Esmaspäev, 20. veebruar 2017
Lühiuudised

Lühiuudised

0
Vabariigi valitsus kinnitas möödunud nädalal Vihula ja Haljala valla ühinemisotsuse, valla nimeks saab Halajala vald. Kuigi ühinemislepingus kavandati uueks nimeks Lahemaa vald, ei olnud...

0
Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kin­­ni­tas Rum­mu kü­la­va­ne­maks Priit Pik­ko­ja. Koos­o­lek kü­la­va­ne­ma va­li­mi­seks toi­mus 21. jaa­nua­ril kü­la kii­gep­lat­sil. Osa­le­sid 28 kü­lae­la­nik­ku ning val­la­va­lit­su­se esin­da­ja­na Kau­po Par­ve. Se­ni­ne...

0
Lok­sa vo­li­ko­gu ot­su­se­ga ni­me­ta­tak­se Tal­lin­na Reaal­koo­li 11. klas­si õpi­la­ne Epp Paal­berg Lok­sa aas­ta sport­la­seks. Ta on Lok­sa aas­ta sport­la­se au­ni­me­tu­se päl­vi­nud ka ka­hel kor­ral...

0
Raasiku valla 25. sünnipäevaks teeb mullu Arukülast Hiiumaale kolinud Henri Reeder vallavalitsuse tellimusel videofilmi. Eelmisel nädalal intervjueeris ta filmi jaoks kolme endist vallavanemat Olev...

0
Keh­ra Las­te­ta­re ja Le­pa­t­rii­nu las­teae­da­de 50 töö­ta­jat lä­he­vad Koht­la-Jär­ve Kir­ju Mir­ju las­teae­da tut­vu­ma kee­le­kümb­lu­se prak­ti­ka­te­ga – seal­ne las­teaed te­ge­leb kee­le­kümb­lu­se­ga 2002. aas­tast ning 2013....

0
Ani­ja val­la aas­ta te­gi­ja­te in­ter­ne­ti­hää­le­tu­sel oli 539 vas­ta­jat. Kok­ku an­ti 9 ka­te­goo­rias 3482 häält, see on üle ka­he kor­ra roh­kem kui eel­mi­sel aas­tal. Kõi­ge...

0
Lin­na­vo­li­ko­gu ot­sus­tas an­da Lok­sa noo­re au­ni­me­tu­se tä­na­vu ka­he­le õpi­la­se­le – Lok­sa güm­naa­siu­mi 12. klas­si õpi­la­se­le, ko­du­tü­tar He­li­na Pii­be­le­he­le Pä­ris­pealt ja 11. klas­si õpi­la­se­le, noor­kot­kas...

0
Ree­del, 27. jaa­nua­ril Al­bu ­koo­lis toi­mu­nud võis­tu­lu­ge­mi­se „Han­se­nist Tamm­saa­re­ni“ üld­või­du sai Keh­ra kooli 9. klas­si õpi­la­ne Get­ter Mä­gi. Võist­lejaid hin­na­ti nel­jas va­nu­se­rüh­mas, 8.-9. klas­si...

0
Sü­da­meap­tee­ki­de kett tun­nus­tab aas­ta al­gu­ses pa­ri­maid Sü­da­meap­tee­ke, väik­se­ma­te ap­tee­ki­de ka­te­goo­rias sai pa­ri­ma ap­tee­gi ka­ri­ka Kuu­sa­lu Sü­da­meap­teek. Sel­les ke­tis on kok­ku 75 Sü­da­meap­tee­ki. Kuu­sa­lus hak­kas...

0
Kuu­sa­lu vald saab koos Ko­se ja Jõe­läht­me val­la­ga SA In­no­ve va­hen­du­sel Eu­roo­pa Sot­siaal­fon­dist hoo­le­kan­de­tee­nus­te aren­da­mi­seks kok­ku 223 450 eu­rot. Val­da­de oma­fi­nant­see­ring on kok­ku 66 750 eu­rot....