Esmaspäev, 29. mai 2017
Lühiuudised

Lühiuudised

0
Lok­sa linn lii­sib uue 8ko­ha­li­se väi­ke­bus­si kuu­mak­se­ga 500 eu­rot. Lin­na­pea Vär­ner Loots­mann sel­gi­tas volikogu is­tun­gil, et se­ni ka­su­tu­sel ol­nud väi­ke­buss MB Vi­to an­tak­se üle...

0
Raas­iku val­la­va­lit­sus andis ehi­tus­loa Raa­si­ku rah­va­ma­ja fas­saa­di soo­jus­tu­se, kat­te va­he­tu­se ja ven­ti­lat­sioo­ni­süs­tee­mi üm­be­re­hi­tu­seks. Pro­jek­ti on koos­ta­nud OÜ Cor­son. Raa­si­ku val­la ee­lar­ves on fas­saa­di ja...

0
Lau­päe­val, 13. mail oo­da­tak­se Keh­ra staa­dio­ni­le 3liik­me­li­si võist­kon­di Ani­ja val­la I ke­va­do­lüm­pia­män­gu­de­le. Kor­ral­da­ja Peep Kask rää­kis, et ka­hel eel­mi­sel ke­va­del on koos Pi­ret Ur­me­ti­ga...

0
Val­la­vo­li­ko­gu keh­tes­tas Kuu­sa­lu Kesk­väl­jak 2 kin­nis­tu de­tailp­la­nee­rin­gu – kin­nis­tu on ja­ga­tud ka­heks. Aad­res­si­le Kesk­väl­jak 2 saab ehi­ta­da ku­ni 10 kor­te­ri­ga ela­mu mak­si­maal­selt 12 ela­ni­ku­le...

0
Tee­me Ära tal­gu­päe­va raa­mes oo­tas Uku Praks Kuu­sa­lus vas­ta­va­tud kiir­söö­gi­ko­has PORK pü­ha­päe­val, et ska­nee­ri­mi­seks too­daks aja­loo­li­si fo­to­sid. Ta tõ­des, et loo­tis ak­tiiv­se­mat osa­lust, kuid...

0
Keh­ra Le­pat­rii­nu las­teaia lap­sed käi­sid koos õpe­ta­ja­te­ga 21. ap­ril­lil Tal­lin­nas Au­den­te­se spor­di­kes­ku­ses toi­mu­nud üle-ees­ti­li­sel las­teae­da­de spor­di­päe­val, mil­lest võt­sid osa 36 las­teae­da. Kehra Lepatriinu võist­kon­nas...

0
Aru­kü­last pä­rit džäss­muu­sik, an­samb­li Trump Con­cep­tion asu­ta­ja ja bas­sist Jan­no Trump või­tis tä­na­vu­se Dans­ke noo­re džäs­si­ta­len­di tiit­li. No­mi­nen­ti­deks esi­ta­ti üle 50 muu­si­ku, li­saks pro­fes­sio­naal­se­le...

0
Uu­dis­te­por­taal DEL­FI aval­das Ees­ti oma­va­lit­sus­juh­ti­de­le 2016. aas­tal maks­tud töö­ta­su­de suu­ru­sed. Kok­ku on prae­gu oma­va­lit­su­si 213, suu­ri­ma töö­ta­su tee­nis mul­lu Tal­lin­na lin­na­pea Taa­vi Aas –...

0
Möö­du­nud nä­da­lal pai­gal­da­ti Keh­ra staa­dio­ni­le ne­li 20 is­te­ko­ha­ga tri­büü­ni ning üks tre­pi­moo­dul. Need tel­li­ti OÜlt Sport­ser­vi­ce ning mak­sid 7300 eu­rot. Ani­ja Val­la Spor­di­maail­ma te­gev­juht...

0
Harju Tarbijate Ühistu plaanib Loksa Konsumi kaupluse laiendamist. Olemasolevale kaupluse- ja laoosale on kavas teha jõe poole juurdeehitus uue laopinna jaoks, müügisaali suurendatakse praeguse...