Esmaspäev, 29. mai 2017
Lühiuudised

Lühiuudised

0
Aru­kü­la kan­ga­rin­gi ku­du­jad ava­sid möö­du­nud nä­da­lal rah­va­ma­ja fua­jees ja alu­mi­se kor­ru­se ko­ri­do­ris vai­ba­näi­tu­se. Kul­tuu­ri­selt­si juht Ga­ri­na Too­min­gas: „Ku­na möö­du­nud aas­tal jäi näi­tus va­he­le, on...

0
Raa­si­ku val­la ob­jek­ti­de kor­ras­hoiu eest vas­tu­tab tä­na­vu Har­ju-Jaa­ni Hal­jas­tu­se OÜ, kes või­tis Raa­si­ku val­la­va­lit­su­se kor­ral­da­tud han­ke. Ke­va­del ja sü­gi­sel tu­leb kor­ras hoi­da val­la­le kuu­lu­vad...

0
Ani­ja val­la­va­lit­su­se kor­ral­da­tud kol­man­da­le han­ke­le Keh­ra ter­vi­se­kes­ku­se üm­ber­hi­tu­se pro­jek­tee­ri­ja leid­mi­seks teh­ti 5 pak­ku­mist, neist kva­li­fit­see­rus 4 pakkujat. Val­la­va­lit­sus tun­nis­tas edu­kaks OÜ Vi­sioonp­ro­jekt ja OÜ...

0
Val­la­va­lit­su­se kor­ral­da­tud ava­tud han­ke­me­net­lu­se tur­va­tee­nu­se tel­li­mi­seks Kuu­sa­lu val­la ob­jek­ti­de­le või­tis Fen­nec LIS`s OÜ, järg­ne­val kol­mel aas­tal tu­leb val­la­le kuu­lu­va­te hoo­ne­te­ga seo­tud tur­va­tee­nu­se eest 15 399...

0
Ani­ja val­la­va­lit­su­se tel­li­mu­sel viib OÜ Saar Poll lä­bi val­lae­la­ni­ke ra­hu­lo­lu-uu­rin­gu. Ela­ni­kel pa­lu­tak­se vas­ta­ta ko­ha­lik­ku elu­kesk­kon­da ja ko­ha­peal­seid tee­nu­seid puu­du­ta­va­te­le kü­si­mus­te­le. „Uu­rin­gu tu­le­mu­sed ai­ta­vad meil...

0
Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kor­ral­das liht­me­net­lu­se­ga rii­gi­han­ke, et lei­da fir­ma, kes pa­neb kol­me­le val­la­tee­le must­kat­te – Lee­si-Ju­min­da, Ko­da­soo-Sood­la ja Muuk­si-Uu­ri tee­le. Pak­ku­mu­se esi­ta­sid viis fir­mat. Oda­va­ma...

0
Pi­ka­ve­re mõi­sa­koo­li ro­boo­ti­ka­rin­gi õpi­la­sed Pjotr Pi­tšu­gin, Jag­nar Moor, Kenn Kais ning nen­de ju­hen­da­ja Kar­ri Ur­ban osa­le­sid 22. ap­ril­lil Võ­ru spor­di­hal­lis ro­bo­ti­võist­lu­sel Võ­ru Ro­bo­ti Tsõõr...

0
Ta­pur­la Kü­la­selt­si juht ja Ju­min­da Pool­saa­re Selt­si ju­ha­tu­se lii­ge, rii­gi­ko­gu lii­ge Ar­tur Tal­vik va­li­ti pü­ha­päe­val, 23. ap­ril­lil 179 hää­le­ga Ees­ti Va­bae­ra­kon­na esi­me­heks. Era­kon­na 664...

0
10. ap­ril­lil koh­tu­sid Aru­kü­la mõi­sas Koe­ru muu­si­ka­koo­li ja Aru­kü­la hu­via­la­kes­ku­se Pää­su­lind pil­liõ­pi­la­sed, kes and­sid ühis­kont­ser­di „Aru­kü­la ruu­dus”. Sõp­rus­si­de­med ka­he koo­li va­hel said al­gu­se küm­me­kond...

0
Kait­se­vä­gi kor­ral­dab 8.-26. mai­ni suu­rõp­pu­se Ke­vad­torm, kus osa­le­jaid on li­gi 9000 – aja­tee­ni­jad, kait­se­väe­la­sed, kait­se­liit­la­sed ning liit­las­sõ­du­rid USAst, Ka­na­dast, Suurb­ri­tan­niast, Prant­sus­maal, Sak­sa­maalt, Hol­lan­dist, Bel­giast,...