Polii­ti­li­ne aval­dus Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu 28. märt­si is­tun­gil 2018

Polii­ti­li­ne aval­dus Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu 28. märt­si is­tun­gil 2018

Sõnumitooja
0

MAR­TI HÄÄL,
va­li­mis­liit Üks Kuu­sa­lu Vald

Val­la­va­lit­sus on saat­nud vo­li­ko­gu­le ot­sus­ta­mi­seks eel­nõu „Loa and­mi­ne kon­tei­ner­koo­li­ma­ja ren­ti­mi­seks”. Se­da põh­ju­sel, et KOKS § 22 lg 1 p 8 ko­ha­selt on üle ühe aas­tas­te ren­di­ko­hus­tus­te võt­mi­ne vo­li­ko­gu ai­nu­pä­de­vu­ses. Te­ge­li­kult aga la­hen­dab see ot­sus mär­ka­ma­tult mit­meid Kuu­sa­lu val­la tu­le­vi­ku sei­su­ko­hast st­ra­tee­gi­li­si kü­si­mu­si, mil­le üle ava­lik­ku aru­te­lu pee­tud ei ole ja as­ja­ko­ha­seid st­ra­tee­gi­li­si va­li­kuid vo­li­ko­gus­se val­la­va­lit­sus ei ole aru­ta­mi­seks too­nud.

Osun­dan siin­ko­hal lü­hi­dalt vaid olu­li­si­ma­te­le. Kon­tei­ne­ri­te ren­ti­mi­ne on Kuu­sa­lu val­la ha­ri­dus­vald­kon­na eba­pii­sa­va st­ra­tee­gi­li­se juh­ti­mi­se ta­ga­järg, mis ei la­hen­da kui­da­gi val­la ha­ri­dus­tee­nu­se kva­li­tee­di ja kon­ku­rent­si­või­me põ­hi­prob­lee­me. Vas­tu­pi­di, see ot­sus võ­tab ära Kuu­sa­lu kesk­koo­li ole­ma­so­le­va­te hoo­ne­te re­mon­diks va­rem pla­nee­ri­tud ee­lar­ve­va­hen­did ja vee­rand mil­jo­nit eu­rot lä­heb val­la ha­ri­dus­ta­ris­tu in­ves­tee­rin­gu­te ase­mel kon­tei­ne­ri­te oma­ni­ku­le.

Kon­tei­ne­ri­te rent ei too kaa­sa ka uut kva­li­tee­ti val­la ha­ri­dus­vald­kon­na juh­ti­mi­ses, vaid või­mal­dab jät­ka­ta se­nist nii­ni­me­ta­tud va­baa­ren­gu st­ra­tee­giat. Vaid aju­ti­sed ja mu­ga­vus­tsoo­ni lõh­ku­vad la­hen­du­sed, na­gu näi­teks ka­hes va­he­tu­ses koo­li­töö kor­ral­da­mi­ne, PGS § 10 lg 1 ko­ha­selt elu­ko­ha­järg­se koo­li mää­ra­mi­ne, val­la ole­mas­o­le­va ha­ri­dus­ta­ris­tu se­ni­sest tõ­hu­sam ära­ka­su­ta­mi­ne, koos­töö Lok­sa ha­ri­du­sa­su­tus­te­ga ja nii eda­si oleks sun­di­nud nii juh­ti­mi­ses kui ka õp­pe­töö kor­ral­du­ses ot­si­ma sü­ner­giaid ja uu­si aren­gu­või­ma­lu­si. Öel­dak­se, et krii­si ei to­hiks ku­na­gi jät­ta ka­su­ta­ma­ta va­ja­li­ke muu­da­tus­te te­ge­mi­seks. Mis pa­neks aga neid st­ra­tee­gi­li­selt täht­said ja siia­ni te­ge­ma­ta ko­ha­li­ku po­lii­ti­ku jaoks eba­mu­ga­vaid aren­guid val­la ha­ri­dus­võr­gu kor­ras­ta­mi­sel käi­vi­ta­ma nüüd, kui lap­se­va­ne­mad ja koo­li juht­kond said sel­le, mi­da kü­si­sid?

Kiiu mõi­sa­le vää­ri­ka uue funkt­sioo­ni (näi­teks güm­naa­siu­mio­sa õp­pe­hoo­ne) and­mi­ne oleks või­nud lii­ta sel­le ehi­tusp­ro­jek­ti tõt­tu pa­has­ti lõ­hes­tu­nud ko­gu­kon­da, sest ju­ba in­ves­tee­ri­tud mil­jon oleks läi­nud ha­ri­du­se kui val­la tu­le­vi­ku sei­su­ko­halt kõi­ge olu­li­se­ma vald­kon­na hü­van­guks. Kiiu mõi­sa pro­jek­ti­ga tek­ki­nud si­se­pin­ged on val­la aren­gut ju­ba nii­gi pi­dur­da­nud ja naa­ber­val­lad on lii­ku­nud meil eest ära. See oleks või­mal­da­nud ka Ri­hu­mäel põ­hi­koo­li osas muu­tu­nud õpi­kä­sit­lu­se ra­ken­da­mi­seks va­ja­li­ke ta­ris­tuin­ves­tee­rin­gu­te­ga vä­he­malt jõu­li­selt al­gust te­ha. Aeg oleks tõe­le näk­ku vaa­da­ta, et se­ni­selt jät­ka­tes Kuu­sa­lus kva­li­teet­se güm­naa­siu­mi­ha­ri­du­se pak­ku­mi­seks pii­sa­valt õpi­la­si juur­de ei tu­le.

Kiiu mõi­sa koo­li­ma­ja­na ka­su­tus­se võt­mi­ne oleks või­mal­da­nud kes­ken­du­da Kuu­sa­lu ale­vi kui val­la kes­ku­se aren­da­mis­se ja uue val­la­ma­ja/tee­nus­kes­ku­se ra­ja­mis­se, mis oleks loo­nud uu­si või­ma­lu­si ka val­la tu­lu­de suu­ren­da­mi­se sei­su­ko­hast. Mee­nu­ta­gem, et Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu 10. märt­si 2005. aas­ta ot­su­se­ga nr 18 on val­la­ma­ja too­mi­ne Kiiu mõi­sast Kuu­sa­lu ale­vis­se ju­ba ot­sus­ta­tud. Kui val­la­va­lit­sus ko­lib nüüd re­no­vee­ri­tud Kiiu mõi­sa, jääb vo­li­ko­gu vii­da­tud ja tä­na keh­tiv ot­sus en­di­selt täit­ma­ta ning too­kord­ne prio­ri­teet­se­na sõ­nas­ta­tud ot­sus peab oo­ta­ma ha­ri­dus-, sot­siaal- ja pal­ju­de muu­de in­ves­tee­ri­mis­va­ja­dus­te ta­ga, ku­na val­la te­ge­lik in­ves­tee­ri­mis­või­me­kus on pii­ra­tum kui val­la keh­tiv ee­lar­vest­ra­tee­gia la­seb sel­lel pais­ta.

Lap­se­va­ne­ma­te emot­sio­naal­ne ra­hu­lo­lu Ri­hu­mäe­ga seo­tud lo­gis­ti­ka ja teis­te har­ju­mus­te säi­li­mi­ses 1. sep­temb­ril jääb lü­hia­ja­li­seks. Koo­li­ma­ja re­mon­di­ga kaas­neb tu­le­vi­kus väl­ti­ma­tult õpi­las­te üle­vii­mi­ne val­la teis­tes­se ruu­mi­des­se. See­ga vee­rand mil­jo­ni­ga os­te­tud po­pu­laar­sus osu­tub val­la mak­su­maks­ja­le pä­ris kal­liks.

Ma vä­ga lood­an, et vä­he­malt osa­des ni­me­ta­tud ta­ga­jär­ge­des siis­ki ek­sin. Aga vii­ma­sed kuud värs­ke vo­li­ni­ku­na on and­nud mul­le pii­sa­valt põh­just sel­li­seid seo­seid nä­ha. Ma mõis­tan, et prae­gu on te­gu „tu­le­kah­ju kus­tu­ta­mi­se­ga” aga Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu 30. sep­temb­ril 2015 keh­tes­ta­tud ha­ri­dus­vald­kon­na aren­gu­ka­va 2015-2020 ega Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu 4. ok­toob­ril 2017 keh­tes­ta­tud ee­l­ar­vest­ra­tee­gia 2018-2021 sel­list kon­tei­ner­koo­li­ma­ja ren­ti­mi­se va­ja­dust et­te ei näe. Mil­leks neid st­ra­tee­gia­do­ku­men­te siin val­las üld­se koos­ta­tak­se, kui nen­de jär­gi­mi­ne ei ole olu­li­ne?

POLE ARVAMUSI

Jäta vastus