Teisipäev, 30. mai 2017
Sport

Sport

0
Lää­ne-Vi­ru­maa lah­tis­tel meist­ri­võist­lus­tel saa­li­ho­kis saa­vu­tas Aru­kü­la Aren­cul­le 2. ja Kuu­sa­lu Elu­ter­ve Nai­ne 3. ko­ha. 13. mail toi­mu­nud võist­lu­sel osa­lesid 4 nais­kon­da, kõik män­gi­sid oma­va­hel...

0
Ees­ti jalg­pal­li­meist­ri­võist­lus­tel olid Kuu­sa­lu Ra­da ja Ani­ja JK eel­mi­sel nä­da­lal või­du­kad, Raa­si­ku Jo­ker ja Jo­ker II pi­did vas­tu võt­ma kao­tu­se. Esi­lii­ga Bs män­giv Raa­si­ku FC...

0
AA­RE ETS Lau­päe­val, 6. mail toi­mu­nud Fil­ter Maan­tee­ka­ri­ka­sar­ja ava­eta­pi, 24. Kuu­sa­lu Rat­ta­ral­li, võit läks teist aas­tat pii­ri ta­ha. Mul­lu või­tis soom­la­ne Jes­se Kais­la­vuo, tänavu Ma­ris...

0
Ees­ti kä­si­pal­li­meist­ri­võist­lus­te kol­me või­du­nu pee­ta­va fi­naal­see­ria esi­me­se män­gu või­tis Põl­va Ser­vi­ti, tei­se HC Keh­ra/Ho­ri­zon Pulp&Pa­per, kol­man­da taas Põl­va. Nel­jas mäng on kol­ma­päe­val, 17. mail Keh­ras. Esi­me­ne...

0
Ees­ti kä­si­pal­li meist­ri­võist­lus­te 2. ko­ha nais­kond - Aru­kü­la SK D2-klas­si tüd­ru­kud. Aru­kü­la SK B-klas­si noor­me­hed saa­vu­ta­sid Ees­ti meist­ri­võist­lus­tel 3. ko­ha. Fo­to Taa­vi Nel­ke Lõp­pe­sid...

0
PIL­LE PLAKK Kuu­sa­lu noor­me­hed võist­le­sid ko­dus­tel saa­li­ho­ki­tur­nii­ri­del Ees­ti meis­ter­mees­kon­da­de­ga. 29. ap­ril­lil toi­mus Kuu­sa­lus saa­li­ho­ki­tur­niir U13 va­nu­se­gru­pi­le. Osa­les 4 võist­kon­da, nen­de hul­gas ka käe­so­le­va aas­ta Ees­ti meis­ter...

0
MART SCH­MEIDT Tei­si­päe­val, 2. mail toi­mus Keh­ra rah­va­ma­jas Keh­ra mä­lu­män­gu­sar­ja hooa­ja vii­ma­ne, seits­mes mäng. Osa­les 7 võist­kon­da: Park­si, Kor­vi­sõ­ber, Saa­ja, Mes­sa, Ala­ve­re ASK, Head Gee­nid...

0
KAI­DO LAAS Lau­päe­val, 29. ap­ril­lil Kol­ga­kü­las kül­mas lu­me­möl­lus toi­mu­nud 51 ki­lo­meet­ri pik­ku­se Kuu­sa­lu 4. rat­ta­ma­ra­to­ni suu­tsid lõ­pe­ta­da 390 sport­last. Rat­ta­ma­ra­to­ni või­tis Gert Jõeäär CFC Spor­dik­lu­bist. Kuu­sa­lu Rat­tak­lu­bi...

0
Tä­na­vu­sed Ees­ti meist­ri­võist­lu­sed noor­mees­te D2 va­nu­sek­las­si (sün­di­nud 2005 ja hil­jem) kä­si­pal­lis osa­les 14 mees­kon­da. Võist­kon­nad ja­ga­ti ka­ri­ka­võist­lus­te tu­le­mus­te põh­jal kah­te lii­gas­se. Esi­me­ses lii­ga män­gis...

0
Ani­ja JK ja Kuu­sa­lu JK Ra­da män­gud Ees­ti jalg­pal­li väi­ke­se ka­ri­ka 1/16-fi­naa­lis on 7. juu­nil. Ani­ja val­la mees­kon­na vas­ta­ne Keh­ra staa­dio­nil on III lii­ga...