Esmaspäev, 29. mai 2017
Juhtkiri

0

Eesti maapiirkonda katvast lairibavõrgustikust on Ida-Harjus saanud kiire interneti Leesi ja Tammistu rahvas. Tammistu külavanem jagab kogemusi – põhipidur on nõue võtta optilise kaabli panekuks kooskõlastus ka õhuliini puhul igalt maaomanikult, kelle maad liinikoridor läbib, kuigi elektrikaablid on samade postide küljes. Kooskõlastusteks kulus üle aasta – alates maaomanike kontaktide otsimisest kuni veenmiseni mitte takistada külal saada kiiret internetiühendust. Riigil tuleks läbi mõelda, kas see on mõistlik nõue.

0

Loksa linnajuhid põhjendasid eelmisel nädalal, et ei saa Kuusalu kolleegidega kohtuda, sest nende põikpäisuse tõttu on kaotatud võimalus moodustada Lahemaa rahva oma vald.
Kuid kes on Lahemaa rahvas? Lahemaa rahvuspargist rohkem kui pool on Kuusalu vallas, ülejäänust suurem osa Vihula vallas. Loksa linn on alates 1996. aastast Lahemaa rahvuspargist välja arvatud.
Mullu suvel korraldas Vihula vallavalitsus rahvaküsitluse haldusreformi teemal. Vihula vallas on üle 1700 valimisealise kodaniku. Küsitluses osales 55 protsenti. Neist 66 protsenti vastas, et vald võiks jätkata üksi. Küsiti ka, et kui peaks ühinema, siis kellega, kas Haljala, Kadrina, Viru-Nigula või Kuusalu vallaga. 69 protsenti eelistas Haljalat. Kuusalu ja Loksa kodanikelt ei ole pärast haldusreformi seaduse vastuvõtmist arvamust küsitud.

0

Ehkki vabariigi valitsuse pakutud ühinemissuundadest on Loksa ja Kuusalu liitmine üks loogilisemaid, on kohapealne suhtumine vastupidine. Loksa Elus kritiseeritakse Kuusalu vallajuhte, vabariigi valitsuse ettepanekust ühinemise kohta pole linnarahvast teavitatud. Kuusalu valla kodulehel on pressiteade valitsuse ettepanekust, Loksa veebilehe uudistes seda pole. Kuusalu vallajuhid kutsuvad Loksa kolleege kohtuma, teisipäeva lõunaks ei olnud vastust saadetud. Kui Sõnumitooja küsis linnapealt kohtumise kohta, soovitas uurida linnavolikogu esimehelt, kellega lehe trükkimineku ajaks rääkida ei õnnestunud.

0

Rõõm on leida Eesti Vabariigi aastapäeva eel välja kuulutatud tunnustatute seas ka seekord kodukandi inimesi. Palju õnne Anne Oruaasale Anija ja Mart Laanperele Kuusalu vallast! Mõlemad rääkisid, et ei tea, kes neid autasule esitas.
Vabariigi presidendi kodulehel on kirjas, et igaühel on õigus esitada ettepanek riikliku teenetemärgi andmiseks. Seda tuleks teha eelneva aasta 1. novembriks. Lisatud on digitaalne ankeet ja märge, et võib täita ka käsitsi või ekraanil ning välja trükkida.

0

„Ekst­rö­mi matk Kol­gas ku­ju­neb aja jook­sul sa­ma rah­va­roh­keks, na­gu on Tar­tu ma­ra­ton,“ en­nus­tab Nä­kial­li­ka ta­lu pe­re­mees Pee­ter Ki­vi­mäe, kes kan­dis lau­päe­val sõ­du­ri­si­ne­lit ja osa­les näi­dis­la­hin­gus. Kol­ga rah­va­mat­ka ee­lis on, et toi­mub ole­ne­ma­ta sel­lest, kas on lu­mi maas või mit­te – kui kor­ral­da­jad jak­sa­vad jät­ka­ta.
Ka tä­na­vu te­gi mat­ka kaa­sa Kait­se­lii­du pea­lik Mee­lis Kii­li. Ta tun­nus­tab, et sel­li­se et­te­võt­mi­se kau­du väär­tus­ta­vad Ees­ti ini­me­sed ter­vis­lik­ke elu­vii­se, taa­se­lus­ta­vad aja­lu­gu: „Va­ba­dus­sõ­da oli, eri­ne­valt teis­test me rii­gi pin­nal toi­mu­nud konf­lik­ti­dest, õig­la­ne ja õi­gus­ta­tud sõ­da, ta­ga­si­me rah­va­na pü­si­ma jää­mi­se. On olu­li­ne, et tol­leaeg­seid kan­ge­la­si ja nen­de te­gu­sid tead­vus­ta­tak­se. See on ka tä­nu meie hõim­las­te­le – Soo­me va­ba­taht­li­ke­le.“
Kuu­sa­lu val­las on teo­tah­te­ga ja isa­maa­li­selt mee­les­ta­tud mat­ka­kor­ral­da­jad-üri­tus­te eest­ve­da­jad ning Va­ba­dus­sõ­ja­ga seo­tud olu­li­sed pai­gad. Ehk saab­ki Ekst­rö­mi rah­va­matk edas­pi­di val­la üheks ni­mi­sünd­mu­seks.

0

Kuni käesoleva nädala lõpuni saab internetis hääletada, keda peetakse Anija vallas möödunud aastal parimateks tegijateks. Kokku on kandidaate 30. Vallamajast öeldi, et osades kategooriates on konkurents tugev ning iga hääl loeb. Seni on osalus olnud aktiivne, teisipäeva seisuga on hääle andnud 462 inimest, kokku on hääletatud 3380 korda, mullu anti kandidaatidele 1543 häält. Võtke osa ja rääkige kaasa!

0

Omavalitsused taotlevad tänavavalgustuse renoveerimiseks miljoneid eurosid toetust. Volikogudes kerkis küsimus – miks plaanime ainult olemasolevat uuendada. Paljud külad on pimedad, Raasiku kiriku juurde pimedale lõigule on laternaposte oodatud paarkümmend aastat, öeldi volikogus.
Kui uue tänavavalgustuse rajamiseks eurotoetust ei saa, on omavalitsused loodetavasti hakanud kaaluma tänavavalgustuse tegemist sinna, kus seda samuti vaja. Kui praegused valgustid uuendatud, saab sellega alustada kas või kokkuhoitud energiakulu arvelt.

0

16. jaanuaril 1992 said Harjumaa 6 valda omavalitsusliku staatuse, nende seas ka Anija ning tema naabrid – Jõelähtme ja Kose. Anija vallavalitsus kavandab kogu aastaks juubeliüritusi. Raasiku vald saab 25aastaseks märtsis, ka seal on kavas seda tähistada.
Kuusalu vald, mis taasloodi maakonnas teisena, võiks kevadel pidada 26. sünnipäeva, kuid sünnipäevana tähistatakse 7. oktoobrit, kuna sel päeval 1938. aastal tegi president otsuse ühendada Kiiu ja Kodasoo vald Kuusalu vallaks. Anija valla sünnipäeval pakuti, et võiks tähistada 160. sünnipäeva, sest esimesed vallad loodi praeguse Anija valla territooriumil 1856. aastal.

0

Vabariigi valitsus kinnitas enne jõulupühi Anija ja Aegviidu valla ühinemise. Mis Ida-Harju teistest omavalitsustest saab, selgub edaspidi. Raasiku vald on 5000 elaniku nõude täitnud ja peaks olema sundliitmisest pääsenud. Kuidas lahendatakse 2700 elanikuga Loksa linna saatus? Põhja piirkonna reformikomisjon koguneb sel nädalal, ettepanekud edastatakse valitsusele. Eeldatavalt peaks valitsus langetama otsuse veebruaris. Hoiame lugejaid arengutega kursis.

0

Sõnumitooja selle aasta viimases numbris on lugusid heategevusest, jõulude-eelsetest ettevõtmistest, aasta jooksul tehtu eest saadud tiitlitest. Meil on palju tublisid inimesi, kelle aktiivne tegevus viib kohalikku elu edasi. Soovime jõudu ja edu!
Sõnumitooja toimetus läheb jõulupuhkusele, järgmine lehenumber ilmub uue aasta esimesel kolmapäeval. Tulgu jõulud ilusad, vana-aasta lõpp rõõmus ja turvaline!