Esmaspäev, 29. mai 2017
Arvamus

Arvamus

0
SVEN SES­TER,ra­han­dus­mi­nis­ter Va­lit­sus pa­ni rii­gi ee­lar­ve­stra­tee­gias pai­ka aas­ta­te 2018–2021 suu­re­mad ees­mär­gid ja nen­de ra­has­ta­mi­se ka­va järg­mi­seks nel­jaks aas­taks. Suu­red ees­mär­gid on ma­jan­du­se, jul­geo­le­ku, rah­vaar­vu...

0
OLAV HAR­JO, Di­gi­Maa pro­jek­ti­juht In­ter­ne­tiü­hen­dus on Ees­ti lin­na­des peaae­gu sa­ma loo­mu­lik na­gu elek­ter. See on kät­te­saa­dav ja suh­te­li­selt sood­ne – et­te­võt­lust ja e-rii­ki tei­si­ti enam et­te...

0
MADIS PRAKS, Kuusalu valla majandusspetsialist Vallas on üsna palju maju, mis näevad välja luitunud, ajahambast puretud värviga. Üks võimalik põhjus, miks hooned käest lastud, on...

0
Kal­vi Kõ­va,rii­gi­ko­gu SDEfrakt­sioo­ni esi­mees Il­ma töö­ta lap­se­põl­ve­su­ve­sid ei ku­ju­ta­nud me 30-40 aas­tat ta­ga­si et­te. Kes ras­sis pee­di­põl­lul, pe­si nõu­sid, ai­tas pos­ti laia­li ve­da­da, kor­jas...

0
AA­RE ETS, Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu lii­ge Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu oma ko­mis­jo­ni­de­ga on aas­taid te­gut­se­nud ko­gu­kon­na hu­vi­de esin­da­ja ja rea­li­see­ri­ja­na, vä­he­malt 2013. aas­ta lõ­pu­ni oli see nii....

0
Kai­ja Tee­mä­gi, Eli­sa per­so­na­li­juht Muu­tu­va­te töö­kor­ral­dus­vii­si­de tu­le­mu­se­na on ai­na le­vi­num, et osa tööa­jast vee­de­tak­se kon­to­rist väl­jas ehk te­hak­se kaug­tööd. Mi­da kaug­töö­ta­mi­ne et­te­võt­ja ja töö­ta­ja...

0
UR­MAS KIRT­SI, Kuu­sa­lu val­la­va­nem Poo­le aas­ta pä­rast muu­da­vad ko­ha­li­kud va­li­mi­sed Ees­ti hal­dus­maas­tik­ku. Muu­tu­vad tõm­be­kes­ku­sed,  ava­li­ke tee­nus­te saa­mi­se li­gi­pääs ja kva­li­teet.  Olen jät­ku­valt se­da meelt,...

0
ÜL­LE RA­JA­SA­LU, Har­ju maa­va­nem Prae­gu­seks po­le enam kel­le­le­gi uu­dis, et va­lit­sus on ot­sus­ta­nud sul­ge­da maa­va­lit­su­sed uue aas­ta al­gu­ses. See aga, mis eda­si saab või...

0
RAIVO UUKKIVI,Raasiku vallavanem,HOLi juhatuse liige Tegelikult on maavalitsuste aeg juba ammu ümber, kuid riigimänguritele on sellisel kujul riigi käepikendus olnud vajalik, sest selles süsteemis...

0
TEI­LI PIIS­KOP­PEL, noor­soo­po­lit­sei­nik Nii na­gu tä­na­val kõr­va­klap­pi­de­ga muu­si­kat kuu­la­tes või võõ­ra­ga rää­ki­des, on ka in­ter­ne­tis ohud. Kui hei­ta kõr­va­le, et liig­ne ku­va­ri või nu­ti­sead­me...