Esmaspäev, 11. detsember 2017
Autorid Posts by Sõnumitooja

Sõnumitooja

10780 POSTS 0 ARVAMUSED

  0

  Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kor­ral­das Kot­ka kü­las­se ka­van­da­tud „par­gi-rei­si“ park­la ehi­ta­ja leid­mi­seks rii­gi­han­ke, pak­ku­mus­te esi­ta­mi­se täh­taeg oli 17. no­vem­ber. Täh­ta­jaks esi­ta­ti kolm pak­ku­must, hin­nad olid va­he­mi­kus 139 126 eu­rot ku­ni 179 995 eu­rot koos käi­be­mak­su­ga. Sood­sa­ma pak­ku­mu­se esi­tas Vers­ton Ehi­tus OÜ. Val­la aren­duss­pet­sia­list Tõ­nu Am­mus­saar üt­les, kui val­la­va­lit­sus kin­ni­tab han­ke võit­ja, ha­ka­tak­se fir­ma­ga lä­bi rää­ki­ma. Kot­ka park­la tu­leb 25ko­ha­li­ne, tee­ris­tist vei­di Lok­sa poo­le. Muu­de­tak­se bus­si­pea­tu­se asu­koh­ta, ehi­ta­tak­se uus bus­sioo­te­pa­vil­jon ja jalg­teed bus­si­pea­tus­te­ni ning ra­ja­tak­se maan­tee­le üle­käi­gu­koht. Kuu­sa­lu vald sai Kot­ka park­la ra­ja­mi­seks EA­Si re­gio­naal­se­te in­ves­tee­rin­gu­te prog­ram­mist 111 000 eu­rot, val­la omao­sa­lus on 15 prot­sen­ti.

   0

   Ees­ti Rah­va Muu­seu­mi di­rek­tor Tõ­nis Luu­kas pöör­dus oma­va­lit­sus­te­le poo­le kir­ja­ga, mil­les tea­tab, et ERM võ­taks mee­lel­di oma muu­seu­mi ko­gus­se hal­dus­re­for­mi käi­gus ak­tiiv­sest ka­su­tu­sest väl­ja mi­ne­vad oma­va­lit­sus­te li­pud, va­pid ja muu süm­boo­li­ka, et moo­dus­ta­da neist aja­loo­le tal­le­ta­tud ter­vik­lik ko­gu. Aeg­vii­du en­di­ne val­la­va­nem Rii­vo Noor vas­tas, et hin­dab muu­seu­mi init­sia­tii­vi ning sel­gi­tas oma vas­tu­ses ER­Mi ju­hi­le Ani­ja val­la­ga ühi­ne­nud Aeg­vii­du val­la süm­boo­li­ka tä­hen­dust. Aeg­vii­du lipp val­mis­ta­ti 1991. aas­tal, sel­le­le tik­kis va­pi ko­ha­lik kä­si­töö­meis­ter Ann Rand­maa. Va­pil on Aeg­vii­du piir­kon­na ne­li jär­ve, need on pähk­li­ku­ju­li­sed, igal jär­vel ve­si­roo­si ku­ju­tis.

    0

    Aruküla põhikooli robootikaringi kaks võistkonda osalesid 24. novembril Euroopa suurimal robootikavõistlusel Robotex. Nad võistlesid kategoorias VEX IQ Challenge Ringmaster 5.-8. klassi õpilaste seas. Selle jaoks tuli eelnevalt ehitada robotid, need programmeerida ning harjutada robotitega liikumist. Aruküla põhikooli võistkond RoobX koosseisus Mairo Trump, Marko Pohlak, Illar Jalundi ja Uku Andreas Siemer võitis 12 koolivõistkonna seas esikoha ning võistkond Robik, kuhu kuulusid Marten Leok, Oliver-Andre Puieräst, Matten Karma ja Ranno Raud, sai 5. koha. Võistluse esimeses ülesandes liikus programmeeritud robot iseseisvalt ja täitis etteantud ülesannet, teises osas juhiti robotit puldiga ja kolmandas tuli teha koostööd vastasvõistkonnaga. Robootikaring alustas Aruküla koolis tegevust tänavu septembris. Kooli õpetaja ja robootikaringi juhendaja Aron Lips kiitis, et poisid on väga nutikad, õpivad kiiresti. „Süstisin neisse, et läheme võitma,“ sõnas ta. Robotexil esikoha võitnud noormehed said kingiks robootikakomplekti ning õiguse esindada Eestit finaalvõistlusel Ameerika Ühendriikides Kentuckys. USAsse sõiduks on vaja leida sponsoreid, ütles õpetaja.

     0
     • Anija vallavalitsus kinnitati ametisse;
     • Aasta lõpuni jätkavad Aegviidu vallamajas kõik ametnikud;
     • Aegviidu perearst paneb ameti maha;
     • Jäneda-Aegviidu näitering mängib ajaloolis-ulmelist tõsielulugu;
     • Kuusalu Keskväljak 2 läheb siiski lammutamisele;
     • Kuusalu perearst SUSANNA KARI jääb ka Loksa perearstiks;
     • Kuusalus on kopsupõletiku nakkuspuhang;
     • Üldplaneeringuga seotud aruteludest Kuusalus ja Kolgas;
     • Kolga muuseum avab näituse fondihoidja GITTA TRUUSI koolitööst – rahvuslikest käsitöödest;
     • Ekströmi marsil tuleb vanavaralaat;
     • Loksa volikogu majandus- ja eelarve komisjoni esimeheks valiti REIN HEINA;
     • Koolifilmi konkursilt kaks esikohta Arukülla;
     • Raasiku matkamees LEMBIT KARIND avas fotonäituse “Põhjamaad”;
     • Raasiku kergliiklustee projekt on valmis;
     • Harju maavalitsuses lõpetatakse kuu enne sulgemist pooleliolevaid toiminguid;
     • EIK ERIK SIKK Arukülast on Eesti mõjukate noorte edetabelis;
     • Selle nädala leht Anija valla kõikides postkastides.
     Ostke värske ajaleht!
     Selle lehe artiklid meie kodulehel saadaval 29. novembril.

      0

      Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu ni­me­tas vo­li­ko­gu esin­da­jaks Har­ju­maa Oma­va­lit­sus­te Lii­du vo­li­ko­gus val­la­vo­li­ko­gu esi­me­he Jaan Oruaa­sa ja te­ma asen­da­jaks asee­si­me­he Peep Ka­se. Val­la­va­lit­su­se esin­da­jaks HO­Lis ni­me­ta­ti val­la­va­nem Ar­vi Ka­ro­tam ning te­ma asen­da­jaks abi­val­la­va­nem Rii­vo Noor.

      0

      GUI­DO TREES

      Möö­du­nud nä­da­la­va­he­tu­sel, 18.-19. no­vemb­ril toi­mu­sid Aru­kü­la põ­hi­koo­li au­las Har­ju meist­ri­võist­lu­sed ko­roo­nas nais-, mees ja se­ga­paa­ri­de­le. Lau­päe­val mõõt­sid või­meid nais- ja mees­paa­rid ning män­gi­ti 6 voo­ru šveit­si süs­tee­mis. Mees­paa­rid olid vä­ga võrd­sed ja ava­voo­ru­dest pea­le oli roh­kes­ti ül­la­tu­si.

      Esi­ko­ha tee­ni­sid vii­ma­se voo­ru ot­sus­ta­va või­du­ga Keh­ra klu­bi män­gi­jad Kau­po Helm-Ro­sin ja Ah­met Kink. Tei­se ko­ha­ga pi­did lep­pi­ma sta­biil­sed me­da­li­võit­jad paa­ris­män­gu­des Tar­mo Laa­ne­la ja Rag­nar Pii­be­mann Pu­rek­ka­ri klu­bist ning 3. ko­ha­ga said Pe­nin­gi klu­bi esi­män­gi­jad Olav Ka­ru ja Gui­do Trees. Vil­jar Me­hik (Pe­nin­gi) ja koos Ur­mas Me­re­ran­na­ga (Tirts) 4. ko­ha, 7. ko­ha­ga lõ­pe­ta­sid häs­ti alus­ta­nud Mar­go Su­si (Pe­nin­gi) ja Ants Verk (Keh­ra) ning 8. ko­ha said Ma­ti To­rop-Priit Pap­pel (Pu­rek­ka­ri).

      Nais­test olid üle­kaa­lu­kad võit­jad Kai Kõm­mus ja And­rea Uus­tulnd (Tirts), Pe­nin­gi klu­bi män­gi­jad Ur­ve Ree­tamm ja Piia-Liis See­der tee­ni­sid hõ­be­me­da­li.

      Se­ga­paa­ri­dest sai Pe­nin­gi klu­bi Piia-Liis See­der ja Jaak Tur­ro pronks­me­da­li. Ur­ve Ree­tamm ja Gui­do Trees said 4. ko­ha.

      0
      LIISA OVIIR, rii­gi­ko­gu lii­ge

      LIISA OVIIR, rii­gi­ko­gu lii­ge

      Va­ne­ma­hü­vi­ti­se mak­seid ha­ka­ti te­ge­ma 2004. aas­ta veeb­rua­ri al­gu­ses, kuu lõ­pus sain oma esi­me­se po­ja. Olin sü­da­mest tä­nu­lik rii­gi­le ja rii­gi­ko­gu­le, et mul oli või­ma­lik täie­li­kult pü­hen­du­da lap­se­le ja te­ma ter­vi­se­le, mu­ret­se­ma­ta, kui­das ma­jan­dus­li­kult hak­ka­ma saa­da. See oli suur asi siis ja on kaht­le­ma­ta ka prae­gu. Usun, et nüüd­sed noo­red va­ne­mad os­ka­vad sa­mu­ti hin­na­ta meie va­ne­ma­hü­vi­tist.

      Jät­ku­valt on va­ne­ma­hü­vi­ti­se maks­mi­se pe­riood 18 kuud, mis tu­leb jär­jest ära ka­su­ta­da. Ent prae­gu on nii töö­ta­ja­te kui tööand­ja­te oo­tu­sed ja va­ja­du­sed teist­su­gu­sed kui eel­mi­sel küm­nen­dil, ka on muu­tu­nud aru­saam ema ja isa rol­list pe­res. Pa­ra­ku keh­tiv süs­teem sel­le­le veel ei vas­ta ega mo­ti­vee­ri pii­sa­valt isa­sid lap­se­ga ko­ju jää­ma.

      Va­ne­ma­hü­vi­ti­se süs­tee­mi paind­li­ku­maks te­ge­mi­sest ning töö- ja pe­ree­lu pa­re­mast ühil­da­mi­sest on aas­ta­te jook­sul pal­ju rää­gi­tud. Suu­re­mad de­ba­tid on ma­ha pee­tud ja sel sü­gi­sel peaks rii­gi­ko­gu sea­dus­ta­ma va­ne­ma­hü­vi­ti­se re­for­mi, mis ra­ken­dub järk-jär­gult lä­hiaas­tail.

      2018. aas­ta 1. märt­sist suu­re­neb mär­ki­mis­väär­selt va­ne­ma­puh­ku­se ajal lu­ba­tud töi­se sis­se­tu­le­ku määr. Hü­vi­ti­se ülem­piir saab hin­nan­gu­li­selt ole­ma1544 eu­rot. See samm ta­gab va­ne­ma­le või­ma­lu­se te­ha väi­ke­lap­se kas­va­ta­mi­se kõr­val so­bi­va koor­mu­se­ga tööd ja säi­li­ta­da oma eria­la­sed os­ku­sed. Prae­gu vä­hen­da­tak­se va­ne­ma­hü­vi­tist saa­va töö­ta­va lap­se­va­ne­ma hü­vi­tist siis, kui töö eest saa­dav tu­lu on suu­rem kui 430 eu­rot.

      Uus kord an­nab ala­tes 2020. aas­ta su­vest va­ne­ma­te­le õi­gu­se pea­ta­da va­ne­ma­hü­vi­ti­se maks­mi­ne ja se­da vas­ta­valt soo­vi­le taa­sa­lus­ta­da ku­ni lap­se 3aas­ta­seks saa­mi­se­ni.  On fakt, et mit­mel pool on kee­ru­li­ne lei­da al­la 3aas­tas­te­le las­te­hoiu­koh­ti. Pal­ju­de eria­la­de pu­hul tä­hen­dab kolm aas­tat jär­jes­tik­ku ko­dus ole­mist ka kva­li­fi­kat­sioo­ni tun­ta­vat vä­he­ne­mist.

      Paind­li­kum süs­teem ar­ves­tab enam iga pe­re va­ja­dus­te­ga. Või­mal­dab töö­ta­da lü­he­maid pe­rioo­de. Edas­pi­di on või­ma­lik lep­pi­da tööand­ja­ga kok­ku töö­kor­ral­du­ses, mis vas­tab lap­se, te­ma va­ne­ma ja tööand­ja va­ja­dus­te­le.

      2020. aas­tal pi­ke­neb ka isa­puh­kus. Isa võib se­ni­se 10 töö­päe­va ase­mel jää­da lap­se­ga 30 päe­vaks  ko­ju, riik mak­sab tal­le sel­le eest täien­da­vat va­ne­ma­hü­vi­tist. Se­da õi­gust saab ka­su­ta­da kas ema­ga ühel ajal või eral­di ja ku­ni laps saab 3aas­ta­seks.

      Olu­kor­ras, kus Ees­tis on iga nel­jas las­te­ga pe­re ük­sik­va­ne­ma­ga, re­gu­laar­ne suht­lus lap­se ja pe­rest eral­di ela­va va­ne­ma, ena­mas­ti isa, va­hel toi­mub küm­nen­di­kul juh­tu­dest, on ää­re­tult olu­li­ne iga samm, mis tu­gev­dab lap­se si­det isa­ga. Kui isa tea­tud aja pü­hen­du­nult väi­ke­lap­se­ga te­ge­leb, tu­gev­dab see kind­las­ti lap­se ja isa su­het, ehk ta­gab ka, et tek­ki­nud hea si­de säi­lib tu­le­vi­kus. Loo­dan, et ühel päe­val ole­me val­mis bro­nee­ri­ma isa­le kol­man­di­ku va­ne­ma­puh­ku­sest.

      Märt­sis peaks as­tu­ma el­lu kol­mi­ku­te ja ena­ma­te mit­mi­ke toe­tus 1000 eu­rot kuus ühe­le va­ne­ma­le ku­ni las­te 18 kuu va­nu­seks saa­mi­se­ni. Usun, et see on mit­mi­ke va­ne­ma­te­le suur tu­gi.

      Pe­reõnn, head pe­re­suh­ted ja koo­se­lu pü­si­mi­ne on suu­res­ti ini­mes­te en­di te­ha. Aga rii­gi käes on  hoo­vad, mil­le­ga pa­ran­da­da pe­re­kon­da­de ja las­te heao­lu ning või­ma­lu­si, ai­da­ta kaa­sa sün­di­mu­se tõu­su­le.

       0

       Aru­kü­la noor­mees, 17aas­ta­ne räp­par Eik Erik Sikk on va­li­tud Ees­ti Päe­va­le­he mõ­ju­ka­te noor­te 2017 ede­ta­be­lis­se, kus ta on 20 noo­re hul­gas 18. ko­hal. Ede­ta­be­li pa­nid kok­ku Ees­ti Päe­va­le­he, Ees­ti Eksp­res­si ja Maa­le­he aja­kir­ja­ni­kud, kes hin­da­sid kan­di­daa­ti­de mõ­ju iga­päe­vae­lu­le käe­so­le­val aas­tal. Ede­ta­be­li koos­ta­ja­te sõ­nul on Eik Erik Sikk, esi­ne­ja­ni­me­ga EiK sil­ma paist­nud sel­le­ga, et aval­das ke­va­del oma tei­se ko­gu­mi­ku „ui­nak” ja jõu­dis 2016. aas­tal EIXD ni­me all noor­te­bän­di kon­kur­si fi­naa­li, kus päl­vis eriau­hin­na. Mõ­ju­ka­te noor­te ede­ta­be­lis on esi­ko­hal frees­ty­le-suu­sa­ta­ja Kel­ly Sil­da­ru.

        0

        Et­te­val­mis­tus­tööd Raa­si­ku põ­hi­koo­li juur­de spor­di­hoo­ne ra­ja­mi­seks on ala­nud, ehi­ta­jaks va­li­ti Nord­lin Ehi­tus. Möö­du­nud nä­da­lal kin­ni­tas val­la­va­lit­sus ka oma­ni­ku­jä­re­le­val­ve tee­nu­se pak­ku­ja. Pä­rin­gu­le vas­ta­sid 3 pak­ku­jat, han­ke­le­ping sõl­mi­tak­se ma­da­lai­ma hin­na­ga pak­ku­mu­se esi­ta­nud P.P. Ehi­tus­järe­le­val­ve OÜga. Tee­nu­se osu­ta­mi­se pe­riood on 9 kuud, val­la­le lä­heb see maks­ma koos käi­be­mak­su­ga 17 064 eu­rot. Spor­di­hoo­ne ehi­tus maksab 2,34 mil­jo­nit eu­rot.

         0

         Raa­si­ku põ­hi­koo­lis käib koo­li­mäng, kus iga kuu pü­hen­da­tud ühe­le tee­ma­le, mil­le va­lib õpi­la­sak­tiiv ehk õpi­la­se­sin­dus. No­vemb­ri tee­ma oli „Mi­na kan­nan hel­ku­rit!”, iga klass sai sel­le­ga seo­ses üle­san­de. Val­mis said hel­ku­ri­puu, joo­nis­tu­sed, kau­nis­tu­sed, vik­to­riin ja fil­mid – õp­pe­vi­deo hel­kur­me­hest, kes käis möö­da Raa­si­kut ning ja­gas hel­ku­reid nei­le, kel se­da pol­nud.