10 nõuan­net, kui­das väl­ti­da pii­ri­tü­li

1051

Mart Oja­mäe,
maa-ame­ti peas­pet­sia­list

Pä­rast vee­rand sa­jan­dit ak­tiiv­set maa­re­for­mi võib öel­da, et ko­gu maa on saa­nud en­da­le oma­ni­ku. Sel­le aja­ga on kas­va­nud üles uus põlv­kond maa­oma­nik­ke ja maa on läi­nud va­ne­ma­telt las­te kät­te. Üha enam väär­tus­ta­me mei­le kuu­lu­vaid kin­nis­tuid ja õp­pi­nud ole­ma oma maa pe­re­me­hed. Maa-amet on ol­nud esi­mes­te kin­nis­tu­te sün­nist ala­tes maa­re­for­mi kesk­mes ning puu­tu­me kok­ku maao­ma­ni­ke mu­re­de­ga. Maa-amet soo­vib 30. te­ge­vu­saas­ta pu­hul taas meel­de tu­le­ta­da mõ­ned liht­sad soo­vi­tu­sed ja nõuan­ded, mi­da maa­oma­nik ise saab ära te­ha, et hoi­da oma maa-as­jad kor­ras ning väl­ti­da ku­lu­kat ja när­ve­söö­vat pii­ri­tü­li.

1. Mõt­le lä­bi, kas tead täp­selt oma maa pii­re. Sul­le kuu­luv maa­tükk asub loo­du­ses, sel­le piir on tä­his­ta­tud pii­ri­mär­ki­de­ga ning piir­neb loo­dus­ob­jek­ti­de­ga (ki­viaed, oja, tee vms). Võ­ta aeg ja mõt­le lä­bi, kas tead täp­selt oma maa pii­ri ja kas igas nur­gas on säi­li­nud pii­ri­märk. Kui si­nu maa­tü­ki­ga piir­neb rii­gi- või val­la­tee, kas tead kui kau­gel tee tel­jest on si­nu maa­tü­ki piir.

2. Järg­ne­valt mõt­le, mil­lis­test al­li­ka­test si­nu tead­mi­ne pii­ri koh­ta pä­ri­neb. Kui olid koos maa­mõõt­ja­ga (amet­li­ku­mas kee­lep­ruu­gis maa­kor­ral­dus­töö­de te­ge­vus­lit­sent­si omav isik) loo­du­ses pii­ri­de kät­te­näi­ta­mi­se ja pii­ri­mär­ki­de pai­gal­da­mi­se juu­res, võid pii­ri asu­ko­ha õig­su­ses ol­la kin­del. Kui si­nu tead­mi­sed aga pä­ri­ne­vad maa­tü­ki eel­mi­selt oma­ni­kult, võib in­fo ol­la eba­täp­ne.

3. Ot­si järg­ne­valt üles ma­ter­ja­lid, mis sul oma maa­tü­ki koh­ta on, ise­gi kui oled kin­del, et tead oma maa pii­ri täp­selt. Aas­ta­küm­neid va­nad ma­ter­ja­lid pii­ri­de tu­vas­ta­mi­se juu­res sind ei ai­ta. Sind ai­ta­vad maa­mõõt­ja või ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se koos­ta­tud pii­rip­ro­to­koll ning sel­le juur­de koos­ta­tud skeem. Loe tä­he­le­pa­ne­li­kult pii­rip­ro­to­kol­lis ole­vat pii­ri­kir­jel­dust ja võrd­le se­da oma tead­mis­te­ga loo­du­ses ole­va pii­ri koh­ta. Ku­ni 1.07.2018 keh­ti­ma ha­ka­nud sea­du­se­muu­da­tus­te­ni koos­tas maa­mõõt­ja li­saks pii­rip­ro­to­kol­li­le ka­tast­riük­su­se plaa­ni. Tä­na maa­mõõt­ja plaa­ni enam ei koos­ta ning skeem si­nu ka­tast­riük­su­se ku­ju ja pii­ri­mär­ki­de paik­ne­mi­se koh­ta on pii­rip­ro­to­kol­li­ga ühes do­ku­men­dis.

4. Kont­rol­li oma pii­ri asu­koh­ta Maa-ame­ti geo­por­taa­lis ja eri­sus­te ilm­ne­mi­sel an­na sel­lest Maa-ame­ti­le tea­da. Geo­por­taa­lis geoportaal.maaamet.ee sisesta aadressiotsingusse enda maatüki aadress või katastritunnus ja vajuta nupule „asukoht kaardil”.

Kui lisad vasakpoolses menüüs linnukese kastikese „katastrikaart” ees, avaneb sulle kaardikiht, mis kannab endas kõige ajakohasemat seisu katastris registreeritud maatükkide st katastriüksuste kohta.

Kui märkad kaardipildil erisusi sulle teadaolevast piirist looduses või sinu maatüki piiriprotokollis kirjeldatud piirist, anna sellest teada Maa-ametile (kataster@maaamet.ee, 675 0810).

5. Käi aeg-ajalt looduses piiritähiseid vaatamas. Võta kaasa oma pere ja tee korra aastas jalutuskäik oma maatüki ringpiiril. Kontrolli, et piirimärgid oleks alles. Võimalusel korrasta neid. Tihti on põllu või tee servas olevad piirimärgid kõveraks paindunud. Kui saad selle sirgeks nii, et selle asukoht ei muutu, siis tee seda. Sinu kõige atraktiivsemad piiritähised on risti või auguga piirikivid. Puhasta need samblast ja prahist, et neid oleks võimalik eristada tavalistest kividest. Hea, kui su metsas olevatel piirimärkidel oleks ümber kupits (väike mullast kuhjatist ümber piirimärgi, et piirimärk oleks kergemalt eristuv ümbritsevast loodusest).

Ära unusta õues olles Maa-ameti geoportaali ka oma telefonis avada. Geoportaali uus versioon on telefonisõbralik ning sul on võimalus kasutada katastrikaardil ka navigeerimise funktsiooni. Kui sinu maatüki piiride asukoht kaardil on täpne ja sinu pea kohal ei ole tihe mets, siis leiad selle abil hõlpsasti piirimärkide ligikaudse asukoha.

6. Enda paigaldatud piiritähis ei oma kaalu. Kui piiritähis on looduses hävinud või selle korrastamine ei ole võimalik, siis ei saa sa kuuri alt tuua raudtoru ja seda uueks piiritähiseks paigaldada. Piirimärgi taastamine on spetsialisti töö ja selle saab läbi viia maakorraldaja kutset ja maakorraldustööde tegevuslitsentsi omav isik. Miks? 1) Piiritähisel on oma kindel vorm ja etteantud suurused, mis on kirjeldatud katastriüksuse moodustamise korras. 2) Piiritähisel on täpsusnõuded, mida sa oma vahenditega kunagi ei saavuta. 3) Tavaliselt on piiritähis sinu piirinaabriga ühine ning tegutsedes ilma naabrit kaasamata, lood sa eeldused segaduseks ja lõpuks piiritüli tekkeks. 4) Ainult vastava eriala spetsialist saab anda oma tööle garantii.

7. Ole kättesaadav ja osale piiride kättenäitamisel. Kuigi maareform on sisuliselt lõppenud, toimuvad ka edaspidi maakorraldustoimingud. Maa­tükke liidetakse, jagatakse mitmeks ning muudetakse omavahelisi piire. On tõenäoline, et mõni selline toiming on kavas ka sinu naabruses oleva maatüki omanikul. Ükskõik kui väike on naaberüksuse maakorraldustoiming, kui see puudutab teie ühiseid piirimärke, siis pead olema ka sina looduses piiride kättenäitamisele kaasatud. Sinu kättesaadavust hõlbustab, kui sinu elukoht rahvastikuregistris on õige. Kui sind kutsutakse piiride kättenäitamise juurde, võta see aeg ja mine kohale. Kui seda kuidagi teha ei saa, võta maakorralduse läbiviijaga ühendust ja püüdke leida ühine võimalus loodusesse minna. Kui ka see pole võimalik, palu kohale minna oma sõbral või sugulasel, keda usaldad.

8. Kui sinu teadmata on piiriga seonduvas midagi muutunud, võta ühendust naabri, maamõõtja või Maa-ametiga. Kui Sinu maatüki piirile tekib uusi piirimärke või mõni vana piiritähis kaob ja asendub uuega ning sind pole sellest teavitatud, on põhjust naabriga ühendust võtta. Kui naaber ei soovi sinuga rääkida, pöördu julgelt Maa-ameti poole. Kui sulle tundub, et piiritähis on looduses oma asukohta muutnud, siis on sul kindlasti põhjust maamõõtja (ehk maakorraldaja kutset ja litsentsi omava isiku) poole pöörduda.

9. Võta piisavalt aega, et tutvuda ostetava maatüki piiride ja piiri tähistusega looduses. Iga kadunud piirimärk või selgusetu piirilõik on sulle kindlasti tulevane rahaline väljaminek. Halvemal juhul kaasneb sellega piiritüli naabriga, mille kahjusid on raske prognoosida.

10. Ära karda spetsialistidelt nõu küsida. Täna omavad paljud maamõõtjad suurt kogemuste pagasit ja on oma ala hinnatud spetsialistid. Maakorraldaja kutseeksamil hinnatakse lisaks geodeesiaalastele teadmistele paljuski ka orienteerumist seadusandluses ja võimet lahendada keerulisi maakorralduslikke olukordi. Litsentsi omavate maamõõtjate kontaktid leiad siit: geoportaal.maaamet.ee/maamootjad.

Eelmine artikkelKiiu Kii­ge­põn­ni las­teaia uus di­rek­tor on MAA­RI­KA MAE
Järgmine artikkelNais­te esi­lii­ga IX saa­li­ho­ki etapp ja U13 tüd­ru­ku­te saa­li­ho­ki tur­niir Aru­kü­las