Esmaspäev, 11. detsember 2017
Autorid Posts by Külli Koppelmaa

Külli Koppelmaa

1383 POSTS 0 ARVAMUSED

0

Möö­du­nud nä­da­lal, 24.-26. no­vemb­ri­ni toi­mu­sid Ta­pa spor­di­kes­ku­ses tü­tar­las­te C-va­nu­sek­las­si (sün­di­nud 2003 ja hil­jem) ka­ri­ka­võist­lu­sed kä­si­pal­lis. Osa­le­sid 7 nais­kon­da, kes män­gi­sid oma­va­hel üks kord tur­nii­ri­süs­tee­mis.

Ees­ti ka­ri­ka­võit­jaks tu­li kõik män­gud võit­nud ehk 12 punk­ti­ga Re­val-Sport/Tal­lin­na Spor­di­kool 1, järg­ne­sid 10 punk­ti­ga Re­val-Sport/Kop­li ning HC Keh­ra, kes ko­gus 6 punk­ti. Ree­del alis­tas Keh­ra nais­kond SK Ta­pa 24:22, kuid kao­tas Re­val-Sport/Kop­li­le 15:28, lau­päe­val kao­ta­ti HC Tal­linn tüd­ru­ku­te­le 11:19 ja Re­val-Sport/Tal­lin­na SK 1. võist­kon­na­le 7:38, pü­ha­päe­val võit­sid Keh­ra neiud al­gul Aru­kü­la tüd­ru­kuid 20:15 ja see­jä­rel Re­val-Sport/Tal­lin­na SK 2. nais­kon­da 22:10.

Ka­ri­ka­võist­lus­tel 3. ko­ha saa­nud Keh­ra võist­kon­nas män­gi­sid Li­lii-Mar­leen Püi, Mi­la­na Leo­ke-Bo­sen­ko, Ka­ro­lii­ne Vi­jard, Kat­riin Si­rel, Ma­ri­bel Sa­lu­mä­gi, Me­ri­lin Aru­mets, Ali­sa Gra­bats­ka­ja, Ka­ro­li­na Luš­ki­na, Ker­tu Eha­nurm, Sand­ra Saa­res­tik ja Kar­men Vaik­saar, nen­de tree­ner on Ind­rek Lill­soo.

Aru­kü­la Spor­dik­lu­bi tüd­ru­kud, ke­da tree­ni­vad And­rus Ro­gen­baum ja Ai­var Truu­berg, said ka­ri­ka­võist­lus­tel 7. ko­ha. Nais­kon­na pa­ri­maks män­gi­jaks ni­me­ta­ti Sand­ra Par­ve.

0

Ani­ja val­last saa­vad KO­Pi toe­tu­se 8, Kuu­sa­lu val­last 4, Raa­si­ku val­last 2 ja Lok­sa lin­nast 1 pro­jekt.

17. no­vemb­ril all­kir­jas­tas Har­ju maa­va­ne­ma üle­san­deid täi­tev maa­sek­re­tär Lee­vi Lae­ver ko­ha­li­ku omaal­ga­tu­se prog­ram­mi sü­gis­voo­ru toe­tu­sed, 67 pro­jek­ti toe­ta­tak­se kok­ku 115 177,91 eu­ro­ga. Ko­gu­kon­na aren­gu meet­mest saavad toe­tust 7 pro­jek­ti, elu­kesk­kon­na ja ko­gu­kon­na­tee­nus­te aren­da­mi­se meet­mest 40 pro­jek­ti. Üh­te pro­jek­ti toe­ta­tak­se mak­si­maal­selt 2000 eu­ro­ga.

Ani­ja vald
Ani­ja val­la MTÜ­de 8 pro­jek­ti saa­vad KO­Pist kok­ku 14 101,56 eu­rot.

MTÜ­le Sood­last Kõr­ve­ni eral­da­ti 2018. aas­ta Ani­ja Lü­li­ti lä­bi­vii­mi­seks 2000 eu­rot ja MTÜ­le Keh­ra Raud­tee­jaam 1988,97 eu­rot VIII aja­loo­kon­ve­rent­si kor­ral­da­mi­seks. MTÜ Kihm­la-Sa­lu­mäe saab kü­la­plat­sil ki­via­ja taas­ta­mi­seks 2000 eu­rot.

MTÜ­le Voo­se Kõrts an­tak­se 1985 eu­rot pro­jek­ti jaoks „Voo­se kü­la iden­ti­tee­di tu­gev­da­mi­ne lä­bi aja­loo­pä­ri­mu­se eks­po­nee­ri­mi­se“ ning Voo­se Päi­ke­se­maj­ja he­li­teh­ni­ka, pro­jek­to­ri ja in­ter­ne­tiü­hen­du­se mu­ret­se­mi­seks1900 eu­rot. MTÜ Voo­se Va­baa­ja­kes­kus saab 1910 eu­rot Voo­se rah­va­maj­ja stat­sio­naar­se ki­no­teh­ni­ka ning 1480 eu­rot kü­lap­lat­si­le vä­li­ma­le ost­mi­seks.

Ani­ja Val­la Mä­lu­män­gu Selt­si­le eral­da­ti tä­na­vu­se hooa­ja mä­lu­män­gu­sar­ja kor­ral­da­mi­seks 837,59 eu­rot.

Kuu­sa­lu vald
Kuu­sa­lu val­da an­tak­se nel­ja­le pro­jek­ti­le kok­ku 7613,36 eu­rot.

Kol­ga­kü­la Selts saab Kol­ga­kü­la mä­lu­män­gu 20. ja Kol­ga­kü­la Lai­ne­ri­te 10. hooa­ja tä­his­ta­mi­seks kok­ku 1998 eu­rot.
Ka­sis­pea Kü­la­selt­si pro­jek­ti „Koos­töös on jõud!“ toe­ta­tak­se 1979,36 eu­ro­ga. Ka­vas on kor­ral­da­da Pä­ris­pea pool­saa­re 6 kü­la ko­gu­kon­da­de, Kuu­sa­lu val­la ja rii­gi esin­da­ja­te ning et­te­võt­ja­te ühi­ne dia­loog­foo­rum, et aru­ta­da koos­töö­või­ma­lu­si, töö­ta­da väl­ja ja all­kir­jas­ta­da ühi­ne te­ge­vus­ka­va. Foo­ru­mi­le eel­neb ring­käik Pä­ris­pea pool­saa­re kü­la­des.
Kuu­sa­lu Las­te­kait­se Selts saab Kuusalu noor­te­kes­ku­se et­te pin­ki­de­ga vä­li­ma­le­lau­da­de ost­mi­seks 1890 eu­rot.

MTÜ Kiiu Aren­dus saab pro­jek­ti­le „Ko­du­kan­di elu elav­da­mi­ne“ 1756 eu­rot – ta­va­pä­ras­te te­ge­vus­te jät­ka­mi­seks soe­ta­tak­se telk ja au­to­haa­gis.

Raa­si­ku vald
Raa­si­ku val­last an­tak­se MTÜ Tuu­le­kell ka­he­le pro­jek­ti­le kok­ku 3934,50 eu­rot. Pro­jek­ti­le „Kuns­ti­ga ke­va­des­se“, mil­le­ga kor­ral­da­tak­se märt­sis Raa­si­ku kuns­ti­keld­ri 10. sün­ni­päe­va pu­hul ke­raa­mi­ka, klaa­si­su­la­tu­se, tif­fa­ny, maa­li ja sii­di­maa­li töö­tu­ba­sid, eral­da­ti 1934,50 eu­rot ja Raa­si­ku kuns­ti­keld­ris­se uue ke­raa­mi­kaah­ju soe­ta­mi­seks 2000 eu­rot.

Lok­sa linn
Lok­sa MTÜ Ran­na­män­nid saab õm­mel­dud ese­me­te täius­ta­mi­seks ma­sin­ti­kan­di­te ka­su­ta­mi­seks 568 eu­rot.

0

Plaat­pil­lian­samb­li Xi­lo­fo­no juu­be­li­kont­ser­di­ga ala­nud Keh­ra kuns­ti­de­koo­li sün­ni­päe­va­nä­dal
kul­mi­nee­rus kont­ser­ti­de­ga güm­naa­siu­mis ja kuns­ti­de­koo­lis.

Nä­da­la sees oli kuns­ti­de­koo­lil kolm kont­ser­ti – enda saa­lis mu­sit­see­ri­sid õpe­ta­jad ja õpi­la­sed, He­li lau­lus­tuu­dio lap­sed esi­ne­sid ka ko­gu­du­se­ma­jas. Lau­päe­val, 25. no­vemb­ril oli kuns­ti­de­koo­li 55. sün­ni­päe­va tä­his­ta­mi­seks veel kaks pi­du – kont­sert-ak­tus Keh­ra güm­naa­siu­mi saa­lis ning jä­rel­kont­sert kuns­ti­de­koo­lis, kus esi­ne­sid pe­rean­samb­lid ning koo­li vi­list­la­ne, muu­si­kaa­ka­dee­mias elekt­roo­ni­list muu­si­kat õp­pi­nud Kai­sa Jõh­vik.

Kont­sert-ak­tu­sel va­hel­du­sid kuns­ti­de­koo­li prae­gus­te ja en­dis­te õpi­las­te ning õpe­ta­ja­te esi­ne­mi­sed tä­nu­de ja õn­nit­lus­te­ga.

„Meil on suur hulk noo­ri ener­gi­li­si õpe­ta­jaid,“ rõõ­mus­tas kuns­ti­de koo­li di­rek­tor Ene Kerb kont­sert-ak­tu­sel Keh­ra güm­naa­siu­mi saa­lis töö­ta­jaid tut­vus­ta­des.

Kuns­ti­de­koo­lil on 22 töö­ta­jat, kellest 20 on õpe­ta­jad. Neist kaks – plaat­pil­li­de ja rüt­mi­ka­õpe­ta­ja Ka­di Voo­sel ning kuns­tiõ­pe­ta­ja Ok­sa­na Tka­tšen­ko, on sa­ma koo­li vi­list­la­sed. Aas­ta­küm­neid kuns­ti­de­koo­lis töö­ta­nud flöö­diõ­pe­ta­jat Eda Jü­ri­sood, plaat­pil­li­de ja rüt­mi­ka­õpe­ta­jat Ül­le Rau­da, kuns­ti­õpe­ta­ja Ma­re Vil­lem­sood, lau­lus­tuu­dio õpe­ta­jat He­li Ka­ru ning ka iseennast ni­me­tas Ene Kerb õpe­ta­ja­te ras­ke­ka­hur­väeks. Koo­li staa­ži­kam on kla­ve­riõ­pe­ta­ja Re­gi­na Jõ­gio­ja, kes on töö­ta­nud seal 32 aas­tat, Ene Kerb ja Eda Jü­ri­soo 29 aas­tat.

Koo­li­pe­ret õn­nit­le­nud Ani­ja abi­val­la­va­nem Mar­ge Ra­ja an­dis Ene Ker­bi­le üle muu­si­ka­riis­tu müü­va Stan­ford Mu­si­cu 100eu­ro­se kin­ke­kaar­di, val­la­vo­li­ko­gu esi­mees Jaan Oruaas lil­led. Õpe­ta­jad Ma­re Vil­lem­soo ja Eda Jü­ri­soo said val­la­va­lit­su­se tä­nu­kir­jad, Ok­sa­na Tka­tšen­ko­le an­ti üle õpe­ta­ja­te päe­val tal­le mää­ra­tud tä­nu­ki­ri.

Ho­ri­zon Tsel­lu­loo­si ja Pa­be­ri ASi esin­da­ja Ene Har­jo kin­kis kuns­ti­de­koo­li­le väi­ke­se trom­pe­ti, mil­le­ga saa­vad män­gi­da väik­se­mad lap­sed, kes on al­les al­ga­jad: „Tä­nan kõi­ki, kes ost­sid su­vel Keh­ra päe­val pa­be­ri­vab­ri­ku raa­ma­tu – sel­lest lae­ku­nud tu­lu on osa sel­le pil­li ost­mi­sel.“

Pil­li võt­tis vas­tu puhk­pil­li­õpe­ta­ja And­rei Sed­ler. Vi­list­la­ne Ki­rill Ko­loc­hen­ko de­monst­ree­ris, et väi­ke­sest pil­list saab väl­ja võ­lu­da võim­sa hää­le.

Keh­ra güm­naa­siu­mi di­rek­tor Kai­do Krein­taal tun­nis­tas, et ka te­ma alus­tas 45 aas­tat ta­ga­si kuns­ti­de­koo­lis puhk­pil­li­õpin­guid: „Aga ju­ba siis olid koo­lis tar­gad õpe­ta­jad, said aru, et mul on ele­vant kõr­va pea­le as­tu­nud.“

Kont­sert-ak­tu­se lõ­pe­tas Keh­ra kuns­ti­de­koo­li ja Lok­sa muu­si­ka­koo­li ühi­ne puhk­pil­lior­kes­ter. Lok­sa muu­si­ka­koo­li di­rek­tor Lau­ri Me­tus sel­gi­tas, et ka­hel koo­lil on ühi­ne puhk­pil­li­õpe­ta­ja And­rei Sed­ler ning or­kest­ri jaoks ühen­da­ti mõlema koo­li jõud.

Kehra gümnaasiumi saalis toimunud juubelikontserdi lõpetas Kehra kunstidekooli ja Loksa muusikakooli ühine puhkpilliorkester, mida juhatas mõlema kooli õpetaja ANDREI SEDLER.

Kehra gümnaasiumi saalis toimunud juubelikontserdi lõpetas Kehra kunstidekooli ja Loksa muusikakooli ühine puhkpilliorkester, mida juhatas mõlema kooli õpetaja ANDREI SEDLER.

Jä­rel­peol esi­ne­sid pe­rean­samb­lid
Jä­rel­peol kuns­ti­de­koo­li saa­lis as­tus üles nä­dal va­rem Xi­lo­fo­no juu­be­lil esi­ne­nud las­te­va­ne­ma­te plaat­pil­lian­sam­bel. See­jä­rel mu­sit­see­ri­sid koos kuns­ti­de­koo­lis õp­pi­nud või veel õp­pi­vad õed – Je­le­na-Eleo­no­ra, Na­ta­lia ja Li­dia Ka­pi­tan, ven­nad Er­vin ja Mar­tin Kar­pen­ko, vi­list­las­te akor­dio­nian­sam­bel ning Lu­haää­re, Laan­de ja Kaa­lo pe­rean­samb­lid.

„Kui pean rah­va ees kõ­ne­le­ma, ei tu­le mul när­vi sis­se, aga kui pean pil­li män­gi­ma, on närv sees,“ üt­les koos kol­mest tüt­rest ka­he­ga esi­ne­nud Avo Laan­de, kes õpib teist aas­tat kuns­ti­de­koo­li täis­kas­va­nu­te õp­pes akor­dio­nit.

„To­re on koos män­gi­da, aga esi­ne­mi­se ajal mõt­le­sin: is­si, pa­lun ära mi­ne sas­si. Tä­na tu­li tal pä­ris häs­ti väl­ja,“ kii­tis pe­rean­samb­lis plaat­pil­le män­gi­nud Keh­ra kuns­ti­de­koo­li õpi­la­ne Ada Laan­de.

Pe­rean­samb­li kol­mas lii­ge, kla­ve­ril saat­nud Ane Laan­de on kuns­ti­de­koo­li ju­ba lõ­pe­ta­nud ja just te­ma on „süü­di“, et isa asus täis­kas­va­nueas pil­li õp­pi­ma. Kui aas­taid kla­ve­rit õp­pi­nud tüt­rel hak­kas mo­ti­vat­sioon lan­ge­ma ja isa sun­dis te­da har­ju­ta­ma, hei­tis ta isa­le et­te: „Mi­da si­na sel­lest tead, sa ei ole muu­si­ka­koo­lis käi­nud.“ Ta pak­kus kok­ku­le­pet – kui te­ma muu­si­ka­koo­li lõ­pe­tab, hak­kab isa seal õp­pi­ma.

„Muu­si­ka­koo­li lõ­pe­ta­mi­sel võt­tis ta di­rek­to­ril nöö­bist kin­ni ja tea­tas, et järg­mi­sest aas­tast tuleb isa õp­pi­ma. Lu­ba­dus oli an­tud, hak­ka­sin­gi,“ lau­sus Avo Laan­de.

Ta kii­tis vä­ga Keh­ra kuns­ti­de­koo­li, kes an­nab ka täis­kas­va­nu­le või­ma­lu­se õp­pi­da ja end täien­da­da – te­ma abi­kaa­sa Rii­na Laan­de on seal aas­taid käi­nud täis­kas­va­nu­te kuns­tiõp­pes.

Esi­me­ne lõ­pe­ta­ja oli EPP SOO
Keh­ra kuns­ti­de­koo­li prae­gu­seid või­ma­lu­si kii­tis ka esi­me­ne lõ­pe­ta­ja, Keh­ra las­te­muu­si­ka­koo­li lõ­pu­tun­nis­tu­se num­ber 1 oma­nik, Keh­ra koo­li kauaaeg­ne en­di­ne muu­si­ka­õpe­ta­ja Epp Soo: „Kui meie alus­ta­si­me, har­ju­ta­si­me vaid klas­si­ka­li­si lu­gu­sid, nüüd on ka tun­tud lood ja pop­muu­si­ka. Klas­si­ka­li­se muu­si­ka­ha­ri­du­se kõr­val an­nab kool ka vei­di ker­ge­mat hu­vi­ha­ri­dust. See on hea, lap­sed ei tü­di­ne ära ega jä­ta poo­le­li.“

Ta mee­nu­tas, et te­ma isa Paul Va­li oli üks neist, kes soo­vi­sid, et Keh­ras loo­daks muu­si­ka­kool. Lu­ba saa­di ning en­ne Keh­ras le­gen­daar­se muu­si­kaõ­pe­ta­ja Jo­han­nes Luo ja see­jä­rel koo­ri­juht Uno Poo­la juu­res 5. eluaas­tast pea­le kla­ve­ri­män­gu õp­pi­nud Epp Soo võe­ti 1962. aas­tal ava­tud muu­si­ka­koo­li 4. klas­si, vei­di aja pä­rast vii­di üle 5. klas­si.

„Muu­si­ka­kool asus kesk­koo­li­ma­jas, klas­si­des olid kla­ve­rid, pil­li­tun­nid olid pä­rast koo­li­tun­di­de lõp­pu. Õpe­tas Ivi­ka-Ly Ka­da­rik, su­pe­rõ­pe­ta­ja, te­mast sü­dam­li­ku­mat ini­mest po­le,“ mee­nu­tas Epp Soo, kes oli 1965. aas­tal üks koo­li esi­mes­test lõ­pe­ta­ja­test. Kõik kolm, pea­le te­ma ka Mad­li-Maar­ja Saar­loo ja Tiia Tuu­lik, lõ­pe­ta­sid kla­ve­ri eria­la, esi­me­sed akor­dio­niõ­pi­la­sed lõ­pe­ta­sid koo­li 1967. aas­tal, hil­jem li­san­du­sid viiu­li, trom­pe­ti ja teis­te pil­li­de õpi­la­sed. Nüüd­seks on koo­lis eri­ne­va­te pil­li­de ja kuns­tiõp­pe lõ­pe­ta­nuid 399.

Epp Soo mär­kis, et il­ma Keh­ra muu­si­ka­koo­li­ta ei oleks te­mast muu­si­kaõ­pe­ta­jat saa­nud ning Keh­ra güm­naa­siu­mi töö­ta­des soo­vi­tas ta ka pal­ju­del oma õpi­las­tel min­na muu­si­ka­koo­li.

0

Aeg­vii­du koo­li juu­be­li­pi­du lük­kub spor­di­saa­li ehi­tu­se ve­ni­mi­se tõt­tu eda­si.

Kui­gi Aeg­vii­du spor­di­hoo­ne le­pin­gu­järg­ne val­mi­mis­täh­taeg on det­semb­ris, kes­ta­vad ehi­tus­tööd um­bes kuu ae­ga kauem. Ani­ja abi­val­la­va­nem Rii­vo Noor tõ­des, et ehi­tus­tööd on graa­fi­kust vei­di maas.

Ka­su­tus­loa väl­jas­ta­mi­se täht­aeg pi­di ole­ma 20. det­semb­ril. Mil­lal on või­ma­lik ka­su­tus­loa­ni jõu­da, ei osa­nud abi­val­la­va­nem öel­da, kuid ole­tas, et um­bes jaa­nua­ri lõ­pus.

„Ehi­ta­ja­pool­set pa­ha­taht­lik­kust ma siin ei näe, pi­gem on mit­me prob­lee­mi kok­ku­lan­ge­mi­ne – tean, et ehi­ta­jaid on vä­he ning fir­mal on ol­nud ka mõ­nin­gad tar­nep­rob­lee­mid,“ sõ­nas Rii­vo Noor.

Spor­di­hoo­ne karp on kin­ni, väl­jas pan­nak­se soo­jus­tust ja lau­dist, sees pai­gal­da­tak­se kom­mu­ni­kat­sioo­ne, ehi­ta­tak­se va­he­sei­nu, kroh­vi­tak­se. Kor­ras­ta­da tu­leb ka staa­dion, sest sel­le al­la pan­di maa­küt­te­to­rus­tik.

Esial­gu loo­de­ti, et spor­di­hoo­ne val­mib jõu­luks ja ka­van­da­ti Aeg­vii­du koo­li 100. sün­ni­päe­va pu­hul toi­muv vi­list­las­te pi­du 6. jaa­nua­ri­le. Ku­na nüüd on sel­ge, et ka sel ajal kes­ta­vad saa­lis veel ehi­tus­tööd, ot­sus­ta­ti eel­mi­sel nä­da­lal – koo­li juu­be­li­pi­du lü­ka­tak­se veeb­rua­ri­kuus­se.

„Mi­da­gi ei juh­tu, ole­me se­da na­gu­nii hi­li­se­maks lü­ka­nud, koo­li sün­ni­päev on te­ge­li­kult ju det­semb­ris,“ sõ­nas Aeg­vii­du põ­hi­koo­li di­rek­tor Tii­na Stein­berg.

Ta li­sas, et spor­di­saa­li val­mi­mi­ne ta­he­tak­se igal ju­hul ära oo­da­ta: „Kui meie vi­list­la­sed tu­le­vad viie aas­ta jä­rel taas kok­ku, ta­ha­vad nad kõik uut spor­di­saa­li nä­ha. Pea­le­gi soo­vi­me seal pi­da­da sün­ni­päe­vaak­tu­se, ku­hu kõik kü­la­li­sed ära ma­huk­sid. Na­tu­ke saa­me siis uut saa­li ka rek­laa­mi­da – oma­kan­di ini­mes­te­le, kes ta­ha­vad se­da edas­pi­di ka­su­ta­da spor­ti­mi­seks.“

Aeg­vii­du spor­di­hoo­net ehi­ta­vad ühis­pak­ku­mi­se tei­nud OÜ Tar­vap­ro­jekt ja OÜ R.E.S.T. Grupp, see lä­heb maks­ma 839 811 eu­rot. Spor­di­hoo­ne pea­sis­se­pääs on koo­li­ma­ja peauk­se­ga sa­mal pool, saa­li hak­kab pää­se­ma ka koo­li kau­du. Esi­me­sel kor­ru­sel on täis­mõõt­me­te­ga korv­pal­li­väl­ja­ku suu­ru­ne saal, spor­diin­ven­ta­ri­de ruum ning saun ja duši­ruu­mid, tei­se­le kor­ru­se­le te­hak­se jõu­saal, duši­ruu­mid ja saun, kol­man­da­le soo­jus­pum­pa­de ja ven­ti­lat­sioo­ni­ sead­med.

0

Ree­del, 24. no­vemb­ril sel­gi­ta­ti Vil­jan­dis 4.- 5. klas­si pois­te ja tüd­ru­ku­te va­ba­riik­li­kud meist­rid rah­vas­te­pal­lis. Tüd­ru­ku­test või­tis esi­ko­ha Kuu­sa­lu kesk­koo­li võist­kond, Kuu­sa­lu koo­li poi­sid said 3. ko­ha.

Ees­ti Koo­lis­por­di Lii­du kor­ral­da­tud võist­lu­sel osa­lesid 9 tü­tar­las­te ja 9 pois­te võist­kon­da, kum­mas­ki oli 2 alag­rup­pi. Kuu­sa­lu kesk­koo­li tüd­ru­kud võit­sid nii alag­ru­pis kui 6 pa­re­ma fi­naal­tur­nii­ril kõik män­gud ning võit­sid kuld­me­da­li. Või­du­kas­se nais­kon­da kuu­lu­sid Ru­ta Käärst, Han­na-Lii­sa Kaar­mann, Liis­bel Al­met, Get­ter Väits, Maar­ja Kat­he­ri­ne Link, Li­sand­ra Kass, Mia Ka­ro­li Tal­vo­ja ja kap­ten Ma­ria-Vic­to­ria Park­tal. Kuu­sa­lu võist­kon­na pa­ri­ma män­gi­ja eriau­hin­na sai Ru­ta Käärst.

Kuu­sa­lu koo­li poi­sid said oma alag­ru­pis Vil­jan­di kesk­lin­na koo­li jä­rel 2. ko­ha ning fi­naa­lis Vil­jan­di kesk­lin­na koo­li ja Jõõp­re koo­li jä­rel 3. ko­ha.

Kuu­sa­lu võist­kon­nas män­gi­sid Jes­se Lau­ter, Rag­nar Lep­maa, Kaur Mar­cus Tam­re, Ad­rian Aio, Ma­dis Hurt, Kent Clark Val­ge, Ro­land Trei­ma ja kap­ten Te­ner Mar­kus. Võist­kon­na pa­ri­ma män­gi­ja eriau­hin­na sai Rag­nar Lep­maa.

Kuu­sa­lu koo­li pois­se ja tüd­ru­ku­id treenivad Ser­go Treu­feld ja Il­vard Ee­rik­soo.

0

Raa­si­ku val­la pa­ri­ma sport­la­se tiit­li sai vi­bu­lask­ja RAIT OTS.

Raa­si­ku val­las on aas­ta sil­ma­paist­va­maid isi­kuid ha­ri­dus-, kul­tuu­ri-, spor­di- ja ko­da­ni­kuü­his­kon­na vald­kon­nas tun­nus­ta­tud tra­dit­sioo­ni­li­selt ok­toob­ris õpe­ta­ja­te päe­va pai­ku. Ku­na tun­nus­ta­ta­vaid on pal­ju, ot­sus­tas val­la­va­lit­sus tä­na­vu pa­ri­maid sport­la­si ja ko­da­ni­kuü­his­kon­na eden­da­jaid tä­na­da ko­da­ni­ku­päe­val, 26. no­vemb­ril.

Aas­ta jook­sul sil­ma­paist­nud ini­me­sed olid kut­sus­tud Aru­kü­la rah­va­maj­ja, kus Ju­han Trump mee­nu­tas ko­da­ni­ku­päe­va aja­lu­gu, esi­ne­sid noor trom­pe­ti­män­gi­ja Pär­tel Laht­vee ja Pää­su­lin­nu viiu­liõ­pe­ta­ja Liis-Ma­rii Vendt. Val­la­va­nem And­re Sepp kõ­ne­les ko­da­ni­kuü­his­kon­nast ning an­dis koos abi­val­la­va­ne­ma Ar­do Niin­re­ga Raa­si­ku val­la lõp­pe­va aas­ta edu­ka­ma­te­le sport­las­te­le ja sil­ma­paist­va­te­le ko­da­ni­ke­le val­la­va­lit­su­se tä­nu­kir­jad ja kin­ke­kaar­did.

Raa­si­ku val­la 2016.-2017. hooa­ja pa­ri­maks sport­la­seks kuu­lu­ta­ti Aru­kü­la vi­bu­lask­ja Rait Ots, kes tu­li ke­va­del Ru­mee­nias vi­bu si­se­lask­mi­se maail­ma­meist­ri­võist­lus­tel sport­vi­bus võist­kond­li­kus ar­ves­tu­ses maail­ma­meist­riks ning in­di­vi­duaal­võist­lu­sel või­tis pronks­me­da­li.

Val­la­va­lit­sus pre­mee­ris Rait Ot­sa pea­le tä­nu­kir­ja ka 1300 eu­ro suu­ru­se ra­ha­sum­ma­ga. Rait Ots tea­tas, et soo­vib sel­le ra­ha an­da ko­du­val­la noor­te- ja ter­vi­ses­por­di heaks.

„Mi­na olen oma ees­mär­gid saa­vu­ta­nud, tiit­lid ära võit­nud ja enam nii tõ­si­selt spor­di­ga ei te­ge­le, las see lä­heb noor­te­le, kel­lel on va­ja. Uu­rin veel val­last ja koo­list, kel­lel võiks sel­lest ra­hast ka­su ol­la, kas mõ­nel lap­sel või kogu võist­kon­nal. Ai­tan hea mee­le­ga ko­du­kan­di noo­ri või an­ne­taks sel­le näi­teks ter­vi­se­ra­da­de heaks, siis või­da­vad sel­lest kõik,“ rää­kis Rait Ots Sõ­nu­mi­too­ja­le.

Ta kin­ni­tas, et val­la pa­ri­ma sport­la­se tii­tel tu­li ül­la­tu­se­na: „Ma ei tead­nud­ki, et mu kan­di­da­tuur on üles sea­tud. Abi­val­la­va­ne­malt kuul­sin, et mi­nu­ni jõu­ti tä­nu teie aja­le­he­le.“

Tub­li­mad sport­la­sed
Val­la­va­lit­su­se tä­nu­kir­ja koos Üle­mis­te kes­ku­se 30eu­ro­se kin­ke­kaar­di­ga päl­vi­sid veel 11 edu­kat sport­last ja tree­ne­rit.
Raa­si­ku jalg­pal­lik­lu­bi Jo­ker II ehk duu­bel­mees­kon­na Ees­ti jalg­pal­li­meist­ri­võist­lus­tel 4. lii­ga üld­või­du saa­vu­ta­mi­se eest tun­nus­ta­ti tree­ner Rii­do Rei­ma­ni ning Raa­si­ku noort ker­ge­jõus­tik­last Mar­jet­ta Ur­vat Eu­roo­pa klu­bi­de oda­vis­ke ka­ri­ka­võist­lus­tel saa­dud esi­ko­ha eest.

Tä­na­ti ka 10 aas­tat nWo klu­bi­ga Raa­si­kul rah­va­jook­su kor­ral­da­nud Ris­to Il­vest, Raa­si­ku põ­hi­koo­li õpe­ta­jat Tiia Kroon­mäed, kel­le õpi­la­sed saa­vu­ta­sid Har­ju­maa koo­li­de komp­leks­võist­lu­sel põ­hi­koo­li­de hul­gas 2. ko­ha, val­la spor­die­lus ak­tiiv­selt te­gut­se­nud kul­tuur­ka­pi­ta­li spor­dip­ree­mia võit­nud ko­roo­na­män­gi­jat Gui­do Tree­si, ko­roo­nas Ees­ti meist­ri­tiit­li võit­nud Ur­ve Ree­tam­mi ja He­le­na Tan­ni, Ees­ti meist­ri­võist­lus­tel stan­dard­tant­su­des hõ­be­me­da­li võit­nud Ala­ri Amel­jušen­kot ja Sand­ra Kal­last.

Tä­nu­ki­ri koos kin­ke­kaar­di­ga an­ti ka Aru­kü­la Spor­dik­lu­bi kä­si­pal­lit­ree­ne­ri­le And­rus Ro­gen­bau­mi­le kui Ees­ti kä­si­pal­li nii meist­ri- kui ka­ri­ka­võist­lus­tel hõ­be­me­da­li võit­nud tü­tar­las­te D2 va­nu­sek­las­si ju­hen­da­ja­le, ning Ees­ti ran­na­jalg­pal­li sar­jas hooa­ja pa­ri­ma­le vä­ra­va­löö­ja­le Rag­nar Rum­pi­le.

Sil­ma­paist­vad ko­da­ni­kud
Ko­da­ni­kuü­his­kon­na vald­kon­nas oli tun­nus­tu­se saa­jaid 14. Aru­kü­la noor räp­par Eik Erik Sikk sai tä­nu­kir­ja ja kin­ke­kaar­di noor­te­bän­di fes­ti­va­li fi­naa­lis eriau­hin­na saa­vu­ta­mi­se ning al­bu­mi „Ui­nak” aval­da­mi­se eest, Fre­di Ka­ru sel­le eest, et ra­jas Ees­ti Va­ba­rii­gi 100. aas­ta­päe­va tä­his­ta­mi­seks Raa­si­ku­le Sõp­ra­de par­gi.

Val­la­va­lit­su­se tä­nu­kir­jad an­ti ka raa­ma­tu „Pi­ka­ve­re kol­me ki­hel­kon­na pii­ril” au­to­ri­le ja näi­den­di „Ves­ki­jär­ve” la­vas­ta­ja­le, ko­du­loo­la­se­le Vai­no Na­pi­le ning Raa­si­ku val­la tei­se ha­ri­dus­päe­va ja hu­vi­te­ge­vu­se ra­has­ta­mi­se kor­ral­da­ja­le Ju­ta Asu­ja­le. Tun­nus­tu­se said ka Noo­re Meist­ri ehi­tus­vii­mist­lu­se võist­lu­se võit­ja Maar­ja Käes, mä­les­tus­raa­ma­tu „Seal, kus lõ­peb elu­töö, al­gab mä­les­tus­te maa” au­tor Sal­me Kul­ve­re, Aru­kü­la mui­nas­tu­le­de öö jook­su kor­ral­da­jad ning ter­vi­se­ra­ja aren­da­jad Vel­lo Luts ja Vel­lo Te­der Raa­si­kul noor­te „Su­me­da su­veõh­tu” pea­kor­ral­da­ja And­ra Al­lik, lap­se­va­ne­ma­te koo­li­tusp­ro­jek­ti „Ime­li­sed aas­tad” eest­ve­da­ja Anu Nõl­ve, Raa­si­ku val­la ma­le­va ning el­lu­jää­mis­kur­su­se „Met­sa­ga sõb­raks” kor­ral­da­ja, noor­soo­töö­ta­ja Maar­ja-Ly Tei­no.

Oma elu­kor­ral­du­se kar­di­naal­se muut­mi­se eest päl­vis val­la­va­lit­su­se tun­nus­tu­se Sir­je Van Cruyi­sen, toe­tu­se ja abi eest kaa­si­ni­mes­te mär­ka­mi­sel Mee­li Te­der.

Raa­si­ku Lions klu­bi tä­na­ti tur­va­li­su­se päe­va­de kor­ral­da­mi­se eest ning Ali­ce Suur­kuus­ke Pi­ka­ve­re ko­gu­kon­na eest seis­mi­se, üh­te­liit­mi­se, üri­tus­te ja abi or­ga­ni­see­ri­mi­se eest.

Tun­nus­tu­se saa­jad va­lis väl­ja val­la­va­lit­sus. Ko­da­ni­ku­päe­va tä­his­ta­mi­se al­ga­ta­ja, Aru­kü­la kul­tuu­ri­juht Ga­ri­na Too­min­gas ar­vas, et edas­pi­di võik­sid val­la tub­li­maid ko­da­nik­ke ha­ka­ta tun­nus­ta­mi­seks esi­ta­ma kõik, kes tub­li­sid ini­me­si en­da üm­ber mär­ka­vad: „Tun­nus­tust võib vää­ri­da näi­teks poe­müü­ja, ko­ris­ta­ja või üks­kõik, mil­li­sel alal tub­li ko­da­nik.“

0

Maae­lu Eden­da­mi­se Sih­ta­su­tus (MES) va­lis 2017. aas­ta pa­ri­maks maa­ma­jan­du­se­ria­la õpe­ta­jaks Ani­ja val­last piimakarja pidaja KA­JA PIIR­FELD­TI, kes töö­tab ka Jär­va­maa kut­se­ha­ri­dus­kes­ku­ses.

2017. aas­ta pa­ri­mat maa­ma­jan­du­se­ria­la õpe­ta­jat, Jär­va­maa kut­se­ha­ri­dus­kes­ku­se põl­lu­ma­jan­dus­töö­ta­ja ja põl­lu­ma­jan­dus­toot­ja eria­la Ka­ja Piir­feld­ti ning pa­ri­mat õpi­last, Keit Uu­se­nit Olust­ve­re tee­nin­dus- ja maa­ma­jan­dus­koo­list, tun­nus­ta­ti ree­del, 17. no­vemb­ril Tar­tus Ees­ti Rah­va Muu­seu­mis Ees­ti Põl­lu­ma­jan­dus-Kau­ban­dus­ko­ja lõi­kus­peol.

„Ka­ja Piir­feldt on mit­me­külg­ne õpe­ta­ja, kes teeb oma tööd ki­re­ga ning os­kab si­du­da teoo­ria aktii­võp­pe erinevate mee­to­di­te­ga, li­saks on ta ka ise oma põl­lu­ma­jan­du­set­te­võt­te OÜ Rem­mel­ga­maa juh­ti­mi­se ja aren­da­mi­se­ga te­ge­le­nud 13 aas­tat,“ kom­men­tee­ris ME­Si ju­ha­tu­se esi­mees Raul Ro­sen­berg.

Ani­ja val­la Lil­li kü­las põl­lu­ma­jan­du­set­te­võ­tet OÜ Rem­mel­ga­maa juh­tiv Ka­ja Piir­feldt töö­tab kut­seõ­pe­ta­ja­na kol­man­dat aas­tat. Jär­va­maa kut­se­ha­ri­dus­kes­ku­ses­se kut­su­sid te­da en­di­sed õpe­ta­jad. 2002. aas­ta­ni õp­pis ta sa­mas koo­lis põl­lu­ma­jan­dus­lik­ku toot­mist ja et­te­võt­lust ning kui Tal­lin­na Üli­koo­li kut­se­pe­da­goo­gi­ka ma­gist­riõ­pin­gu­te ajal läks mõ­ned aas­tad ta­ga­si sin­na prak­ti­ka­le, pa­ku­ti õpe­ta­ja­tööd.

„Õpe­tan loo­ma­kas­va­tu­se­ga seo­tud ai­neid, pi­sut ka juh­ti­mist ja ma­jan­da­mist põl­lu­ma­jan­dus­toot­ja­te­le. Stat­sio­naa­ris on mi­nu käe all prae­gu li­gi 100 noort tu­le­vast põl­lu­meest, li­saks täis­kas­va­nud ta­se­me­õppi­jad. Olen teist aas­tat ka põl­lu­mees­te­le kut­set and­va ko­mis­jo­ni esi­mees ja te­ge­len töö­ko­ha­põ­hi­se õp­pe lä­bi­vii­mi­se­ga,“ rää­kis Ka­ja Piir­feldt, kes on te­gev ka MTÜ Ees­ti Noor­ta­lu­ni­kud ju­ha­tu­se liik­me­na.

Jär­va­maa kut­se­ha­ri­dus­kes­ku­ses käib ta noo­ri põl­lu­me­hi õpe­ta­mas ühel-ka­hel päe­val nä­da­las: „Need päe­vad ve­ni­vad vä­ga pi­kaks – hom­mi­kul kell viis teen rin­gi oma lau­das ja kell kuus hak­kan Jär­va­maa­le sõit­ma. Ko­ju jõuan õh­tul kel­la kuue ajal, siis oo­ta­vad ees ko­du­sed toi­me­tu­sed või et­te­val­mis­tu­sed järg­mi­seks päe­vaks, kui koo­lis on kaks jär­jes­ti­kust töö­päe­va.“

Õpe­ta­ja­töö on te­ma sõ­nul või­ma­lik, ku­na Rem­mel­ga­maa toot­mi­ne on ju­ba pii­sa­valt suur ja seal on või­ma­lik ka­su­ta­da li­sa­töö­jõu­du.

Aas­ta pa­ri­maks maa­ma­jan­du­se­ria­la õpe­ta­jaks ni­me­ta­mi­ne an­nab Ka­ja Piir­feld­ti sõ­nul kin­ni­tust, et teeb õi­get as­ja. Tiit­li­le esi­tas ta oma kool, Jär­va­maa kut­se­ha­ri­dus­kes­kus.

„Mi­nu no­mi­nee­ri­mist põh­jen­da­ti koo­lis sel­le­ga, et õpi­la­sed ar­mas­ta­vad ja kol­lee­gid aus­ta­vad. Kind­las­ti on mi­nu eri­pä­ra vä­ga suur aja ja ener­gia pa­nus­ta­mi­ne tun­di­de et­te­val­mis­ta­mi­ses­se – püüan oma loen­gud te­ha hu­vi­ta­vaks ja haa­ra­vaks,“ lau­sus ta.

Ka­ja Piir­feldt on ai­nus, kes on saa­nud nii pa­ri­ma maa­ma­jan­du­se­ria­la õpi­la­se kui õpe­ta­ja au­ni­me­tu­se – va­ba­rii­gi pa­ri­ma maa­ma­jan­du­se õpi­la­se tiit­li päl­vis ta õpin­gu­te ajal Jär­va­maa kut­se­ha­ri­dus­kes­ku­ses 2001. aas­tal. Pa­ri­ma maa­ma­jan­du­se­ria­la õpe­ta­ja au­ni­me­tu­se­ga kaas­nes 640 eu­ro suu­ru­ne ühe­kord­ne pree­mia ning Tau­no Kang­ro skulp­tuur „Õpe­ta­ja Laur“.

0

Mä­lu­mäng Ani­ja val­la las­teae­da­de koo­liee­li­ku­te rüh­ma­de­le oli nel­ja­päe­val, 16. no­vemb­ril Keh­ra rah­va­ma­jas.

Tee­ma oli „Ees­ti 100“. Pä­rast vir­gu­tus­lii­ku­mist Sir­je Su­vi ju­hen­da­mi­sel is­tu­sid 4 rüh­ma – Las­te­ta­re ees­ti õp­pe­kee­le­ga ja kee­le­kümb­lus­rühm, Le­pat­rii­nu ja Mõm­mi­la koo­liee­li­kud – saa­li põ­ran­da­le rin­gi­des­se ning said vas­ta­mi­seks esi­me­sed 5 kü­si­must. Pä­rast nei­le vas­ta­mist oli mor­si ja küp­sis­te ning män­gu­paus, see­jä­rel an­ti vas­ta­mi­seks järg­mi­sed 4 kü­si­must.

Õi­ges­ti vas­ta­mi­seks tu­li tun­da Ees­ti pre­si­den­te, meie rii­gi va­nust, vap­pi, lip­pu, hüm­ni, rah­vus­lil­le ja lin­du, tea­da Ees­ti kaar­dil kol­me ko­ha­ni­me ja te­ge­la­si Os­kar Lut­su „Nu­kit­sa­me­hest“. Kü­si­mu­sed oli eri­ne­vad – va­lik­vas­tu­se­ga, pil­ti­de­ga, he­li ja vi­deo­kü­si­mu­sed, sõ­na­pus­le, su­do­ku Ees­ti emb­lee­mi­dest. Pä­rast iga kü­si­must vaa­da­ti ühes­koos vas­tu­sed üle.

Kõi­ki rüh­mi au­ta­sus­ta­ti ka­ri­ka­te, Ees­ti li­pu vär­vi­des kom­mi­de ning „Ees­ti 100“ kleep­su­de­ga, õpe­ta­jad said tä­nuks šo­ko­laa­did. Mä­lu­män­gu­päev lõp­pes ühi­se ti­bu­tant­su­ga.

Las­teaia­las­te esimese mä­lu­män­gu idee au­tor ning män­gu lä­bi­vii­ja, Keh­ra las­teae­da­de ter­vi­see­den­da­ja Ma­ret Ki­vis­tu on va­rem al­ga­ta­nud val­la las­teae­da­de mi­ni­teat­ri­fes­ti­va­li ning sep­temb­ris oli te­ma eest­võt­tel Keh­ra staa­dio­nil es­ma­kord­selt las­teae­da­de spor­di­päev. Ma­ret Ki­vis­tu üt­les – mõt­leb uu­si et­te­võt­mi­si, et te­ha las­teaias käi­mi­ne las­te jaoks põ­ne­vaks, va­hel­dus­rik­kaks ja mit­me­ke­si­seks, kuid ar­ves­tab, et oleks sa­mas ka õpet­lik ja ha­riv.

„Mä­lu­mäng läks vä­ga häs­ti kor­da. Las­te tead­mi­sed olid pä­ris head, kui­gi kõi­ki pre­si­den­te nad võrd­selt häs­ti ei tund­nud ning näi­teks ko­mis­tus­ki­vi oli „Nu­kit­sa­me­he“ te­ge­las­te ni­me­ta­mi­ne. Kind­las­ti plaa­ni­me veeb­rua­ris jät­ka­ta, siis on ka­vas mä­lu­män­gu „Ees­ti 100“ tei­ne osa. Siis kaa­sa­me kind­las­ti ka Aeg­vii­du las­teaia koo­liee­li­kud,“ rää­kis Kehra lasteaedade terviseedendaja Ma­ret Ki­vis­tu.

0

Har­ras­ta­ja­te ho­ki­lii­ga Tal­lin­na lah­tis­tel meist­ri­võist­lus­tel on Keh­ra Snai­pers saa­nud jär­jest 2 kao­tust.

7. no­vemb­ril kao­ta­ti Kait­se­jõu­du­de klu­bi­le 4:5. See­juu­res esi­me­se poo­la­ja või­tis Keh­ra mees­kond 4:2. Snai­per­si ava­vä­ra­va lõi Ai­var Ur­va, järg­mi­se Tar­mo Lill­soo, kel­le­le an­dis re­sul­ta­tiiv­se söö­du Ar­nold Jär­ve­la. Ar­nold Jär­ve­la lõi ka ise kaks vä­ra­vat, esi­me­se Tõ­nu Kop­pe­li, tei­se Tar­mo Lill­soo söö­dust.

14. no­vemb­ril pi­di Keh­ra Snai­pers HC T-Rex Vo­lu­me mees­kon­nalt vas­tu võt­ma 1:6 kao­tu­se. Keh­ra mees­kon­na ain­sa vä­ra­va lõi Ind­rek Lill­soo Ja­nek Hi­ni ja Hen­ry Küü­ne­mäe söö­tu­dest.

Viie män­gu jä­rel on Keh­ra Snai­pers 2. gru­pi 11 mees­kon­na seas en­di­selt 3 punk­ti­ga lan­ge­nud 8. ko­ha­le. Järg­mi­ne mäng on võist­kon­na­ga Mark Win­ner.

0

Vo­li­ko­gu esi­me­he ­ta­su on 1200, asee­si­me­he ta­su 120 ning liht­liik­me ta­su 40 eu­rot.

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu keh­tes­tas vo­li­ko­gu esi­me­he­le vo­li­ko­gu töö kor­ral­da­mi­se ning is­tun­gi­test ja ko­mis­jo­ni­de koo­so­le­ku­test osa­võ­tu eest ta­su 1200 eu­rot kuus. Vo­li­ko­gu asee­si­me­he­le maks­tak­se esi­me­he asen­da­mi­se, vo­li­ko­gu is­tun­gi­test ja ko­mis­jo­ni­de koo­so­le­ku­test osa­võ­tu ja ko­mis­jo­ni­de töö juh­ti­mi­se eest kok­ku 120 eu­rot kuus. Vo­li­ko­gu liht­liik­med saa­vad 40 eu­rot vo­li­ko­gu is­tun­gist osa­võ­tu eest, vo­li­ko­gu ko­mis­jo­ni esi­mees või asee­si­mees ko­mis­jo­ni koo­so­le­ku lä­bi­vii­mi­se eest sa­mu­ti 40 eu­rot. Ko­mis­jo­ni liik­med saa­vad ko­mis­jo­ni koo­so­le­kust osa­võ­tu eest ta­su 30 eu­rot, ko­mis­jo­ni koo­so­le­ku pro­to­kol­li­ja 15 eu­rot.

Ta­su­de kin­ni­ta­mi­se­le eel­nes dis­kus­sioon. Ot­su­se eel­nõus oli vo­li­ko­gu esi­me­he kuu­ta­suks mää­ra­tud pool val­la­va­ne­ma pal­gast. Jaa­nus Ka­lev keskf­rakt­sioo­nist mär­kis, et sel­le­ga te­kib vo­li­ko­gu esi­me­hel isik­lik hu­vi­ta­tus val­la­va­ne­ma töö­ta­su tõst­mi­seks ning te­gi et­te­pa­ne­ku kin­ni­ta­da esi­me­he­le kin­del töö­ta­su 1200 eu­rot kuus. Et­te­pa­ne­kut toe­tas 16 vo­li­ko­gu lii­get, 2 olid era­poo­le­tud, vo­li­ko­gu esi­mees Jaan Oruaas aru­te­lul ja hää­le­ta­mi­ses ei osa­le­nud.

Jaa­nus Ka­lev ei pi­da­nud ka õi­geks, et vo­li­ko­gu asee­si­me­he­le maks­tak­se 120 eu­ro suu­rust ta­su liht­salt po­sit­sioo­ni eest. Ta ar­vas, et ta­sus­ta­da tu­leks reaal­set tööd ning te­gi et­te­pa­ne­ku maks­ta vo­li­ko­gu asee­si­me­he­le ta­su siis, kui on vo­li­ko­gu esi­meest asen­da­nud ning vo­li­ko­gu esi­me­he töö­ta­su­ga sa­mas mää­ras: „Sa­ma põ­hi­mõ­te peaks ole­ma ka ko­mis­jo­ni­de asee­si­mees­te ta­sus­ta­mi­sel.“

Aren­gu- ja ee­lar­ve­ko­mis­jo­ni esi­mees Mar­gus Nõl­vak üt­les, et ko­mis­jon lei­dis – is­tun­gi juh­ti­mi­ne on vaid väi­ke osa vo­li­ko­gu esi­me­he tööst ning kui asee­si­mees te­da is­tun­gil asen­dab, ei ole see nii suur koor­mus, mi­da peaks eral­di mär­ki­ma. Pea­le sel­le suu­ren­daks see ta­su­de ar­ves­ta­mi­seks ku­lu­vat hal­dus­koo­must, li­sas ta. Sel­le tõt­tu jõu­dis ko­mis­jon sei­su­ko­ha­le, et asee­si­me­he­le võiks maks­ta kind­lat ta­su 120 eu­rot kuus. Vo­li­ko­gu esi­mees Jaan Oruaas põh­jen­das kuu­ta­su ka asee­si­me­he val­mi­so­le­ku­ga võt­ta va­ja­du­sel vo­li­ko­gu is­tun­gi juh­ti­mi­ne üle. Jaa­nus Ka­le­vi et­te­pa­ne­kut toe­tas 3, vas­tu oli 11 lii­get, üle­jää­nud jäid era­poo­le­tuks.

Kai­sa Tam­ki­vi mär­kis – kui ko­mis­jo­ni pro­to­kol­li koos­tab mõ­ni ko­mis­jo­ni liik­me­test, saab ta kok­ku­võt­tes suu­re­mat ta­su kui ko­mis­jo­ni esi­mees. Aa­re Nurm vas­tas – pro­to­kol­li koos­ta­mi­se eral­di ta­sus­ta­mi­ne on va­ja­lik, ku­na see an­nab või­ma­lu­se võt­ta pro­to­kol­li­jaks ini­me­ne, kes po­le ko­mis­jo­ni lii­ge.
Vo­li­ko­gu kin­ni­tas töö­ta­sud 13 poolt- ja 3 vas­tu­hää­le­ga, 3 olid era­poo­le­tud.