Yearly Archives: 2017

Ani­ja-Aeg­vii­du en­di­sed val­la­ju­hid saa­vad hü­vi­ti­seks aas­ta­pal­ga

JAA­NUS KA­LE­VI­LE ja RII­VO NOO­RE­LE on hü­vi­tis et­te näh­tud hal­dus­re­for­mi sea­du­se­ga, TOO­MAS TÕ­NI­SE­LE mää­ras vo­li­ko­gu pree­mia. Ku­na hal­dus­re­for­mi sea­dus näeb et­te maks­ta aas­ta­pal­ga ula­tu­ses hü­vi­tist...

Kihm­la-Sa­lu­mäe nai­sed koo­vad Ees­ti sün­ni­päe­vaks rah­vus­must­ri­ga kin­daid

Sep­temb­rist ala­tes on viis naist ja üks koo­li­tüd­ruk käi­nud pü­ha­päe­vi­ti koos ku­du­mis­rin­gis. Kui Ani­ja val­la Kihm­la-Sa­lu­mäe kü­la me­hed ot­sus­ta­sid ra­ja­da Ees­ti Va­ba­rii­gi 100. sün­ni­päe­va kin­gi­tu­se­na...

Kol­ga laat on jõu­lua­jal piir­kon­na suu­rim kul­tuu­riü­ri­tus

Ko­ha­li­ke müü­ja­te­ga jõu­lu­laa­dad olid veel Keh­ras, Raa­si­kul, Aru­kü­las. Möö­du­nud nä­da­la­va­he­tu­sel sä­ras Kol­ga ten­ni­se­hall kolm päe­va jär­jest tu­le­des, au­tod tu­lid ja läk­sid ning ko­ha­ti oli par­ki­mi­se­ga...

Kiiu mõis aas­ta lõ­puks val­mis

Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu lii­ge Su­lev Vald­maa esi­tas vo­li­ko­gu esi­me­he­le kir­ja­li­ku aru­pä­ri­mi­se Kiiu mõi­sa re­konst­ruee­ri­mis­töö­de lõ­pe­ta­mi­se koh­ta. Val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si tea­tas is­tun­gil, et pi­ken­da­tud le­pin­gu jär­gi...

Keh­ra lap­sed on EV100 sün­ni­päe­va­kon­kur­sil pa­ri­ma­te seas

Har­ju maa­va­lit­su­se kon­kur­sil „Mi­nu Ees­ti 100 aas­ta pä­rast“ va­li­ti pa­ri­ma­te hul­ka 4 tööd Keh­ra las­telt. Har­ju maa­va­lit­su­se ja Soo­me Sa­ta­kun­ta koos­tööp­ro­jek­ti­ga korraldati lõp­pe­val aas­tal mõ­le­mas...

Kuusalu valla avatud juhtimise kokkulepe

Käe­so­lev kok­ku­le­pe on ava­tud lii­tu­mi­seks kõi­gi­le vo­li­ko­gu liik­me­te­le, kes soo­vi­vad ühi­selt ra­ken­da­da oma tead­mi­sed, tah­te ja ener­gia Kuu­sa­lu val­la kii­re­maks ta­sa­kaa­lus­ta­tud aren­da­mi­seks ning val­la...

Jõu­lu­mõ­tisk­lus

AH­TI UDAM, EELK Lok­sa Maar­ja ko­gu­du­se dia­kon Jõu­lu­de­le mõel­des ja jõu­lu­dest kõ­nel­des mee­nu­ta­vad pal­jud oma lap­se­põl­ve. Ka mi­nu­le tu­leb seo­ses jõu­lu­de­ga lap­se­põlv meel­de. Ma sün­di­sin nõu­ko­gu­de...

Sõnumitoojas 20. detsembril

Anija-Aegviidu endised vallajuhid saavad hüvitiseks aastapalga; Kehra lapsed EV100 sünnipäevakonkursil parimate seas; Kehra ait-kuivatis oli esimest korda jõulumaa; Kihmla-Salumäe naised koovad Eesti sünnipäevaks...

Kuu­sa­lu val­la re­vis­jo­ni­ko­mis­jon

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu va­lis re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni liik­med. Re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni esi­mees Ma­dis Jõ­gi va­li­mis­lii­dust Arenev Kuu­sa­lu Vald esi­tas ko­mis­jo­ni liik­me­teks Kris­to Pa­lu va­li­mis­lii­dust Üks Kuu­sa­lu Vald ja Mai­ri­ka...

Raa­si­ku val­las jät­kub õpi­las­te ron­gi­sõi­du­soo­dus­tu­se pak­ku­mi­ne

Ka edas­pi­di saa­vad 7-19aas­ta­sed noo­red ron­gi­ga ta­su­ta sõi­ta, kui nen­de va­ne­mad on Raa­si­ku val­la ko­da­ni­kud. Möö­du­nud aas­ta al­gu­sest on Raa­si­ku val­la 7-19aas­ta­sed õpi­la­sed saa­nud ta­su­ta...

VIIMASED UUDISED

VÕIVAD HUVI PAKKUDA

- Reklaam -