Kolmapäev, 20. veebruar 2019
Autorid Posts by Sõnumitooja

Sõnumitooja

11568 POSTS 0 ARVAMUSED

  0

  31. jaanuaril kell 19.31 said päästjad väljakutse Suurpea külla Lahe tänavale, kus kortermaja korteris töötas suitsuandur. Sündmuskohale saabudes selgus, et bursuika moodi ahi ajas suitsu sisse. Päästjad kustutasid põlengu kell 20.15. Keegi kannatada ei saanud.
  PÄÄSTEAMET

   0

   Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu 30. jaa­nua­ri is­tun­gi päe­va­kor­ras olid teist­kord­selt eel­nõud val­la­va­ne­ma töö­ta­su mää­ra­mi­se ning val­la­va­lit­su­se liik­me­te ar­vu ja koos­sei­su kin­ni­ta­mi­se koh­ta. Mõ­le­mad ot­su­sed võe­ti uues­ti vas­tu, poolt hää­le­ta­sid 9 vo­li­nik­ku, opo­sit­sioon hää­le­ta­mi­ses ei osa­le­nud. Sa­ma si­su­ga ot­su­sed võe­ti eel­mi­sel is­tun­gil vas­tu 10 poolt­hää­le­ga, ka siis opo­sit­sioon ei hää­le­ta­nud. Vo­li­ko­gu asee­si­mees Vär­ner Loots­mann sel­gi­tas nüüd, et nen­de ot­sus­te vas­tu­võt­mi­ne oli 30. det­semb­ri is­tun­gil teh­ni­li­ne praak, val­la­va­nem osa­les en­da töö­ta­su hää­le­ta­mi­sel. Val­la­va­lit­su­se liik­me hü­vi­ti­se mää­ra­mi­sel osa­les hää­le­ta­mi­ses Kau­po Par­ve, kes kin­ni­ta­ti sa­ma ot­su­se­ga val­la­va­lit­su­se liik­meks. Opo­sit­sioon on pöör­du­nud toi­mu­nu as­jus jus­tiit­mi­nis­tee­riu­mi poo­le, et teos­ta­taks jä­re­le­val­vet. Val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si pa­lus möö­du­nud nä­da­la vo­li­ko­guis­tun­gil val­lan­du­nud dis­kus­sioo­ni käi­gus va­ban­dust, et tõs­tis eel­mi­sel is­tun­gil käe en­da töö­ta­su mää­ra­mi­se poolt. Ta sel­gi­tas, et ehk­ki oli 18. det­semb­ril va­li­tud val­la­va­ne­maks, osa­les 30. det­semb­ri is­tun­gil vas­ta­valt sea­du­se­le, te­ma vo­li­ko­gu­liik­me vo­li­tu­sed pea­tu­sid al­les siis, kui vo­li­ko­gu oli kin­ni­ta­nud val­la­va­lit­su­se.

   0

   AI­VAR KA­RI, Keh­ra ko­man­do pea­lik

   Al­gus eel­mi­ses le­hes.

   1996. aas­ta lõ­pus mää­ras maa­va­nem Har­ju­maa pääs­te­tee­nis­tu­se ju­hiks Georg Am­bac­hi, kes pea­gi va­he­tas väl­ja ko­gu juht­kon­na ning moo­dus­tas uue mees­kon­na. Pääs­te­tee­nis­tu­se pal­jud töö­ta­jad pol­nud nõus au­to­ri­taar­se ju­hi­ga töö­ta­ma, 31. jaa­nua­ril 1997 saa­de­ti maa­va­ne­ma­le 70 all­kir­ja­ga ki­ri. Nõu­ti, et di­rek­tor va­bas­ta­taks, mui­du lah­ku­tak­se töölt. Keh­ra ko­man­do pea­li­ku suh­tes al­ga­ta­ti tee­nis­tus­lik juurd­lus, süü­dis­ta­ti ki­hu­tus­töös di­rek­to­ri vas­tu. Järg­ne­sid juurd­lu­sed, uu­ri­mi­sed ko­man­dos ja pro­tes­tid pääs­te­tee­nis­tu­se juht­kon­na vas­tu. 

   Veeb­rua­ri al­gu­ses võe­ti ära mu ame­tiau­to – oma ko­man­dos re­mon­di­tud-vär­vi­tud džiip, vas­tu an­ti päe­vi­näi­nud Mosk­vitš. Kui 3. märt­sil toi­mu­nud maa­va­ne­ma, pääs­te­tee­nis­tu­se juht­kon­na ja Har­ju­maa ko­man­do­pea­li­ke koh­tu­mi­sel komp­ro­mis­si­ni ei jõu­tud, esi­ta­sid roh­kem kui 80 pääs­te­töö­ta­jat lah­ku­mi­sa­val­du­se.

   7. märt­sil val­lan­da­ti Keh­ra ko­man­do­pea­lik usal­du­se kao­ta­mi­se tõt­tu. 19. märt­sil kor­ral­da­sid Keh­ra ko­man­do töö­ta­jad ja ko­ha­li­kud ini­me­sed pi­ke­ti Ala­ve­re koo­li­ma­ja ees, ku­hu oo­da­ti Har­ju­maa Oma­va­lit­sus­te Lii­du koo­so­le­ku­le ka maa­va­ne­mat. 24. märt­sil kut­sus rii­gi­ko­gu rii­gi­kait­se­ko­mis­jo­ni esi­mees Har­ju pääs­te­tee­nis­tu­ja­te esin­du­se Toom­pea­le, 27. märt­sil te­gi rii­gi­sek­re­tä­ri juu­res koos ol­nud krii­si­ko­mis­jon maa­va­ne­ma­le et­te­pa­ne­ku pea­ta­da Har­ju­maa pääs­te­tee­nis­tu­se ju­hi ame­ti­s­olek ku­ni maa­va­lit­su­se re­vis­jo­ni tu­le­mus­te sel­gu­mi­se­ni. 2. ap­ril­lil lah­ku­sid Keh­ra ko­man­dost 14 ja ko­gu Har­ju­maa pääs­te­tee­nis­tu­sest üle 30 töö­ta­ja.

   Sel­lal, kui käis võit­lus pääs­te­tee­nis­tu­se di­rek­to­ri ma­ha­võt­mi­seks ja en­di­ne ko­man­do­pea­lik ku­lu­tas koh­tu­ma­ja­de uk­si, alus­ta­ti 1997. aas­ta ap­ril­lis Keh­ras Koo­li tä­na­val ga­raaži ehi­tust. Sa­mal ajal toi­mu­sid hoo­nes ka re­mon­di- ja lam­mu­tus­tööd. Tu­le­tõr­ju­jad ehi­ta­sid kolm ruu­mi üm­ber val­ve­va­he­tu­se ol­me­tu­ba­deks. Lõh­ki kül­mu­nud kesk­küt­te­ra­diaa­to­rid asen­da­ti elekt­ri­ra­diaa­to­ri­te­ga. Jõu­saa­li ning köö­gi ehi­tas tel­li­tud fir­ma. Re­mont ol­me­ruu­mi­des lõp­pes juu­nis.

   Ga­raaži al­gu­saas­ta­tel ei ol­nud. 1996. aas­ta lõ­pus kor­ral­da­tud vä­hem­pak­ku­mi­se või­tis AS Re­met, ehi­tus mak­sis 3 097 967 kroo­ni. Pääs­te­tee­nis­tu­sel nii pal­ju ra­ha pol­nud, juur­de kü­si­ti oma­va­lit­sus­telt. Kui­gi 14. ap­ril­lil 1997 tä­his­ta­ti pi­du­li­kult ga­raaži ehi­tu­se al­gust, pol­nud ehi­tu­se jaoks veel ra­ha ning reaal­selt alus­ta­ti ehi­ta­mist al­les sü­gi­sel. Tal­vel lü­ka­ti la­ge­da tae­va all seis­nud au­to­de pealt luua­ga lund. Et kus­tu­tus­ve­si kül­ma­ga ei jää­tuks, pan­di au­to­paa­ki­des­se vett soo­jen­da­ma elekt­ri­ten­nid. Ko­ha­ti ula­tus vee­tem­pe­ra­tuur paa­gis 60 kraa­di­ni, pak­su lu­me­vai­ba al­la mat­tu­nud tu­le­tõr­jeau­to sõi­tis väl­ja­kut­se­le au­ru­pilv jä­rel. Ga­raažikarp sai val­mis 1998. aas­ta veeb­rua­ri lõ­puks. Us­te jaoks ra­ha ei jät­ku­nud, nen­de ase­mel ka­su­ta­ti pre­sent­riiet.

   Kui ku­lu­põ­le­ta­mi­ne pol­nud veel kee­la­tud, olid ke­vad­kuud tu­le­tõr­ju­ja­te jaoks tõe­li­ne pea­va­lu. Mõ­ned va­he­tu­sed ve­ni­sid se­da­võrd pi­kaks, et tu­le­ga võit­le­mi­se va­he­peal söö­mi­seks ae­ga ei jää­nud. Juh­tus se­da­gi, et häi­re­kel­la­de kõ­la­des haa­ra­ti väl­ja­kut­se­le toit kau­si­ga kaa­sa. St­rei­gi­ga kaas­ne­nud mees­te vä­he­su­se tõt­tu käi­di tih­ti tööl üle­päe­va. Ala­ti jäi ko­man­dos­se ka hom­mi­kul päev­ni­kuks mää­ra­tud mees, kel­le tööü­le­san­ne­te hul­ka kuu­lus muu­hul­gas te­le­fo­ni­val­ves ole­mi­ne – hä­daa­bi­kõ­ned tu­lid ko­man­dos­se te­le­fo­ni teel.

   Sel­lel ajal, kui ko­man­do ga­raaži sei­nad tõu­sid vae­va­li­selt kõr­gus­tes­se, jät­kus võit­lus tei­sel rin­del. Sel­lest oli ka­su – Har­ju­maa pääs­te­tee­nis­tu­se di­rek­tor va­bas­ta­ti ame­tist, uueks di­rek­to­riks mää­ra­ti Tar­vi Oja­la. Ka val­lan­da­tud ko­man­do­pea­lik sai pä­rast mit­me­te koh­tuins­tant­si­de lä­bi­mist või­du ning en­nis­ta­ti töö­le 13. märt­sil 1998. Ku­na aas­ta ta­ga­si Keh­ra ko­man­dos­se töö­le võe­tud 21 pääst­jat kart­sid töö­ko­ha kao­ta­mist, saat­sid nad pääs­te­tee­nis­tu­se di­rek­to­ri­le, si­se­mi­nist­ri­le, pääs­tea­me­ti pea­di­rek­to­ri­le, maa­va­ne­ma­le ja aja­leh­te­de­le ava­li­ku kir­ja, mil­les pro­tes­ti­sid töö­vaid­lus­ko­mis­jo­ni ot­su­se vas­tu en­di­ne ko­man­do­pea­lik töö­le en­nis­ta­da. Pe­riood, kus pol­nud sel­ge, kes lah­kub, kes jääb ja kes tu­leb töö­le, väl­tas üle kuu. Pä­rast ap­ril­lis ko­man­dos toi­mu­nud koo­so­le­kut ot­sus­tas pääs­te­tee­nis­tu­se di­rek­tor, et ko­man­do pea­li­kuks jääb Ai­var Ka­ri. 

   Su­ve jook­sul osa me­hi lah­kus, nen­de ase­me­le tu­lid töö­le aas­ta eest lah­ku­nud pääst­jad. Elu hak­kas nor­ma­li­see­ru­ma. 1998. aas­tal ava­ti Väi­ke-Maar­jas esi­me­ne mees­kon­na­va­ne­ma kur­sus. Keh­rast läks sin­na õp­pi­ma kaks meest, kes olid eel­ne­valt lä­bi­nud pääst­ja kur­su­se.

   Järgneb järgmises lehes.

    0

    Vo­li­ko­gu pi­ken­das Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se ja MTÜ Kol­ga­kü­la Selts sõl­mi­tud le­pin­gut va­ra ta­su­ta ka­su­ta­mi­se koh­ta 2030. aas­ta­ni – vald on and­nud Kol­ga­kü­la rah­va­ma­ja selt­si­le hal­la­ta. Va­ba­te­ge­vu­se koor­di­naa­tor He­li Gesc­hei­mer põh­jen­das, et se­ni­ne le­ping on sõl­mi­tud aas­ta­ni 2023. MTÜ soo­vib taot­le­da toe­tust Lea­der-prog­ram­mist, kus on nõue, et in­ves­tee­rin­gu­toe­tus­te pu­hul peab pä­rast pro­jek­ti el­lu­vii­mist keh­ti­ma va­ra ka­su­ta­mi­se le­ping veel viis aas­tat.

    0

    Möö­du­nud nä­da­la­va­he­tu­se su­la­ga teh­ti pal­ju­des ae­da­des ja kor­ter­ma­ja­de plat­si­del lu­me­mem­me­sid. Lu­me­roh­ke talv on and­nud või­ma­lu­se ehi­ta­da koos las­te­ga ning las­te­le õue män­gi­mi­seks ro­ni­mis- ja liu­koh­ti nii ko­du­de kui ka las­tea­su­tus­te juur­de. Eel­mi­sest lau­päe­vast on vah­va män­gu­paik Kuu­sa­lus Ri­hu­mäel, koo­li kõr­val asu­va spor­di­kes­ku­se üm­ber. Koos ema­de-isa­de­ga ra­ja­tud lu­me­linn rõõ­mus­tab väik­se­maid ja suu­re­maid lap­si 20 lu­mes­kulp­tuu­ri­ga. Ehi­ta­jad jäid päe­va­ga ra­hu­le ja üt­le­sid, et ühes­koos oli to­re meis­ter­da­da. Nen­de kä­te­töö kiit­jaid oli ko­he lau­päe­val ning veel enam pü­ha­päe­val, kui pe­red käi­sid las­te­ga ja­lu­ta­mas ja kü­las­ta­sid ka lu­me­lin­na. Es­mas­päe­val ku­ju­nes lu­me­linn koo­liõ­pi­las­te tõm­be­ko­haks, ki­pu­ti va­he­tun­di­de ajal vaa­ta­ma mi­ne­ma ja pä­rast tun­de joos­ti sin­na män­gi­ma. Kül­lap lä­hia­jal ker­kib lu­me­lin­na­sid veel mit­me­le poo­le. Jõu­du ja hu­vi­ta­vaid ideid ehi­ta­ja­te­le! 

     0

     Ees­ti Kul­tuur­ka­pi­tal ja­gas möö­du­nud ree­del, 1. veeb­rua­ril aas­tap­ree­miaid sil­ma­paist­va­ma­te­le kul­tuu­ri- ja spor­di­te­ge­las­te­le. Rah­va­kul­tuu­ri vald­kon­nas sai elu­tööp­ree­mia Kuu­sa­lu Kuns­ti­de Koo­li muu­si­ka­loo õpe­ta­ja Olev Oja tä­nuks sel­le eest, et on kas­va­ta­nud põlv­kon­di di­ri­gen­te, muu­si­kaõ­pe­ta­jaid, koo­ri­laul­jaid. Olev Oja elab Kuu­sa­lu val­las Pe­das­peal. Ta on ol­nud Ees­ti üld­lau­lu­pi­du­de juht ja Riik­li­ku Aka­dee­mi­li­se Mees­koo­ri ehk RA­Mi di­ri­gent, aas­ta­küm­neid töö­ta­nud Ees­ti Muu­si­ka- ja Teat­ria­ka­dee­mias koo­ri­juh­ti­mi­se eria­la õp­pe­jõu­na.

      0

      MTÜ Aren­dus­ko­da Lea­der-te­ge­vusg­ru­pi üld­koo­s­olek va­lis 30. jaa­nua­ril uue ju­ha­tu­se, kes va­lis ju­ha­tu­se esi­me­heks Kuu­sa­lu val­la­va­ne­ma Ur­mas Kirt­si. Kuue­liik­me­li­ses ju­ha­tu­ses on oma­va­lit­sus­test, MTÜ­dest ja et­te­võ­te­test kaks esin­da­jat. Oma­va­lit­sus­te esin­da­ja­na on ju­ha­tu­ses pea­le Kuu­sa­lu val­la­va­ne­ma ka Ta­pa uus val­la­va­nem Ri­ho Tell, MTÜ­dest on Lok­sa vo­li­ko­gu ase­esi­mees Hel­le Loots­mann Lok­sa Pen­sio­nä­ri­de Ühen­du­se Lok­sa Kom­pass esin­da­ja­na ja Kad­ri­na val­la MTÜst Hu­vik­lu­bi Nel­son Va­hur Lee­mets, kel­le ju­ha­tus va­lis ase­esi­me­heks. Et­te­võt­ja­test kuu­lu­vad ju­ha­tus­se Kad­ri­na fir­ma AS Nu­ka Kau­bad juht And­res Nukk ja Hal­ja­la val­las te­gut­se­va Tek­tol Tee­nu­sed OÜst He­len Ka­rus. Ur­mas Kirt­si on kuu­lu­nud üle 8 aas­ta Kuu­sa­lu val­la esin­da­ja­na Aren­dus­ko­ja ju­ha­tus­se. Se­ni­ne ju­ha­tu­se esi­mees, en­di­ne Ta­pa val­la­va­nem Ala­ri Kirt töö­tab nüüd Vi­ru-Ni­gu­la val­las. Aren­dus­ko­ja Lea­der-piir­kon­da kuu­lu­vad Kuu­sa­lu, Ta­pa, Kad­ri­na ja Hal­ja­la vald ja Lok­sa linn.

      0

      KAI­DO LAAS

      26. jaa­nua­ril toi­mus 46. El­va jalg­rat­tu­ri­te ta­lik­ros­si ava­etapp. Esi­me­ses star­dis oli 22 M/N 12 klas­si võist­le­jat, kes sün­di­nud 2007 ja hil­jem. Neil tu­li joos­ta El­va lau­lu­la­va ümb­ru­ses Ar­bi jär­ve kal­dal 800 meet­rit. Jook­su või­tis Mar­kus Alek­san­der Saar Kuu­sa­lu Rat­tak­lu­bist, klu­bi­kaas­la­sed Her­len Ka­jo, Georg Sa­lu­puu, Sten Erik Soi­ver ja Ru­ben Käärst lõ­pe­ta­sid 5.-8. ko­ha­ga. M14-klas­si pois­tel tu­li joos­ta 1,5 km üm­ber Ar­bi jär­ve. Evar Saul sai 13. ja Mau­ro Erik Saar 14. ko­ha.

      Tei­ne etapp toi­mub 9. veeb­rua­ril, siis ja­ga­tak­se väl­ja ka Tar­tu­maa lah­tis­te meist­ri­võist­lus­te au­hin­nad ka­he eta­pi kok­ku­võt­tes ning Ees­ti meist­ri­võist­lus­te me­da­lid ta­lik­ros­si rat­ta­sõi­dus, kus esi­me­se eta­pi jook­su­ga lu­nas­ta­ti star­di­koht rat­ta­sõi­du­le.

       0
       • VILANDERT vähendab väljumisi Aruküla-Tallinn bussiliinil;
       • Prügiveost Raasiku vallas;
       • Raveni kinnistule Arukülla kortermaja ja kontor-depoohoone;
       • Anija vallavanem teatas ametist lahkumisest;
       • TIIU TRISBERG on Anija valla aukodanik;
       • Anija valla aasta tegijateks 42 kandidaati;
       • Anija valla 2019. aasta eelarve;
       • 25 aastat Kehra komandot;
       • Kuusalu vallas on valimisjaoskonnad muudetud;
       • Soome pärimusühingu ratsanikud osalesid Ekströmi marsil;
       • Kuusalu Soojuse juhtimisest;
       • Näitus ja ajalooseminar „Kuusalu 80”;
       • Kuusalu vallas hakkab sotsiaaltranspordi teenust osutama vaid KOPLIMETSA OÜ;
       • Kuusalu vald taasavab Loksa teeninduspunkti;
       • Selle nädala leht Raasiku, Anija ja Kuusalu valla kõikides postkastides.
       Ostke värske ajaleht!
       Selle lehe artiklid meie kodulehel saadaval 6. veebruaril.

       0

       Kehra päästekomando tähistab reedel, 1. veebruaril 25. sünnipäeva. Kutselised päästjad hakkasid Kehras tööle 1994. aastal. Esialgu asusid päästjad Kehra külas ASi Propaan gaasikontori majas. Esimestest päevadest peale on komandot juhtinud pealik Aivar Kari.

       Seoses juubeliga kogusid Kehra päästjad fotosid 25aastase tegevuse kohta ning detsembri algusest on komando Facebooki-lehel avaldatud pealiku kirjutatud mälestusi koos fotodega. Postitused on populaarsed, saanud arvukalt jälgijaid ja ka jagajaid. Avaldame Sõnumitoojas Aivar Kari koostatud ülevaate Kehra komando tööst ja elust-olust lühendatud järjeloona, seekord on lehes esimene osa.