Kii­re in­ter­ne­ti võrk uuel rin­gil

Kii­re in­ter­ne­ti võrk uuel rin­gil

Sõnumitooja
0

JAAN ORUAAS,
Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu esi­mees

Ar­va­ta­valt kõik elekt­ri­tar­bi­jaid said hil­ju­ti e-kir­ja, mil­les Elekt­ri­le­vi tea­tas plaa­nist väl­ja ehi­ta­da ko­gu Ees­tit kat­tev kii­re in­ter­ne­ti võrk. Nei­le, kes jäl­gi­sid möö­du­nud aas­ta lõ­pus toi­mi­nud rii­gi­pool­set suu­na­muu­tust kii­re in­ter­ne­ti aren­da­mi­se ra­has­ta­mi­seks, ei ol­nud see ehk ül­la­tu­seks, et üks suur­test võr­ku­de hal­da­ja­test teeb nii­su­gu­se käi­gu. Kind­las­ti tek­kis pal­ju­del kü­si­mus – miks kü­si­tak­se uues­ti soo­vi kii­re in­ter­ne­ti­ühen­du­se­ga lii­tu­mi­seks, kui mõ­ni aeg ta­ga­si and­si­me oma nõu­so­le­ku Di­gi­Maa pro­jek­ti­le.
Eel­ne­va­test pro­jek­ti­des olid ak­tiiv­sed vaid Har­ju­- ja Pär­nu­maa. Nüüd on va­ja and­meid ko­gu Ees­ti koh­ta. Nende usal­dus­väär­se ka­su­ta­mi­se tar­vis pro­jek­tee­ri­mi­sel on hea ko­gu­da ühes in­fo­süs­tee­mis. Loo­dan, et oma nõu­so­le­ku ju­ba and­nud ei vaid­le sel­le­le väi­ke­se­le li­sa­koor­mu­se­le vas­tu, ar­ves­ta­des, et te­ge­lik põh­jus ei ole seo­tud oma­va­lit­sus­te ega ühen­du­se ehi­ta­ja­te­ga.

Va­ra­se­ma­te pro­jek­ti­de plaan nä­gi et­te võrk väl­ja ehi­ta­da paa­ri aas­ta jook­sul. Elekt­ri­le­vi plaa­nib järg­mi­se 5 aas­taga jõu­da võr­gu­ga üle Ees­tis. Loo­da­va­te ühen­dus­te arv sõl­tub mit­me­st te­gu­ri­st, mil­lest üks on soo­via­val­du­se esi­ta­mi­ne.

Siin­ko­hal on­gi suur pal­ve kõi­gi­le ida­har­ju­las­te­le – pan­ge oma soov Elekt­ri­le­vi­le kir­ja, sest soo­vi­ja­te suurem arv võib ol­la ee­lis ehi­ta­mi­se jär­je­kor­ra va­li­kul. Loo­da­me, et Lin­nak­se kü­last len­du läi­nud jõu­li­ne al­ga­tus kii­re in­ter­ne­ti võrk ka te­ge­li­kult val­mis ehi­ta­da, an­nab Ani­ja val­la­le omad plus­sid.

Soo­via­val­du­si saab esi­ta­da au­gus­ti lõ­pu­ni. Elekt­ri­le­vi tea­vi­tab lii­tu­mi­se või­ma­lu­sest soo­via­val­da­jaid isik­li­kult. Lu­ba­dus on aval­da­da piir­kond­li­kud aren­dusp­laa­nid riik­li­kus ja ko­ha­li­kus mee­dias ning ko­du­le­hel.

Elekt­ri­le­vi väi­tel pai­gal­da­tak­se ole­ma­so­le­va­te­le elekt­ri­lii­ni­de­le fii­be­rop­ti­li­ne kaa­bel ning luuak­se kii­re in­ter­ne­ti- ja te­le­vi­sioo­ni pü­siü­hen­du­se või­ma­lus. Te­gu on niiöel­da ava­tud pü­siü­hen­du­se­ga, ühe kaab­li kau­du saa­vad tee­nust pak­ku­da kõik Elekt­ri­le­vi­ga koos­tööd te­ge­vad ope­raa­to­rid. Meist igaüks saab si­su­tee­nu­se osu­ta­ja va­li­da, ega sõl­tu enam ühest pak­ku­jast. Sa­mu­ti on või­ma­lik ka­su­ta­da mit­me ope­raa­to­ri tee­nu­seid, kuid iga ope­raa­to­ri või­mal­da­mi­se eest tu­leb ta­su­da lii­tu­mi­se eest. Elekt­ri­le­vi ehi­ta­ta­vas võr­gus saa­te va­li­da just en­da­le so­bi­va si­su­tee­nu­se pak­ku­ja ja hil­jem va­he­ta­da tei­se vas­tu, kui sel­leks peaks va­ja­dus tek­ki­ma.

Val­gus­kaab­lil põ­hi­nev uus pü­siü­hen­dus on kva­li­teet­ne ja või­mal­dab ka­su­ta­da suu­re­maid and­me­mah­te ning võr­rel­des mo­biil­se le­vi­ga on vä­hem sõl­tuv il­mast, le­vist või teis­test ka­su­ta­ja­test piir­kon­nas. Ehi­ta­tav võrk loob eel­du­sed 1 Gbit/s ühen­du­se pak­ku­mi­seks, kuid konk­reet­ne ühen­dus sõl­tub igaü­he va­li­tud ope­raa­to­ri tee­nu­sest ja sead­me­test. Kaa­bel tuuak­se hoo­ne­ni, ta­va­li­selt elekt­ri­kil­pi. Sealt eda­si vii­vad si­deo­pe­raa­to­rid va­ja­li­kud sead­med so­bi­vas­se koh­ta vas­ta­valt nen­de keh­tes­ta­tud ta­su­le.

Lii­tu­mi­se eel­da­tav hind on suu­rus­jär­gus 240 eu­rot. Ühe­kord­se lii­tu­mis­ta­su eest ra­ja­tak­se igas­se tar­bi­mis­koh­ta – kor­ter, ma­ja, et­te­võ­te – si­de­võrk, mil­le kau­du hak­kab toi­mi­ma pü­siü­hen­dus. Meie se­nist ko­ge­must pa­nus­ta­des loo­dan, et uued või­ma­lu­sed jõua­vad see­kord meie­ni.

POLE ARVAMUSI

Jäta vastus