17 aja­kir­ja­nik­ku käi­sid Põh­ja-Ees­ti ko­ha­li­ku toi­du ring­rei­sil

1815
Ajakirjanikud pildistavad, kuidas Veinivilla sommeljee GREGOR ALAKÜLA tutvustab veine – valikus ka Euroopa Liidu Eesti eesistumise esindusvein.

Ring­rei­si lõ­pus said 4 uut väi­ke­toot­jat Põh­ja-Ees­ti toi­du mär­gi­se.

„Aja­kir­ja­ni­kud on ala­ti näl­ja­sed,” aru­ta­sid oma­va­hel Põh­ja-Ees­ti ko­ha­li­ku toi­du ring­rei­si­le tul­nud aja­kir­ja­ni­kud pä­rast se­da, kui olid maits­nud esi­me­se pea­tus­punk­ti, Ani­ja mõi­sa­koh­vi­ku In­nA­mo­ra­ta vär­vi­list ki­lu­või­lei­ba her­ne­pü­ree­ga. Päe­va jook­sul oli mait­seid tei­si­gi – li­saks lõu­na- ja õh­tu­söö­gi­le va­he­peal­sed de­gus­tee­ri­mi­sed. Kir­ju­ta­jaid kut­su­sid tut­vu­mis­rei­si­le Lea­de­ri te­ge­vusg­ru­pid Põh­ja-Ees­tis – Aren­dus­ko­da, Ida-Har­ju Koos­töö­ko­da, PAIK ja Part­ne­rid. Gii­di­tööd te­gi kol­ma­päe­val, 28. juu­nil toi­mu­nud ring­rei­sil MTÜ Aren­dus­ko­da toi­dup­ro­jek­ti­de juht Eha Paas.

Ring­reis al­gas Tal­lin­nast, esi­me­ne pea­tus­punkt oli Ani­ja mõis, kus asub koh­vik In­nA­mo­ra­ta, see­jä­rel võe­ti suund ida poo­le, Kuu­sa­lu val­las Val­ge­jõe kü­las oo­tas Vei­ni­vil­la pe­re, kust eda­si viis buss Kuu­si­ku loo­dus­tal­lu Lää­ne-Vi­ru­maal Viit­na jär­ve­de ää­res. Järg­mi­sed pea­tus­pai­gad olid Kaar­li ta­lu ja Väi­ke-Maar­ja ta­lu­turg, Ku­li­na mõis ja ves­ki ning Sa­ga­di mõis.

MTÜ Aren­dus­ko­da toi­du­- p­ro­jek­ti­de juht Eha Paas üt­les, et kut­sus aja­kir­ja­ni­kud ring­rei­si­le, et tut­vus­ta­da Põh­ja-Ees­ti toi­tu, väi­ke­seid toi­duet­te­võt­jaid, nen­de too­teid ja tee­nu­seid ning näi­da­ta Põh­ja-Ees­tit kui se­ni avas­ta­ma­ta toi­du­piir­kon­da.

Hommikueine InnAmoratas – perenaine ÜLLE NIINEMETS ja TIINA SERGO Ida-Harju Koostöökojast. Foto Tanel Meos
Hommikueine InnAmoratas – perenaine ÜLLE NIINEMETS ja TIINA SERGO Ida-Harju Koostöökojast. Foto Tanel Meos

Ani­ja mõi­sas võt­sid kü­la­li­si vas­tu koh­vi­ku pe­re­nai­ne Ül­le Nii­ne­mets ning Ida-Har­ju Koos­töö­ko­jast Tii­na Ser­go ja Sil­le Noor. Koh­vi­ku­pi­da­ja tut­vus­tas ja pak­kus en­da väl­ja mõel­dud ki­lu­või­lei­ba, mis pää­ses Ees­ti uu­te rah­vus­toi­tu­de kon­kur­si fi­naa­li. Söö­jad kiit­sid, et kok­ku on pan­dud liht­sad mait­sed, mil­le kom­bi­nee­ri­mi­se pea­le ei tu­leks­ki. Kel kaa­sas fo­toa­pa­raa­did, te­gid vär­vi­li­selt ki­lu­või­lei­vast lä­hi­võt­teid ning jääd­vus­ta­sid port­se­lan­nõu­sid.

Ül­le Nii­ne­mets mär­kis, et port­se­la­ni ta nõu­de­pe­su­ma­si­nas pes­ta ei jul­ge, nõud ning koh­vi­ku an­tiik­möö­bel on hoo­le­ga va­li­tud pe­re­nai­se mait­se­mee­le jär­gi.

Ta li­sas, et sü­gi­sel lä­heb mõis re­mon­ti – koh­vi­kut sel­leks ajaks sul­ge­da po­le plaa­nis. Kui kõik lä­heb plaa­ni­pä­ra­selt, on pä­rast re­no­vee­ri­tud mõi­sa ava­mist koh­vi­kul oma vä­li­ter­rass.

Kuu­sa­lu val­las Val­ge­jõe Vei­ni­vil­las võõ­rus­ta­sid ring­rei­si­jaid vei­ni­meis­ter Tii­na Kuu­ler oma po­ja, som­mel­jee Gre­gor Ala­kü­la­ga. Tii­na Kuu­ler rää­kis, et ot­sis kaua, ku­hu Vei­ni­vil­la ra­ja­da. Val­ge­jõe en­di­ne mets­kon­na­ma­ja osu­tus so­bi­vaks, ku­na lä­he­dal asu­vad mõi­sad ning pea­tu­vad tu­ris­mi­bus­sid. Ta li­sas, et Ees­tis on prae­gu 10 vei­ni­ta­lu, Val­ge­jõe Vei­ni­vil­la on neist Tal­lin­na­le kõi­ge lä­he­mal ning esi­me­ne amet­lik mar­ja­vei­ni­ta­lu.

Li­saks ees­ti­maa­las­te­le on Vei­ni­vil­la vei­ne maits­ta saa­nud Eu­roo­pa Lii­du esin­da­jad, ku­na ra­bar­be­ri-sal­vei­vein va­li­ti Ees­ti ee­sis­tu­mi­se ajaks esin­dus-des­sert­vei­niks. Val­ge­jõe vei­ni saab ka Ber­lii­nis ühes res­to­ra­nis, kus Vei­ni­vil­la too­dan­gut müüak­se 55 eu­rot pu­del.

Gre­gor Ala­kü­la rää­kis, et sü­gi­sel on plaa­nis kor­ral­da­da joo­gi­kon­kurss, or­ga­ni­see­ri­da ai­tab Põh­ja-Ees­ti toi­du­võr­gus­tik. Eha Paas sõ­nas, et kui kon­kur­silt lei­tak­se eri­li­selt hea jook, võib sel­le võt­ta võr­gus­ti­ku esin­dus­joo­giks. Li­saks mait­se­le on plaa­nis hin­na­ta vei­ni­toot­ja seost ko­ha­li­ku ko­gu­kon­na­ga.
Kui Har­ju­maa piir üle­ta­tud, jät­kus ring­käik Lää­ne-Vi­ru­maal Kuu­si­ku loo­dus­ta­lus, kus kü­la­li­si võõ­rus­tas pe­re­nai­ne Sir­je Kuu­sik, kes pak­kus ma­he­toi­tu. Kü­la­lis­te­ma­ja­ga loo­dus­ta­lus käib ka pal­ju tu­ris­te. Pe­re­nai­ne lau­sus, et pal­jud neist imes­ta­vad, kui­das toit tu­leb laua­le ma­ja ta­gant peen­rast ning met­sas saab poh­la ot­se var­re kül­jest su­hu pan­na – pu­na­ne ma­ri met­sas ei te­ki­ta pal­ju­des vä­lis­maa­las­tes usal­dust.

Kaar­li ta­lus võt­tis kü­la­li­sed vas­tu Kad­ri Kop­so, kes osa­leb Väi­ke-Maar­ja Põl­lu­mees­te Selt­si ta­lu­tu­ru töös. Väi­ke-Maar­ja ta­lu­tu­rul sai tut­vu­da Põh­ja-Ees­ti ko­ha­li­ku toi­du müü­gi­le­ti­ga. Sa­ma­su­gu­sed le­tid on ka Ku­li­nas, Jä­ne­da kä­si­töö­kes­ku­ses ja Kol­ga mõi­sas. Juu­list ava­ti Põh­ja-Ees­ti ko­ha­li­ku toi­du müü­gi­lett ka Vii­nis­tu kuns­ti­muu­seu­mis.

Ku­li­na mõi­sas oli Põh­ja-Ees­ti ko­ha­li­ku toi­du uu­te mär­gis­te üle and­mi­ne. Uued mär­gi­sed said Ku­li­na mõis, mil­le al­la kuu­lu­vad li­ha­töös­tus ja ja­hu­ves­ki; Hal­lik­toa ta­lu, mis val­mis­tab mee­se­gu­sid. Li­saks said mär­gi­se me­sin­du­se­ga te­ge­lev Taa­li Me­si­la ja Ark­na Kar­ja­ta­lu, kel­le meie­reis too­dab kä­si­töö­juus­tu­sid ko­ha­peal­ne juus­tu­meis­ter. Kok­ku on Põh­ja-Ees­ti toi­du mär­gis 34 et­te­võt­jal.

Ring­reis lõp­pes õh­tu­söö­gi­ga Sa­ga­di mõi­sas.

Ka­jas­tu­si veel vä­he
Es­mas­päe­va, 16. juu­li sei­su­ga oli ring­rei­sist lu­gu­sid il­mu­nud veel vä­he. Toi­du­ta­re por­taa­lis oli lu­gu, mis kes­ken­dus Põh­ja-Ees­ti esin­dus­joo­gi va­li­mi­se­le. Ve­ne­keel­ne lu­gu koos fo­to­de­ga il­mus ve­ne­keel­ses por­taa­lis Gloss. Lu­gu­de il­mu­mi­sest on teada and­nud veel Maa­le­he, Pos­ti­me­he Ar­te­ri ja Vi­ru­maa Tea­ta­ja aja­kir­ja­ni­kud.

Ring­rei­si ajal aru­ta­sid aja­kir­ja­ni­kud, et eri­ne­valt Ees­ti muu­dest piir­kon­da­dest on Põh­ja-Ees­ti toi­du mää­ra­mi­ne ja ise­loo­mus­ta­mi­ne veel poo­le­li – Põh­ja-Ees­ti tüü­pi­li­se toi­du­na ei osa­tud esi­me­se hoo­ga mi­da­gi väl­ja pak­ku­da.

Ka Eha Paas nõus­tus, et Põh­ja-Ees­ti on veel avas­ta­ma­ta toi­du­piir­kond. Ta li­sas, et pal­jud väi­ke­sed ko­ha­li­kud et­te­võt­jad va­ja­vad jul­gus­tust ning toeks võr­gus­tik­ku. Tu­ge va­jab ka tar­bi­ja, et teaks ja jul­geks ot­si­da ter­vis­lik­ku ja ko­ha­lik­ku toi­tu.

Eelmine artikkelViha­soo näi­tet­rupp nae­ru­tab pub­li­kut „Ve­del­vors­ti­ga“
Järgmine artikkelKõn­nu kü­la EV100 kin­gi­tus – kiik ja li­pu­mast