Esmaspäev, 24. aprill 2017
Sport

Sport

0
Ree­del, 7. ap­ril­lil lõp­pes Kol­ga­kü­la mä­lu­män­gu­sar­ja 19. hooaeg. Sar­ja kuu­lus 5 mä­lu­män­gu, mis toi­mu­sid ala­tes no­vemb­rist kord kuus, vaid det­sem­ber jäi va­he­le. Vii­ma­sest voo­rust võt­sid...

0
Lau­päe­val, 9. ap­ril­lil toi­mu­sid Tal­lin­na spor­di­hal­lis Põh­ja­maa­de meist­ri­võist­lu­sed ka­ra­tes, kus osa­le­sid 278 sport­last. Pea­le eest­las­te olid ko­hal ka Soo­me, Taa­ni, Is­lan­di, Lä­ti, Lee­du, Nor­ra...

0
Märt­si vii­ma­sel nä­da­lal toi­mu­sid Ru­mee­nias maail­ma­meist­ri­võist­lu­sed vi­bu si­se­lask­mi­ses. Osa­le­sid 322 sport­last 24st rii­gist. Ees­tist võist­le­sid 41 vi­bu­lask­jat, seal­hul­gas Rait Ots Aru­kü­last. Ta saa­vu­tas Ru­mee­nias in­di­vi­duaal­se...

0
Möö­du­nud nä­da­lal lõp­pes Vil­jan­dis D-klas­si noor­mees­te (sün­di­nud 2004 ja hil­jem) Ees­ti meist­ri­võist­lus­te põ­hi­tur­niir – 11 mees­kon­da män­gi­sid üks kord oma­va­hel. Nüüd jät­ka­vad põ­hi­tur­nii­ri 6...

0
Ees­ti jalg­pal­li­meist­ri­võist­lus­te esi­lii­ga Bs alis­tas Raa­si­ku FC Jo­ker kol­ma­päe­val, 29. märt­sil ko­du­väl­ja­kul toi­mu­nud män­gus Viim­si JK 2:0. Män­gu saa­tu­se ot­sus­ta­sid rün­da­ja Mark­ko Ku­du kaks vä­ra­vat,...

0
AND­RES KAAR­MANN Ree­del, 31. märt­sil toi­mus Lok­sa kul­tuu­ri­kes­ku­ses Lok­sa mä­lu­män­gu­sar­ja viies ning vii­ma­ne voor. En­ne vii­mast män­gu hoi­dis 180 punk­ti­ga liid­ri­koh­ta Va­nad, järg­ne­sid  177 punk­ti­ga...

0
Nä­da­la­va­he­tu­sel, 1.-2. ap­ril­lil toi­mu­sid Keh­ras tü­tar­las­te C-va­nu­sek­las­si (sün­di­nud 2002 ja noo­re­mad) Ees­ti meist­ri­võist­lus­te II eta­pi män­gud. Esi­me­ne etapp oli jaa­nua­ris Ta­pal. Kuus nais­kon­da män­gi­sid kaks...

0
Keh­ra Snai­per­si jää­ho­ki­mees­kond män­gis har­ras­ta­ja­te ho­ki­lii­ga Tal­lin­na lah­tis­te meist­ri­võist­lus­te 3. gru­pis 27. märt­sil Sa­ku ON ICE II mees­kon­na­ga 1:1 vii­ki. Keh­ra­las­te vä­ra­va lõi Rei­mo...

0
Ees­ti mees­te kä­si­pal­li meist­ri­võist­lus­te va­he­tur­nii­ril oli HC Keh­ra/Ho­ri­zon Pulp&Pa­per või­du­kas, Vil­jan­di HC alis­ta­ti 30:22 (14:14). Kol­ma­päe­val, 29. märt­sil võõr­sil toi­mu­nud män­gus oli ta­be­lis teist koh­ta...

0
Ees­ti mees­te kä­si­pal­li­meist­ri­võist­lus­tel kao­tas HC Keh­ra/Ho­ri­zon Pulp&Pa­per kol­ma­päe­val, 22. märt­sil tiit­li­kaits­ja­le Põl­va Ser­vi­ti mees­kon­na­le. Keh­ras toi­mu­nud män­gus jäi ko­du­mees­kond vas­tas­te­le al­la 26:32. Ser­vi­ti läks ju­ba...