Neljapäev, 20. juuli 2017
Sport

Sport

0
GUI­DO TREES 1.-2. juu­lil toi­mus Aru­kü­la koo­li spor­di­hoo­nes ko­roo­na maail­ma­ka­ri­ka­sar­ja V etapp. Aas­ta jook­sul toi­mub 10 etap­pi ja ku­na Ser­bia loo­bus 5. eta­pi kor­ral­da­mi­sest vaid...

0
URMAS KOTKAS 8-9. juulil toimusid kohalikel tenniseväljakutel Kuusalu 31. tennisemeistrivõistlused. Registreerus 11 tennisisti, võisteldi üldklassis ning seeniorid klassis 50+. Esimeses poolfinaalis võitis Kristjan Prüüs Juku Kalle Adrati...

0
4.-6. juu­li­ni Rak­ve­res toi­mu­nud Ees­ti noor­te ja juu­nio­ri­de meist­ri­võist­lus­tel ker­ge­jõus­ti­kus võit­sid me­da­leid ka Kuu­sa­lu val­la noo­red ker­ge­jõus­tik­la­sed. U23 tei­vas­hüp­pes või­tis esi­ko­ha Taa­vi Tšern­javs­ki (SK Eli­te...

0
Ees­ti jalg­pal­li esi­lii­ga B juu­ni­kuu pa­ri­maks tree­ne­riks va­li­ti Raa­si­ku FC Jo­ker peat­ree­ner Andre Ilves. Tema juhendamisel võitis Jokeri esindusmeeskond ainsa võistkonnana juunikuu mõlemad mängud...

0
8. juu­nil Rak­ve­res toi­mu­nud Ees­ti noor­te ka­ri­ka­võist­lus­tel ker­ge­jõus­ti­kus saa­vu­tas Ma­ri­te En­nus­te Kuu­sa­lu SKst nei­du­de U20 kõr­gus­hüp­pes 1.67 meet­ri­ga 3. ko­ha. 17. juu­nil Pär­nus toi­mu­nud Ees­ti...

0
Mai lõ­pus Taa­nis toi­mu­nud Põh­ja­maa­de ka­det­ti­de ja juu­nio­ri­de meist­ri­võist­lus­tel maad­lu­ses saa­vu­tas 19aas­ta­ne Hend­rik Kal­me Ala­ve­rest kree­ka-roo­ma maad­lu­ses 2. ko­ha. Ku­ni 96 kg kaa­lu­va­te juu­nio­ri­de seas...

0
Uues­t hooa­jast ei jät­ka Ind­rek Lill­soo enam Keh­ra kä­si­pal­li­mees­kon­na peat­ree­ne­ri­na, töö võ­ta­vad üle oma klu­bi kas­van­di­kud Kau­po Lii­va ja Mart Raud­sepp.  Indrek Lillsoo oli...

0
Lau­päe­val, 4. juu­nil Ko­se staa­dio­nil toi­mu­nud Har­ju­maa tä­na­vus­tel meist­ri­võist­lu­sed ker­ge­jõus­ti­kus või­tis B-klas­si pois­te kuu­li­tõu­ke Ta­nel Kurg Kuu­sa­lu val­last. 14aas­ta­ne Ta­nel Kurg õpib Kol­ga koo­lis ja...

0
10. juu­nil Ko­hi­las toi­mu­nud Ees­ti Ker­ge­jõus­ti­ku­ve­te­ra­ni­de As­sot­siat­sioo­ni lah­tis­tel ker­ge­jõus­ti­ku­võist­lus­tel oli edu­kas Raa­si­ku val­la ve­te­rans­port­la­ne Jaak Tur­ro. 65aas­ta­ne Jaak Tur­ro või­tis mees­te ras­kus­hei­te tu­le­mu­se­ga 15.56 meet­rit....

0
13.-14. juu­nil toi­mu­sid Kärd­las TV 10 olüm­pias­tar­ti 46. hooa­ja fi­naal­võist­lu­sed, kus osa­le­sid ka 6 Kuu­sa­lu kesk­koo­li õpi­last. Va­ne­ma­te pois­te 9võist­lu­ses tu­li 14aas­ta­ne Ris­to Udu­saar 4769...