Esmaspäev, 20. veebruar 2017
Sport

Sport

0
3.-4. veeb­rua­ri­ni Las­na­mäe ker­ge­jõus­ti­ku­hal­lis toi­mu­nud Ees­ti tal­vis­tel meist­ri­võist­lus­tel mit­me­võist­lu­ses saa­vu­tas mees­te seits­me­võist­lu­ses 2. ko­ha Kol­ga­kü­la ker­ge­jõus­tik­la­ne Taa­vi Tšern­javs­ki (SK Eli­te Sport). Ku­ni 23aas­tas­te noor­mees­te...

0
Lau­päe­val, 4. veeb­rua­ril toi­mu­sid Pär­nu­maal Sau­ga spor­di­saa­lis Ees­ti 2017. aas­ta nais- ja mees­paa­ri­de meist­ri­võist­lu­sed ko­roo­nas. Nais­test võit­sid meist­ri­tiit­li Pe­nin­gi Ko­roo­na­män­guk­lu­bi raud­va­ra, 64aas­ta­ne Ur­ve Ree­tamm koos...

0
Raa­si­ku Jo­ker kao­tas 5. veeb­rua­ril hooa­jaeel­ses kont­roll­män­gus, Ees­ti Jalg­pal­li­lii­du si­se­hal­li ta­li­tur­nii­ril FC Flo­ra U19 mees­kon­na­le 2:3. Jo­ke­ri vä­ra­vad lõid Re­ne Lill ja Märt Tapp....

0
14. jaa­nua­ril Tal­lin­na ker­ge­jõus­ti­ku­kal­lis toi­mu­nud rah­vus­va­he­li­sel ka­ra­te­võist­lu­sel Es­to­nian Open, kus pea­le Ees­ti sport­las­te osa­le­sid ka Soo­me, Root­si, Ve­ne­maa, Lä­ti, Lee­du ja Val­ge­ve­ne klu­bi­de ka­ra­te­kad,...

0
Lau­päe­val, 4. veeb­rua­ril Keh­ra spor­di­hoo­nes toi­mu­nud Jo­ker Ta­li Cup 2017 tur­nii­ril 2005. aas­tal sün­di­nud ja noo­re­ma­te tüd­ru­ku­te­le võit­jat ei sel­gi­ta­tud, ku­na osa­les vaid 4...

0
Ees­ti kä­si­pal­li­meist­ri­võist­lus­tel olid möö­du­nud nä­da­lal või­du­kad nii Aru­kü­la SK kui HC Keh­ra/Ho­ri­zon Pulp&Pa­per, kes tõu­sis meist­ri­lii­ga liid­riks. Aru­kü­la SK võõ­rus­tas tei­si­päe­val, 31. jaa­nua­ril SK Ta­pa mees­kon­da. Kaks...

0
Lau­päe­val, 4. veeb­rua­ril kä­si­pal­li Bal­ti lii­gas toi­mu­nud Ees­ti klu­bi­de oma­va­he­li­ses män­gus oli HC Keh­ra/Ho­ri­zon Pulp&Pa­per na­pilt 29:28 pa­rem Vil­jan­di HCst. Vil­jan­dis toi­mu­nud män­gu ava­poo­laeg oli...

0
Lau­päe­val, 28. jaa­nua­ril toi­mu­sid Kõr­ve­maa mat­ka- ja suu­sa­kes­ku­ses Har­ju­maa 2017. aas­ta meist­ri­võist­lu­sed murd­maa­suu­sa­ta­mi­se va­ba­teh­ni­kas. Võist­lusk­las­sis M14 ehk 2003-2004 sün­di­nud noor­mees­te seas tu­li Har­ju meist­riks Joo­nas...

0
Pü­ha­päe­val, 29. jaa­nua­ril toi­mu­sid Las­na­mäe ker­ge­jõus­ti­ku­hal­lis Ees­ti tal­vi­sed ka­ri­ka­võist­lu­sed ker­ge­jõus­ti­kus. Mees­te kau­gus­hüp­pes või­tis Kuu­sa­lu val­la ker­ge­jõus­tik­la­ne Sö­ren Jõõ­ras (Kuu­sa­lu Spor­dik­lu­bi) 7.05 meet­ri­ga 3. ko­ha. Te­gu...

0
Tei­si­päe­val, 24. jaa­nua­ril vii­di Las­na­mäe ker­ge­jõus­ti­ku­hal­lis lä­bi TV 10 olüm­pia­star­ti Har­ju­maa 2017. aas­ta fi­naal­võist­lu­se II etapp. Tü­tar­las­te va­ne­ma gru­pi 60 meet­ri tõk­ke­jook­su või­tis 10,30 se­kun­di­ga...