Neljapäev, 20. juuli 2017
Lühiuudised

Lühiuudised

0
Raa­si­ku val­las Aru­kü­la ja Raa­si­ku ale­vi­kus tee­de pin­da­ja leid­mi­seks kor­ral­da­tud liht­han­kes lae­kus täh­t­ajaks 21. juu­niks üks pak­ku­mus ASilt Ta­ris­ton, kes kü­sib töö eest 91...

0
Rii­gi­han­ke võit­nud Lem­min­käi­nen AS on lu­ba­nud alus­ta­da lähiajal mus­ta kat­te pa­ne­ku­ga Uu­ri-Muuk­si, Saun­ja ja Ju­min­da tee­le. Li­saks saab val­la­va­lit­su­se tel­li­mu­sel mus­ta kat­te ka Vir­ve...

0
Kehra elanikud kirjutasid Facebookis, et nädalavahetusel ja ööl vastu esmaspäeva on Kehras Kose maanteel pikali lükatud liiklusmärke, laamendatud Grossi poe esiste prügikastidega. Kommenteeritakse, et...

0
Raa­si­ku val­la­va­lit­sus kuu­lu­tas juu­ni al­gu­ses väl­ja kon­kur­si hal­du­so­sa­kon­na uue ju­hi leid­mi­seks. Prae­gu­ne hal­dus­juht An­do Liiv lah­kub ame­tist omal soo­vil. Täh­t­ajaks, 30. juu­niks esitati 9...

0
OÜ Mak­si­tiim sul­ges 10. juu­list söök­la­ruu­mid, lõu­na­söö­ki ehk sup­pi ja praa­di pa­ku­tak­se sa­ma ma­ja keld­ri­kor­ru­sel asu­vas pit­sa­koh­vi­kus. Kuu­sa­lu Söö­gi­toa pe­re­nai­ne Lii­na Vee­leid üt­les, et...

0
Aru­kü­la lau­lu­väl­ja­kul tu­leb pü­ha­päe­val, 16. juu­lil esi­mest kor­da ko­gu­kon­na­päev „Te­re tu­le­mast!”. Päe­va kor­ral­da­ja, Aru­kü­la kul­tuu­ri­juht Ga­ri­na Too­min­gas: „Plaa­nis on ter­vi­ta­da ko­gu­kon­na uu­si liik­meid, ühen­da­da...

0
Tur­bu­nee­me kü­las on tra­dit­sioo­ni­li­selt juu­li tei­sel lau­päe­val ka­lu­ri­te päe­va pi­du, mil­le kor­ral­dab kü­la­va­nem koos oma pe­re ja abi­lis­te­ga. Pi­du­li­si ko­gu­nes li­gi 500, ka üm­ber­kaud­se­test...

0
Ree­del, 7. juu­lil oli Kuu­sa­lu-Kiiu-Tal­linn väi­ke­bus­si­lii­nil nr 242 vii­ma­ne sõit, ala­tes es­mas­päe­vast on liin su­le­tud. Sel kom­merts­lii­ni­l sõit­sid fir­ma M.K.Reis-X väi­ke­bus­sid. Et­te­võ­te esi­tas Har­ju­maa...

0
Val­la­vo­li­ko­gu kin­ni­tas ok­toob­ris toi­mu­va­teks ko­ha­li­keks va­li­mis­teks va­li­mis­ko­mis­jo­ni: esi­mees on val­la­sek­re­tär Mai­re Link, liik­med Lee­lo Kon­ton, Val­do Voog­järv, Mer­le Kop­pel, Mart Al­mers, Ly Ko­ro­te­jev-Piir, asen­dus­liik­med...

0
Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu al­ga­tas ühe­hää­le­selt val­la aren­gu­ka­va koos­ta­mi­se aas­ta­teks 2018-2028. Pa­ral­leel­selt käib val­las prae­gu val­la üldp­la­nee­rin­gu te­ge­mi­ne, mil­le koos­ta­jad soo­vi­vad saa­da aren­gu­ka­vast in­fot ning mõt­teid....