Esmaspäev, 29. mai 2017
Juhtkiri

0

Koh­tus­se jõud­nud tee­vaid­lus­tes ole­me kir­ju­ta­nud pik­ki lu­gu­sid, se­ni on need puu­du­ta­nud kin­nis­tu­te­le li­gi­pää­su. Kuu­sa­lu val­la Mäe­pea kül­la ra­ja­ta­va uu­sa­ren­du­se teep­rob­leem on seo­tud juur­de­pää­su­ga me­re­ran­na­le. Ja na­gu va­rem­gi, on li­saks kir­ja­li­kult do­ku­men­tee­ri­tud nüans­si­de­le kü­si­mus ka ini­mes­te­va­he­lis­tes su­he­tes. Le­he­loos ei ole või­ma­lik ka­jas­ta­da kõi­ki ju­rii­di­li­si ja emot­sio­naal­seid as­pek­te ega Kuu­si­ku aren­dus­te väl­jae­hi­ta­mi­se muid va­lu­koh­ti.
Mäe­pea tee­vaid­lu­se osas on hal­dus­ko­hus vii­da­nud rii­gi­koh­tu hil­jaae­gu öel­dud sei­su­ko­ha­le, et igaü­he õi­gus ka­su­ta­da kal­las­ra­da hõl­mab ka õi­gust sel­le­le juur­de pää­se­da. Ise­kü­si­mus on, kui ot­se või mil­li­se va­he­maa ta­gant peab ole­ma ta­ga­tud kal­las­ra­ja­le li­gi­pääs ning kui­das tõl­gen­da­da 15 aas­tat ta­ga­si keh­tes­ta­tud de­tailp­la­nee­rin­gut Kuu­si­ku ta­lu­maa­le teh­tud aren­dus­piir­kon­na koh­ta.

0

Oma kodus on kõige parem elada ning hea, et vald aitab viletsaks jäänud liikumisvõimega eakatel toidukraami ja ravimeid kätte saada, kinnitasid Kuusalu valla vanaprouad, kellelt Sõnumitooja uuris arvamust koduteenuse kohta.
Tutvustame lehes koduhooldustöötaja tööpäeva Kuusalu alevikus. Samamoodi käivad abivajajate eest poes, apteegis, postkontoris, vahetavad voodipesu, viivad prügi välja koduhooldustöötajad Kehras ja Anija valla külades, Raasiku vallas, paljudes omavalitsustes üle Eesti. Lisaks nendele abistavad liikumisraskustes vanainimesi naabrid, sõbrad, sugulased. Häid inimesi on palju, kiitis vanem naine Pärispea poolsaarelt. Kõige tähtsam on, et inimest ei jäetaks igapäevatoimingutes hätta. Kes abi vaja, andku vallamajja teada.

0

Kuusalu vallavolikogu hääletas Kuusalu valla ja Loksa linna sundühendamise vastu. Vabariigi valitsusele saadetakse otsus koos pika, ligi 2,5 lehekülge hõlmava preambulaga. Selles on ka kirjeldatud, kuidas vaatamata korduvatele katsetele pole õnnestunud asuda läbirääkimistesse Loksa linna esindajatega, mistõttu puudub Kuusalu vallavolikogul ülevaade Loksa linna sotsiaal-majanduslikust olukorrast ega saa analüüsida ühendamisega kaasneda võivaid mõjusid vallaeelarvele ning valla võimekusele osutada vallaelanikele ka edaspidi kvaliteetseid teenuseid.
Loksa linnavolikogu kinnitab haldusreformiga seotud rahvaküsitluse tulemused neljapäeva, 4. mai istungil.

0

Aprill on südame- ehk liikumiskuu. Et rahvast liikuma-sportima saada, pakutakse tasuta treeninguid, tehakse matku. On vahvaid ettevõtmisi – Anija vallas kestab orienteerumismäng, Kuusalu kool kogub liikumiskilomeetreid.
Kes organiseeritud tegevusest ei taha osa võtta, saab minna omal käel matkama. Külastage rabasid ja tutvuge õpperadadega, mitmel pool on külade-alevike juures metsades ametlikud terviserajad või sagedasest kasutusest tekkinud jooksu- ja jalutusteed.Lisaks füüsilisele koormusele mõjutab õues liikumine ka vaimselt – saab jälgida kevade tulekut ning tunda rõõmu ilusast Eestimaast.

0

Õpilased uurisid Kuusalu koolis suvetöö messil kohalike ettevõtete pakkumisi päris hoolega. Põhikooli lõpetajad olid tagasihoidlikumad, neid pidid firmade esindajad vahel julgustama küsimusi esitama. Gümnaasiumiklasside noored suhtlesid kogenumalt, paljud on töötanud mitmel suvel. Oli neidki, kes ütlesid, et hakkavad maikuust osaliselt tööl käima, paralleelselt kooliga.
Rajaleidja töötajad kommenteerisid, et noored on ettevõtlikud ja hakkajad, kuid mitte kõik. Nad panevad lapsevanematele südamele, kui kool läbi, tuleks noortele leida rakendust. Mõne puhul peab lisama, et saada toast välja – karjäärinõustajatel on olnud kokkupuuteid noortega, kes tunnistanud, et elavad või on elanud vaid arvutimaailmas. Sellest väljatulek on raske, on olnud juhtumeid, kus nõustamisel käinud arvutisõltlane lõpuks kaob, töökohavalikuni ei jõua.
Koos koolikaaslastega töömessil osalemine on üks võimalus anda otsest teavet töövõimaluste kohta ja julgust minna tööelu proovima. Kuusalu valla ettevõtjad leidsid, et noortele suunatud töömessid võiksid jätkuda.

0

Kuusalu alevikus käisid paljud esmaspäeval vaatamas kirikuaias vana pastoraadi ees graniitalusel seisnud kuldset kipskuju. See on ilmselt valmistatud söögiasutuse reklaamimiseks – kokamütsiga mees hoiab käes menüütahvlit. Vanad tähed olid kustutatud, asemele kirjutatud Ahrensi sõnad, mida ta oli enne surma öelnud Tallinnas sinodil.
Sulev Valdmaa kommenteeris, et Ahrens oli ise ka viguritega ja vinge vanamees, tema ümber praegu toimuv läheb ta natuuriga kokku.
Eduard Ahrensi auks loodud tõeline skulptuur, mis kujutab keelemeest avatud raamatuga, on praeguseks pronksi valatud, pidulik avamine tuleb Kuusalu kirikuaias lauritsapäeval, 10. augustil 2017.

0

Rahvaküsitlus on läbi viidud, Kuusalu valla ja Loksa linna kodanikud oma arvamuse välja öelnud. Mõlemast omavalitsusest tuli Kuusalu valla ja Loksa sundliitmise küsimusele vastuseks „ei“ – Loksal ülekaalukamalt, Kuusalu vallas veidi tasavägisemalt.
Kuusalu vallajuhid tõdesid, et lootsid suuremat aktiivsust. Loksa linnajuhtidelt ei õnnestunud Sõnumitoojal küsitlusejärgsel päeval kommentaari saada. Üks on selge – suurem osa Kuusalu valla ja Loksa valijaist ei pidanud vajalikuks arvamust välja öelda. Ju ei peetud nii oluliseks nagu näiteks Keilas, kus sundliitmise oht pani küsitluses osalema ligi pooled hääleõiguslikest kodanikest. Või usaldatakse volikogusid? Või ei usuta, et küsitluse tulemus midagi muudab?

0

Mahukas aastaraamatus „Harjumaa õiguskorra ülevaade“ teevad mullusest tööst kokkuvõtte Harjumaa politseinikud alates prefektist kuni piirkonnapolitseinikeni. Prefekt nimetab edaspidiseks oluliseks märksõnaks piirkonnapolitseinike arvu suurendamist 2018. aastal. Ida-Harju politseijaoskonna juht lubab käesoleval aastal tutvustada elanikele võimalusi kuritegude ennetamiseks keskkonna kujundamise kaudu ja parandada koolide valmisolekut äkkrünnakute vastu.
Rõhutatakse ennetustegevuse olulisust – rohkem pöörata tähelepanu noortele, liikluskasvatusele, meelemürkide tarvitamise ja vägivallajuhtumite vähendamisele.
Omavalitsuste kaupa esitatud ülevaadetes on märgitud, et piirkonnapolitseinike ja noorsoopolitseinike mobiilinumbrid, meiliaadressid on avalikud, igaüks saab nendega kontakti võtta.

0

Kolga kogukond oli valitud keskkonnateo 2016 nominendiks – et hakkas vastu kiirelt langetatud otsusele seakatku matmispaikade kohta. Neli aastat tagasi reageeris Kolga rahvas jõuliselt metsaraie teemal. Kui aasta alguses saadeti metskonnast teade metsaraiete kohta vallamajja, sekkus kogukond taas. Ühise arutelu ja pöördumise tulemus on, et RMK muutis raiekava.
RMK-l on alates veebruarist juhend, kuidas toimetada avaliku huviga aladel, sealhulgas kogukondade kodumetsades. Sama tuleks sätestada ka erametsade puhul. Et ei juhtuks nii, nagu esikaaneloos on kirjeldatud Tammistu küla ja Juminda poolsaare raiete kohta.

0

Raasiku vald sai 12. märtsil 25aastaseks. Tänavused aastapäevapidustused algasid peaaegu kaks nädalat tagasi. Valla juubelit tähistati allasutustes ja ka mitmes külas – avati näitusi, korraldati kontserte, meenutus- ja vestlusringe, tehti etendusi. Põhjus, miks pidustustekava kujunes tavapärasemast mahukamaks, oli ühine suur rõõm, et Raasiku vald jääb alles, ei lähe sundliitmisele – aasta lõpus saadi paljude vallaelanike ühiste jõupingutustega täis oluline arv, 5000 kodanikku.
Vahendame Sõnumitoojas olulisemaid juubeliüritusi, osadest räägime veel järgmises lehenumbris.