Tule­val nä­da­lal ha­ka­tak­se Ani­ja val­la tee­de­le panema mus­ta ka­tet

Tule­val nä­da­lal ha­ka­tak­se Ani­ja val­la tee­de­le panema mus­ta ka­tet

Külli Koppelmaa
0

Pin­da­mis­töid tee­vad OÜ Üle ja AS TREV-2 Grupp.

Ani­ja val­la­va­lit­sus tun­nis­tas pin­da­mis­töö­de te­ge­mi­seks kor­ral­da­tud rii­gi­han­ke 6 pak­ku­ja seast ka­hes osas edu­kaks OÜ Üle ning ühes osas AS TREV-2 Gru­pi. OÜ Üle või­tis pin­da­mis­tööd Keh­ra, Pik­va ja Ala­ve­re ning Lin­nak­se, Pa­ri­la, Sa­lu­mäe ja Här­ma­ko­su kü­la­de piir­kon­nas, AS TREV-2 Grupp Aeg­vii­dus.

Keh­ra-Ala­ve­re piir­kon­nas lä­he­vad pin­da­mis­tööd maks­ma 183 666 eu­rot. Sel­le eest saa­vad mus­ta kat­te 180 meet­rit Oja­kal­da teed, mõ­le­mad Te­ha­se teed, 350 meet­rit Jõe tä­na­vast ja Laa­ne tä­nav Keh­ras, 400 meet­rit Sa­lu­met­sa ja 2,27 ki­lo­meet­rit Aa­vo­ja teest, 900 meet­rit Vi­ki­pa­lu jaa­ma­teest, 830 meet­rit Ala­ve­re-Roo­kü­la teed, 2,6 ki­lo­meet­rit Pik­va-Pi­ka­ves­ki ja 1,6 ki­lo­meet­rit Pik­va-Ara­va teest ning üle pin­na­tak­se ka Ala­ve­re kor­ter­ma­ja­de va­he­li­sed teed.

Lin­nak­se, Pa­ri­la, Sa­lu­mäe ja Här­ma­ko­su piir­kon­na pin­da­mis­tööd mak­sa­vad 111 899 eu­rot. Mus­ta kat­te saa­vad 1,7 ki­lo­meet­rit Pa­ri­la-Sa­lu­mäe, 800 meet­rit Lä­ti-Nae­ris­mäe, 600 meet­rit Ka­se­sa­lu, 200 meet­rit Lä­ti, 250 meet­rit Kaie­soo, 800 meet­rit Re­hat­se, 450 meet­rit Mah­la ning 2 ki­lo­meet­rit Raud­o­ja-Ko­su teest.

Aeg­vii­du piir­kon­na pin­da­mis­töö­deks ku­lub 56 476 eu­rot. Sel­le eest saa­vad mus­ta kat­te 700 meet­rit Pil­la­pa­lu-Aeg­vii­du teed ning Ta­ga­jär­ve, Vaht­ra, Pih­la­ka ja Pap­li ning Ka­se tä­na­vad, kok­ku 1395 meet­rit.

Pin­da­mis­töö­de­le ku­lub üle 352 000 eu­ro. Val­la ta­ris­tus­pet­sia­list Mar­gus Mo­lok sõ­nas, et li­saks lä­heb li­gi­kau­du 100 000 eu­rot et­te­val­mis­tus­töö­de­le – kruu­sa­ma­ter­ja­li pea­le­veoks ning tee­pee­nar­de ee­mal­da­mi­seks. Se­da teeb AS Ta­ris­ton, kel­le­ga on kol­meaas­ta­ne le­ping val­la­tee­de hool­da­mi­seks.

„Rau­do­ja-Ko­su ja Re­hat­se teel on tee­peen­rad ju­ba ee­mal­da­tud, se­da te­gi OÜ Ve­les­ton, ku­na Ta­ris­ton kõi­ke ei jõua. Ta­ris­ton alus­tas sel nä­da­lal ja lu­bas, et kõik pin­da­mi­seks va­ja­li­kud eel­tööd saa­vad teh­tud 25. maiks. Mui­du­gi ole­neb il­mast – kui vih­ma kal­lab, po­le mõ­tet mär­ga ma­ter­ja­li tee­de­le ve­da­da,“ lau­sus Mar­gus Mo­lok.

Pin­da­mis­töö­de te­gi­ja­te­ga sõl­mi­tak­se le­pin­gud sel nä­da­lal ning al­gu­sa­jaks on ka­van­da­tud 15. mai. Aeg­vii­du ja Keh­ra piir­kon­nas pea­vad tööd lõp­pe­ma 15. juu­liks. Lin­nak­se, Pa­ri­la, Sa­lu­mäe ja Här­ma­ko­su kü­la­des on ae­ga 31. au­gus­ti­ni, ku­na Pa­ri­la-Sa­lu­mäe teel on kõi­ge roh­kem eel­tööd. Pin­da­mis­töö­de käi­gus pa­ran­da­tak­se ka tal­vis­te kül­ma­ker­ge­te tõt­tu kan­na­ta­da saa­nud tee­lõi­gud Pa­ri­la-Sa­lu­mäe teel.

Aeg­vii­dus ja Keh­ras saab pin­da­mist alus­ta­da ko­he, kui et­te­võ­te­te­ga le­pin­gud sõl­mi­tud, ku­na seal ei ole ma­hu­kaid eel­töid – Aeg­vii­du tä­na­va­tel tu­leb va­na as­falt üles free­si­da ja pan­na uus ka­te.

„Ta­ga­jär­ve tä­nav Aeg­vii­dus ja Keh­ra lin­na tä­na­vad, mis lä­he­vad tä­na­vu mus­ta kat­te al­la, va­ja­vad küll ma­ter­ja­li pea­le­ve­du, kuid sel­le maht on võr­rel­des üle­jää­nud tee­de­ga väi­ke,“ lau­sus ta­ris­tus­pet­sia­list.

Sel su­vel pin­na­tak­se Ani­ja val­las 21 ki­lo­meet­rit teid.

POLE ARVAMUSI

Jäta vastus