Yearly Archives: 2017

Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu esi­mees ja asee­si­mees kom­men­tee­ri­vad ta­ga­sias­tu­mist

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu esi­mees Mar­ti Hääl ja asee­si­mees Kris­to Pa­lu esi­ta­sid pä­rast se­da, kui kol­ma­päe­val toi­mu­nud vo­li­ko­guis­tun­gil tea­ta­sid oma ta­ga­sias­tu­mi­sest, val­la­sek­re­tä­ri­le kir­ja­li­ku aval­du­se. Mar­ti Hääl: „Pa­nin...

Vel­ko AV hak­kab ka Aeg­vii­dus vee- ja ka­na­li­sat­sioo­ni­tee­nust pak­ku­ma

Hin­nad se­ni­se Aeg­vii­du ja Ani­ja val­la ter­ri­too­riu­mil võrd­sus­ta­tak­se 1. veeb­rua­rist. Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu 14. det­semb­ri is­tun­gil ot­sus­ta­ti võõ­ran­da­da Aeg­vii­dus asu­vad vee- ja ka­na­li­sat­sioo­ni­süs­tee­mid ta­su­ta val­la osaü­hin­gu­le...

Aeg­vii­du õpi­las­te­le maks­tak­se sõi­du­kom­pen­sat­sioo­ni õp­peaas­ta lõ­pu­ni

Järg­mi­sest õp­peaas­tast ei saa väl­jas­pool ko­du­val­da õp­pi­vad Aeg­vii­du güm­na­sis­tid enam sõi­du­kom­pen­sat­sioo­ni. Ani­ja vo­li­ko­gu tun­nis­tas keh­te­tuks Aeg­vii­du val­la­vo­li­ko­gu mää­ru­se, mil­le alu­sel kom­pen­see­ri­ti õpi­las­te sõi­du­ku­lu­sid Aeg­vii­du val­las....

Raa­si­ku val­las kaob abi­val­la­va­ne­ma koht

Raa­si­ku val­la­va­lit­su­se uus st­ruk­tuur hak­kab keh­ti­ma 2018. aas­ta 1. veeb­rua­rist. Raa­si­ku val­la­va­nem And­re Sepp tut­vus­tas möö­du­nud nä­da­lal vo­li­ko­gu­le val­la­va­lit­su­se uut st­ruk­tuu­ri. Võr­rel­des keh­ti­va jao­tu­se­ga on...

Aas­ta­lõ­pu­ball toob Aru­kü­la mõi­sa Ees­ti pa­ri­maid džäss­muu­si­kuid

Aru­kü­la kul­tuu­ri­selts kor­ral­dab ree­del, 29. det­semb­ril mõi­sas aas­ta­lõ­pu­bal­li, kus esi­neb ko­ha­li­ku džäss­muu­si­ku JAN­NO TRUM­PI kok­ku pan­dud bänd. Aru­kü­la aas­ta­lõ­pu­bal­li kor­ral­da­ja Ga­ri­na Too­min­gas üt­les, et ot­sus­tas...

Keh­ra spor­di­hoo­ne sih­ta­su­tu­se­le

Ani­ja ­vo­li­ko­gu ot­sus­tas ta­su­ta võõ­ran­da­da Keh­ra spor­di­hoo­ne Sih­ta­su­tu­se­le Ani­ja Val­la Spor­di­maailm. SA ju­ha­tu­se lii­ge, val­la fi­nants­juht Lii­vi Han­sen sel­gi­tas, osa spor­di­te­ge­vu­seks va­ja­lik­ke va­ra­sid on...

Kol­mest las­teaiast saab Ani­ja Val­la Las­teaiad

Kehra Lastetare ja Lepatriinu ning Alavere Mõmmila lasteaed ühendatakse tuleval suvel. Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu ot­sus­tas, et Keh­ra Las­te­ta­re ning Le­pat­rii­nu ja Ala­ve­re Mõm­mi­la ühen­da­tak­se 1. juu­list...

Raa­si­ku vo­li­ko­gu nõus­tus Pi­hu­ve­re kar­jää­ri kae­van­dus­loa pi­ken­da­mi­se­ga

OÜ Pi­hu­ve­re Kruus taot­leb kesk­kon­naa­me­tilt Pi­hu­ve­re kruu­sa­kar­jää­ris kae­van­dus­loa pi­ken­da­mist 10 aas­taks. Raa­si­ku val­las Mal­la­ve­re kü­las Pi­ka­ve­re-Visk­la maan­tee ää­res Ko­se val­la pii­ril asu­vas Pi­hu­ve­re kruu­sa­kar­jää­ris po­le...

Har­ju­maa koo­li­de komp­leks­võist­lu­se võit­sid Kuu­sa­lu ja Raa­si­ku kool

Möö­du­nud nä­da­lal ja­gas Har­ju­maa Spor­di­liit Har­ju­maa koo­li­de­va­he­lis­te meist­ri­võist­lus­te komp­lek­sar­ves­tu­se ränd­ka­ri­kaid. 15 kesk­koo­li-güm­naa­siu­mi seas või­tis nel­jan­dat aas­tat jär­jest Kuu­sa­lu kesk­kool, kes ko­gus 7 ala­ga 201 punk­ti...

Pika­ve­re pä­ka­pi­ku­maal käis üle 500 kü­las­ta­ja

Viiel päe­val toi­mu­nud pä­ka­pi­ku­maa kü­las­tus­rin­gu­käi­gud müü­di väl­ja kii­res­ti, pal­ju­de­le soo­vi­ja­te­le tu­li ära öel­da. Möö­du­nud nä­da­lal 11.-15. det­semb­ri­ni muu­tus Pi­ka­ve­re mõis tal­ve­võ­lu­maaks. Tei­se­le kor­ru­se­le viiv trepp...

VIIMASED UUDISED

VÕIVAD HUVI PAKKUDA

- Reklaam -