Yearly Archives: 2017

Miks ma vo­li­ko­gust lah­ku­sin

Ras­mus Me­ri­voo, Kuu­sa­lu ­vo­li­ko­gu en­di­ne lii­ge Po­lii­ti­ka on komp­ro­mis­si­de kunst, mil­le ideaal­ne tu­le­mus on olu­kord, kus hun­did on söö­nud ja lam­bad ter­ved. Sel­list olu­kor­da loo­du­ses nal­jalt...

Kuu­sa­lu ka­ra­te­noo­red võit­sid Tal­lin­na MV me­da­leid

9. det­semb­ril toi­mu­nud Tal­lin­na meist­ri­võist­lus­tel ka­ra­tes võit­sid ka­ra­tek­lu­bi IVL noo­red ka­ra­te­kad Kuu­sa­lust 3 kuld- ja 2 pronks­me­da­lit. Ku­mi­tes või­tis U12 va­nu­se­klas­sis ku­ni 40 ki­log­ram­mi kaa­lu­va­te...

Kuu­sa­lu val­la­va­ne­ma­na jät­kab UR­MAS KIRT­SI

Val­la­vo­li­ko­gu esi­mees MAR­TI HÄÄL tea­tas is­tun­gi lõ­pus, et as­tub ame­tist ta­ga­si. Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu va­lis kol­ma­päe­val, 13. det­semb­ril 10 poolt­hää­le­ga val­la­va­ne­maks se­ni­se val­la­va­ne­ma Ur­mas Kirt­si va­li­mis­lii­dust...

Aru­kü­la A-klas­si noor­me­hed võit­sid Ees­ti ka­ri­ka­võist­lus­tel 2. ko­ha

Möö­du­nud nä­da­la lõ­pus, 15.-17.det­semb­ri­ni toi­mu­sid Ta­pa spor­di­kes­ku­ses noor­mees­te A-va­nu­sek­las­si (sün­di­nud 1999. aas­tal ja hil­jem) tä­na­vu­sed ka­ri­ka­võist­lu­sed kä­si­pal­lis. Võist­lus oli tur­nii­ri­süs­tee­mis, kõik 7 mees­kon­da pi­da­sid...

Uus al­gus Raa­si­ku val­la­va­ne­ma­na

AND­RE SEPP, Raa­si­ku val­la­va­nem Alus­ta­nud Raa­si­ku uue val­la­va­lit­su­se­ga no­vemb­ri al­gu­sest, on mul val­la­va­ne­ma­na või­ma­lus el­lu viia aren­gu­ka­va täit­mist. Eu­roa­la ma­jan­dus mõ­ju­tab rii­ki­de ja ko­ha­li­ke oma­va­lit­sus­te...

Aeg­vii­dus maa­maks lan­geb

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu keh­tes­tas maa­mak­su­mää­raks 2018. aas­tal 2,4 prot­sen­ti ning põl­lu­ma­jan­dus­saa­dus­te toot­mi­seks ka­su­tu­sel ole­va ha­ri­ta­va maa ja loo­dus­li­ku ro­hu­maa maa­mak­su­mää­raks 1 prot­sen­t maa mak­sus­ta­mis­hin­nast aas­tas....

„Ko­du­tun­ne” ai­tab Raa­si­ku val­la pe­ret

OÜ Õue­tu­ba, Ka­nal 2 saa­te „Ko­du­tun­ne” toot­ja­fir­ma, on Raa­si­ku ale­vi­kus va­li­nud pe­re, kel­le­le soo­vi­vad min­na ap­pi ko­du re­mon­ti­ma, et puu­de­ga pe­re saaks alus­ta­da elu...

Ida-Har­ju ko­du­kon­diit­rid osa­le­vad EV 100 tor­di­kin­ki­mi­se akt­sioo­nis

IN­GE PÕLD­SA­LU viis tor­di Kuu­sa­lu Ea­ka­te Ko­dus­se, KIRS­TI LINK an­nab „Kin­gi­tud elu­le“, KAT­RIN ROO­ME­RE kin­gib las­te­ga pe­re­de­le Ani­ja val­las. Kuu­sa­lu Ea­ka­te Ko­du töö­ta­jad ja ela­ni­kud...

Kait­se­lii­du lõ­pu­rän­nak La­he­maal: ka ko­ha­lik võib ko­du­met­sa ära ek­si­da

Sõ­nu­mi­too­ja aja­kir­ja­nik te­gi kaa­sa ühe päe­va Kait­se­lii­du La­he­maa õp­pe­rüh­ma lõ­pu­rän­na­kul. Viis sam­mu teelt kõr­va­le ning külm ra­ba­ve­si tun­gib lä­bi mat­ka­saa­pa. 18. no­vemb­ri hom­mik Kuu­sa­lu val­las...

Muu­da­tus Ani­ja ha­ri­dus­ko­mis­jo­nis

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu ar­vas ha­ri­dus- ja kul­tuu­ri­ko­mis­jo­ni koos­sei­sust väl­ja Ala­ve­re põ­hi­koo­li di­rek­to­ri Ren­na Rei­si ning kin­ni­tas ko­mis­jo­ni liik­meks Keh­ra güm­naa­siu­mi di­rek­to­ri Kai­do Krein­taali. Ko­mis­jo­ni esi­mees...

VIIMASED UUDISED

VÕIVAD HUVI PAKKUDA

- Reklaam -