Esmaspäev, 24. juuli 2017
Lühiuudised

Lühiuudised

0
Või­du­pü­ha tä­na­vu­sel pa­raa­dil Rak­ve­res võ­ta­vad pre­si­den­dilt või­du­tu­le vas­tu ja vii­vad oma ko­du­maa­kon­da­des­se Kait­se­lii­du tee­ne­kad noor­te­ju­hid. Har­ju­maalt lä­he­vad või­du­tuld too­ma Lok­sa noor­te­kes­ku­se ju­ha­ta­ja, üle 10...

0
Ree­del, 16. juu­nil an­dis maae­lu­mi­nis­ter Too­mas Tamm Vil­jan­dis Ees­ti Põl­lu­ma­jan­dus-Kau­ban­dus­ko­ja põl­lu­mees­te suur­ko­gus maae­lu 21 eden­da­ja­le üle au­mär­gi Ees­ti Maa Heaks. Au­mär­gi said ka Kuu­sa­lu...

0
Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu kin­ni­tas val­la tä­na­vu­se tei­se li­saee­l­ar­ve. Pea­le sih­tots­tar­be­li­selt eral­da­tud sum­ma­de on tu­lu­des­se li­sa­tud 100 000 eu­rot tu­lu­mak­su, sel­lest 70 000 eu­rot se­ni­sest roh­kem lae­ku­nud ja...

0
IR­Li ni­me­kir­jast Kuu­sa­lu vo­li­ko­gus­se va­li­tud And­res Kaar­man­ni vo­li­tu­sed vo­li­ko­gu liik­me­na on lõ­pe­ta­tud ala­tes 30. juu­nist te­ma soo­via­val­du­se alu­sel ja seo­ses sel­le­ga, et rah­vas­ti­ku­re­gist­ri jär­gi...

0
Aru­kü­las on plaa­nis väl­ja ehi­ta­da ÜVK-süs­teem ning val­la vee-et­te­võ­te Ra­ven kor­ral­das kü­sit­lu­se, kui pal­jud Aru­kü­la kin­nis­tu­te oma­ni­kud soo­vik­sid ühis­vee­vär­gi ja ka­na­li­sat­sioo­ni­süs­tee­mi­ga lii­tu­da. Kui­gi lii­tu­mi­ne...

0
Ala­tes 12. juu­nist töö­tab Ani­ja val­las kesk­kon­nas­pet­sia­lis­ti­na Ast­rid Pro­met (pil­dil), kes on Eve­lin Kol­ba­ku asen­da­ja lap­se­puh­ku­se ajal. Ast­rid Pro­met on pä­rit Tal­lin­nast, lõ­pe­tas 2014....

0
Keh­ra Le­pat­rii­nu las­teaia di­rek­tor Nel­li Res­tov lah­kub 7. juu­lil ame­tist. „Lõ­pe­ta­si­me le­pin­gu pool­te kok­ku­lep­pel. Ta on las­teae­da ne­li aas­tat tub­lis­ti juh­ti­nud, ma­ja on saa­nud...

0
Ani­ja Val­la Spor­di­maail­ma kor­ral­da­tud han­ke­le Aeg­vii­du koo­li juur­de spor­di­hoo­ne ehi­ta­mi­seks esi­ta­ti 4 pak­ku­mist. Edu­kaks tun­nis­ta­ti OÜ Tar­vap­ro­jekt ja OÜ R.E.S.T. Grupp ühis­pak­ku­mus, mis il­ma...

0
Ala­tes 7. juu­list, mil ame­tist lah­kub Keh­ra Le­pat­rii­nu las­teaia di­rek­tor Nel­li Res­tov, on di­rek­to­ri ko­hu­se­täit­ja Ala­ve­re ja Las­te­ta­re di­rek­tor Eda-Mai Tam­mis­te. Abi­val­la­va­nem Mar­ge Ra­ja...

0
Aru­kü­la raud­tee­jaa­mas va­na park­la ja Tal­lin­na maan­tee va­hel on alates möö­du­nud nä­da­last va­ri­ka­tu­se­ga jalg­rat­ta­hoid­la, mil­le ra­ja­mi­ne oli osa par­gi ja rei­si raud­tee­park­la ehi­ta­mi­sest. Sar­na­ne...