ja­va­he­ta­mist. Kui siia­ni va­lit­ses Kuu­sa­lus...

Kuu­sa­lu ela­ni­kud ko­gu­vad all­kir­ju ale­vi­ku met­sa­de kait­seks

Kui Kuu­sa­lu ale­vi­ku pii­ril era­ma­ja­des ela­vad Ee­va Kaun ja Ül­le Laas­ma lu­ge­sid 6. det­semb­ri Sõ­nu­mi­too­jas il­mu­nud kir­ju­tist „Kuu­sa­lu ale­vi­ku koh­ta esi­ta­ti põh­ja­li­kum pla­nee­ring“, ot­sus­ta­sid...

Kuu­sa­lu kesk­kool ja Raa­si­ku põ­hi­kool on Har­ju­maa pa­ri­mad koo­lis­por­dis

Spor­di­lii­du pree­mia „Meie tee­juht, meie õpe­ta­ja“ päl­vis Kuu­sa­lu ­koo­li ke­ha­li­se kas­va­tu­se õpe­ta­ja MAR­GUS KEER­MA. Tal­lin­nas Gur­mee­teat­ris kol­ma­päe­val, 13. det­semb­ril toi­mu­nud Har­ju­maa spor­di­lii­du aas­ta­lõ­pu­peol kuu­lu­ta­ti väl­ja...

Sõnumitoojas 13. detsembril

Lions-klubi valis valla aasta inimesteks Anija Lüliti tegijad; Kehra Nuku jõuluetenduses teevad kaasa koolinoored; MAIE MURAKAS – Aegviidu esimene ja siiani ainus perearst; ...

Raa­si­ku noor­te­kes­ku­sel on en­di­ses raa­ma­tu­ko­gus roh­kem ruu­mi

Raa­si­ku raa­ma­tu­ko­gu ko­li­mi­sest põ­hi­koo­li juur­dee­hi­tus­se tüh­jaks jää­nud ruu­mid sai en­da­le noor­te­kes­kus. Ok­toob­ris ko­lis Raa­si­ku rah­va­ma­ja esi­me­selt kor­ru­selt väl­ja raa­ma­tu­ko­gu, mis asub nüüd paar­sa­da meet­rit ee­mal...

Taotlused üritusteks Kuusalu vallas

Kuusalu valla 2018. aasta eelarvest on kogukonnaürituste läbiviimise toetuse saamiseks esitatud 7 taotlust kokku 6370 euro ulatuses, kultuurivaldkonna ettevõtmiste jaoks 19 taotlust kogusummas 12...

Ees­ti laien­das maail­mas oma haa­ret

MA­RIAN­NE MIK­KO, Rii­gi­ko­gu lii­ge, SDE Ees­ti võt­tis Eu­roo­pa Lii­du ee­sis­tu­mi­se üle ka­van­da­tust pool aas­tat va­rem. Jä­re­le­mõt­le­mi­sae­ga, kas asu­da Ühend­ku­ning­rii­gi ase­mel Eu­roo­pat ve­da­ma või mit­te, oli meil...

VIIMASED UUDISED

VÕIVAD HUVI PAKKUDA

- Reklaam -