Neljapäev, 20. juuli 2017
Sport

Sport

0
UR­MAS KOT­KAS 3. juu­nil toi­mu­sid Kuu­sa­lu ten­ni­se­väl­ja­ku­tel hooa­ja ava­võist­lu­sed ten­ni­se ük­sik­män­gus. Osa­le­sid 11 ten­ni­sis­ti. Kuu­sa­lu ten­ni­se ede­ta­be­li jär­gi ne­li pa­re­mat said pai­gu­tu­se ta­be­lis­se, üle­jää­nud ko­ha...

0
Mai­kuus lõp­pes sü­gi­sel ala­nud 6 koo­li va­he­li­ne õpe­ta­ja Rai­ni mä­lu­mäng, mis oli pü­hen­da­tud mä­lu­män­gu al­ga­ta­ja­le, Keh­ra ja Aeg­vii­du koo­li en­di­se­le õpe­ta­ja­le Rain Ran­naää­re­le. Piir­kond­li­kus...

0
KAI­DO LAAS Pü­ha­päe­val, 28. mail toi­mu­nud 36. Tar­tu rat­ta­ral­li 62 ki­lo­meet­ri pik­ku­sel dis­tant­sil sai 15aas­ta­ne Ste­fan Loo­tus Kuu­sa­lu Rat­tak­lu­bist aja­ga 1:32.22 tun­di 2. ko­ha, te­da fi­nišis...

0
Ees­ti jalg­pal­li­meist­ri­võist­lus­tel on Raa­si­ku ja Kuu­sa­lu mees­kon­nad pi­da­nud vas­tu võt­ma kao­tu­seid, Ani­ja JK lep­pis taas vii­gi­ga. Esi­lii­ga Bs män­giv Raa­si­ku FC Jo­ker on saa­nud jär­jest...

0
Möö­du­nud nä­da­lal, 19.-21. mail lõp­pe­sid Keh­ras Ees­ti tä­na­vu­sed kä­si­pal­li­meist­ri­võist­lu­sed D-va­nu­sek­las­si (2004 ja hil­jem sün­di­nud) noor­mees­te­le. Osa­lesid 11 mees­kon­da, kes män­gi­sid kõik ühe kor­ra oma­va­hel,...

0
Kol­ma­päe­val, 17. mail ko­du­saa­lis toi­mu­nud nel­jan­das fi­naal­män­gus kao­tas HC Keh­ra/Ho­ri­zon Pulp&Pa­pe­ri mees­kond Põl­va Ser­vi­ti­le ning see tä­hen­das, et meist­ri­tiit­li või­tis Põl­va, Keh­ra sai hõ­be­me­da­li. Fi­naal­see­ria...

0
KAI­DO LAAS Lau­päe­val, 20. mail sõi­de­ti El­va 59. tä­na­va­sõi­dul Ees­ti meist­ri­võist­lus­te 4. etapp kri­tee­riu­mis. N16 tü­tar­las­te 4 x 1,7 km sõi­du või­tis Ai­di Ger­de Tuisk, kes on...

0
UR­MAS KOT­KAS  Lau­päe­val, 20. mail toi­mus Kuu­sa­lu ten­ni­se­väl­ja­ku­tel hooa­ja ava­võist­lus igaü­he paa­ris­män­gus. Osa­lesid 8 ten­ni­sis­ti. Võist­le­jad loo­si­ti paa­ri­des­se. Esi­ko­ha võit­sid Tar­mo Kiigs­ke-Er­ki Proos, kes olid tei­seks...

0
Lää­ne-Vi­ru­maa lah­tis­tel meist­ri­võist­lus­tel saa­li­ho­kis saa­vu­tas Aru­kü­la Aren­cul­le 2. ja Kuu­sa­lu Elu­ter­ve Nai­ne 3. ko­ha. 13. mail toi­mu­nud võist­lu­sel osa­lesid 4 nais­kon­da, kõik män­gi­sid oma­va­hel...

0
Ees­ti jalg­pal­li­meist­ri­võist­lus­tel olid Kuu­sa­lu Ra­da ja Ani­ja JK eel­mi­sel nä­da­lal või­du­kad, Raa­si­ku Jo­ker ja Jo­ker II pi­did vas­tu võt­ma kao­tu­se. Esi­lii­ga Bs män­giv Raa­si­ku FC...