Laupäev, 24. juuni 2017
Arvamus

Arvamus

0
UR­MAS KIRT­SI, Kuu­sa­lu val­la­va­nem Poo­le aas­ta pä­rast muu­da­vad ko­ha­li­kud va­li­mi­sed Ees­ti hal­dus­maas­tik­ku. Muu­tu­vad tõm­be­kes­ku­sed,  ava­li­ke tee­nus­te saa­mi­se li­gi­pääs ja kva­li­teet.  Olen jät­ku­valt se­da meelt,...

0
ÜL­LE RA­JA­SA­LU, Har­ju maa­va­nem Prae­gu­seks po­le enam kel­le­le­gi uu­dis, et va­lit­sus on ot­sus­ta­nud sul­ge­da maa­va­lit­su­sed uue aas­ta al­gu­ses. See aga, mis eda­si saab või...

0
RAIVO UUKKIVI,Raasiku vallavanem,HOLi juhatuse liige Tegelikult on maavalitsuste aeg juba ammu ümber, kuid riigimänguritele on sellisel kujul riigi käepikendus olnud vajalik, sest selles süsteemis...

0
TEI­LI PIIS­KOP­PEL, noor­soo­po­lit­sei­nik Nii na­gu tä­na­val kõr­va­klap­pi­de­ga muu­si­kat kuu­la­tes või võõ­ra­ga rää­ki­des, on ka in­ter­ne­tis ohud. Kui hei­ta kõr­va­le, et liig­ne ku­va­ri või nu­ti­sead­me...

0
EDA-MAI TAM­MIS­TE, Ala­ve­re Mõm­mi­la ja Keh­ra Las­te­ta­re di­rek­tor On pal­ju rää­gi­tud, kui olu­li­sed on lap­se elus esi­me­sed eluaas­tad, et alus­ha­ri­dus on ko­gu ha­ri­dus­tee alus­ta­la,...

0
SAN­DER PII­BE­MANN, JK Kuu­sa­lu Ka­lev tree­ner Sü­gi­sel võt­tis Kuu­sa­lu ­vo­li­ko­gu vas­tu spor­di tree­ning­rüh­ma­de toe­ta­mi­se kor­ra. Vald toe­tab spor­dik­lu­bi­sid tree­ning­rüh­ma­de ra­has­ta­mi­se kau­du. Ko­hus­tust toe­ta­da ala­tes...

0
HELJU PIKHOF,rii­gi­ko­gu liige Kau­ban­dus­kes­kus­tes ae­ga sur­nuks löö­vad lap­sed või maa­koh­ta­de bus­si­pea­tus­tes­se ko­gu­ne­nud igav­le­vad noo­ru­kid on üs­na ta­va­pä­ra­ne vaa­te­pilt. Rää­ki­ma­ta las­test, kes val­da­va osa va­bast...

0
AR­TUR TAL­VIK, rii­gi­ko­gu lii­ge Kuul­sus­ri­kas­te ka­tu­se­ra­ha­de ehk pee­ne­ma ni­me­ga re­gio­naal­se­te in­ves­tee­rin­gu­te tee­mast on saa­nud igal aas­ta­va­he­tu­sel kõ­va kon­ku­rent jõu­lu­va­na­le ja rii­giee­lar­ve si­su­lis­te­le de­bat­ti­de­le laie­malt....

0
TEI­LI PIIS­KOP­PEL, Ida-Har­ju noor­soo­po­lit­sei­nik Lap­se­va­ne­ma üle­san­ne on ta­ga­da oma las­te ohu­tust igas olu­kor­ras nii pal­ju, kui on te­ma või­mu­ses. Ar­va­me, et os­ka­me suu­re­pä­ra­selt...

0
SVEN SESTER, ra­han­dus­mi­nis­ter Ala­nud aas­ta rii­giee­lar­ve 9,66 mil­jar­dit eu­rot on ära ja­ga­tud nii, et kõik Ees­ti jaoks st­ra­tee­gi­li­selt olu­li­sed vald­kon­nad saak­sid oma osa. Uue rii­giee­lar­ve...