Laupäev, 26. mai 2018
Autorid Posts by Sõnumitooja

Sõnumitooja

11078 POSTS 0 ARVAMUSED

0

Kuu­sa­lu val­la ava­tud juh­ti­mi­se kok­ku­lep­pe all­kir­jas­ta­sid 17. jaa­nua­ril kol­me va­li­mis­lii­du vo­li­ni­kud. Sel­le lep­pe­ga lii­tus hil­jem ka Re­for­mie­ra­kon­da esin­dav vo­li­nik. Võib öel­da, et tä­na­seks on kat­seaeg lä­bi­tud ja on aeg an­da hin­nang sel­le koos­töö toi­mi­mi­se­le.

Va­li­mis­lii­tu­de Üks Kuu­sa­lu Vald ja Are­nev Kuu­sa­lu Vald esin­da­jad on nii vo­li­ko­gus kui val­la­va­lit­su­ses pa­nus­ta­nud heas usus oma ae­ga ja tead­mi­si val­lae­lu eda­si vii­mi­seks, kuid koos­töö val­la juh­ti­mi­se kor­ral­da­mi­sel pa­ra­ku po­le oo­da­tud kva­li­tee­ti ja tu­le­mu­si and­nud. Ava­tud juh­ti­mi­se le­pe sün­dis val­gelt le­helt, ku­hu oli ju­ba suur­te täh­te­de­ga kir­ju­ta­tud val­la­va­ne­ma ni­meks Ur­mas Kirt­si. See­tõt­tu ei ala­nud koos­töö ja usal­du­se ot­si­mi­ne va­li­mis­lii­tu­de va­hel pä­ris ta­va­pä­ra­ses ja po­si­tiiv­selt lae­tud kesk­kon­nas. Se­ni­sed kuud on pa­ra­ku näi­da­nud, et lep­pe al­gu­ses prob­lee­miks ol­nud nõrk usal­dus val­la­va­ne­ma suh­tes on tä­na­seks ka­ha­ne­nud soo­tuks. See­ga võ­ta­me käe­so­le­va aval­du­se­ga vas­tu­tu­se ava­tud juh­ti­mi­se lep­pe mit­te­toi­mi­mi­se eest ning loe­me üht­la­si oma­pool­selt Kuu­sa­lu val­la ava­tud juh­ti­mi­se kok­ku­lep­pe lõp­pe­nuks ja va­bas­ta­me val­la­juh­ti­mi­se uu­te või­ma­li­ke kok­ku­le­pe­te tek­keks.

Üks Kuu­sa­lu Vald ja Are­nev Kuu­sa­lu Vald va­li­jad on meid toe­ta­nud ees­mär­gi­ga saa­vu­ta­da muu­tu­si ja aren­gut val­la juh­ti­mi­ses. Val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si on osu­tu­nud val­la ava­tud, usal­dus­väär­sel ja vas­tu­tus­tund­li­kul juh­ti­mi­sel ve­du­ri ase­mel pi­du­riks ning koos­töö­või­me­tuks teis­te ar­va­mus­te­ga ar­ves­ta­mi­sel. Te­ma jät­ka­mi­ne val­la­va­ne­ma­na muu­dab kah­juks val­la ava­tud juh­ti­mi­se ees­mär­gi saa­vu­ta­ma­tuks ning on kah­ju­lik ko­gu Kuu­sa­lu val­la aren­gu­või­ma­lus­te­le.

Eri­ti vii­ma­sel kuul on val­la­va­lit­su­se is­tun­gi­tel ja ava­tud juh­ti­mi­se kok­ku­lep­pe koo­so­le­ku­tel toi­mu­nu ol­nud vä­ga häi­riv ning val­la­va­ne­ma või­me­tus ja eba­pä­de­vus val­la suu­re­ma­te in­ves­tee­ri­misp­ro­jek­ti­de (Kuu­sa­lu kesk­kool, Kuu­sa­lu sot­siaal­ma­ja, Kiiu mõis jne) et­te­val­mis­ta­mi­sel on mi­ne­ta­nud täie­li­kult te­ma usal­dus­väär­su­se. Val­la­va­lit­su­se is­tun­gi pro­to­kol­li võlt­si­mi­ne oma te­ge­vu­se õi­gus­ta­mi­seks vä­lis­tab kah­juks iga­su­gu­se koos­töö jät­ku­mi­se või­ma­lu­se tä­na­se val­la­va­ne­ma­ga. De­tail­se kir­jel­du­se ni­me­ta­tud juh­tu­mist on and­nud val­la­va­lit­su­se liik­med Hei­no Ju­no­lai­nen ja Rei­jo Roos val­la­va­lit­su­se 19.04.2018 is­tun­gi pro­to­kol­li li­sa­tud aval­du­ses.

Li­saks ei kan­na­ta krii­ti­kat val­la­va­ne­ma per­so­na­li­po­lii­ti­ka val­la­ma­jas, alus­ta­des pal­ga- ja st­ruk­tuu­ri­po­lii­ti­ka­te kon­ku­rent­si­või­me­tu­sest naa­be­ro­ma­va­lit­sus­te­ga võr­rel­des ning lõ­pe­ta­des abi­val­la­va­ne­ma­te kon­kur­sil ava­tud juh­ti­mi­se lep­pe koos­töö­part­ne­ri­te sei­su­koh­ta­de­ga ar­ves­ta­ma­ta jät­mi­se­ga. Vor­mis­ta­des ära abi­val­la­va­ne­ma­teks ja tuues val­la­va­lit­sus­se ni­me­ta­mi­seks vo­li­ko­gu et­te ini­me­sed, kel­lel val­la­va­ne­ma­le tea­dao­le­valt puu­dub vo­li­ko­gu ena­mu­se toe­tus, on val­la­va­nem ot­se­selt põh­jus­ta­nud val­la­le ma­te­riaal­set kah­ju ja käi­tu­nud ine­tult ka konk­reet­se­te ini­mes­te suh­tes.

Tu­gi­ne­des KOKS § 46 ja Kuu­sa­lu val­la põ­hi­mää­ru­se § 29 sä­te­te­le al­la­kir­ju­ta­nud vo­li­ni­kud:
1. al­ga­ta­vad um­bu­sal­du­se aval­da­mi­se val­la­va­ne­ma Ur­mas Kirt­si suh­tes;
2. soo­vi­vad um­bu­sal­dus­hää­le­tu­seks ja uue val­la­va­ne­ma va­li­mi­seks või asen­da­ja mää­ra­mi­seks vo­li­ko­gu is­tun­gi kok­ku­kut­su­mist hil­je­malt kuu aja jook­sul.

Al­la­kir­ju­ta­nud vo­li­ni­kud: Mar­ti Hääl, Mait Kröönst­röm, And­res Hein­ver, Kris­to Pa­lu, In­geld­rin Aug, Ma­dis Jõ­gi, Avo Vest

  0

  Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu kin­ni­tas valla tä­na­vu­se esi­me­se li­saeel­arve. Pea­le rii­gi ra­ha­de ja sih­tots­tar­be­lis­te sum­ma­de on li­saee­lar­ves val­la töö­ta­ja­te pal­ga­tõus ning val­la eel­arvest ta­sus­ta­ta­va­te pe­da­goo­gi­de töö­ta­su võrd­sus­ta­mi­ne rii­gi õpe­ta­ja­te­ palgaga ta­ga­siu­la­tu­valt 1. ap­ril­list. Kok­ku on töö­ta­su­de kas­vuks 85 185 eu­rot. Li­saee­lar­ves­se on lü­li­ta­tud ka 2017. aas­tal pla­nee­ri­tud, aga te­ge­ma­ta jää­nud ku­lud ja ka­su­tu­se­le võt­ma­ta lae­nu jääk. Kol­ga koo­li saa­dio­ni re­konst­ruee­ri­mi­seks li­sa­ti va­rem ee­lar­ves­se võe­tud 30 000 eu­ro­le veel 70 000 eu­rot, Kuu­sa­lu koo­li­le uu­te klas­si­ruu­mi­de si­sus­ta­mi­seks 20 000 eu­rot, val­la ha­ri­dus­kont­sep­sioo­ni koos­ta­mi­seks 20 000 eu­rot, Kuu­sa­lu kes­ko­sa pla­nee­ri­miseks 20 000 eu­rot.

  0
  Na­tal­ja Ves­ter, Põh­ja ring­kon­nap­ro­ku­ra­tuu­ri pro­ku­rör

  Na­tal­ja Ves­ter,
  Põh­ja ring­kon­nap­ro­ku­ra­tuu­ri pro­ku­rör

  Ko­gu­kon­nap­ro­ku­rör te­ge­leb pea­mi­selt konk­reet­ses piir­kon­nas toi­me­pan­dud ku­ri­te­gu­de me­net­le­mi­se­ga, kuid mit­te ai­nult. Ta tun­neb oma piir­kon­na pea­mi­si ku­ri­te­ge­vu­se­ga seo­tud ris­ki­vald­kon­di, ot­sib koos­töös po­lit­sei­ga la­hen­du­si prob­lee­mi­de­le, mis ka­han­da­vad ko­gu­kon­na­liik­me­te tur­va­tun­net. Elu­kesk­kon­na tur­va­li­su­se ni­mel pan­nak­se ko­gu­kon­nap­ro­ku­rö­ri­de ja piir­kond­li­ku po­lit­sei koos­töös pai­ka ko­gu­kond­li­kud prio­ri­tee­did, mis läh­tu­vad ko­gu­kon­na eri­pä­rast ja konk­reet­se asu­ko­ha tur­va­li­sust häi­ri­va­test prob­lee­mi­dest.

  Ida-Har­ju ko­gu­kon­da kuu­lu­vad Las­na­mäe ja Pi­ri­ta lin­na­osa, Rae, Ani­ja, Raa­si­ku, Ko­se, Viim­si, Jõe­läht­me ja Kuu­sa­lu vald, Maar­du ja Lok­sa linn. Põh­ja ring­kon­nap­ro­ku­ra­tuu­ris töö­ta­vad Ida-Har­ju ko­gu­kon­na tur­va­li­su­se ta­ga­mi­se ni­mel ring­kon­nap­ro­ku­rör ja kolm abip­ro­ku­rö­ri. Me üks ees­märk on Ida-Har­ju ko­gu­kon­da tea­vi­ta­da tur­va­li­sust puu­du­ta­va­test tee­ma­dest.

  Läh­tu­des piir­kon­na spet­sii­fi­kast, pa­ni­me koos­töös po­lit­sei­ga pai­ka 2018. aas­ta ko­gu­kond­li­kud prio­ri­tee­did, mis on tä­na­vu pro­ku­ra­tuu­ri ja po­lit­sei te­rav­da­tud tä­he­le­pa­nu all ning mil­le­ga te­ge­le­mi­se­le ra­ken­da­tak­se roh­kem res­surs­si. Üks prio­ri­teet on rel­va­de ja rel­va­tao­lis­te ese­me­te­ga toi­me­pan­dud ku­ri­te­gu­de ning ju­hu­rün­ne­te vä­hen­da­mi­ne. Vii­ma­sel ajal on olu­li­selt kas­va­nud sel­lis­te rün­ne­te arv, kus kan­na­ta­nu hir­mu­ta­mi­seks ja oma ku­ri­te­ge­li­ku ees­mär­gi saa­vu­ta­mi­seks ka­su­ta­tak­se rel­va, nu­ga või ku­ri­kat. Pöö­ra­me tä­he­le­pa­nu ini­mes­te tead­lik­ku­se tõst­mi­se­le, et tsi­viil­käi­bes lu­ba­tud rel­va­de ja rel­va­tao­lis­te ese­me­te eks­po­nee­ri­mi­ne konf­lik­to­lu­kor­da­des, nen­de­ga äh­var­da­mi­ne või kel­le­gi sih­ti­mi­ne ise­gi ju­hul, kui se­da te­hak­se niiöel­da nal­ja­vi­luks, võib ol­la ka­ris­ta­tav, kui kan­na­ta­nu võ­tab sel­list te­ge­vust reaal­se ohu­na en­da elu­le ja ter­vi­se­le.

  En­di­selt moo­dus­ta­vad val­da­va osa ku­ri­te­ge­vu­sest va­ra­vas­ta­sed ku­ri­teod, mil­lest suu­rem osa on var­gu­sed. Va­ra­vas­ta­sed ku­ri­teod on ala­ti vähen­da­nud ko­gu­kond­lik­ku tur­va­li­sust. Hea meel on tõ­de­da, et va­ra­vas­ta­sed süü­teod on lan­gu­ses. Var­gus­te ar­vu vä­he­ne­mi­ne on tin­gi­tud pal­ju­gi sel­lest, et eel­mi­sel aas­tal pi­das po­lit­sei kin­ni mi­tu var­gus­te­le spet­sia­li­see­ru­nud ini­mest ja grup­pi, kes va­ras­ta­sid sõi­du­ki­test, elu­ruu­mi­dest ja su­vi­la­test. Ko­hus on nad süü­di mõist­nud, ka­ris­tu­seks on mää­ra­tud reaal­ne van­gis­tus.

  Kui­gi var­gus­te arv on võr­rel­des va­ra­se­ma­ga vä­he­ne­nud, on Ida-Har­ju piir­kon­na üks prio­ri­teet jät­ku­valt ehi­tus­töö­riis­ta­de ja -ma­ter­ja­li­de var­gu­sed erai­si­ku­te val­du­sest, et­te­võ­te­te ter­ri­too­riu­milt. Sõi­du­ki ta­gaist­me­le jäe­tud töö­riis­tad on kind­las­ti var­ga jaoks ah­vat­le­vad, vae­valt ja­lu­tab ta ra­hu­li­kult sel­lest au­tost möö­da.

  Ko­gu­kon­na liik­med saa­vad olu­li­sel mää­ral kaa­sa ai­da­ta, et var­gu­si en­ne­ta­da, näi­teks pöö­ra­tes suu­re­mat rõh­ku en­da va­ra kaits­mi­se­le. Är­ge jät­ke sõi­du­ki­tes­se ese­meid, mis võib osu­tu­da ker­geks saa­giks! Kva­li­teet­se ja tur­va­li­se lu­ku soe­ta­mi­ne on in­ves­tee­ring oma va­ra säi­li­mi­se pa­re­maks ta­ga­mi­seks ning sel­leks, et mit­te mär­ki­mis­väär­selt suu­re­mat kah­ju kan­da. Sa­mu­ti on kor­rus­ma­ja­de tre­pi­ko­da­des­se jäe­tud jalg­rat­tad, lap­se­vank­rid ja muud ese­med ker­ge saak va­ras­te­le, ke­da pa­ra­ku ka tur­va­kaa­me­rad ei hei­du­ta.

  Kõi­gi soov on ela­da tur­va­li­ses rii­gis. Se­da ees­mär­ki on liht­sam saa­vu­ta­da, kui me kõik an­na­me sel­leks oma pa­nu­se.

  Pro­ku­ra­tuu­ri te­ge­mi­si saab ka jäl­gi­da Fa­ce­boo­kis ja ko­du­le­hel www.prokuratuur.ee.

   0

   Ap­ril­li vii­ma­sel nä­da­lal tä­his­ta­ti Keh­ra gümnaasiumis vi­list­la­se Sil­vi Vrai­di nä­da­lat. „28. ap­ril­lil on Sil­vi Vrai­di sün­niaas­ta­päev. Ta oli vä­ga hu­vi­tav laul­ja, kuid noo­re­mad õpi­la­sed ei pruu­gi te­da tea­da ega seos­ta oma koo­li­ga. Püüd­si­me ju­ba eel­mi­sel aas­tal ha­ka­ta te­da koo­lis vei­di tut­vus­ta­ma,“ rää­kis õp­pea­la­ju­ha­ta­ja Ka­ja Sa­ra­puu. Sil­vi Vrai­di nä­da­la raa­mes näi­da­ti koo­lis te­ma­ga seo­tud slai­de ja tut­vus­ta­ti lau­le, oli kont­sert „Tant­sib kla­ve­ril“, kus esi­nes kla­ve­ri­dou Fa­riš­ta­mo El­ler ja Me­ri­ke Poom. Ree­del, 27. ap­ril­lil oli koo­li au­las G.Ot­sa ni­me­li­se Tal­lin­na muu­si­ka­koo­li õpi­las­te kont­sert Sil­vi Vrai­di lau­lu­dest. Kont­ser­ti käis kuu­la­mas ka laul­ja õde. „Mi­nu soov on, et Sil­vi Vrai­di sün­niaas­ta­päe­va tä­his­ta­mi­sest saaks Keh­ra koo­lis tra­dit­sioon,“ sõ­nas Ka­ja Sa­ra­puu.

    0

    Aru­kü­la OTT turg on 10. mail esi­mest kor­da Aru­kü­la ter­vi­se­kes­ku­se park­las. Kord nä­da­las nel­ja­päe­vi­ti toi­mu­va tu­ru kor­ral­da­ja Mee­li Te­der üt­les, et asu­ko­ha muu­tus on plaa­nis, ku­na prae­gu­selt tu­rup­lat­silt Tal­lin­na maan­tee ää­res pea­vad hak­ka­ma lä­bi sõit­ma mars­ruut­tak­sod: „Maan­teea­met on and­nud kor­ral­du­se, et kõigil bus­sidel tuleb plat­silt lä­bi sõita, seal on amet­lik bus­si­pea­tus. Sai­me eel­mi­sel nä­da­lal veel hak­ka­ma, tea­vi­ta­sin müü­jaid ning pla­nee­ri­si­me bus­si lä­bi­sõi­dukoha. 10. mai turg on kavas en­ne ema­de­päe­va te­ha suu­re­malt, et tut­vus­ta­da uut asu­koh­ta.” Ter­vi­se­kes­ku­se park­la maa kuu­lub val­la­le, val­la­va­lit­sus kii­tis tu­ru uue asu­ko­ha heaks.

     0

     Aeg­vii­du pääs­te­rin­gi noo­red saa­vu­ta­sid 4. mail Rõn­gus va­ba­riik­li­kul võist­lu­sel noo­re­mas va­nu­sek­las­sis 8-13aas­tas­te seas esi­ko­ha ja va­ne­mas va­nu­sek­las­sis 14-16aas­tas­te hul­gas 3. ja 4. ko­ha. Aeg­vii­du või­du­kas noo­re­mas võist­kon­nas olid Ind­rek Noor, Ras­mus Ta­ras­sov, Uku Kre­vald ja Lau­rits Rüt­man. Va­ne­ma­te 3. ko­ha võist­kon­da kuu­lu­sid Mark Ee­mil Mus­to­nen, Ja­na Meid, Ker­tu Noor, Ru­dolf Ab­dul­laev. Noo­ri ju­hen­da­sid Ree Kan­ger, Kai­do Bam­mer ja Rei­mo Noor.

      0

      Raa­si­ku ale­vi­ku kerg­liik­lus­tee ehi­ta­mi­seks sõl­mis val­la­va­lit­sus le­pin­gu han­kes sood­sai­ma pak­ku­mi­se tei­nud OÜ­ga KV Inf­ra, kes kü­sib töö­de eest 513 604,71 eu­rot. 3,52 ki­lo­meet­ri pik­ku­se kerg­liik­lus­tee ehi­ta­mi­ne ning sel­le äär­de val­gus­tu­se ra­ja­mi­ne peaks plaa­ni jär­gi al­ga­ma mai­kuus.

       0
       • Kuusalu vallateede arengukavasse esitati 103 ettepanekut;
       • Riik ostab Soodla harjutusväljaku kinnistuid;
       • KRISTO PALU: “Poliitiline olukord Kuusalu vallas on läinud veel keerulisemaks.”;
       • ANU KIRSMAN ja TÕNU AMMUSSAAR said Kuusalu abivallavanemateks;
       • Kalasadamate päeval oli tuhat külastajat;
       • TAAVI TŠERNJAVSKI täitis EMi normi;
       • Raasiku vallas on loomisel kümmekond uut kinnisvaraarendust;
       • Koduloolane VAINO NAPP avaldas uue raamatu – mis ühendab Pikaveret Krimmi ja Peterburiga;
       • Aruküla SK on Eesti meister noormeeste B-klassi käsipallis;
       • Raasiku vallas on registreeritud 13 Teeme Ära talgupaika;
       • Perearstid on remondi ajal Kehra sotsiaalmajas;
       • Aegviidu elanikud soovivad Velko AV-lt purgimisteenust;
       • ILME HAAVALO Anija vallast käis esimese setuna ÜRO peamajas;
       • Anija valla noortele tuleb nutiprojekt;
       • Anija valla siseliinid Põhja-Eesti Ühistranspordikeskusele;
       • Selle nädala leht Kuusalu valla kõikides postkastides.
       Ostke värske ajaleht!
       Selle lehe artiklid meie kodulehel saadaval 9. mail.

        0

        Kuu­sa­lu vald toe­tab ko­ha­lik­ke an­de­kaid noo­ri sport­la­si kok­ku 5000 eu­ro­ga. Val­la­va­lit­sus kin­ni­tas toe­tus­sum­mad ühis­te­ge­vu­se ko­mis­jo­ni et­te­pa­ne­kul. Suu­ri­ma toe­tu­se, 800 eu­rot, saab ka­ra­te­ka Ta­nel Paa­bo. Tub­li­dest ka­ra­te­ka­dest saa­vad toe­tust veel Ka­rel Taal 425 eu­rot, Kaur Taal 425 eu­rot, Ka­rin Mas­te­rov 300 eu­rot, Bo­ris Mas­te­rov 300 eu­rot, Joo­sep Pal­gi 300 eu­rot. Rat­tas­port­la­sed Ai­di Ger­de Tuisk ja Ar­tur Kupp saa­vad mõ­le­mad 500 eu­rot. Ker­ge­jõus­tik­las­test an­tak­se Mat­tias Ida­vai­nu­le ja Ma­ri­te En­nus­te­le mõ­le­ma­le 250 eu­rot, Se­ve­ri Jõõ­ra­se­le ja Sö­ren Jõõ­ra­se­le mõ­le­ma­le 200 eu­rot, Ar­go Sel­jan­di­le ja Si­mon Sa­ra­pi­le 150 eu­rot. Uju­ja Jo­han­na Sü­da saab 250 eu­rot. Kuusalu vallavanem Urmas Kirtsi ütles, et noorsportlastele määrati toetused nende avalduste alusel ja sportlike saavutuste põhjal.

         0

         Ani­ja val­la­va­lit­su­se kor­ral­da­tud rii­gi­han­ke­le Aeg­vii­du ter­vi­ses­por­di­kes­ku­se pro­jek­ti kaa­sa­jas­ta­mi­seks ei lae­ku­nud üh­te­gi pak­ku­mist. Han­ke­me­net­lu­se tun­nis­ta­ti keh­te­tuks ning val­la­va­lit­sus ot­sus­tas kor­ral­da­da väl­ja­kuu­lu­ta­mi­se­ta lä­bi­rää­ki­mis­te­ga han­ke­ment­lu­se. EAS eral­das Aeg­vii­du val­la­le piir­kon­da­de kon­ku­rent­si­või­me tu­gev­da­mi­se prog­ram­mist eel­mi­sel aas­tal 747 771 eu­rot en­di­se ve­du­ri­de­poo­hoo­ne re­no­vee­ri­mi­seks, et võt­ta hoo­ne ka­su­tu­se­le ter­vi­ses­por­di­kes­ku­se­na. Sel­le esi­me­se­le kor­ru­se­le on plaa­ni­tud spor­di­va­rus­tu­se lae­nu­tus- ja hool­dus­ruum, pa­ki­hoiu­ka­pid ja tua­le­tid, tei­se­le riie­tus- ja pe­su­ruu­mid ning kol­man­da­le kor­ru­se­le nõu­pi­da­mis­te- ning abi­ruu­mid. Ku­na hoo­ne pro­jekt on 10 aas­tat va­na, tu­li sel­le­le EA­Si nõu­del tel­li­da eks­per­tiis. „Eks­per­tii­sist tu­le­ne­valt on va­ja pro­jekt kaa­sa­jas­ta­da, en­ne ehi­tus­han­get te­ha ei saa,“ lau­sus abi­val­la­va­nem Rii­vo Noor. De­poo­hoo­ne oma­nik on Ees­ti Raud­tee, kes on sel­le and­nud 50 aas­taks val­la­le ka­su­ta­da koos hoo­nes­tu­sõi­gu­se­ga. Ter­vi­seks­por­di­kes­ku­se ko­gu­mak­su­mu­seks on ka­van­da­tud 879 731 eu­rot, val­la omao­sa­lu­seks 131 959 eu­rot. Ku­na sel aas­tal ter­vi­se­kes­kust ehi­ta­da ei jõu­ta või jõu­tak­se re­no­vee­ri­mist vaid alus­ta­da, vä­hen­das Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu eel­mi­sel is­tun­gil ter­vi­ses­por­di­kes­ku­se ee­lar­vet 774 407 eu­ro võr­ra – ee­lar­ves­se jäe­ti 106 200 eu­rot kes­ku­se pro­jek­tee­ri­mi­seks.