Pühapäev, 25. märts 2018
Autorid Posts by Külli Koppelmaa

Külli Koppelmaa

1504 POSTS 0 ARVAMUSED

0

3. märt­sil Tal­lin­nas toi­mu­nud rah­vus­va­he­li­sel ka­ra­te­võist­lu­sel Tal­linn Bull­dog 2018 võit­sid Kuu­sa­lu neiud Ka­rin Mas­te­rov ja Ene­li Per­del (IVL) pronks­me­da­li. Ka­rin Mas­te­rov või­tis 3. ko­ha ku­ni 12aas­tas­te tüd­ru­ku­te ku­mi­tes, Ene­li Per­del ka­tas. Võist­lus­tel osa­le­sid viie rii­gi ka­ra­te­kad.

 

0

Pü­ha­päe­val, 11. märt­sil pi­das HC Keh­ra/Ho­ri­zon Pulp&Pa­per ko­du­saa­lis kä­si­pal­li Bal­ti lii­ga esi­me­se vee­rand­fi­naal­män­gu pea­mi­se ko­du­se ri­vaa­li Põl­va Ser­vi­tiga ning pi­di vas­tu võt­ma suu­re kao­tu­se 22:31.

Ava­poo­laeg oli ta­sa­vä­gi­ne, al­les sel­le lõ­pus õn­nes­tus Põl­va mees­kon­nal saa­vu­ta­da kol­me­vä­ra­va­li­ne edu – esi­me­ne poo­laeg lõp­pes nen­de ka­suks 14:11. Keh­ra vä­ra­va­test vis­kas ko­gu­ni 7 val­ge­ve­ne­la­ne Mi­ki­ta Jer­maše­vi­tš.

Tei­se poo­la­ja al­gu­ses said keh­ra­la­sed mi­tu ka­he­mi­nu­ti­list ka­ris­tust. Ser­vi­ti ka­su­tas sel­le ära ning tei­se poo­la­ja kes­kel oli ju­ba 23:14 ees. Va­he kas­va­vas va­he­peal ka 12vä­ra­va­li­seks, lõ­puks õn­nes­tus Keh­ral vä­hen­da­da see 9 vä­ra­va­le. Keh­ra pa­ri­ma­te­na vis­ka­sid Mi­ki­ta Jer­maše­vi­tš 8, Ab­del Dja­lil Mac­hou ja Kas­par Lees 4 vä­ra­vat.

Põl­va mees­kon­na peat­ree­ner Kal­mer Mus­ting kii­tis, et HC Keh­ra alus­tas män­gu häs­ti, eri­ti heas hoos oli Mi­ki­ta Jer­maše­vi­tš. Ka keh­ra­las­te pea­tree­ner Kau­po Lii­va kom­men­tee­ris, et esi­me­sed 30 mi­nu­tit te­gid me­hed kõik nii, na­gu oli kok­ku le­pi­tud, kuid tei­ses pool­a­jas oli ta pet­tu­nud, ku­na män­gu­dist­sip­liin hak­kas lon­ka­ma: „Pal­ju lo­ha­kust, liht­said pal­li­kao­tu­si ja va­he kä­ri­ses ka­het­sus­väär­selt suu­reks.“

Bal­ti lii­ga vee­rand­fi­naa­li kor­dus­mäng on pü­ha­päe­val, 18. märt­sil Põl­vas. Kuid HC Keh­ra ja Põl­va Ser­vi­ti koh­tu­vad veel ka kol­ma­päe­val, 14. märt­sil, kui Keh­ras pee­tak­se Ee­si meist­ri­võist­lus­te oma­va­he­li­ne mäng.

0

6.-10. märt­si­ni Tal­lin­nas toi­mu­nud ta­liu­ju­mi­se maail­ma­meist­ri­võist­lus­tel või­tis Sir­je Vool­maa Keh­rast kaks hõ­be- ja ühe pronks­me­da­li. Ta sai 2. ko­ha 65-59aas­tas­te nais­te 25 meet­ri va­ba- ning 50 meet­ri rin­nu­liu­ju­mi­ses ning 3. ko­ha 25 meet­ri rin­nu­liu­ju­mi­ses.

Ta­li­sup­le­mi­se­ga hak­kas meis­te­ru­ju­mi­se U-klu­bi lii­ge Sir­je Vool­maa te­ge­le­ma mul­lu sü­gi­sel: „No­vemb­ris käi­sin esi­mest kor­da oma kü­la ojas Üle­jõel, hil­jem jões – raiu­sin Keh­ra staa­dio­ni juur­de jääs­se au­gu. Kui MM tu­li ko­ju kät­te, mõt­le­sin proo­vi­da ja see eel­das, et pean nä­da­las kor­ra-kaks jääau­gus käi­ma.“

Kui ta ta­liu­ju­mi­se­ga alus­tas, oli vee tem­pe­ra­tuur 5 kraa­di, MMi ajal oli Admiraliteedi basseinis 0,2 kraa­di.

„Mi­nu jaoks oli see to­hu­tu võit­lus iseen­da­ga, aga me­da­li­te võit­mi­ne an­dis vä­ga pal­ju po­si­tiiv­set,“ lau­sus Sir­je Vool­maa.

MMil oli rohkem kui 1000  osalejat 30 riigist.

Ta­liu­ju­mi­se MM toi­mub iga ka­he aas­ta ta­gant, järg­mi­ne on 2020. aas­tal Slo­vee­nias.

0

Ala­ve­re koo­li­ma­jas tä­his­ta­sid Ees­ti rii­gi juu­be­lit paar­sa­da ini­mest.

Ala­ve­re põ­hi­koo­li saa­lis oli lau­päe­val, 10. märt­sil Ees­ti Va­ba­rii­gi 100. aas­ta­päe­va­le pü­hen­da­tud kont­sert-ak­tus Ala­ve­re ja sel­le ümb­ru­se kü­la­de ela­ni­ke­le.

„Mul on vä­ga hea meel, et Ala­ve­re rah­vas on ot­sus­ta­nud se­da vää­ri­kat täht­päe­va tä­his­ta­da. Hoid­kem oma keelt ja meelt! Ala­ve­re koo­li di­rek­to­rit Ren­na Rei­sit tun­nus­ta­ti Ees­ti Va­ba­rii­gi aas­ta­päe­val Ani­ja val­la tee­ne­te­mär­gi­ga just sel­le eest, et ta on Ala­ve­re koo­lis hoid­nud isa­maa­li­sust ning hoo­lit­se­nud õpe­ta­jas­kon­na­ga, et meie las­test kas­vak­sid head ini­me­sed,“ sõ­nas ter­vi­tus­kõ­nes Ani­ja val­la­va­nem Ar­vi Ka­ro­tam ning tä­nas Ala­ve­re kan­di rah­vast pa­nu­se eest Ani­ja val­la aren­gus­se.

Ta mee­nu­tas, et en­ne Ees­ti Va­ba­rii­gi loo­mist toi­mu­sid Ani­ja val­las Va­ba­dus­sõ­ja ot­sus­ta­vad la­hin­gud. Neis või­del­nud vap­ra­te mees­te auks on taas­ta­tud kolm mä­les­tus­mär­ki – Voo­sel, Vet­las ja Pris­kel: „Ma väga loo­dan, et jaa­ni­päe­vaks saab taas­ta­tud ka La­hin­gu­väl­ja mä­les­tus­sammas.“

Peol esi­ne­sid piir­kon­na taid­le­jad – nais­rah­va­tant­su­rühm Ala­ve­re An­nid ja mem­me­de rühm Hel­da, Ala­ve­re koo­li rah­va­tant­suan­sam­bel, tüd­ru­ku­te koor ja pois­tean­sam­bel, so­lis­tid Bri­git­ta-Mia Paas­ma ja Kad­ri-Liis Rem­mel­gas, He­li lau­lus­tuu­dio õpi­la­sed ning Ani­ja val­la se­ga­koor Han­ni­jög­gi. Lau­lu­de-tant­su­de va­he­le lu­ge­sid Ala­ve­re koo­li­tüd­ru­kud õpe­ta­ja Hil­le Kil­gi koos­ta­tud mõ­tisk­lu­si. Kont­ser­di ajal näi­da­ti sei­na­le fo­to­sid Ala­ve­re kan­di aja­loost, loo­du­sest ja ini­mes­test. Kõi­gi­le oma piir­kon­na üle 75 aas­ta va­nus­te­le ini­mes­te­le kin­ki­sid Ala­ve­re koo­li lap­sed lil­led.

Pä­rast kont­ser­ti pa­ku­ti šam­pan­jat ja sün­ni­päe­va­tor­ti. See­jä­rel jät­kus pi­du sü­daöö­ni an­samb­li­ga Onud.

Peo­kor­ral­da­jad AN­NA NI­LISK, REN­NA REI­SI ja KÄT­LIN TAKK.

Peo­kor­ral­da­jad AN­NA NI­LISK, REN­NA REI­SI ja KÄT­LIN TAKK.

Kol­me nai­se al­ga­tus

Ees­ti Va­ba­rii­gi 100. sün­ni­päe­va tä­his­ta­mi­sel Ala­ve­res osa­le­sid um­bes 200 ini­mest. Vii­ma­ti tu­li koo­li au­las­se nii pal­ju rah­vast kok­ku koo­li juu­be­li­peo­le 2014. aas­tal.

Va­rem ei ole Ala­ve­re piir­kon­na rah­vas Ees­ti Va­ba­rii­gi aas­ta­päe­va ühi­selt tä­his­ta­nud. Kes on soo­vi­nud, on läi­nud Keh­ras­se kont­ser­di­le ning Ani­ja val­la­va­ne­ma ja vo­li­ko­gu esi­me­he vas­tu­võ­tu­le. Ku­na Ala­ve­re rah­vast on seal käi­nud vä­he – pea­mi­selt vaid esi­ne­jad, ot­sus­ta­sid Ala­ve­re kul­tuu­ri­juht An­na Ni­lisk ning Ala­ve­re põ­hi­koo­li di­rek­tor Ren­na Rei­si ja koo­li hu­vi­juht Kät­lin Takk te­ha ka oma rah­va­le rii­gi juu­be­li pu­hul peo.

„Meie piir­kon­nas ei ole suur an­samb­li­ga pi­du ta­va­li­ne, me ei saa se­da en­da­le lu­ba­da. Õn­neks ei pi­da­nud me sel­le peo te­ge­mi­seks pro­jek­ti­ra­ha taot­le­ma, val­la­va­lit­sus pa­ni õla al­la ja eral­das mei­le ra­ha,“ lau­sus An­na Ni­lisk.

Ren­na Rei­si mär­kis: „Ees­ti Va­ba­riik sai ik­ka­gi sa­ja-aas­ta­seks. Taht­si­me se­da koos oma ini­mes­te­ga tä­his­ta­da, sest riik ongi ju ini­me­sed. Ku­na Eesti juu­be­list on pal­ju rää­gi­tud, soo­vi­si­me meie kõ­nel­da oma paik­kon­na sa­jast aas­tast ning kõ­ne­ta­da just siin­seid ini­me­si ning tä­na­da neid, kes ra­ja­sid aas­ta­te eest oma ko­du Ala­ve­re piir­kon­da.“

Ta li­sas, et et­te­võt­mi­sel oli ka kas­va­tus­lik mõ­te – pan­na noo­re­mad ini­me­sed oma ko­du­ko­hast lu­gu pi­da­ma ja mi­ne tea, ehk olib mõ­ni neist siia­kan­ti ta­ga­si. Koo­li­juht rõõ­mus­tas, et osa endistest õpilastest tu­lid ka EV 100 sün­ni­päe­va­peo kor­ral­da­mi­sel ap­pi.

Kor­ral­da­jad saat­sid kõi­gi­le Ala­ve­re piir­kon­na vä­he­malt 75aas­tas­te­le ini­mes­te­le kut­sed, or­ga­ni­see­ri­sid bus­si­rin­gi, et kõik soo­vi­jad jõuak­sid ko­ha­le.

Fo­tod, mi­da ak­tu­se ajal sei­na­le ku­va­ti, an­dis ko­du­kan­di rah­vas – um­bes pool­teist kuud va­rem teh­tud üles­kut­se pea­le too­di Ala­ve­re raa­ma­tu­kok­ku li­gi­kau­du 250 fo­tot, mil­lest va­ni­mad olid esi­me­se Ees­ti Va­ba­rii­gi ajast. Raa­ma­tu­ko­gu­hoid­ja Ma­ri­ka Kuusk skan­ee­ris need ar­vu­tis­se. Pil­ti­dest sai al­gu­se piir­kon­na fo­to­pank, mi­da ha­ka­tak­se edas­pi­di täien­da­ma. Ala­ve­re Kü­la­selts pa­neb fo­tod oma Fa­ce­boo­ki le­he­le.

0

Kol­ma­päe­va, 14. märt­si õh­tul on Keh­ra güm­naa­siu­mi saa­lis ema­kee­le­päe­va­le pü­hen­da­tud kont­sert, kus esi­ne­vad Ees­ti Tea­dus­te Aka­dee­mia (ETA) mees­koor ja ETA nais­koor, päe­va­ko­ha­se sõ­na­võ­tu­ga esi­neb Ees­ti Ema­kee­leõ­pe­ta­ja­te Selt­si esi­mees, Keh­ra güm­naa­siu­mi õp­pea­la­ju­ha­ta­ja Ka­ja Sa­ra­puu.

Ees­ti Tea­dus­te Aka­dee­mia koo­ri­del on roh­kem kui 20 aas­ta pik­ku­ne tra­dit­sioon esi­ne­da ema­kee­le­päe­val mõ­nes koo­lis, ena­mas­ti väl­jas­pool Tal­lin­nat.

„Tä­na­vu 60. sün­ni­päe­va tä­his­ta­va­ ETA mees­koo­ri muu­si­ka­list sõ­nu­mit on tu­ge­valt mõ­ju­ta­nud aus­tus ja ar­mas­tus oma maa, rah­va, kee­le ja kul­tuu­ri vas­tu. Ema­kee­le­päe­va tä­his­ta­mi­ne on saa­nud koo­ri­le olu­li­seks tra­dit­sioo­niks tä­nu meie vi­list­la­se­le, kee­le­tead­la­se­le Hei­no Ah­ve­na­le, kes töö­tas 41 aas­tat Ema­kee­le Selt­si tea­dus­sek­re­tä­ri­na. Et kaa­sa­ta selt­si te­ge­vus­se roh­kem rah­vast ning ära­ta­da hu­vi ema­kee­le vas­tu, al­ga­tas Hei­no Ah­ven kee­le­päe­va­de kor­ral­da­mi­se,“ rää­kis ETA mees­koo­ri laul­ja Ar­mas Rii­ves ning mär­kis, et ema­kee­lear­mas­tus on rah­vus­kul­tuu­ri tu­le­vi­ku sei­su­ko­halt vä­ga täh­tis.

ETA mees­koo­ri laul­ja, Ani­ja val­la­va­nem Ar­vi Ka­ro­tam: „Kui meie mees­koor aru­tas, kus sel aas­tal esi­ne­da, te­gin et­te­pa­ne­ku an­da kont­sert Keh­ras, üt­le­sin, et Ani­ja val­las osa­tak­se koo­ri­lau­lu hin­na­ta.“

Kont­ser­dil esi­tab kumb­ki koor 7 lau­lu eral­di, kuid laul­dak­se ka koos se­ga­koo­ri­le mõel­dud suur­vor­me. Kõik lau­lud on ees­ti he­li­loo­ja­telt.

0

 

Kait­se­mi­nis­tee­rium saa­tis veeb­rua­ri al­gu­ses mit­me­le rii­gia­me­ti­le ning kesk­po­lü­goo­ni­ga piir­ne­va­te­le Ani­ja, Kuu­sa­lu, Ta­pa ja Kad­ri­na val­la­le teate, et on täien­dav või­ma­lus esi­ta­da et­te­pa­ne­kuid seo­ses po­lü­goo­ni erip­la­nee­rin­gu kesk­kon­na­mõ­ju st­ra­tee­gi­li­se hin­da­mi­se­ga (KSH). Et­te­pa­ne­kuid sai esi­ta­da 8. märt­si­ni.

Sel­gi­tu­ses oli öel­dud, pla­nee­rin­gu­la­hen­du­se väl­ja­töö­ta­mi­se üks põ­hi­mõ­te on, et ka­van­da­tav te­ge­vus aval­daks tu­le­vi­kus kesk­kon­na­le kok­ku­võt­tes või­ma­li­kult väi­kest ne­ga­tiiv­set mõ­ju. Hin­na­tak­se ka ini­mes­te ter­vist mõ­ju­ta­vaid te­gu­reid – mü­ra, õhu­saas­tet, joo­gi­vee kva­li­teeti.

Kuu­sa­lu val­la et­te­pa­ne­kud

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kin­ni­tas 8. märt­sil oma sei­su­ko­ha po­lü­goo­ni KSH koh­ta, ar­ves­ta­des Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu kesk­kon­na­ko­mis­jo­ni et­te­pa­ne­kuid.

Et­te­pa­nek on ar­ves­ta­da tee­de ja har­ju­tus­väl­ja­ku­te ra­ja­mi­se pu­hul mak­si­maal­selt ole­ma­so­le­va loo­du­se­ga – või­ma­lu­sel mit­te ra­ja­da ti­he­da met­sa­ga ala­de­le la­ge­daid tee­ko­ri­do­re ja suu­ri väl­ja­kuid. Võt­ta ar­ves­se Kuu­sa­lu val­la keh­ti­va üldp­la­nee­rin­gu nõuet, et kõik leht­puud, mil­le rin­nas­dia­mee­ter on üle 38 sen­ti­meet­ri, on ük­si­kult või grup­pi­de­na olu­li­se täht­su­se­ga põ­lis­puud ja kõik toi­min­gud nen­de­ga tu­leb koos­kõ­las­ta­da Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se­ga.

Et­te­pa­ne­kud esi­ta­ti ka õp­pus­te tea­vi­ta­mi­se koh­ta – te­ha tea­ve õp­pus­test in­ter­ne­tis ker­ge­mi­ni lei­ta­vaks ja reaa­la­jas jäl­gi­ta­vaks. Kesk­po­lü­goo­ni ala mär­gis­ta­da piir­kon­nas lii­ku­ja­le aru­saa­da­valt, mär­gis­tu­se­le li­sa­da vii­de vee­biaad­res­si­le, kus on õp­pus­te in­fo. Mü­ra­ta­se­me hin­da­mi­sel võt­ta ar­ves­se po­lü­goo­ni või­ma­lik­ku mõ­ju lä­hi­ma­te­le asus­ta­tud ala­de­le.

Val­la­va­lit­sus esi­tas et­te­pa­ne­ku ka seo­ses tee­de­ga – täp­sus­ta­da, ku­hu ka­van­da­tak­se kesk­po­lü­goo­ni juur­de­pää­su­teed ning meet­med nen­de kor­ras­hoiuks. Ka­su­ta­da juur­de­pää­su­tee­deks rii­gi­maan­teid, mit­te kü­la­teid. Met­sa­tu­le­kah­ju­de ohu mii­ni­mu­mi­ni vii­mi­seks nä­ha et­te tu­leo­hu­tu­se vä­hen­da­mi­se või en­ne­ta­mi­se meet­med.

Ani­ja vald et­te­pa­ne­kuid ei esi­ta­nud

Ani­ja val­las aru­tas po­lü­goo­ni erip­la­nee­rin­gu KSH tee­mat vo­li­ko­gu kesk­kon­na- ja tur­va­li­su­se ko­mis­jon eel­mi­sel kol­ma­päe­val, 7. märt­sil toi­mu­nud koo­so­le­kul. Kait­se­mi­nis­tee­riu­mi­le üh­te­gi et­te­pa­ne­kut ei esi­ta­tud.

„Meie ter­ri­too­riu­mist hõl­mab see ala vä­ga väi­ke­se osa ning see­gi on ka­van­da­tud ohua­laks,“ sõ­nas abi­val­la­va­nem Rii­vo Noor.

0

Mõ­ne tun­ni­ga ehi­ta­ti Keh­ras­se nii lau­lu­la­va kui kaks Pik­a Her­man­ni tor­ni ja juu­be­li­tort.

Us­ku­ma­tu, mil­li­ne tah­te­jõud on las­tel – nen­de­ga võib mä­ge­sid lii­gu­ta­da,“ üt­les Ani­ja val­la­va­nem Ar­vi Ka­ro­tam pü­ha­päe­va, 11. märt­si pä­rast­lõu­nal Keh­ra kel­gu­mäe juur­de ra­ja­tud lu­me­lin­nas.

Sel­lest päe­vast, kui val­la­va­nem pak­kus val­la noor­te­ko­gu­le väl­ja – tee­me Keh­ras­se lu­me­lin­na, ku­lus na­pilt pool­teist nä­da­lat, kui mõ­te sai teoks.

„Al­gu­ses plaa­ni­si­me lu­me­lin­na ehi­ta­da järg­mi­sel pühapäeval, aga il­ma­tea­de lu­bas sel­leks nä­da­la­va­he­tu­seks so­bi­vat su­lail­ma,“ sel­gi­tas Ar­vi Ka­ro­tam plaa­ni­de kii­ret muu­tu­mist.

Pü­ha­päe­va hom­mi­kuks oli Ma­rek Suik lu­me­lin­na tar­vis Keh­rast kok­ku too­nud 10 lu­mest kuhja. Neist 7 said sa­mal päe­val lu­mes­kulp­tuu­ri­deks – lu­me­lin­na ehi­ta­jad ja­ga­ti seits­mes­se töö­rüh­ma, iga mäe­ke­se juu­res as­kel­das üks grupp. Koo­li­lap­sed meis­ter­da­sid omakeskis või koos paa­ri täis­kas­va­nu­ga, väi­kes­te laste va­ne­mad tu­lid ise la­bi­da­te-saa­gi­de­ga ehi­ta­ma.

Kehra vene noorte näitering tegi lumest Pika Hermanni ja suitsupääsukese.

Kehra vene noorte näitering tegi lumest Pika Hermanni ja suitsupääsukese.

Ku­na lu­me­linn pü­hen­da­ti Ees­ti Va­ba­rii­gi 100. sün­ni­päe­va­le, olid Keh­ra kuns­ti­de­koo­li õpi­la­sed ja õpe­ta­jad lu­me­skulp­tuu­ri­de jaoks et­te­val­mis­ta­nud te­maa­ti­li­sed ka­van­did. Suu­rem osa tu­li ehi­ta­ma siis­ki oma väl­ja­mõel­dud ka­van­di­ga.

Kolm ja pool tun­di pä­rast alus­ta­mist, kui enam-vä­hem kõik lu­mest at­rakt­sioo­nid olid val­mis ning osa ka sp­rei­vär­vi­de­ga üle võõ­ba­tud, vaa­tas kuns­tiõ­pe­ta­ja­test-õpi­las­test žürii need üle. Kõik võist­kon­nad said Soh­vi­ku koh­vi­ku kin­ke­kaar­did, ka­he rohkem sil­ma­paist­nud lu­mes­kulp­tuu­ri au­to­rid 25 eu­ro väär­tu­ses, tei­sed 5-15eu­ro­sed kin­ke­kaar­did.

„Pea­le ilu hin­da­si­me ka funkt­sio­naal­sust – lu­me­lin­nas on vä­ga olu­li­ne, et saaks ro­ni­da ja liu­gu las­ta,“ sõnas žürii lii­ge, Keh­ra kuns­ti­de­koo­li di­rek­tor Ene Kerb.

7 lumeskulptuuri

Üheks ka­hest pa­re­mast tööst hin­das žürii Keh­ra koo­li T.O.R.E rüh­ma teh­tud ele­van­di, mil­lelt sai liu­gu las­ta, kuid sai ka sel­le sis­se ro­ni­da ning lu­mest tun­ne­lis roo­ma­ta. Rüh­ma liik­med Ade ja Ane Laan­de, Car­men Kaa­lo, Jaan Viir­mann ja Karl Jo­han­nes Kask sel­gi­ta­sid, et ele­vant on T.O­.R.E süm­bol. Lu­mi on vin­ge ja kui et­te võt­ta, siis ju­ba suu­relt, põh­jen­da­sid nad mit­me­te at­rakt­sioo­ni­de te­ge­mist.

Tei­se peap­ree­mia sai žüriilt Keh­ra ve­ne noor­te näi­te­rin­gi „Oma lai­nel“ skulp­tuur, mil­lel oli kõi­ge roh­kem Ees­ti süm­boo­li­kat – Pikk Her­mann, suit­su­pää­su­ke, kir­jad EV 100. Võist­kon­na juht Alek­sei Kuz­min üt­les, et esial­gu võe­ti val­mis ka­vand, kuid lu­me­ku­ju are­nes töö käi­gus: „Al­guses te­gi­me tre­pi, siis liu­mäe, siis tu­li Toom­pea-idee, tor­ni te­gi­me li­pu, kõi­ge vii­ma­se­na val­mis suit­su­pää­su­ke.“

Keh­ra 4H noor­tek­lu­bi liik­med koos ju­hen­da­ja He­li­na Lill­soo­ga te­gid Hend­rik Lill­soo ja Mir­tel Ma­ria Rul­li ka­van­da­tud lu­mest lau­lu­kaa­re. Ole­me ka lau­lu­lap­sed, põh­jen­da­sid nad. Kui lau­lu­kaar val­mis, esi­ta­ti­ seal laul „Ko­du“. Keh­ras ei ol­nud oma lau­lu­la­va, nüüd siis on, mär­kis žürii.

Las­te suur lem­mik oli kõr­ge liu­mäe­ga Pikk Her­mann, mil­le te­gid väi­kes­te las­te va­ne­mad. Võist­kon­na pa­ni kok­ku Kai­ti Kar­tu­sov, lu­me­lin­nu­se te­ge­mi­sel ju­ha­tas vä­ge maa­ki­vi­dest ehi­ta­mi­se spet­sia­list Priit Raud­ki­vi. Lu­mest „ki­vi­de“ lõi­ka­mi­seks ka­su­ta­ti ise­gi moo­tor­saa­gi. Sel­le kõr­va­le, Ko­se maan­tee äär­de te­gi val­la­va­lit­su­se, pe­re­kond Ši­ki­ni­ ning koo­li­tüd­ru­ku­te se­ga­võist­kond suu­re kirja „EV 100“.

Keh­ra kuns­ti­de­koo­li võist­kond – õpe­ta­jad, õpi­la­sed ja nen­de va­ne­mad – ee­sot­sas kuns­tiõ­pe­ta­ja Ma­re Vil­lem­soo­ga val­mis­ta­sid suu­re tor­di, küü­nal­de ja juu­be­li­lo­go­ga. Säi­li­tus- ja vär­vai­ne­te­ta, puh­tast Ees­ti too­rai­nest, kiit­sid te­gi­jad. Lu­me­lin­na vii­ma­se at­rakt­sioo­ni­na val­mis ko­ha­li­ke noor­te skulp­tuur Koo­pao­ra­vad.

„Vä­ga vah­va et­te­võt­mi­ne. Ja on to­re, et ka lap­se­va­ne­mad võt­sid osa,“ kii­tis He­li­na Lill­soo.

Kui lu­me­linn val­mis, lausus val­la­va­nem Ar­vi Ka­ro­tam las­te­le: „Nau­ti­ge tal­ve­rõõ­me ning kut­su­ge oma sõb­rad ja koo­li­kaas­la­sed ka liu­gu lask­ma. Är­ge lu­me­lin­na lõh­ku­ge, hoia­me se­da se­ni, ku­ni lu­mi ära su­lab!“

0

Val­la­tee­des­se in­ves­tee­ri­tak­se sel aas­tal 633 500 eu­rot.

Sü­gi­sel kin­ni­tas Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu tee­hoiu­ka­va, mil­le põh­jal ka­van­da­ti 2018. aas­taks tee­de kor­da­te­ge­mi­seks 310 000 eu­rot. Pä­rast tä­na­vu­se val­laeel­ar­ve pro­jek­ti esi­mest lu­ge­mist te­gi vo­li­ko­gu et­te­pa­ne­ku võt­ta 300 000 eu­rot lae­nu, et viia ka­van­da­tust roh­kem kü­la­teid tol­mu­va­ba mus­ta kat­te alla. See­tõt­tu in­ves­tee­ri­tak­se val­la tee­de ja tä­na­va­te re­mon­ti­mis­se sel aas­tal kok­ku 633 500 eu­rot.

„Oma- ja lae­nu­ra­hast kok­ku saa­me vä­he­malt 20,5 ki­lo­meet­rit musta kattega teid,“ sõ­nas Anija abi­val­la­va­nem Rii­vo Noor.

Ta li­sas, et tee­lõi­gud, millele pannakse sel aas­tal mus­t ka­te, ei ole ühes piir­kon­nas, vaid va­li­ti val­la eri pai­gust. Va­lik teh­ti tee­hoiu­ka­va alu­sel ning ar­ves­ta­ti ka vo­li­ko­gu ko­mis­jo­ni­de et­te­pa­ne­kuid.

Kõi­ki­de tee­lõi­ku­de mus­ta kat­ta al­la vii­mi­seks ka­van­da­tud ra­ha hul­ka on ar­ves­ta­tud ka eel­tööd – kal­las­te te­ge­mi­ne, truu­pi­de va­he­ta­mi­ne ja kor­ras­ta­mi­ne, va­ja­du­sel kruu­sa pea­le­ve­du: „Hin­nad ole­me ar­ves­ta­nud mak­si­maal­sed, neist kal­li­maks ei to­hiks tööd min­na. Kui han­ke käi­gus sel­gub, et mõ­ne tee­lõi­gu re­mont on ka­van­da­tust oda­vam, saa­me li­saks viia mus­ta kat­te al­la veel mõ­ne tee­lõi­gu, mi­da sel­leks aas­taks po­le ka­van­da­tud.“ 

Mus­ta kat­te saa­vad tä­na­vu 2,6ki­lo­meet­ri­ne lõik Pik­va-Pi­ka­ves­ki teest ja 1,6 ki­lo­meet­rit Pik­va-Ara­va teed, 2,27 ki­lo­meet­rit Aa­vo­ja teed Vi­ki­pa­lu kü­las ja 900 meet­rit Vi­ki­pa­lu jaa­ma­teest, 1,7 ki­lo­meet­rit Pa­ri­la-Sa­lu­mäe teed, 2 ki­lo­meet­rit Rau­do­ja-Ko­su teest, 350meet­ri­ne Soo-ot­sa-Mõi­saa­se­me tee­lõik Ra­si­ve­res, 180 meet­rit Oja­kal­da teed Üle­jõe kü­las, 250 meet­rit Kaie­soo teest, 800 meet­rit Lä­ti-Nae­ris­mäe teed, 200meet­ri­ne lõik Lä­ti teest ja 600 meet­rit Ka­se­sa­lu teest Lin­nak­se kü­las, 400 meet­rit Vet­la-Tar­vas­jõe teed, 830 meet­rit Ala­ve­re-Roo­kü­la teed, 400meet­ri­ne lõik Sa­lu­met­sa teest, 800 meet­rit Här­ma­ko­su-Re­hat­se teed ja 450 meet­rit Mah­la teed Ani­ja kü­las, 700 meet­rit Pil­la­pa­lu-Aeg­vii­du teest ning Aeg­vii­dus saa­vad uue kat­te Ta­ga­jär­ve, Vaht­ra, Pih­la­ka, Pap­li ja Ka­se tä­na­vad, kok­ku 1,4 ki­lo­meet­rit. Keh­ras saa­vad mus­ta kat­te Laa­ne ja Te­ha­se tä­na­vad ning 350meet­ri­ne lõik Jõe tä­na­vast.

Li­saks as­fal­tee­ri­tak­se tä­na­vu Keh­ras Vel­ko AV ja raa­ma­tu­ko­gu tee, noor­te­kes­ku­se ja rah­va­ma­ja ümb­rus ning 410 meet­rit Koo­li tä­na­vast – Koo­li põi­gu ja Sõp­ru­se väl­ja­ku va­he­li­ne osa. Ala­ve­res as­fal­tee­ri­tak­se rah­va­ma­ja park­la, Ala­ve­re kor­ter­ma­ja­de va­he­li­sed teed pin­na­tak­se. Püü­met­sa tee­le Pil­la­pa­lu kü­las on ka­vas kruu­sa pea­le­ve­du. Ka on plaanis sel aas­tal alus­ta­da kruu­sa pea­le­ve­du nei­le tee­de­le, mis saa­vad mus­ta kat­te 2019. aas­tal. 

Tee­de re­mon­ti­mi­seks on ka­vas kor­ral­da­da ühi­ne han­ge, see kuu­lu­ta­tak­se väl­ja mai­kuus.

0

Ani­ja Val­la Spor­di­maail­ma nõu­ko­gu ja­gas spor­di­te­ge­vu­seks kok­ku 28 862 eu­rot.

Kol­ma­päe­val, 28. veeb­rua­ril kin­ni­tas sih­ta­su­tu­se Ani­ja Val­la Spor­di­maailm nõu­ko­gu tä­na­vu­sed toe­tu­sed spor­dik­lu­bi­de­le. Sih­ta­su­tus ja­gas val­laee­lar­vest spor­di­te­ge­vu­seks mõel­dud ra­ha es­ma­kord­selt, se­ni te­ge­les sel­le­ga val­la­va­lit­su­se juur­de moo­dus­ta­tud kul­tuu­ri- ja spor­di­ko­mis­jon.

„Sü­gi­sel esi­ta­sid spor­dik­lu­bid oma taot­lu­sed veel val­la­va­lit­su­se­le. Siis vaa­tas kul­tuu­ri- ja spor­di­ko­mis­jon need lä­bi ja te­gi esialg­se jao­tu­se. Ku­na sel­lest aas­tast käib ra­ha eral­da­mi­ne Spor­di­maail­ma kau­du, vaa­tas nõu­ko­gu nüüd uues­ti taot­lu­sed üle ja kin­ni­tas,“ sõ­nas sih­ta­su­tu­se ju­ha­tu­se lii­ge, val­la­va­lit­su­se fi­nants­juht Lii­vi Han­sen.

Ani­ja Val­la Spor­di­maail­ma nõu­kok­ku kuu­lu­vad Re­ne Kaa­lo, Rein Il­ves, Too­mas Tõ­ni­se, Ur­mas Laa­nem ja Mar­ge Ra­ja.

Tä­na­vu­ses val­laee­lar­ves on spor­dik­lu­bi­de­le 32 737 eu­rot, sih­ta­su­tu­se nõu­ko­gu ot­su­se­ga ja­ga­ti sel­lest ära 28 862 eu­rot, 3875 eu­rot jääb prae­gu re­ser­vi. Ra­ha jao­ta­mi­se põ­hi­mõ­te jäi sa­maks, na­gu se­ni – noor­te­tree­nin­gu­te eest ta­su­tak­se pea­ra­ha alu­sel, pea­le sel­le toe­ta­tak­se spor­dü­ri­tus­te kor­ral­da­mist-lä­bi­vii­mist.

Pea­ra­ha on 130 eu­rot Ani­ja val­la lap­se koh­ta. Sel­le alu­sel saab spor­dik­lu­bi Keh­ra Kä­si­pall noor­te tree­ni­mi­seks 12 740 eu­rot, jalg­pal­lik­lu­bi Ani­ja Uni­ted 3250 eu­rot, Ani­ja maad­lusk­lu­bi 2000 eu­rot,  orien­tee­ru­misk­lu­bi Põr­gu­põh­ja 1300 eu­rot ning Raa­si­ku jalg­pal­lik­lu­bi FC Jo­ker 650 eu­rot.

Spor­diü­ri­tus­te kor­ral­da­mi­seks an­tak­se Aeg­vii­du Spor­dik­lu­bi­le 5372 eu­rot, Keh­ra Kä­si­pal­li­le tä­na­vu­se Keh­ra Cu­pi lä­bi­vii­mi­seks 2500 eu­rot ning HC Keh­ra Fännk­lu­bi­le rah­va­spor­diü­ri­tus­te kor­ral­da­mi­seks 1050 eu­rot. Need sum­mad eral­da­ti üri­tus­te ee­lar­ve­te põh­jal.

HC Keh­ra mä­nedžer Re­ne Kaa­lo taan­das end kä­si­pal­li­klu­bi­le ning Mar­ge Ra­ja HC Keh­ra Fännk­lu­bi­le ra­ha eral­da­mi­se ot­sus­ta­mi­sest.

Lii­vi Han­sen lau­sus, et spor­di­te­ge­vu­seks jao­ta­tud sum­ma oli väik­sem kui eel­mi­sel aas­tal – siis oli see koos Aeg­vii­du val­lalt oma spor­dik­lu­bi­le eral­da­tud ra­ha­ga kok­ku 37 000 eu­rot – ku­na klu­bi­de tree­nin­gu­tel osa­les mul­lu roh­kem lap­si.

0

Tänavu 1. jaa­nua­rist keh­ti­ma ha­ka­nud kor­te­rio­man­di- ja kor­te­riü­his­tu­sea­dus sä­tes­tab – ma­ja­des, kus kor­te­riü­his­tut ei ole, te­kib see sea­du­se jõus­tu­mi­sel. See­tõt­tu moodustas jus­tiits­mi­nis­tee­rium au­to­maat­selt kor­te­riü­his­tud kõi­gis vä­he­malt ka­he kor­te­ri­ga ma­ja­des, kus ühis­tuid se­ni pol­nud. Uued äri­re­gist­ris­se kan­tud kor­te­riü­his­tud said ni­me pos­tiaad­res­si jär­gi. Ühis­tu liik­med on kõik kor­te­rio­ma­ni­kud. Sea­du­se jär­gi pea­vad ühis­tu liik­med poo­le aas­ta jook­sul kor­ral­da­ma üld­koo­so­le­ku ja va­li­ma ju­ha­tu­se. Ku­ni 10 kor­te­ri­ga ma­jas po­le ju­ha­tu­se va­li­mi­ne ko­hus­tus­lik.

Ani­ja val­la 95 kor­ter­ma­jast loo­di uue sea­du­se alu­sel ühis­tu 37 ma­ja­le, 58 oli moo­dus­ta­tud va­rem. Lok­sal on kor­ter­ma­ju li­gi 80, riik te­gi kor­te­ri­ühis­tud roh­kem kui pool­te­le. Kuu­sa­lu val­la kol­mes ale­vi­kus on suu­rem osa ühis­tuid kor­te­rio­ma­ni­ke loo­dud, riik asutas ühistu Kiius kahele ja Kol­gas ü­he­le kor­ter­ma­ja­le. Raa­si­ku val­las on kor­ter­ma­ju 66, kui pal­ju­d kor­ter­ma­ja­d said ühistu tänu riigile alles tänavu, val­la­va­lit­su­sest öel­da ei osa­tud.

Ani­ja val­las nüüd li­gi 100 kor­te­riü­his­tut

Ani­ja val­las on kor­ter­ma­jad pea­mi­selt Keh­ra lin­nas, mõ­ned ka Ala­ve­res, Aeg­vii­dus, Lil­lis ja Voo­sel. Kui­gi val­la vee- ja soo­ja­toot­ja OÜ Vel­ko AV, kes on ka 18 kor­ter­ma­ja hal­da­ja, on aas­taid kor­ral­da­nud koo­s­ole­kuid ja kut­su­nud aja­le­he kau­du kor­te­rio­ma­nik­ke üles ühis­tuid moo­dus­ta­ma, te­gi neist roh­kem kui kol­man­di­ku ik­ka­gi riik.

Vel­ko AV hal­dus­juht Eve Kalm, kes püü­dis eel­mi­sel aas­tal kor­ter­ma­ja­de rah­vast üld­koo­so­le­kuks kok­ku saa­da, tõ­deb – ise­gi kui ma­ja­des oli hu­vi­li­si, ei pruu­ki­nud ühis­tu moo­dus­ta­mi­se­ni jõu­da. Esi­me­ne ta­kis­tus on ena­mas­ti ol­nud kok­ku saa­da üld­koo­so­le­ku lä­bi­vii­mi­seks va­ja­lik 51 prot­sen­ti kor­te­rio­ma­ni­kest.

„Mõ­ni­kord te­gi­me kolm koo­so­le­kut, aga as­ja ei saa­nud ik­ka­gi, sest sa­ge­li ei suu­da ini­me­sed oma­va­hel kok­ku­lep­pe­le jõu­da, lä­he­vad tül­li,l üt­leb ta.

Küm­me aas­tat ta­ga­si Vel­ko AV juur­de hal­du­so­sa­kon­na loo­nud Pi­ret Gai­lit, kel­le et­te­võ­te OÜ Hal­dan pa­kub prae­gu hal­dus­tee­nust Ani­ja val­las 12 ja Raa­si­ku val­las 11 kor­te­re­la­mu­le, li­sab, et ka te­mal on tul­nud lä­bi viia kor­te­riü­his­tu­te koo­so­le­kuid, kus ini­me­sed lä­he­vad ko­gu­ni kak­le­ma.

Keh­ra kõi­ge põh­ja­li­ku­malt re­no­vee­ri­tud kor­ter­ma­ja, Koo­li 10 kor­te­riü­his­tu ju­ha­tu­se lii­ge Epp Joab  mär­gib, et ka neil pol­nud ühis­tut va­ja se­ni, kui ei plaa­ni­tud ma­ja re­mon­ti. Ühis­tu loo­di 2015. aas­tal see­tõt­tu, et li­gi 50 aas­tat va­na ma­ja va­jas re­no­vee­ri­mist. Nüüd on Koo­li tä­nav 10 ma­ja Keh­ra esi­me­ne, mis sai Kre­de­xist mak­si­maal­se 40prot­sen­di­li­se re­no­vee­ri­mis­toe­tu­se.

Kui­gi kor­te­riü­his­tud on asu­ta­tud, ei saa pal­jud ini­me­sed Eve Kal­mu kin­ni­tu­sel ik­ka­gi aru, mil­leks neid va­ja: „Nad ta­ha­vad, et kõik jääks nii na­gu se­ni.“

Te­ma ar­va­tes on suur prob­leem see, et Keh­ras on üs­na va­na ela­nik­kond ning mõ­nes ma­jas ela­vad pea­mi­selt vaid eakad inimesed. Tei­ne mu­re­koht on kor­te­rio­ma­ni­kud, kes ela­vad mu­jal või vä­lis­maal ning oma kor­te­rid väl­ja üü­ri­nud – neid sa­ge­li ei hu­vi­ta, et ma­ja va­jaks säi­li­mi­seks hä­das­ti re­mon­ti. Sa­mas ei ole Keh­ra kor­ter­ma­ja­de sei­su­kord te­ma hin­nan­gul su­gu­gi kii­ta ja see­tõt­tu peak­sid ini­me­sed, kes soo­vi­vad, et nen­de ko­du­ma­ja oleks ka aas­ta­te pä­rast ela­mis­kõlb­lik, hak­ka­ma sel­le eest koos hoolt kand­ma.

„Ini­me­sed pea­vad aru saa­ma, et nen­de ko­du ei lõp­e vä­lisuk­se­ga, vaid nad on ko­gu ma­ja oma­ni­kud ning sel­le eest vas­tu­ta­vad,“ mär­gib ka Pi­ret Gai­lit.

Et är­gi­ta­da ini­me­si kor­te­ri­ühis­tuid moo­dus­ta­ma, on Vel­ko AV veear­ved kor­te­ri­o­ma­ni­ke­le kal­li­mad kui kor­te­ri­ü­his­tu­te­le – ma­jas, kus ühis­tu po­le te­gut­se­nud, saa­de­tak­se eral­di ar­ve iga­le kor­te­ri­o­ma­ni­ku­le ning sel­le­le li­sa­tak­se tasu ar­vel­dus­tee­nu­se eest.

Epp Joab lau­sub, et nen­de ma­ja rah­vast mo­ti­vee­ris ühis­tut moo­dus­ta­ma kor­ras ko­du ning leiab, et ta­vai­ni­me­se jaoks on ai­nuük­si ühis­tu asu­ta­mi­ne pa­ras pea­va­lu ning on hea, et riik tu­li ap­pi ja te­gi need ise ära.

„Aga see ei tä­hen­da, et nüüd ko­he mi­da­gi muu­tub,“ sõ­nab ta.

Hal­du­rid Eve Kalm ja Pi­ret Gai­lit soo­vi­ta­vad kor­te­rio­ma­ni­kel, kes se­ni po­le koos­tööd tei­nud, tu­lla kok­ku või kut­su­da hal­dus­fir­ma­sid ap­pi, et viia lä­bi esi­me­ne üld­koo­so­lek, va­li­da en­di seast ak­tiiv­se­mad ju­ha­tus­se ning hak­a­ta aru­ta­ma, kas, mi­da ja mil­lal tu­leks oma ma­jas te­ha. Sest aas­ta­küm­neid va­nad ma­jad va­ja­vad re­mon­ti ning mi­da kauem sel­le­ga vii­vi­ta­da, se­da hul­le­maks nen­de sei­su­kord muu­tub, hoia­ta­vad nad.

Epp Joab jul­gus­tab – kui­gi Koo­li 10 ühis­tu kor­te­rio­ma­ni­kud pea­vad nüüd 20 aas­tat maks­ma ta­ga­si ma­ja re­no­vee­ri­mi­seks võe­tud lae­nu, ei ole nen­de iga­kui­sed kor­te­ri­ku­lud tä­nu Kre­de­xi toe­tu­se­le kas­va­nud, ku­na soo­ja­ku­lu on põh­ja­li­ku uuen­dus­kuu­ri lä­bi­nud ma­jas li­gi kaks kor­da väik­sem. Soo­jaar­ved on ise­gi ne­li kor­da väik­se­mad, kuid soo­jus­pum­pa­de ja ven­ti­lat­sioo­ni­sead­me­te tõt­tu on elekt­ri­ku­lu tõus­nud. Ke­va­del ja su­vel hak­kab li­san­du­nud elekt­ri­ku­lu kom­pen­see­ri­ma päi­ke­se­pa­nee­li­de too­de­tav ener­gia.

Kuusalu vallas enamik korteriühistud loodud aastaid tagasi

Kuusalu vallas omab korteriühistute kohta kõige täpsemat ülevaadet OÜ Kuusalu Soojus. Ettevõte osutab kolmes alevikus ja ka osades külades joogivee- ning kanalisatsiooniteenust, Kuusalus ja Kolgas müüb soojaenergiat. Kliendilepingud on valdavalt sõlmitud korteriühistutega, vaid Kiius on kaks kortermaja, kus ühistu asemel on leping eraisikutega, kes vahendavad arveid ja korraldavad tasumist, umbes samamoodi on ühe kortermajaga ka Kolgas.

KA Raa­si­ku val­las uu­si ühis­tuid vä­he

Raa­si­ku val­las on kor­ter­ma­ju 66 – Aru­kü­las, Raa­si­kul, Pe­nin­gil, Ki­vi­lool, Här­ma kü­las. Ena­mi­kus kor­ter­ma­ja­des on val­la­va­lit­su­se in­fo põh­jal ühis­tud moo­dus­ta­tud am­mu. Uu­ed ühis­tud asutas riik mõ­ne­­le kor­ter­ma­ja­le. Täpsem info puudub, Raasiku valla vee-ettevõtjal Raven on teenuselepingud lisaks ühistutele ka paljude eraisikutega.

Loksal ühistute juhatuste moodustamine käib

Loksa abilinnapea Andres Kaskla ütles, et linnas asuvast ligi 80 kortermajast olid ühistuta seni rohkem kui pooled: „Korraldasime ümarlauad, kus selgitusi jagas korteriühistute liidu juht.  Majades on hakatud määrama juhatuse liikmeid, mõnedest majadest on selleks linnavalitsuselt abi küsitud, osades osatakse ise. Nõutud ajaks, 1. juuliks saavad juhatused määratud.“

Haldusteenust ei ole tema sõnul Loksal majadele osutatud ning Kredexi toel pole ühtegi korrusmaja korda tehtud.