Esmaspäev, 20. august 2018
Autorid Posts by Sõnumitooja

Sõnumitooja

11231 POSTS 0 ARVAMUSED

  0

  Raasiku vallavalitsus andis välja teejuhi 2018. aastal sotsiaaltoetuste- ja teenuste kohta. Sotsiaalosakonna juhataja Liivi Puumets ütles, et brošüüriga soovitakse elanikele tutvustada sotsiaalteenuseid ja -toetusi, mida on võimalik taotleda: „Loodan, et inimesed leiavad sealt probleemidele lahendusi ja ärgitab rohkem meie poole pöörduma.“ Brošüüri tiraaž on 200, saab sotsiaalosakonnast, Raasiku teeninduspunktist, raamatukogudest. Vallavalitsusel on plaanis hakata seda välja andma igal aastal.

   0

   Kolga ja Loksa noorkotkad ning kodutütred osalesid möödunud nädalal Murastes endises politsei- ja piirivalvekoolis toimunud Harju ja Tallinna maleva ühises neljapäevases suvelaagris „Aga mina kasvan eeskujulikuks eestlaseks!“. Korraldasid salgajuhi kursused läbinud 16 noort, laager oli nende lõpuülesanne. Korraldajate seas oli ka Loksa noorkotkas Pert Paesüld. Loksalt oli laagris 5 noort, Kolgast 9, kokku oli noorkotkaid-kodutütreid 450. Laagrit külastas ka Kaitseliidu pealik Meelis Kiili, kes juhendas loogikaülesannete töötuba.

    0
    • Kuusalu lähedale tehakse regionaalne päikese-elektrijaam;
    • ELLE OTS, PAUL HIMMA ja KÜLLI SHMIDT lahkuvad Kuusalu vallas ametikohalt;
    • Mäepea küla Rannaheina jalgraja kohtuvaidlus – Kuusalu volikogu otsus tuleb tühistada;
    • Kuusalu vald otsib üldplaneeringule uue koostaja;
    • Salmistul on laste mänguväljak;
    • Vihasoo pillipralle – 250 pidulist ja suurepärased esinejad;
    • Merepärandi päevad tõid Viinistule halulaeva Hiiu Ingel;
    • Projekt „Kodud tuleohutuks” – Kuusalu vallas ja ka Loksa linnas tehakse korda 4 kodu ning Anija vallas 5 kodu kodutulekolded või elektrijuhtmed;
    • Aruküla ÜVK ehitus läheb kallimaks;
    • Raasiku vallavalitsus koostab tänavavalgustuslampide vahetamise nimekirja;
    • Sajandi 100 arukülalase hääletus on lõppenud;
    • Akordioniõpetaja EVE VENDT on akordioniliidu aasta tegija 20;
    • Tõhelgi, Härma ja Rätla uued külavanemad;
    • Kehra koolivormi särgid-vestid on tellimiseks valmis;
    • Alexela avas Aegviidus uuendatud tankla ja tanklapoe;
    • Aegviidu lasteaia direktori konkurss nurjus;
    • Sohvik Cupiga koguti ligi 600 eurot.
    Ostke värske ajaleht!
    Selle lehe artiklid meie kodulehel saadaval 1. augustil.

     0

     Raa­si­ku val­la­va­lit­sus eral­das kü­la­selt­si­de­le tei­seks poo­laas­taks te­ge­vus­toe­tu­seks 4500 eu­rot. Här­ma kü­la saab 815 eu­rot, Mal­la­ve­re ja Pi­ka­ve­re 1133, Tõ­hel­gi 470, Pe­nin­gi 1008, Ki­vi­loo 553 ning Rät­la 521 eu­rot.

      0

      4_29 Elina EinaruEs­mas­päe­vast, 16. juu­list on Kuu­sa­lu val­la kesk­kon­na­amet­ni­ku­na tööl Eli­na Ei­na­ru (pil­dil), kes on aas­taid töö­ta­nud met­san­du­ses, ol­nud mets­nik ja abi­met­saü­lem Viim­si mets­kon­nas. Pä­rast mets­kon­da­de liit­mist töö­tas riik­li­ku loo­dus­kait­se­kes­ku­ses pla­nee­rin­gu­te spet­sia­lis­ti­na, hil­jem kesk­kon­na­ame­tis Har­ju-Jär­va-Rap­la re­gioo­ni kait­sep­le­nee­ri­mi­se spet­sia­lis­ti­na. Ta elab prae­gu Tal­lin­nas, ot­sis töö­koh­ta, et saaks ko­li­da pea­lin­nast ära. Eli­na Ei­na­ru: „Olen Kuu­sa­lu kan­dis met­sa is­tu­ta­nud, hool­da­nud kait­sea­lu­seid ob­jek­te ja par­ke. Eel­mi­sel aas­tal käi­sin siin in­ven­tee­ri­mas ka­ru­put­ke lik­vi­dee­ri­mis­töid. See­ga Kuu­sa­lu vald pä­ris võõ­ras mul­le po­le. Val­la kesk­kon­nas­pet­sia­lis­ti töö on vä­ga hu­vi­tav, tut­vun es­malt eri töö­suun­da­de­ga.“

       0

       Ku­na Aeg­vii­du las­teaia kauaaeg­ne di­rek­tor Kris­ta Aruo­ja esi­tas lah­ku­mi­sa­val­du­se, kor­ral­das Ani­ja val­la­va­lit­sus uue di­rek­to­ri leid­mi­seks kon­kur­si. Kon­kur­si­ko­mis­jon 4 kan­di­daa­di seast so­bi­vat ei leid­nud. „Val­la­va­lit­sus te­gut­seb eda­si, et lei­da pa­rim la­hen­dus. Val­la al­la­su­tus juh­ti­mi­seks on olu­li­sed ko­ge­mu­sed ning ini­me­ne peab ole­ma end eel­mis­test ame­ti­tes tões­ta­nud,“ sõ­nas val­la­va­nem Ar­vi Ka­ro­tam.

       0

       Kuusalu valla Vihasoo küla on kuulus oma muusikutega mitmest suguvõsast ja põlvkonnast – lõõtspillimängijaid, viiuldajaid, muude pillide valdajaid, lauljaid, noori ja vanu. Kümme aastat kestnud pillipralle on toonud juurde uusi esinejaid, andnud julgust ja tahet noortele ka ise kaasa teha. Publik kiitis sellel peol alati tajutavat ühtekuuluvustunnet ja suurt rõõmu eriilmelisest muusikast.

       Nii kasvavad peale uued tegijad. Seekordse pillipralle muusikalise osa pani kokku Kert Krüsban, kes paari nädala eest tituleeriti Eesti lõõtsaässaks.

        0

        Tõ­hel­gi kü­la­va­nem on ala­tes 17. juu­nist And­res Aju. Te­ma kan­di­da­tuu­ri sea­dis üles eel­mi­ne kü­la­va­nem Tii­na Lem­ber. And­res Aju va­li­ti kü­la­va­ne­maks ühe­hääl­selt, te­ma poolt olid 11 kü­lae­la­nik­ku. Här­ma sai uue kü­la­va­ne­ma 30. mail. Se­ni­ne kü­la­va­nem Ma­rian­ne Loik te­gi et­te­pa­ne­ku mää­ra­ta uueks kü­la­va­ne­maks Kris­tii­na Ma­ri­puu. Te­ma poolt olid kõik koo­so­le­kul osa­le­nud 26 kü­lae­la­nik­ku. Rät­la kü­la­va­nem Õn­ne­la Met­saorg on ame­tis 5. maist, va­li­mi­ne oli ühe­hääl­ne, te­ma poolt oli 20 kü­lae­la­nik­ku. Külaelanikud asutasid ka Rät­la Kü­la­selts MTÜ, ju­ha­tu­se liik­med on Vil­lem Ka­sak, Õn­ne­la Met­saorg, Kül­li Een­raid. Kü­la­selts võt­tis vas­tu kü­la aren­gu­ka­va. Val­la­va­lit­sus an­nab uu­te­le kü­la­va­ne­ma­te­le ame­ti­mär­gid üle sü­gi­sel ko­da­ni­ku­päe­va vas­tu­võ­tul.

         0

         Aru­kü­la hu­via­la­kes­ku­se Pää­su­lind akor­dio­niõ­pe­ta­ja Eve Vendt päl­vis Ees­ti Akor­dio­ni­lii­dult tiit­li aas­ta te­gi­ja 2018. Liit tun­nus­tas Eve Vend­ti sil­ma­paist­va töö eest 11 õpi­la­se et­te­val­mis­tu­sel ja osa­le­mi­sel ko­nkur­sil „Pa­rim noor inst­ru­men­ta­list 2018”. Tiit­li­ga oli kaa­sas au­ki­ri ja In­ga Tal­vi­se ku­jun­da­tud ke­raa­mi­li­ne akor­dio­ni­tass. Eve Vendt: „Tun­nus­tus tu­li vä­ga oo­ta­ma­tult. Akor­dio­nis­ti­dest õpe­taj­ate seas on vä­ga pal­ju tub­li­sid ja pü­hen­du­nud õpe­ta­jaid. Mul on ve­da­nud, et on nii pal­ju õpi­la­si ja toe­ta­vad pe­red. Kon­kurss ei ole ko­hus­tus­lik, aga vah­va, kui lei­dub lap­si, kes on rõõ­mu­ga nõus. See mo­ti­vee­rib õpi­la­si ja õpe­ta­jaid.” Eve Vendt on ol­nud akor­dio­niõ­pe­ta­ja 42 aas­tat, tööd alus­tas Ot­sa-koo­li õpin­gu­te ajal.

          0

          Keh­ra güm­naa­siu­mi vor­mi­rõi­vad on val­mis, ala­tes 9. juu­list on keh­ra õmb­lus­töö­ko­da Hand­ma­de Stu­dio väl­jas­ta­nud Keh­ra güm­naa­siu­mi koo­li­vor­mi sär­ke ja ves­te. Atel­jee oma­nik, õmb­le­ja ja Keh­ra güm­naa­siu­mi lap­se­va­nem Mer­le Vol­mer­son üt­les, et seni on sär­ke os­te­tud um­bes 80 ning ves­te 30: „Pois­te­le tel­li­tak­se kõi­ge roh­kem si­nist, mus­ta ja val­get sär­ki, tüd­ru­ku­te ee­lis­tus on val­ge kõr­val kol­la­ne ja pu­na­ne. Tei­ne nä­dal on ol­nud tel­li­mus­te poo­lest ak­tiiv­sem kui esi­me­ne, loo­da­me, et uuel nä­da­lal on tel­li­mu­si veel roh­kem. Tel­li­mu­se võiks esi­ta­da hil­je­malt au­gus­ti kesk­pai­gaks, et esi­me­seks koo­li­päe­vaks oleks lap­sel vorm kind­las­ti sel­jas.” Tu­me­si­ni­sed de­ni­mist ves­tid mak­sa­vad 15 eu­rot, mus­tad, si­ni­sed, val­ged, pu­na­sed ja kol­la­sed po­lo­sär­gid 9 eu­rot.