1. septembrist 2010 liidetakse eesti ja vene kool Loksa gümnaasiumiks

1479

Loksa linnavolikogu otsustas kujundada Loksa I keskkooli ja Loksa Vene Gümnaasiumi üheks kooliks.

Loksa linnavolikogu ei olnud 17. detsembri istungil seda otsust vastu võttes üksmeelne, hääletamisele eelnes tõsine diskussioon. Otsuse poolt hääletasid kohalolnud 13st volikoguliikmest 5: Rein Heina, Aivar Kaskla, Õnne Teern, Viktor Fjodorov ja Raissa Šemjakina. Vastu olid 3: Loksa Vene Gümnaasiumi direktor Galina Nikitina, õpetaja Larissa Plehova ja vilistlane Renata Järve. Erapooletuks jäid 5: Olga Maslova, Juri Grill, Vladimir Deulin, Natalja Kalinina ja Marija Kudrjakova.  Nimeline hääletamine viidi läbi Galina Nikitina ettepanekul.

Vastavalt volikogu otsusele peab Loksa linnavalitsus 1. märtsiks 2010 korraldama ümberkujundamise tegevuskava ning töötama välja Loksa gümnaasiumi põhimääruse.

Loksa linnavolikogu haridus- ja kultuurikomisjonil tuleb 11. jaanuariks 2010 ette valmistada linnavolikogu pöördumine Kuusalu valla poole ettepanekuga teha koostööd piirkonna koolivõrgu ümberkujundamiseks.

Loksa kahe üldhariduskooli liitmise vajalikkusest tegi istungil ülevaate linnapea Helle Lootsmann. Ta teatas, et lähiaastatel väheneb gümnaasiumiõpilaste arv, Harju koolivõrgu analüüsi põhjal ei ole Loksa keskkoolid jätkusuutlikud ja kaotavad gümnaasiumihariduse andmise õiguse, kui haridus- ja teadusministeerium käivitab koolivõrgu korrastamise.

„Õpilaste arvu kiire vähenemine ohustab eriti vene õppekeelega gümnaasiumi, võib kaasa tuua vene kooli hääbumise. Venekeelse hariduse ja gümnaasiumihariduse jätkamiseks peab Loksa linn korrastama koolivõrku nii, et tekiks tugev ja haridusreformi mõistes jätkusuutlikkust tagav gümnaasium,” selgitas linnapea.

Volikogu haridus- ja kultuurikomisjon oli läbi töötanud kolm võimalust: eesti ja vene kool liidetakse kakskeelseks gümnaasiumiks, eesti ja vene kool ühinevad eesti õppekeelega gümnaasiumiks või jätkab Loksa I keskkool gümnaasiumina ning vene kool põhikoolina.

Esimene variant säilitaks linnapea sõnul maksimaalse riigipoolse rahastamise ja on edasiste muudatuste tegemiseks paindlik. Vastavalt vajadusele saaks gümnaasiumiharidust anda mõlemas keeles, põhjendas ta – vene õppekeel säiliks kindlasti põhikooli osas, gümnaasiumiosas toimuks õppetöö vene keeles, kui selleks on piisav arv soovijaid ja kuni võimaldab riiklik hariduspoliitika.

Ka haridus- ja kultuurikomisjon ning majandus- ja eel­arvekomisjon pidasid parimaks lahenduseks koolide liitmist, märkis volikogu esimees Rein Heina. Hariduskomisjon tegi ettepaneku moodustada liitmise korraldamiseks laiapõhjaline komisjon ning kaasata regiooni koolivõrgu korrastamisse Kuusalu vald.

Loksa linnavalitsus moodustas volikogu istungile järgnenud päeval, 18. detsembril ajutise ümberkujundamiskomisjoni, mis on 18-liikmeline. Selle esimees on linnavalitsuse liige, hiljutine Harju maavalitsuse haridusosakonna juhataja, nüüdne Põhja-Tallinna linnaosa vanem, keskerakondlane Karin Tammemägi. Liikmed on Laivi Kirsipuu, Galina Nikitina, Õnnela Tedrekin, Õnne Teern, Pavel Tsehmister (asendaja Natalia Markhivka), Airi Öösalu (asendaja Andres Kiviberg), Anne-Mari Tilk, Rita Pahholkova, Andres Kaskla, Rein Heina, Viktor Fjodorov, Valvi Joaväli, Ljubov Karofeld, Kaire Kotkas, Hilleri Treisalt, Helle Lootsmann ja Jaan Pöör.

Komisjoni ülesanne on korraldada Loksa Vene Gümnaasium ja Loksa I keskkool Loksa gümnaasiumiks, töötada selleks välja tegevuskava ja Loksa gümnaasiumi põhimäärus. Komisjoni tegevus lõpeb, kui lõpeb kahe kooli ümberkujundamine üheks kooliks.