Neljapäev, 25. mai 2017
Arvamus

Arvamus

0
EDA-MAI TAM­MIS­TE, Ala­ve­re Mõm­mi­la ja Keh­ra Las­te­ta­re di­rek­tor On pal­ju rää­gi­tud, kui olu­li­sed on lap­se elus esi­me­sed eluaas­tad, et alus­ha­ri­dus on ko­gu ha­ri­dus­tee alus­ta­la,...

0
SAN­DER PII­BE­MANN, JK Kuu­sa­lu Ka­lev tree­ner Sü­gi­sel võt­tis Kuu­sa­lu ­vo­li­ko­gu vas­tu spor­di tree­ning­rüh­ma­de toe­ta­mi­se kor­ra. Vald toe­tab spor­dik­lu­bi­sid tree­ning­rüh­ma­de ra­has­ta­mi­se kau­du. Ko­hus­tust toe­ta­da ala­tes...

0
HELJU PIKHOF,rii­gi­ko­gu liige Kau­ban­dus­kes­kus­tes ae­ga sur­nuks löö­vad lap­sed või maa­koh­ta­de bus­si­pea­tus­tes­se ko­gu­ne­nud igav­le­vad noo­ru­kid on üs­na ta­va­pä­ra­ne vaa­te­pilt. Rää­ki­ma­ta las­test, kes val­da­va osa va­bast...

0
AR­TUR TAL­VIK, rii­gi­ko­gu lii­ge Kuul­sus­ri­kas­te ka­tu­se­ra­ha­de ehk pee­ne­ma ni­me­ga re­gio­naal­se­te in­ves­tee­rin­gu­te tee­mast on saa­nud igal aas­ta­va­he­tu­sel kõ­va kon­ku­rent jõu­lu­va­na­le ja rii­giee­lar­ve si­su­lis­te­le de­bat­ti­de­le laie­malt....

0
TEI­LI PIIS­KOP­PEL, Ida-Har­ju noor­soo­po­lit­sei­nik Lap­se­va­ne­ma üle­san­ne on ta­ga­da oma las­te ohu­tust igas olu­kor­ras nii pal­ju, kui on te­ma või­mu­ses. Ar­va­me, et os­ka­me suu­re­pä­ra­selt...

0
SVEN SESTER, ra­han­dus­mi­nis­ter Ala­nud aas­ta rii­giee­lar­ve 9,66 mil­jar­dit eu­rot on ära ja­ga­tud nii, et kõik Ees­ti jaoks st­ra­tee­gi­li­selt olu­li­sed vald­kon­nad saak­sid oma osa. Uue rii­giee­lar­ve...

0
TA­NEL TAL­VE, Rii­gi­ko­gu lii­ge Maa­l ei ku­ju­ta elu e-la­hen­dus­te­ta enam et­te. Se­da on va­ja nii las­te­le õp­pi­mi­seks kui lap­se­va­ne­ma­le ja õpe­ta­ja­te­le. E-ter­vi­se süs­teem ei...

0
AND­RE SEPPRaa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu lii­ge Iga aas­ta al­gab ja lõ­peb oma­va­lit­sus­tes ee­lar­ve­te koos­ta­mi­se ja vas­tu­võt­mis­te aru­te­lu­de­ga. Oma ko­du­val­la Raa­si­ku ko­da­ni­ku­na ning vo­li­ko­gu­liik­me­na on mul hea meel,...

0
ANDRES KAARMANN, Kuusalu volikogu liige, endine Loksa linnapea Omavalitsuste ühinemiseni või sundliitmiseni on jäänud juba alla aasta ning üle Eesti käib päris...

0
PEETER PAENURM,kaplan, Eesti Kaitsevägi Peagi hakatakse Kuusalu alevikus remontima peatänavat. Ma ei imesta, kui kusagile seatakse üles ka esimene valgusfoor. Meie elu kõiksugu reguleerimist...