Yearly Archives: 2017

Raa­si­ku val­la­va­lit­su­se liik­me töö­ta­su tõu­seb

Raa­si­ku vo­li­ko­gu tõs­tis val­la­va­lit­su­se et­te­pa­ne­kul val­la­va­lit­su­se liik­me töö­ta­su 48 eu­rolt 100 eu­ro­ni kuus. Kõr­gem töö­ta­su hak­kab keh­ti­ma 2018. aas­ta 1. jaa­nua­rist. Val­la­va­nem And­re Sepp...

Enne jõu­le on Aru­kü­la OTT kau­ba­koh­tu­mis­tel va­lik suu­rem

Aru­kü­las Ot­se Toot­jalt Tar­bi­ja­le (OTT) eest­ve­da­ja MEE­LI TE­DER kor­ral­das kü­sit­lu­se, kui­das kau­ba­koh­tu­mi­si pa­re­maks muu­ta. No­vemb­ri lõ­pus kor­ral­das MTÜ Raa­si­ku Val­la O.T.T. kau­ba­koh­tu­mis­te va­ba­taht­lik eest­ve­da­ja Mee­li...

RAS­MUS ME­RI­VOO lah­kus Kuu­sa­lu vo­li­ko­gust

Va­li­mis­lii­du Are­nev Kuu­sa­lu Vald asu­ta­nud ja sel­le esi­numb­ri­na vo­li­ko­gus­se va­li­tud Ras­mus Me­ri­voo ot­sus­tas vo­li­ko­gust lah­ku­da. Val­la va­li­mis­ko­mis­jon lõ­pe­tas ta vo­li­tu­sed ning kin­ni­tas vo­li­ko­gu uueks...

Ani­ja val­la üldp­la­nee­rin­gu­le li­sa­tak­se Aeg­vii­du osa

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu vaa­tas üle Ani­ja ja Aeg­vii­du val­la üld­pla­nee­rin­gud ning ot­sus­tas alus­ta­da te­ge­vust Aeg­vii­du ale­vi osaüldp­la­nee­rin­gu ja kesk­kon­na­mõ­ju st­ra­tee­gi­li­se hin­da­mi­se al­ga­ta­mi­seks. Ani­ja val­la keh­tiv üldp­la­nee­ring...

Ani­ja val­la 3 juh­ti­vat po­lii­ti­kut on kak­si­ku­te isad

Kak­si­kud on va­ne­ma­te­le to­pelt­rõõm, kin­ni­ta­vad AR­VI KA­RO­TAM, JAA­NUS KA­LEV ja MAR­GUS NÕL­VAK. Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu 14. det­semb­ril toi­mu­nud is­tun­gil õn­nit­le­ti vo­li­ko­gu aren­gu-ee­l­ar­ve­ko­mis­jo­ni esi­meest Mar­gus Nõl­va­kut, kel­le...

Kolm ar­hi­tek­ti kraa­pi­sid Kiiu mõi­sa tre­pi­sei­nast väl­ja aja­loo­li­sed vär­vi­ki­hid

KA­DI RAUD­LA, ES­TER PEN­JAM ja SII­RI NÕ­VA on küm­neid tun­de töö­ta­nud Kiiu mõi­sas, et si­set­re­pi sei­nas jääk­sid nä­ha sa­jan­di­te­ga tek­ki­nud vär­vi­ki­hid. Pea­le ehi­tus­fir­ma Evi­ko töö­mees­te...

Kuu­sa­lu val­la­va­nem UR­MAS KIRT­SI: „Või­mu­lä­bi­rää­ki­mi­sed po­le veel lõp­pe­nud.“

UR­MAS KIRT­SI, vo­li­ko­gu va­lis Teid 10 poolt­hää­le­ga taas Kuu­sa­lu val­la­va­ne­maks, kas tea­te, kes li­saks va­li­mis­lii­du Ühi­ne Ko­du 8 vo­li­ni­ku­le toe­ta­sid ja ole­te te nen­de­ga...

Keh­ra ait-kui­va­tis oli es­ma­kord­selt jõu­lu­maa

Viiel päe­val pa­ku­ti kü­las­ta­jai­le poo­le­teist­tun­nist prog­ram­mi – sai män­gi­da, meis­ter­da­da, vaa­da­ta teat­rit. Nel­jal päe­val võõ­rus­ta­ti jõu­lu­maaks ehi­tud Keh­ra va­nas ait-kui­va­tis las­teaia­rüh­mi Keh­rast ja Peet­ri kü­last...

Häid pühi!

Jõululaadad Kolgas, Kehras, Arukülas, Raasikul ja Kuusalus ning päkapikumaad Pikavere koolis ja Kehra aidas, lisaks kookide-tortide küpsetamised-kinkimised – on rõõm kirjutada ettevõtlikest inimestest, kel...

Polii­ti­ka on komp­ro­mis­si­de kunst

MAR­GUS SOOM, Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu lii­ge Vo­li­ko­gu ot­sus­tas, et järg­ne­vaks nel­jaks aas­taks va­li­tak­se val­la­va­nem kon­kur­si­ga. Töö­grupp te­gi head tööd. Tu­ge­va­te kan­di­daa­ti­de seast va­li­ti väl­ja viis, kes...

VIIMASED UUDISED

VÕIVAD HUVI PAKKUDA

- Reklaam -