Neljapäev, 20. juuli 2017
Sport

Sport

0
Ees­ti ka­ri­ka­võist­lus­tel, Evald Tip­ne­ri ka­ri­ka­sar­jas, olid 1/64 fi­naal­män­gu­des või­du­kad nii Ani­ja JK, Raa­si­ku FC Jo­ker kui Kuu­sa­lu JK Ra­da. Ani­ja JK män­gis 20. juu­nil Keh­ras...

0
Ees­ti jalg­pal­li­meist­ri­võist­lus­tel esi­lii­ga Bs män­giv Raa­si­ku FC Jo­ker 14. juu­nil Raa­si­kul JK Tal­lin­na Ka­lev U21 4:0. Kaks vä­ra­vat lõi Mark­ko Ku­du, kaks Rau­no Esop....

0
KAI­DO LAAS 10. juu­nil toi­mu­nud Vändra 20. rat­ta­ral­lil saa­vu­tas mees­te 70 km dis­tant­sil Kuu­sa­lu Rat­tak­lu­bi rat­tur Ste­fan Loo­tus M16 noor­mees­test 3. ko­ha, sõi­du ül­dar­ves­tu­ses lõ­pe­tas...

0
Kol­ma­päe­val, 7. juu­nil pi­da­sid Kuu­sa­lu JK Ra­da ja Ani­ja JK Ees­ti jalg­pal­li väi­ke­se ka­ri­ka 1/16 män­ge. Kuu­sa­lu mees­kond koh­tus ko­du­väl­ja­kul JK­ga Väät­sa Vald, kel­le­le ke­va­di­ses...

0
Lau­päe­val, 10. juu­nil toi­mu­nud Ees­ti-Soo­me 100+ maa­võist­lu­sel jalg­pal­lis osa­le­sid ka Kuu­sa­lu ja Raa­si­ku val­la võist­kon­nad. Maa­võist­lus, mil­le kor­ral­da­sid Ees­ti ja Soo­me jalg­pal­li­lii­dud, oli pü­hen­da­tud ka­he...

0
Lau­päe­val, 4. juu­nil olid Ko­sel Har­ju­ meist­ri­võist­lu­sed ker­ge­jõus­ti­kus. Pois­te B-klas­sis (sün­di­nud 2002-2003) tu­li maa­kon­na kol­me­kord­seks meist­riks Si­mon Sa­rap Kuu­sa­lu val­last. Ta või­tis esi­ko­ha 300 meet­ri...

0
KAI­DO LAAS Lau­päe­val, 3. juu­nil sõi­de­ti Holst­re-Pol­li ter­vi­se­kes­ku­se rull­suu­sa­ra­da­del Ees­ti meist­ri­võist­lus­te 5. etapp. Il­mas­ti­ku­olud oli ras­ked, tu­gev tuul ku­jun­das võist­lus­te tak­ti­ka tõu­su­de­ga ja kur­vi­li­sel ra­jal...

0
Möö­du­nud nä­da­lal võt­sid Ees­ti jalg­pal­li­meist­ri­võist­lus­tel või­te nii Raa­si­ku FC Jo­ke­ri, Kuu­sa­lu Ra­da kui Ani­ja JK võist­kon­nad. Esi­lii­ga Bs män­giv Raa­si­ku FC Jo­ker alis­tas lau­päe­val, 3....

0
Kol­ma­päe­val, 31. mail toi­mu­sid Har­ju meist­ri­võist­lu­sed ta­vao­rien­tee­ru­mi­ses. Tü­tar­las­te N-14 klas­sis tu­li maa­kon­na meist­riks Bri­ta Ploom­puu Ani­ja val­la orien­tee­ru­misk­lu­bist Põr­gu­põh­ja. 8 kont­roll­punk­ti­ga 3,1 km ra­ja lä­bi­mi­seks...

0
Teisipäeval, 23. mail toi­mu­s Ko­se staa­dio­nil TV 10 olüm­pias­tar­ti Har­ju­maa fi­naa­li III võist­lu­s. Va­ne­ma­te pois­te (sün­di­nud 2003-2004) pal­li­vis­kes võitis 62 meet­ri­ga esi­ko­ha Ris­to Udu­saar Kuu­sa­lu...