Neljapäev, 20. juuli 2017
Lühiuudised

Lühiuudised

0
Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selts osa­les sü­gi­sel ain­sa­na Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se kor­ral­da­tud kon­kur­sil, mil­le­ga ot­si­ti me­re­peo kor­ral­da­jat. Val­la­va­lit­sus eral­das me­re­peoks kul­tuu­ri­selt­si­le 3400 eu­rot. Selt­si te­gev­juht Ul­vi Rand...

0
Seoses Loksa perearsti Tatjana Nugise pensionilemineku ja uue perearsti leidmiseks korraldatud konkursi nurjumisega teenindab tema nimistu patsiente terviseameti otsuse järgi OÜ Kuusalu Tervisekeskus -...

0
Kuu­sa­lu val­la tei­sest li­saee­lar­vest on 20 000 eu­rot eral­da­tud Kuu­sa­lu Kuns­ti­de Koo­li kor­da­teh­tud park­la ja ra­ja­ta­va uue kõn­ni­tee ning Kuu­sa­lu kesk­koo­li park­la­te rist­mi­ku val­gus­tu­se väl­ja­ehi­ta­mi­seks....

0
Raa­si­ku val­la­va­lit­sus on väl­ja kuu­lu­ta­nud kon­kur­si hal­du­so­sa­kon­na ju­ha­ta­ja leid­mi­seks. Kan­di­dee­ri­da saab 30. juu­ni­ni. Prae­gu­ne hal­dus­juht An­do Liiv, kes töö­tab sel­lel ko­hal möö­du­nud aas­ta ap­ril­list,...

0
MTÜ Keh­ra Koo­li Vi­list­la­sed mää­ras 2017. aas­ta Väl­ja­paist­va Õpi­la­se Sti­pen­diu­mi Keh­ra güm­naa­siu­mi 10. klas­si lõ­pe­ta­nud Ve­ro­ni­ka Fo­mi­na­le, kes või­tis möö­du­nud õp­peaas­tal va­ba­riik­li­kul olüm­piaa­dil ees­ti...

0
Ku­na se­ni­ne kü­la­va­nem An­ne­li Verp­son soo­vis aja­nap­pu­sel ame­ti ma­ha pan­na, va­li­sid Ani­ja val­la Kihm­la ja Sa­lu­mäe kü­lad uueks kü­la­va­ne­maks Tii­na Nur­mi­ku. Ta ko­lis Sa­lu­mäe...

0
Üle küm­ne aas­ta Kol­ga muu­seu­mi ju­ha­ta­ja ame­tis ol­nud Anu Kar­jat­se esi­tas lah­ku­mi­sa­val­du­se, te­ma vii­ma­ne töö­päev on 12. juu­li. Ta kom­men­tee­ris, et tun­neb, aeg sai...

0
Raa­si­ku rah­va­ma­ja fas­saa­di re­no­vee­ri­mi­ne lük­kub eda­si, ku­na esi­me­se han­ke­ga lae­kus kaks pak­ku­must. Üks pak­ku­mi­ne 50 000 eu­rot pla­nee­ri­tust kal­lim, tei­sel pak­ku­jal aga muud tin­gi­mu­sed...

0
Pä­rast ok­toob­ri­kuus toi­mu­vaid ko­ha­lik­ke va­li­mi­si hak­kab Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gus ole­ma prae­gu­se 15 liik­me ase­mel ole­ma 17. Vo­li­ko­gu liik­me­te arv sõl­tub val­las rah­vaar­vust va­li­mi­saas­ta 1. juu­ni...

0
Ani­ja val­la­va­lit­sus eral­das re­serv­fon­dist 7948 eu­rot Keh­ra staa­dio­ni era­kor­ra­lis­teks taas­ta­mis­töö­deks. 13. mail Keh­rat ta­ba­nud trom­bi ta­ga­jär­jel sai staa­dio­nil kah­jus­ta­da 20x30 meet­rit kunst­mu­ru­ka­tet. Eel­mi­sel nä­da­lal...