Ida-Har­ju oma­va­lit­su­sed plaa­ni­vad koos viia kü­la­des­se kii­re in­ter­ne­ti

Ida-Har­ju oma­va­lit­su­sed plaa­ni­vad koos viia kü­la­des­se kii­re in­ter­ne­ti

Sõnumitooja
0

Kol­ma­päe­vaks, 8. märt­siks on Ani­ja val­la­maj­ja kut­su­tud Ida-Har­ju 10 val­la ja lin­na ju­hid, et ha­ka­ta ühi­selt ka­van­da­ma lai­ri­ba in­ter­ne­ti niinime­ta­tud vii­ma­se mii­li ra­ja­mist.

KÜL­LI KOP­PEL­MAA
ÜLLE TAMM
ERE UIBO

Pea­le Ani­ja val­la on Keh­ras­se kut­su­tud Aeg­vii­du, Rae, Raa­si­ku, Kuu­sa­lu, Jõe­läht­me, Viim­si ja Ko­se val­la­va­ne­mad ning Lok­sa ja Maar­du lin­na­pead.
„Loo­da­me, et saa­me al­la kir­ju­ta­da ühis­te ka­vat­sus­te pro­to­kol­li ja hak­ka­me koos Ida-Har­ju­maal lai­ri­ba­võr­ku soo­vi­ja­te­ni vii­ma, üt­les Ees­ti Lai­ri­ba Sih­ta­su­tu­se (ELA­SA) en­di­ne juht, in­ter­ne­tiü­hen­du­se eks­pert Olav Har­jo OÜst To­pest.
Mul­lu det­semb­ris käis ta koos Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu lai­ri­ba in­ter­ne­ti ko­mis­jo­ni esi­me­he Jaan Oruaa­sa­ga HO­Li in­fo­päe­val rää­ki­mas, kui­das oleks või­ma­lik viia kii­re in­ter­net maa­kon­na ela­ni­ke ja asu­tus­te­ni. Lai­ri­baü­hen­dust või­mal­da­va­te val­gus­kaab­li­te ma­gist­raal­võrk on Har­ju­maal väl­ja ehi­ta­tud, kuid tar­bi­ja­ni see ei jõua, ku­na ELA­SA-l oli ko­hus­tus ra­ja­da need ma­ja­pi­da­mis­test ja asu­tus­test-et­te­võ­te­test mit­te kau­ge­ma­le kui 1,5 ki­lo­meet­ri ehk enam-vä­hem 1 mii­li kau­gu­se­le. Nii­ni­me­ta­tud vii­ma­se mii­li väl­ja­ehi­ta­mi­seks on Ees­ti rii­gi ee­l­ar­ves ka­heks järg­mi­seks aas­taks 20 mil­jo­nit eu­rot – 10 mil­jo­nit 2018. ja sa­ma pal­ju 2019. aas­taks. Se­da ha­ka­tak­se eral­da­ma eel­du­sel, et oma­va­lit­su­sed koos era­sek­to­ri­ga li­sa­vad veel 20 mil­jo­nit eu­rot. Olav Har­jo ja Jaan Oruaas te­gid et­te­pa­ne­ku ha­ka­ta Har­jus te­ge­ma koos­tööd, et ühi­selt ja rii­gi toel viia kii­re in­ter­net tar­bi­ja­te­ni.
„Ko­gu Har­ju­maad hõl­ma­va pro­jek­ti ku­lud ja hi­li­se­mad hal­dus­ku­lud on väik­se­mad, kui oma­va­lit­sus­te kau­pa võr­ke aren­da­des,“ sel­gi­tas Olav Har­jo.
Plaan oli alus­ta­da Har­ju­maal sa­ma­su­gust pro­jek­ti, na­gu on Di­gi­tee Pär­nu­maal. Sel­les­se on kaa­sa­tud Pär­nu kõik ja Lää­ne­maa kaks val­da, kes on ot­sus­ta­nud luua lai­ri­baü­hen­du­sed kõi­gi­le soo­vi­jai­le. Ku­na HO­Lis ole­vat asi jää­nud vei­di ve­ni­ma, ot­sus­ta­ti kii­re in­ter­ne­ti pro­jekt viia el­lu Ida-Har­jus: „Siin­sed val­lad soo­vi­sid kii­res­ti te­gut­se­ma ha­ka­ta, mui­du võib ron­gist ma­ha jää­da ega pruu­gi 2018. aas­tal saa­da rii­gi toe­tust.“
Olav Har­jo on osa­le­nud ka Ani­ja val­la lai­ri­ba in­ter­ne­ti ko­mis­jo­ni koo­so­le­ku­tel. Ku­na Viim­si ja Jõe­läht­me val­lad on näi­da­nud üles hu­vi ha­ka­ta kii­re in­ter­ne­ti saa­mi­seks te­ge­ma koos­tööd, ot­sus­ta­ti Ani­ja val­la ko­mis­jo­ni kok­ku­saa­mi­sel paar nä­da­lat ta­ga­si võt­ta init­sia­tiiv, kut­su­da Ida-Har­ju val­la­ju­hid kok­ku ja ha­ka­ta ühes­koos te­gut­se­ma.

Ees­ku­ju on Pär­nu­maa
Kui Ida-Har­ju val­la- ja lin­na­ju­hid ot­sus­ta­vad ha­ka­ta lai­ri­baü­hen­dus­te saa­mi­seks ühi­selt te­gut­se­ma, võe­tak­se Olav Har­jo sõ­nul ees­ku­juks Pär­nu­maa, kus ta ise on kon­sul­tant: „Pär­nu­maal alus­ta­ti tea­vi­ta­mi­sest. Kui ini­me­ne ei tea, mis see lai­ri­ba on, ei tea ta ka,   kas   se­da   tah­ta   või   mit­te.“
Tea­vi­tus­kam­paa­nia jook­sul kor­ral­da­ti rah­va­koo­so­le­kuid, lai­ri­ba in­ter­ne­ti või­ma­lus­test kir­ju­ta­ti val­da­de aja­leh­te­des, ot­se­pos­ti­tu­se­ga saa­de­ti ko­du­des­se brošüür, kus sel­gi­ta­ti, mil­li­seid või­ma­lu­si lai­ri­ba in­ter­net an­nab, loo­di eral­di Di­gi­tee vee­bi­leht. See­jä­rel ha­ka­ti soo­vi­ja­te and­meid ko­gu­ma – ini­me­sed said tea­da an­da te­le­fo­ni teel või elekt­roo­ni­li­selt Di­gi­tee ko­du­le­he kau­du. Nüüd­seks on Pär­nu­maal and­med koos ja on alus­ta­tud võr­ku­de pla­nee­ri­mist.
„Lai­ri­baü­hen­dust soo­vi­vad ma­ja­pi­da­mi­sed ühen­da­tak­se esial­gu tark­va­ras ära kaab­li­ga, et saa­da tea­da, kui pal­ju ki­lo­meet­reid on va­ja kaab­leid ra­ja­da. Sel­le põh­jal ar­vu­ta­tak­se pro­jek­ti orien­tee­ruv mak­su­mus ning kui pal­ju on va­ja kü­si­da rii­gilt toe­tust. Pro­jek­tee­ri­mi­ne al­gab pä­rast se­da, kui riik on ot­sus­ta­nud Pär­nu­maa pro­jek­ti toe­ta­da,” üt­les Olav Har­jo.
Rii­gilt hak­kab ra­ha taot­le­ma, hil­jem ka väl­jae­hi­ta­tud lai­ri­ba­võr­ku ehi­ta­ma ja hal­da­ma oma­va­lit­sus­te­le kuu­luv võr­guet­te­võ­te: „Si­de-et­te­võt­jad, kes pa­ku­vad in­ter­ne­ti­tee­nust, saa­vad se­da võr­ku ka­su­ta­da. Siis ei ole enam nii, et Te­lia kaa­bel tu­leb ko­ju ning tei­si ope­raa­to­reid va­li­da ei saa. Kui vii­me val­gus­kaab­li maj­ja, saab ini­me­ne in­ter­ne­ti­pak­ku­jat ise va­li­da, na­gu va­lib elekt­ri­müü­jat.“
Ar­ves­ta­tud on, et 35 prot­sen­ti võr­ku­de ehi­ta­mi­seks an­nab riik, 15 prot­sen­ti tu­leb lii­tu­jailt ning 50 prot­sen­di ula­tu­ses võe­tak­se pi­kaa­ja­list lae­nu, mis maks­tak­se ta­ga­si ope­raa­to­ri­telt saa­da­va­test võr­gu­ka­su­tus­ta­su­dest. Pär­nu­maal teh­ti kü­sit­lus ja on ot­sus­ta­tud, et lii­tu­mis­ta­su ei to­hi üle­ta­da 300 eu­rot, mui­du se­da ei soo­vi­ta.
Olav Har­jo ar­vas, et sa­ma mu­de­lit na­gu Pär­nus võiks ka­su­ta­da ka Ida-Har­ju­maal. Ku­na eri­ne­valt Pär­nust, ei ole siin koor­di­naa­to­riks oma­va­lit­sus­liit, tu­leks te­ma et­te­pa­ne­kul val­da­del-lin­na­del moo­dus­ta­da ühi­ne MTÜ: „Need, kes tee­vad sel aas­tal pro­jek­ti val­mis, saa­vad ka osa tu­le­val aas­tal rii­giee­lar­vest lu­ba­tud 10 mil­jo­nist eu­rost. Pär­nu saab kind­las­ti. Kui ko­he alus­ta­da ja kii­res­ti te­gut­se­da, jõuab ka Ida-Har­jus, 2019. aas­tal on ra­ha taot­le­jaid ju­ba kind­las­ti pal­ju roh­kem.“

Ani­ja val­las
Ani­ja val­la tu­ru­tõr­ke­piir­kon­da­des ehk ha­jaa­sus­tu­ses, kus si­deo­pe­raa­to­ri­te äri­hu­vi puu­dub, Jaan O­ruaa­sa tea­da lai­ri­baü­hen­du­si ei ole. Möö­du­nud aas­tal moo­dus­ta­ti Lin­nak­se kü­la et­te­pa­ne­kul val­la­vo­li­ko­gu juur­de lai­ri­ba in­ter­ne­ti ko­mis­jon, mis plaa­nis väl­ja töö­ta­da mu­de­li, kui­das viia kii­re ne­tiü­hen­dus Ani­ja val­las iga soo­vi­ja­ni. Loo­de­ti, et se­da saab ka­su­ta­da ka mu­jal Ees­tis. Soo­vi­ja­te kaar­dis­ta­mi­sest kau­ge­ma­le ei ole jõu­tud.
„Ole­me pool aas­tat õhi­na­ga te­gut­se­nud, kuid on sel­ge, et üks vald on nii­su­gu­se pro­jek­ti jaoks väi­ke, rää­ki­ma­ta ühest kü­last. Nüüd on Pär­nus vä­ga häs­ti väl­ja töö­ta­tud mu­del, mi­da saak­si­me ka­su­ta­da,“ sõ­nas Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu in­ter­ne­ti­ko­mis­jo­ni juht Jaan Oruaas.

Kuu­sa­lu val­las
Kuu­sa­lu val­da jõu­dis lai­ri­baü­hen­du­se kaa­bel 2012. aas­tal ühe­na esi­mes­test – Ka­ber­nee­me-Kuu­sa­lu-Lee­si ja Ha­ra-Lok­sa-Pä­ris­pea-Vi­ha­soo. 2015. aas­tal ra­ja­ti lai­ri­ba­võr­ku Jõe­läht­me val­las lä­bi Ka­ber­nee­me ja Kiiu Kol­ga­ni ning Val­ge­jõe­ni. Sel­lest on kii­re in­ter­ne­ti saa­nud prae­gu­seks ma­ja­pi­da­mi­sed Lee­sil ja Tam­mis­tu kü­las, ühen­du­se ra­jab Te­lia, ehi­tus al­gas hil­ju­ti, det­semb­ris.
Tam­mis­tu kü­la­va­nem ja kü­la­selt­si juht Mar­ti Hääl rää­kis, et as­jaa­ja­mi­se­le ku­lus ne­li aas­tat. Esial­gu soo­vi­sid ope­raa­tor­fir­mad suu­ri lii­tu­mis­ta­su­sid. Kui jõu­ti lä­bi­rää­ki­mis­tes sel­le­ni, et maa­kaab­li ase­mel võiks ka­su­ta­da elekt­ri­pos­te ja pan­na õhu­lii­nid, oli Te­lia vas­tus, et kui lei­tak­se kii­re in­ter­ne­ti klien­ti­deks roh­kem kui 50 ma­ja­pi­da­mist, siis täien­da­vaid sum­ma­sid ei kü­si­ta, lii­tu­da saab ta­va­tin­gi­mus­tel. Kok­ku tu­li üle poo­le­sa­ja pe­re. Kui klien­ti­de arv oleks jää­nud 25-50 va­hel, tul­nuks maks­ta li­saks lii­tu­mis­ta­su, al­la 25 ma­ja­pi­da­mi­se ei oleks lii­ni ra­ja­ma ha­ka­tud. Ha­ruü­hen­du­sed on ra­ja­tud Lee­si rah­va­ma­ja juu­rest, vii­dud on ka­he­le poo­le lä­bi Lee­si ning Tam­mis­tu.

Raasiku vallas
Ka Raasiku vallas pole lairi­ba­kaablist ühendusi tehtud.
Raa­si­ku val­la­va­nem Rai­vo Uuk­ki­vi üt­les, et ka Raa­si­ku vald plaa­nib osa­le­da oma­va­lit­sus­te ühi­sa­ru­te­lus.

Rii­gi­ko­gu e-Ees­ti toe­tus­rüh­ma juht Ta­nel Tal­ve: „Ole­me rii­gi­ko­gus paa­ri tei­se liik­me­ga suut­nud as­ja nii kau­ge­le aja­da, et vii­ma­se mii­li tee­ma on tõ­si­selt päe­va­kor­da ker­ki­nud, pro­jek­ti käi­ma­lük­ka­mi­seks on ka­he järg­mi­se aas­ta rii­giee­lar­ves­se ka­van­da­tud kok­ku 20 mil­jo­nit eu­rot. Ko­gu Ees­ti jaoks sel­lest ei pii­sa, pi­lootp­ro­jek­tid ka­vat­se­tak­se lä­bi viia nen­de­ga, kes on kõi­ge roh­kem val­mis. Kaht­le­ma­ta on Di­gi­tee pro­jekt tõst­nud Pär­nu maa­kon­na val­mi­s­o­le­kut. Ole­me ka Ani­ja val­las te­ge­le­nud kaar­dis­tus­töö­ga, loo­dan vä­ga, et Ani­ja vald ja tei­sed Ida-Har­ju oma­va­lit­su­sed on sa­mu­ti esi­mes­te seas. Mi­da roh­kem osa­li­si kaa­sa­tak­se, se­da oda­vam tu­leb lai­ri­ba­võr­gu ela­ni­ke­ni vii­mi­ne.“

POLE ARVAMUSI

Jäta vastus