Esmaspäev, 24. juuli 2017
Arvamus

Arvamus

0
RAIVO UUKKIVI, Raasiku vallavanem Aasta tagasi võeti kiirustades vastu haldusreformi seadus, milles väga palju haldusreformist endast ei kõnelda. Paika said haldusterritoriaalse reformi kriteeriumeid — minimaalne rahvaarv,...

0
EN­NO MA­RU­LAI­NE,ran­na­ka­lur Kol­ga-Aab­last Tu­le­val nä­da­la­va­he­tu­sel tä­his­ta­tak­se ka­lu­ri­te päe­va. Olen töö­ta­nud kut­se­li­se ka­lu­ri­na sõu­de- ja moo­tor­paa­di­ga, ka väi­ket­raa­li peal ja STB tüü­pi lae­va­del kok­ku 18...

0
INGELDRIN AUG Muutused on ebamugavad, nad kätkevad endas tublis osas teadmatust, nendega kaasneb veidi kõhedust ning asjaosalisi teevad need kartlikuks, sest muutuste tuul toob alati...

0
TEI­LI PIIS­KOP­PEL Iga lõpp on mil­le­gi uue al­gus ning se­da on kom­beks tä­his­ta­da. Mi­da olu­li­sem muu­tus ja po­si­tiiv­sem emot­sioon, se­da suu­re­malt tä­his­ta­tak­se. Nii on ka...

0
REI­JO ROOS Li­gi pool­teist aas­tat ta­ga­si al­ga­tas mu klas­si­vend pe­tit­sioo­ni. Käis uk­selt uk­se­le, ko­gus all­kir­ju Kiiu mõi­sa pea­hoo­ne re­no­vee­ri­mi­se pea­ta­mi­seks. Va­hen­did mõi­sa re­no­vee­ri­mi­se jaoks ei...

0
JAAN ORUAAS,Ani­ja vo­li­ko­gu lai­ri­ba aju­ti­se ko­mis­jo­ni esi­mees Kas po­le nii, et pa­rim koht ela­mi­seks on me­re ää­res män­ni­met­sas sü­da­lin­nas. Töö­koht peab lä­he­dal ole­ma, rää­ki­ma­ta...

0
AR­VI KA­RO­TAM Ani­ja me­hed on end Tal­lin­nas käi­gu­ga jääd­vus­ta­nud Ees­ti kir­jan­dusk­las­si­kas­se. Hea­meel on tõ­de­da, et see le­gend on meie val­last sa­ge­li ai­da­nud luua po­si­tiiv­se...

0
SVEN SES­TER,ra­han­dus­mi­nis­ter Va­lit­sus pa­ni rii­gi ee­lar­ve­stra­tee­gias pai­ka aas­ta­te 2018–2021 suu­re­mad ees­mär­gid ja nen­de ra­has­ta­mi­se ka­va järg­mi­seks nel­jaks aas­taks. Suu­red ees­mär­gid on ma­jan­du­se, jul­geo­le­ku, rah­vaar­vu...

0
OLAV HAR­JO, Di­gi­Maa pro­jek­ti­juht In­ter­ne­tiü­hen­dus on Ees­ti lin­na­des peaae­gu sa­ma loo­mu­lik na­gu elek­ter. See on kät­te­saa­dav ja suh­te­li­selt sood­ne – et­te­võt­lust ja e-rii­ki tei­si­ti enam et­te...

0
MADIS PRAKS, Kuusalu valla majandusspetsialist Vallas on üsna palju maju, mis näevad välja luitunud, ajahambast puretud värviga. Üks võimalik põhjus, miks hooned käest lastud, on...