Neljapäev, 25. mai 2017
Lühiuudised

Lühiuudised

0
Kuusalus vana pastoraadi ees muruplatsil, kus lauritsapäeval , 10. augustil avatakse kirikuõpetaja ning keeleuuendaja Eduard Ahrensi pronkskuju, on valminud kõnniteed. Ristuvate punaste STT sillutuskividega...

0
Ees­ti Noor­teü­hen­dus­te Liit eral­das Ani­ja val­la noor­te­ko­gu­le 2017. aas­ta te­ge­vus­toe­tu­seks 604,76 eu­rot. Sel­le eest kae­ti Tee­me Ära tal­gu­päe­va­ga seo­tud ku­lud, kor­ral­da­tak­se noor­te­ko­gu lo­go­kon­kurss, te­hak­se...

0
Möö­du­nud nä­da­lal lõp­pes Keh­ra noor­te­kes­ku­ses 7-9aas­tas­te­le las­te­le mõel­dud ro­boo­ti­ka­ring. Vaa­ta Maail­ma Sih­ta­su­tus eral­das va­ra­ke­va­del Keh­ra noor­te­kes­ku­se Nu­ti­la­bo­ri pro­jek­ti­le 675 eu­rot. Sel­le eest os­te­ti kaks...

0
Raa­si­ku ale­vi­ku ühis­vee­vär­gi- ja ka­na­li­sat­sioo­ni­võr­gu ehi­tus­tööd on lõ­pu­sir­gel, tee­ka­te­te taas­ta­mi­ne on plaa­nis te­ha koos­ Raa­si­ku val­la­ga plaa­ni­lis­te tee­töö­de käi­gus juu­ni-juu­li jook­sul. Val­la­va­nem Rai­vo Uuk­ki­vi:...

0
Raa­si­ku val­la hea­te­ge­vus­lik Lions klu­bi kor­ral­dab lau­päe­val, 27. mail Raa­si­ku rah­va­ma­ja õuea­lal tur­va­li­su­se pe­re­päe­va. Pe­re­päev toi­mub teist kor­da, mul­lu oli Aru­kü­las. Kor­ral­dus­mees­kon­na lii­ge Aa­re...

0
Kuusalurahva Teater soovib oma lavastaja Tõnu Tamme 75. sünnipäevaks, mis tuleb novembris, anda välja plaadi duo Kaarel Kilvet ja Tõnu Tamm lauludega. Legendaarne duo...

0
Raa­si­ku val­las al­gas möö­du­nud nä­da­lal rii­gi­maan­tee Ka­le­si-Tõ­hel­gi teelõi­gu re­mont. Tee­lõik ühen­dab La­ge­di-Pe­nin­gi maan­teed Aru­val­la-Jä­ga­la maan­tee­ga ning on osa Aru­kü­la ja Raa­si­ku va­he­li­sest kõi­ge lü­he­mast...

0
Kuu­sa­lu kool ko­gus ter­vi­se­nä­da­la­tel „Lii­ku­mi­ne on elu alus“ lii­ku­mis­ki­lo­meet­reid nii pal­ju, et ühes­koos teh­ti rin­gi üm­ber maa­ke­ra – ko­gu­ti 41 137 ki­lo­meet­rit, maa­ke­ra üm­ber­mõõt...

0
Raa­si­ku põ­hi­koo­li spor­di­hoo­ne pro­jek­tee­ri­mi­se han­ge nur­jus teist kor­da pak­ku­ja­te vä­he­se hu­vi tõt­tu. Val­la­va­nem Rai­vo Uuk­ki­vi: „Nüüd koos­ta­tak­se han­ge ehi­tu­se ja pro­jek­tee­ri­mi­se pea­le kok­ku, et...

0
Möö­du­nud nä­da­lal ko­gu­ti hea­te­ge­vus­laa­da­ga Keh­ra Le­pat­rii­nu las­teaia­le 511,09 eu­rot. Lap­se­va­ne­mad tõid müü­giks män­guas­ju, rii­deid, ja­lat­seid, raa­ma­tuid, rat­taid ja muud, üt­les Le­pa­trii­nu hoo­le­ko­gu lii­ge Kat­rin...