Esmaspäev, 24. aprill 2017
Lühiuudised

Lühiuudised

0
Kuu­sa­lu mees­koor tä­his­tab su­vel 150. sün­ni­päe­va. Sel­leks pu­huks ta­he­tak­se väl­ja an­da kroo­ni­ka­raa­mat, mil­le on koos­ta­nud koo­ri üks va­ne­maid laul­jaid Ado Pärn. Et raa­ma­tu jaoks...

0
Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu kin­ni­tas val­la ha­ri­dus­töö­ta­ja­te töö­ta­sus­ta­mi­se alu­sed. Di­rek­to­ri­te ja õp­pe­ala­ju­ha­ta­ja­te töö­ta­su kin­ni­tab val­la­va­lit­sus, di­rek­to­ri pal­ga alam­määr on õpe­ta­ja pal­ga alam­mää­rast 120 prot­sen­ti, õp­pea­la­ju­ha­ta­jal 110....

0
Val­la­vo­li­ko­gu kin­ni­tas Kuu­sa­lu val­la las­teae­da­des lap­se­va­ne­ma­te maks­ta­va osa­lus­ta­su suu­ru­seks ala­tes tä­na­vu 1. sep­temb­rist 33 eu­rot kuus. Sel­lest 22 eu­rot on ko­ha­ta­su ja 11 eu­rot...

0
Kuu­sa­lu val­las on jäät­me­ve­da­ja­ga Eesti Kesk­kon­na­tee­nu­sed AS sõl­mi­tud 3aas­ta­ne le­ping. Ku­na see hak­kab lõp­pe­ma, an­dis vo­li­ko­gu val­la­va­lit­su­se­le loa kor­ral­da­da jäät­me­ve­da­ja rii­gi­han­ge. See­kord sõl­mi­tak­se le­ping...

0
Eelmisest nädalast on Anija mõisas tööl sündmuste korraldaja Anneli Pilliroog. Veebruaris toimunud konkursil osalesid 24 kandidaati. SA Anija Mõisa Halduse juhatus ja nõukogu kutsusid...

0
Raa­si­ku val­la­va­lit­sus ja MTÜ Perekeskus Männikäbi kor­ral­da­vad 18. ap­ril­lil Aru­kü­las Raa­si­ku val­la ha­ri­dus­päe­va. Pe­re­kes­ku­se va­ba­taht­lik eest­ve­da­ja Ju­ta Asu­ja: „Tee­maks va­li­si­me eri­va­ja­du­se­ga lap­se toe­ta­mi­se ko­du...

0
Raasiku vallavalitsus kinnitas valla teede suvise hooldaja hanke tulemuse. Aprillist 2017 kuni oktoobrini 2019 hakkab Raasiku valla teesid hooldama OÜ Šeiker Teed, kes küsib...

0
4. ap­ril­lill kel­l 18.15 al­gab Keh­ra spor­di­hoo­nes ko­ha­li­ke kos­su­sõp­ra­de ja rii­gi­ko­gu liik­me­te korv­pal­li­mäng. Et­te­võt­mi­se init­siaa­tor Peep Kask üt­les, et mõ­te oli tal ju­ba paar...

0
Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu ot­sus­tas müüa elekt­roo­ni­li­sel enam­pak­ku­mi­sel Keh­ras Raud­tee tä­nav 5 asu­va 2101 m² suu­ru­se kin­nis­tu, mil­lel on tü­hi re­mon­ti­va­jav ela­mu­, ning Ala­ve­res Ko­se maan­tee...

0
Ani­ja ­vo­li­ko­gu võt­tis vas­tu ot­su­se, et pä­rast sü­gi­sel toi­mu­vaid va­li­mi­si Aeg­vii­du ja Ani­ja val­la ühi­ne­mi­sega moo­dus­tu­va Ani­ja val­la vo­li­ko­gus on 19 lii­get. Nii on...