Teisipäev, 20. veebruar 2018
Autorid Posts by Sõnumitooja

Sõnumitooja

10901 POSTS 0 ARVAMUSED

  0

  Val­la­vo­li­ko­gu kin­ni­tas ühe­hääl­selt val­la ha­ri­dus­töö­ta­ja­te pal­ga­mää­rad 2018. aas­taks – põ­hi­koo­li ja güm­naa­siu­mi õpe­ta­ja töö­ta­su alam­määr täis­tööa­ja­ga töö­ta­mi­se kor­ral on ala­tes jaa­nua­rist 1150 eu­rot kuus ehk va­ba­rii­gi va­lit­su­se keh­tes­ta­tud uus alam­määr. Sel­lest sõl­tu­valt suu­re­neb ka õp­pea­la­ju­ha­ta­ja­te ja di­rek­to­ri­te töö­ta­su, mis on vas­ta­valt 110 ja 120 prot­sen­ti alam­mää­rast. Kuu­sa­lu val­la ha­ri­du­sa­su­tus­tes töö­ta­va­te hu­vi­juh­ti­de, las­teaiaõ­pe­ta­ja­te, hu­vi­koo­li õpe­ta­ja­te, koo­li rin­gi­juh­ti­de, lo­go­pee­di­de, eri­pe­da­goo­gi­de, koo­lip­süh­ho­loo­gi­de, sot­siaal­pe­da­goo­gi­de ja in­fo­juh­ti­de-ha­ri­dus­teh­no­loo­gi­de töö­ta­su alam­mää­raks jääb täis­koor­mu­se kor­ral en­di­selt 1050 eu­rot kuus, na­gu keh­tes­ta­ti ala­tes mul­lu sep­temb­rist. Val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si kom­men­tee­ris, et val­la pal­gal ole­va­te ha­ri­dus­töö­ta­ja­te töö­ta­su alam­mää­ra on ka­vas tõs­ta 1. aprillist, nagu tehti mulluse esimese palgatõusuga.

   0
   • Miks ei korraldatud Anija valla ametikohtadele konkurssi;
   • Omniva plaanib Anija vallas ära võtta 5, Kuusalu vallas 15 ja Raasiku vallas 6 kirjakasti;
   • Anija endine vallasekretär ANNIKA VOOSEL on paari aastaga sõlminud Harjus 30 abielu;
   • Anija vapi-lipu kavandeid muudetakse veel;
   • Ekströmi Marsil Kolgas käis 2500 inimest;
   • Kolga Kohal-olijad said konkursilt “Tuulelapsed” laureaaditiitli;
   • Kolgaküla EV 100 kingitus: vana külakaart ja ajalooseminar;
   • Kuusalu abivallavanem AARE ETS valiti Raasiku valla haldus- ja arendusosakonna juhiks;
   • Raasiku valla osakonnajuhatajad valitud – AARE ETS ja JUTA ASUJA;
   • GPS-kunst Arukülas – kaardile sai Eesti hümnist sõna ÜLES;
   • Raasiku valla mälumängu küsimused koostas JUHAN TRUMP.
   Ostke värske ajaleht!
   Selle lehe artiklid meie kodulehel saadaval 7. veebruaril.

    0

    5_5 Juta AsujaMöö­du­nud nä­da­lal, 24. jaa­nua­ril lõp­pes Raa­si­ku val­la­va­lit­su­se kon­kurss val­la ha­ri­du­se-, kul­tuu­ri- ja spor­dio­sa­kon­na ju­hi ko­ha­le. Val­la­va­nem And­re Sepp üt­les, et aval­du­si lae­kus 13, nen­de hul­gast va­lis ko­mis­jon väl­ja Ju­ta Asu­ja (pil­dil), kes on and­nud nõu­so­le­ku kuu aja jook­sul töö­le asu­da. Ju­ta Asu­ja elab Aru­kü­las, tal on pro­jek­ti­juh­ti­mi­se ko­ge­mus Har­ju Et­te­võt­lus- ja Aren­dus­kes­ku­sest, Ees­ti Eri­noor­soo­töö Ühin­gust, ta on ka Aru­kü­la pe­re­kes­ku­se Män­ni­kä­bi va­ba­taht­lik eest­ve­da­ja. Se­ni juh­tis ha­ri­du­se-, kul­tuu­ri- ja spor­dio­sa­kon­da abi­val­la­va­nem Ar­do Niin­re, kes kon­kur­sil ei kan­di­dee­ri­nud, te­ma vii­ma­ne töö­päev on 31. jaa­nua­ril.

    0

    3_5 Aivar KariAI­VAR KA­RI,
    Keh­ra pääs­te­ko­man­do pea­lik

    Tu­leo­hu­tus on olu­li­ne tee­ma igal päe­val, nä­da­lal ja aas­tal. Nii soo­vin ini­mes­te­le ka sel­le aas­ta al­gu­ses meel­de tu­le­ta­da liht­said tu­leo­hu­tus­nõu­deid ning ja­ga­da oma aas­ta­te jook­sul ko­gu­ne­nud tead­mi­si. 

    Tä­na­päe­val ela­me in­fo­ühis­kon­nas ja  in­fo maht ai­na suu­re­neb, mis teeb aga kee­ru­li­seks olu­li­se eris­ta­mi­se vä­he­mo­lu­li­sest. Nii ki­pub­ki juh­tu­ma, et ka ame­ti­te hoia­tu­sed ja soo­vi­tu­sed lip­sa­vad kõr­vust möö­da, kui nen­de­ga ei tun­ta isik­lik­ku su­het.

    Pääst­jad te­gut­se­vad sel tee­mal ik­ka ai­na jõu­li­se­malt, et tead­mi­ne ko­du­sest tu­leo­hu­tu­sest jõuaks kõi­gi ini­mes­te­ni en­ne, kui neil te­kib juh­tu­nu­ga isik­lik si­de ja kon­takt. Ehk ole­te ka oma las­telt ja las­te­las­telt kuul­nud koo­le ja las­teae­da­sid kü­las­ta­va­test pääst­ja­test, kes ja­ga­vad tead­mi­si ja soo­vi­tu­si, kui­das tu­le­kah­ju­sid väl­ti­da ja neid en­ne­ta­da.
    Na­gu en­ne jut­tu oli, on ini­me­se jaoks olu­li­ne isik­lik si­de tee­ma­ga. Sel­lest tu­le­ne­valt rää­gin ko­du­nõus­ta­mis­test ehk olu­kor­rast, kus pääst­jad tu­le­vad kül­la teie kut­se pea­le. Mi­da see prot­sess en­dast ku­ju­tab? Nõus­ta­mi­se käi­gus vaa­da­tak­se, mil­li­ne on pääs­teau­to li­gi­pääs ma­ja­le, jäl­gi­tak­se, et prü­gi­kast ja puu­riit olek­sid ma­jast pii­sa­valt kau­gel, hin­na­tak­se korst­na vä­list sei­su­kor­da ja pal­ju muud­ki.

    Kor­ter­ma­ja­des vaa­da­tak­se krii­ti­li­se pil­gu­ga üle tre­pi­ko­jad, et üle­liig­sed ese­med hä­da kor­ral eva­kuat­sioo­ni ei ta­kis­taks. Li­saks sel­le­le uu­ri­tak­se, mil­lal käis korst­na­püh­ki­ja, mil­li­ne on küt­te­kol­de ja sel­le ümb­ru­se olu­kord. Kas ela­mi­ses on suit­suan­dur ja va­ja­du­sel ka vin­gu­gaa­sian­dur. 

    Olu­li­ne on siin­juu­res rõ­hu­ta­da, et ko­du­kü­las­tu­se ees­märk pole ke­da­gi trah­vi­da või ka­ris­ta­da, vaid liht­salt nõus­ta­da kõr­val­seis­ja pil­gu lä­bi ja muu­ta va­ja­du­sel ko­du teie en­da jaoks tur­va­li­se­maks

    Ju­hul, kui ole­te kin­del, et teie ko­dus on kõik kor­ras, siis kas ole­te sa­mal sei­su­ko­hal ka oma lä­he­das­te ja tut­ta­va­te osas? Ko­du­kü­las­tu­se tei­ne ees­märk on jõu­da kõi­gi või­ma­li­ke abi­va­ja­ja­te­ni, lei­da nad üles ning an­da pa­nus tur­va­li­se­mas­se tu­le­vik­ku. Järg­mi­se ka­he aas­ta jook­sul plaa­ni­tak­se jõu­da vä­he­malt 500 abi­va­ja­ja­ni, et kor­ras­ta­da nen­de korst­nad, küt­te­kol­ded või elekt­ri­süs­teem. Sel­leks aga on­gi olu­li­ne kõi­gi kaa­sa­bil üles lei­da need, kes abi ot­si­ma ei lä­he või ei jul­ge min­na.

    Ko­ha­lik­ke ela­ni­ke kut­su­me üles oma kü­si­mus­te ja mu­re­de­ga pöör­du­ma ko­ha­li­ku ko­man­do poo­le.
    Kas Si­nu või Su lä­he­das­te ko­dud on tu­leo­hu­tud? Tel­li en­da­le või oma lä­he­das­te­le ta­su­ta ko­du­nõus­ta­mi­ne, et koos spet­sia­lis­ti­ga olu­kord üle vaa­da­ta ja va­ja­du­sel muu­da­tu­si te­ha. Sel­leks tu­leb he­lis­ta­da pääs­te in­fo­te­le­fo­ni­le 1524 ja bro­nee­ri­da en­da­le so­biv aeg. Pen­sio­nä­ri­de­le ja vä­he­kind­lus­ta­tud pe­re­de­le pai­gal­da­tak­se nõus­ta­mi­se käi­gus va­ja­du­sel ka suit­suan­dur. 

    Ühes­koos muu­da­me Ees­ti tu­leo­hu­tu­maks ja tur­va­li­se­maks elu­pai­gaks kõi­gi­le!

     0

     Ani­ja val­la­va­lit­su­se juur­de moo­dus­ta­ti ala­li­ne 7liik­me­li­ne sot­siaal­ko­mis­jon, kes hak­kab me­net­le­ma val­lae­la­ni­ke aval­du­si sot­siaal­toe­tus­te ja tee­nus­te saa­mi­seks, teeb val­la­va­lit­su­se­le et­te­pa­ne­kuid ühe­kord­se­te sot­siaal­toe­tus­te maks­mi­seks ja sot­siaal­tee­nus­te osu­ta­mi­seks. Ko­mis­jo­ni esi­mees on abi­val­la­va­nem Mar­ge Ra­ja, asee­si­mees Keh­ra sot­siaal­kes­ku­se ju­ht Kai Viir­mann, liik­med Jan­ne Kuusk­la, Mil­vi Mänd, Tii­na Nõl­vak, Mal­le Pil­ve ja Svet­la­na Lass.

      0

      Kul­tuur­ka­pi­ta­li Har­ju­maa eks­pertg­rupp ja­gas 2017. aas­ta eest pree­miaid maa­kon­na 17 kul­tuu­ri- ja spor­di­te­ge­la­se­le. 300eu­ro­se aas­tap­ree­mia said ka Ani­ja val­la ja Raa­si­ku muu­si­kaõ­pe­ta­ja He­li Ka­ru, ke­da pre­mee­ri­ti sil­ma­paist­va te­ge­vu­se eest lau­lu­pe­da­goo­gi ja koo­ri­ju­hi­na mõ­le­mas val­las, Kol­ga­kü­la spor­dik­lu­bi Ra­da juht Hel­ges Mänd­mets ko­ha­li­ku ja üle­maa­kond­li­ku ula­tu­se­ga spor­diü­ri­tus­te kor­ral­da­mi­se ja lii­ku­mis­har­ras­tu­se ak­tiiv­se pro­pa­gee­ri­mi­se eest ning Raa­si­ku koo­li ke­ha­li­se kas­va­tu­se õpe­ta­ja Tiia Kroon­mäe õpi­las­te kas­va­ta­mi­sel teh­tud edu­ka ja kauaaeg­se pe­da­goo­gi­li­se töö ja kol­lee­gi­des­se sõb­ra­li­ku suh­tu­mi­se eest. Kul­tuur­ka­pi­ta­l tä­nas kul­tuu­ri­vald­kon­na pre­mee­ri­tuid 18. jaa­nua­ril Tal­lin­na Lin­na­teat­ri sõp­ra­de klu­bis. Spor­divald­kon­na pree­mia­saa­jaid tänati 13. det­semb­ril Gur­mee­teat­ris Har­ju­maa Spor­di­lii­du aas­ta­lõ­pu­peol.

      0

      Tänavu Ekströmi Marsi ettevõtmistega liitunud puitmajafirma Nordic Housese Facebooki-lehel on pilte pesakastide valmistamisest, matkajatest ja firma toitlustuspunktist. „Olete kindlasti nõus, et oli üks mõnus päev täis rahvasporti, ajalugu, käsitööd ja muud põnevat,“ tunnustatakse lisatud tekstis.

      Iga korraga on Ekströmi Marssi täiendatud uute tegevustega. Kui aasta tagasi olid Kolga mõisa juures mõned toitlustuskohad ja peeti näidislahing, siis seekord võeti kasutusele kogu peahoone. Alumisel korrusel olid fuajees ja mitmes kõrvalruumis talutoodete müügikohad, osta sai ka spetsiaalselt selleks puhuks valmistatud Ekströmi õlut. Ülemisel korruse saalis näidati filme. Kõrvalsaalis oli näitus Sinimägede muuseumi eksponaatidest ning Front Line Eesti juhi isiklikust kogust, vanaaegsest raadiost kõlasid sajanditagused laululood. Lisaks sõdurikirja töötuba ja pannkoogikohvik. Jagus lõõtspillimängijaid. Töötubade juhendajatel ja kauplejatel olid seljas kasukad, peas läkiläkid või paksud rätid.

      Kõik see kokku mõjus ajastutruult ja ehedalt ning tuletas matkahuvilistele meelde, et kogu ettevõtmine on Vabadussõjas tegusid teinud meeste mälestuseks.

       0
       • Kuusalu volikogu esimees on KALMER MÄRTSON;
       • Kuusalu valla avatud juhtimise kokkulepe on allkirjastatud;
       • ASil Eesti Keskkonnateenused algas Kuusalu vallas uus jäätmeveoperiood;
       • Ringkonnakohus ei rahuldanud Rummu Järve Külade Seltsi kaebust;
       • Vanas Kiiu koolimajas on üle 50 aasta seisnud haruldane klaver;
       • HELLE LOOTSMANN valiti taas Harjumaa Omavalitsuste Liidu aseesimeheks;
       • Raasiku volikogu langetas maamaksu;
       • Raasiku valla eelarve on vastu võetud;
       • Valla üldplaneeringu koostamine on jõudnud elamuarenduse planeerimiseni;
       • Raasiku volikogu arutab külarahade maksmise muutmist;
       • AARE ETS kuulub nii Raasiku kui Kuusalu vallavalitsusse;
       • Aruküla uisuväli on avatud;
       • Anija volikogu liige TOOMAS TÕNISE on käinud 13 olümpiamängudel;
       • ARVI KAROTAM: “Vallaeelarve prioriteedid on areng ja inimesed.”;
       • Anija valla sünnipäevatoetus ka 70- ja 75aastastele;
       • Anija valla aasta tegijateks esitati ligi 40 kandidaati;
       • Selle nädala leht Anija valla kõikides postkastides.
       Ostke värske ajaleht!
       Selle lehe artiklid meie kodulehel saadaval 31. jaanuaril.

       0

       MA­RIAN­NE SEI­MAN

       Ree­del, 19. jaa­nua­ril Lok­sa uju­las toi­mu­nud Ees­ti Koo­lis­por­di Lii­du (EKL) uju­mis­võist­lus­tel saa­vu­tas Kuu­sa­lu kesk­koo­li võist­kond ül­dar­ves­tu­ses 2. ko­ha. Võit­jaks tu­li Tar­tu Tam­me Kool ning 3. ko­ha­le Tar­tu Ki­vi­lin­na Kool.

       Kuu­sa­lu kesk­koo­li esin­da­sid He­le­na Ur­va, Joan­na Roo­pa, Kers­tin Trei, Gi­ze­la Gu­nin, Lau­ra Mu­rel, Maar­ja Kat­he­ri­ne Link, An­ni Ma­ri Laup­maa, Em­ma So­fia Loo­tus, Ja­kob Mat­tias Oja, Marc Da­niel Paul, Mar­tin-Eric Lipp, And­reas Ida­vain, Ja­rek Hein­maa, Ar­ti Hein­maa, Mikk Kir­si­maa ja Kas­par Klem­mer,

       In­di­vi­duaal­selt või­tis 6.-7. klas­si nei­du­de seas 50 meet­ri se­li­liu­ju­mi­ses kuld­me­da­li Gi­ze­la Gu­nin aja­ga 35,06 se­kun­dit. Sa­mal alal saa­vu­tas noor­mees­te seas 3. ko­ha Mar­tin-Eric Lipp aja­ga 35,58 se­kun­dit.

       An­ni Ma­ri Laup­maa või­tis ku­ni 5. klas­si tüd­ru­ku­te va­nu­sek­las­sis kaks pronks­me­da­lit. Ta lä­bis 50 meet­rit va­balt aja­ga 33,35 se­kun­dit ning 50 meet­rit rin­nu­li tu­le­mu­se­ga 44,20 se­kun­dit. 3. ko­ha sai ka Em­ma So­fia Loo­tus noo­ri­ma­te tüd­ru­ku­te 50 meet­ri se­li­liu­ju­mi­ses aja­ga 39,60 se­kun­dit.

       Nei­du­de tea­te­võist­kond koos­sei­sus He­le­na Ur­va, Joan­na Roo­pa, Gi­ze­la Gu­nin, Lau­ra Mu­rel, Maar­ja Kat­he­ri­ne Link ning An­ni Ma­ri Laup­maa võit­sid 6 x 50 meet­ri va­balt tea­teu­ju­mi­ses hõ­be­me­da­li (3.22,10 mi­nu­tit).

       0

       Kuusalu valla kultuurilugu on saanud auväärset täiendust – Eesti Kooriühing nimetas Kolga-Kuusalu kammerkoori aasta kooriks. Lauljad ja dirigent kommenteerisid, et on väga õnnelikud ja üllatunud, sest konkurents oli tugev, tiitlile kandideerisid 16 koori, nendest enamik on tuntud üle Eesti ja kaugemal.

       Tähelepanuväärne on ka see, et aasta toetajaks nimetati maestro Veljo Tormise sünnikodu Kõrveaia talu pererahvas Janne ja Andres Nurja.
       Kuusaluga seotud nominente oli seekord neljas kategoorias – Veljo Tormise Kultuuriseltsi tegevjuht Ulvi Rand oli esitatud aasta korraldaja tiitlile ja Kolga-Kuusalu kammerkoori uus CD „Ma laulan suust ja südamest“ aasta koori/orkestriplaadi kategooriasse.

       Aastatepikkune töö on leidnud tunnustust. Palju õnne koorilauljatele ja dirigendile ning ka Kõrveaia pererahvale!