Raa­si­ku val­las on loo­mi­sel tä­na­va­kau­ban­du­se kord

Raa­si­ku val­las on loo­mi­sel tä­na­va­kau­ban­du­se kord

Ere Uibo
0

MTÜ Raa­si­ku Val­la OTT on Aru­kü­las üle 8 aas­ta kor­ral­da­nud kau­ba­koh­tu­mi­si ehk ko­ha­li­ku toi­du tu­ru­päe­vi. Paar aas­tat ta­ga­si proo­vis kau­ba­koh­tu­mis­te eest­ve­da­ja Mee­li Te­der tur­gu käi­ma lü­ka­ta ka Raa­si­ku ale­vi­kus.

Mee­li Te­der üt­les, et kui va­rem said kau­ba­päe­va­le müü­ma tul­la kõik soo­vi­jad suu­li­se kok­ku­lep­pe alu­sel, siis nüüd all­kir­jas­tab ta iga kaup­le­ja­ga en­ne Raa­si­ku Val­la OTT Aru­kü­la tu­ru hal­da­mi­se ja müü­gi­te­ge­vu­se lepingu, il­ma sel­le­ta enam müü­ma ei saa: „Kir­ja­lik kok­ku­le­pe on sel­leks, et väl­ti­da ju­ba eos pin­geid, mis või­vad tek­ki­da ebaau­sa­te müü­ja­te­ga.”

Le­pin­gus on näi­teks kir­jas, et tu­ru kor­ral­da­jal on õi­gus müü­ja­te va­li­kul ee­lis­ta­da ko­ha­lik­ke ehk ku­ni 100 ki­lo­meet­ri raa­diu­ses tootjaid. Kok­ku le­pi­tak­se ka hin­nas, mil­le müü­ja peab tu­ru kor­ral­da­mi­se kat­teks ta­su­ma.

OTT saab õi­gu­se kee­la­ta tu­rul kaup­le­mi­ne müü­jal, kel­le te­ge­vu­se või müü­da­va kau­ba koh­ta on tul­nud tar­bi­ja­telt kor­du­valt ne­ga­tiiv­set ta­ga­si­si­det, või ka kaup­le­jal, kes ei müü tu­rul oma või oma et­te­võt­te too­de­tud kau­pa või kel­lel puu­dub lu­ba an­tud kau­ba müü­mi­seks.

Ku­na hu­vi kau­ba­päe­va­de vas­tu on kor­ral­da­ja sõ­nul suur, on le­pin­gus sea­tud punk­tid võe­tud reaal­sest elust, ka Aru­kü­las OTT kau­ba­päe­va­del on ol­nud prob­lee­me kau­ba kva­li­tee­di ning ebaau­sa­te müü­ja­te­ga.

Kaup­le­mis­kor­ra eel­nõu
Veel soo­vib Mee­li Te­der, et Raa­si­ku val­las oleks tä­na­va­kau­ban­du­se ees­ki­ri. Ta esi­tas pal­ve val­la­vo­li­ko­gu­le ja -va­lit­su­se­le, möö­du­nud nä­da­lal jõu­dis esi­me­ne va­riant eel­nõust te­ma­ni.

Kaup­le­mis­kor­da soo­vib see­tõt­tu, et hak­kas val­la­ma­jast uu­ri­ma, kas kee­gi ta­hab te­ha Raa­si­ku ale­vi­kus tur­gu: „Kee­gi ei osa­nud mul­le vas­ta­ta. Sa­mas olen kuul­nud, et tu­ru­pi­da­mi­se vas­tu on hu­vi­li­si, kuid teoks po­le see veel saa­nud. Kui teen ise, siis mil­li­ne on mu ga­ran­tii, et kee­gi tei­ne sin­na kõr­va­le ko­he oma tur­gu ei tee.”

Prae­gu koos­ta­mi­sel ole­vas kor­ras on te­ma sõ­nul veel lah­ti­si ot­si: „Näi­teks – kes ja mis tin­gi­mus­tel väl­jas­tab müü­gi­pi­le­ti ning kui­das vald hak­kab üle­vaa­det saa­ma, kes ja kus mi­da müüb, kui müü­gi­pi­le­ti peaks väl­jas­ta­ma kau­ban­du­se kor­ral­da­ja, kes ma­jan­dus- või kut­se­te­ge­vu­se raa­mes kor­ral­dab tu­ru- või tä­na­va­kau­ban­dust või kau­ban­dust ava­li­kul üri­tu­sel.”

Mee­li Te­der lau­sus, et val­la­va­lit­su­sel võiks ol­la üle­vaa­de, kes ja kus müüb: „Prae­gu võib Raa­si­ku val­las kes iga­nes müüa mil­lal, kus ja mi­da ta­hab, sa­mas po­le ala­ti tea­da, mis pä­ri­t­olu­ga on kaup. Kui on tea­da, kus ja mil­le­ga val­la ter­ri­too­riu­mil kau­bel­dak­se, oleks ka ost­ja tead­li­kum.”

Ka Aru­kü­la OTT turg on toi­mi­nud se­ni val­la­va­lit­su­se­ga vaid suu­sõ­na­li­sel kok­ku­lep­pel.

Tä­na­va­kau­ban­du­se kor­ra eel­nõu esi­me­ne lu­ge­mi­ne on plaa­nis vo­li­ko­gu järg­mi­sel is­tun­gil.

POLE ARVAMUSI

Jäta vastus