Esmaspäev, 29. mai 2017
Sport

Sport

0
Ees­ti jalg­pal­li­meist­ri­võist­lus­tel saa­vu­ta­sid Raa­si­ku FC Jo­ker ja Jo­ker II möö­du­nud nä­da­lal või­du, Kuu­sa­lu Ra­da ja Ani­ja JK män­gi­sid vas­tas­te­ga vii­ki. Kol­ma­päe­val, 3. mail võt­tis esi­lii­ga...

0
KAI­DO LAAS Pü­ha­päe­val, 7. mail Kei­las pee­tud Ees­ti kri­tee­riu­mi­sõi­du meist­ri­võist­lus­tel sai Ai­di Ger­de Tuisk Kuu­sa­lu val­last nei­du­de N16/14 klas­si 6 x 2,5 km va­he­fi­niši­de­ga sõi­dus...

0
Ap­ril­lis lõp­pe­sid veeb­rua­ris ala­nud Har­ju koo­li­de­va­he­li­sed meist­ri­võist­lu­sed võrk­pal­lis. Komp­lek­sar­ves­tu­ses või­tis kesk­koo­li­de-güm­naa­siu­mi­de seas 250 punk­ti­ga esi­ko­ha Kii­li güm­naa­sium. Kuu­sa­lu kesk­koo­li sai 234 punk­ti­ga 4. ja Lok­sa...

0
Kol­ma­päe­val, 26. ap­ril­lil toi­mus Keh­ras Har­ju­maa koo­li­de ku­ni 5. klas­si pois­te­le-tüd­ru­ku­te­le ning 6.-7. klas­si tüd­ru­ku­te­le mõel­dud tea­te­võist­lus „Osa­vaim korv­pal­lur“. Võist­lus koos­nes viiest korv­pal­li­ga har­ju­tu­sest,...

0
HC Keh­ra C-klas­si (sün­di­nud 2002 ja hil­jem) noor­mees­te I võist­kond tu­li 2017. aas­ta Ees­ti meist­riks kä­si­pal­lis. Tä­na­vu­sed meist­ri­võist­lu­sed toi­mu­sid ka­hes eta­pis, esi­me­ne oli 13-15. jaa­nua­ri­ni...

0
Kuu­sa­lu val­la ker­ge­jõus­ti­ku­ve­te­ran Lem­bit Talp­sepp või­tis 23.-29. ap­ril­li­ni Uus-Me­re­maal Auck­lan­dis toi­mu­nud maail­ma­män­gu­delt World Mas­ter Ga­mes 2 kuld-, 2 hõ­be- ja ühe pronks­me­da­li. See­niors­port­las­te maail­ma­män­gud on...

0
20. ap­ril­lil toi­mu­sid Kol­ga­kü­las Har­ju­maa koo­li­de­va­he­li­sed meist­ri­võist­lu­sed murd­maa­tea­te­jook­sus. Ku­ni 5. klas­si tüd­ru­ku­te 5x500 meet­ri jook­su või­tis Kuu­sa­lu kesk­koo­li võist­kond aja­ga 9.27 mi­nu­tit. Või­du­nais­kon­nas jook­sid Eli­za­beth...

0
Ees­ti jalg­pal­li­meist­ri­võist­lus­te esi­lii­ga Bs kao­tas Raa­si­ku FC Jo­ker 2 män­gu jär­jest ja kao­tas liid­ri­po­sit­sioo­ni. Kao­tu­se pi­di vas­tu võt­ma ka III lii­gas män­giv Jo­ke­ri duu­bel­mees­kond,...

0
Ees­ti kä­si­pal­li meist­ri­lii­ga ka­he või­du­ni män­gi­tud vee­ran­di­fi­naa­lis kao­tas Aru­kü­la Viim­si/Töö­riis­ta­mar­ke­ti­le mõ­le­mad män­gud ning eda­si ei pää­se­nud. Tei­si­päe­val, 18 ap­ril­lil Viim­sis toi­mu­nud män­gus oli ko­du­mees­kond pa­rem...

0
AGO KAT­VEL Lau­päe­val, 22. ap­ril­lil toi­mu­sid Kuu­sa­lu spor­di­kes­ku­ses val­la meist­ri­võist­lu­sed võrk­pal­lis. Osa­les 3 nais­kon­da ning  6 mees­kon­da. Nais­test alis­tas Kol­ga PK nii Lok­sa Val­la Nai­sed kui...