100 aas­tat käim­la­kul­tuu­ri

893

AN­NE EEN­PA­LU,
Hel­le­ma ta­lu pe­re­nai­ne

Soo­vin sel­gi­ta­da, miks sai EV 100 Aru­kü­la plaat pan­dud Hel­le­ma ta­lu väl­ja­käi­mi­se kau­ni ma­ja­ke­se kül­ge. Ni­melt hoi­dis Kaa­rel Een­pa­lu isik­li­kult sil­ma peal ja la­si te­ha kons­taab­li­tel et­te­kan­deid, kui­das eri­ti maa­koh­ta­des täi­de­tak­se juht­nöö­re vä­li­käi­mis­koh­ta­de-tua­let­ti­de ra­ja­mi­se edu­sam­mu­dest. Ees­märk oli ku­jun­da­da meie ko­da­ni­ke käim­la­kul­tuu­ri ja seo­ses sel­le­ga ka ter­vi­se hoid­mist. Põõ­sas­tes, lau­das ja met­sa­nur­gas „kü­ki­ta­mi­ne“ oli tau­ni­tud.

Üks näi­de si­se­mi­nis­tee­riu­mi hal­du­sa­last. Hiiu­maa kons­taa­bel kir­ju­tas oma et­te­kan­des, kui­das läks tal­lu uu­ri­ma, kas pe­re­rah­vas on ju­ba väl­ja­käi­mi­se ko­ha ra­ja­nud. Ko­pu­tas ee­suk­se­le, kuid kee­gi ei vas­ta­nud. Läks siis õue­pool­sest uk­sest sis­se ja nä­gi va­na­pe­re­naist köö­gis ket­ra­mas. Kü­si­nud, kas väl­ja­käik on ju­ba ole­mas, kuid vas­tust ei tul­nud. Kü­si­nud pä­rast uut ter­vi­tust veel kõ­ve­ma hää­le­ga, et kas ta­lul on väl­ja­käik ju­ba ole­mas. Pe­re­nai­ne kä­ra­ta­nud tööd kat­kes­ta­ma­ta, et ime­lik mees, kes ei tea, et kui on sis­se­käik, siis on ka väl­ja­käik.
Nä­gus väl­ja­käik läks en­ne­sõ­jaaeg­ses Ees­ti rii­gis po­pu­laar­seks ja ar­hi­tek­tid te­gid näi­dis­joo­ni­seid, mil­li­sed need va­ja­li­kud ehi­ti­sed võik­sid ol­la ning kui­das so­bi­ta­da elu­ruu­mi­de lä­he­dus­se. Ehi­ta­ti kuiv­käim­lad hoo­ne­tes­se ja pal­ju­des ma­ja­pi­da­mis­tes, roh­kem lin­na­des, jõu­ti ka ve­sik­lo­set­ti­de­ni.

Mul on vä­ga hea meel, et sel­le­le tä­he­le­pa­nu pöö­ra­ti ja küll on to­re, kui toi­me­tad aias ega pea ihu­hä­da­de ker­gen­da­mi­seks mi­ne­ma töö­riie­te­ga tup­pa, vaid saad õues lin­nu­lau­lu kuu­la­tes need ära te­ha.

Nõu­ko­gu­de ajal oli mi­nu kõi­ge hirm­sam ela­mus, kui Bal­ti jaa­mas olid sel­leks põ­ran­da sees au­gud, mil­le üm­ber täis­la­gas­ta­tud hais­vad me­tallp­laa­did, mil­le­le pi­di jal­ga­de­ga pea­le as­tu­ma ja kü­ki­ta­ma. Kes en­dast vä­he­gi lu­gu pi­das, kor­ral­das ka nõu­kaa­jal oma ko­duaias ke­na ära­käi­mi­se ko­ha. Nii­siis on eest­las­tel iga­ti põh­just rää­ki­da 100aas­ta­sest käim­la­kul­tuu­rist.

Eelmine artikkelSõnumitoojas 2. oktoobril
Järgmine artikkelRaasiku valla noorte filmikonkurss