Kolmapäev, 14. november 2018
Autorid Posts by Sõnumitooja

Sõnumitooja

11386 POSTS 0 ARVAMUSED

  0
  • Lapsed saavad Raasiku spordihoones treenida tasuta;
  • Raasiku vallast esitati Harju aasta tegijateks 7 kandidaati;
  • Raasiku rahvamaja kangaring on tegutsenud 50 aastat;
  • Aruküla Pääsulinnu õpilane HELMI-MARIE VAIK väikekannelde võistumängimisel;
  • Raasiku FC Joker lõpetas hooaja 5. kohaga;
  • Aegviidu-Kõrvemaa kergliiklustee on valmis;
  • Anija vallavanem ja Kehra kooli direktor käisid Salos;
  • Alaveres pole enam kaugküttepiirkonda;
  • Anija vallast esitati Harju aasta tegijateks 14 kandidaati;
  • Kaitseväe keskpolügooni laiendatakse ohualaga;
  • Kuusalu vallamajas muutusid ametnike tööruumid;
  • Kruusateede hööveldamisest Kuusalu vallas;
  • Eesti Metsa Abiks teeb ettepaneku piirata lageraieid Lahemaal;
  • Kuusalu noortebänd PÕHJAVALGE on avaldanud YouTube´is kaks muusikavideot.
  Ostke värske ajaleht!
  Selle lehe artiklid meie kodulehel saadaval 7. novembril.

   0

   27.-28. ok­toob­ril Aru­kü­las toi­mu­nud Har­ju­maa har­ras­tus­teat­ri­te fes­ti­va­lil osa­le­sid 8 trup­pi. Neid hin­na­nud žü­riis olid la­vas­ta­ja Ma­dis Kal­met, näit­le­ja Tii­na Mäl­berg ja Põlt­sa­maa kul­tuu­ri­kes­ku­se näi­te­juht Keiu Kess. Fes­ti­va­li Grand Prix´või­tis Ko­se Näi­te­selts „Ki­ker­dis“ Jü­ri Tuu­li­ku ju­tus­tu­se „Ko­ju­sõit“ ai­ne­tel val­mi­nud tü­ki­ga „Näs­su in me­mo­riam“, mil­le la­vas­tas Maie Mat­vei. Fes­ti­va­li pa­ri­maks mee­so­sa­täit­jaks ni­me­ta­ti sa­mas näi­te­män­gus osa­le­nud MTÜ Joa­ves­ki Kü­la juht And­res Õis, kes va­li­ti pa­ri­maks mee­s­osa­li­seks ka su­vel Saa­re­maal kü­la­teat­ri­te fes­ti­valil. Raa­si­ku rah­va­ma­ja Lus­ti­rin­gi „Rong“, mil­le la­vas­tas Hel­le Va­ga, sai maa­kon­na teat­ri­fes­ti­va­lil la­va­ku­jun­du­se erip­ree­mia.

   0

   Eelmisel nädalavahetusel käisid Lahemaal tehtavaid metsaraied kontrollimas kodanikuühenduse Eesti Metsa Abiks aktivistid, kes leidsid, et olukord on hull ja saatsid ametkondadele ettepanekud, kuidas rahvuspargi metsi paremini kaitsta.

   Uurisime keskkonnainspektsioonist ja -ametist, mida sellisest kriitikast arvatakse. Saime vastuse, et osa kontrollijate märgitud rikkumistest konkreetsetel kinnistutel pole uudis, keskkonnainspektsioon juba tegelebki nendega. Üldisemate hinnangute osas ollakse aga eri meelt. Näiteks on Kuusalu vallas üksikutel juhtudel lubatud Lahemaal metsamaterjali välja vedada külmumata pinnasega, kui pinnas pole liigniiske ja veokaugus on lühike. Kuna lageraieid on Lahemaal varasemast rohkem, jätkame teema kajastamist järgmistes lehenumbrites.

   0
   Rii­na Vaik­na, BE­NU ap­tee­gi far­mat­seut

   Rii­na Vaik­na,
   BE­NU ap­tee­gi far­mat­seut

   Sü­gi­se saa­bu­mi­se­ga suu­re­neb kül­me­tus­hai­gus­te sümp­to­mi­te­ga ini­mes­te arv. Kül­me­tus­hai­gu­se all pee­tak­se sil­mas ene­se­tun­de ül­dist hal­ve­ne­mist, no­hu, kö­ha, kur­gu­va­lu ja hää­le­kä­he­du­se tek­ki­mist. Kaas­ne­da või­vad ui­ma­sus, pea­va­lu ja pa­la­vik. Hai­gust na­gu „liht­salt kül­me­tus” po­le ole­mas. No­hu­se ni­na või pa­la­vi­ku toob vii­rus, mis saab hoo sis­se kül­me­tu­se tõt­tu nõr­ge­ne­nud or­ga­nis­mist. Ja­he­da­ma­te il­ma­de­ga muu­tub or­ga­nism haa­va­ta­va­maks, ku­na ke­ha te­ge­leb roh­kem soo­ja­hoid­mi­se­ga, an­des jä­re­le oma vas­tu­pa­nu­või­mes hai­gus­te­le.

   Kül­me­tus­hai­gus­tes­se na­ka­tu­mist soo­dus­ta­vad vä­si­mus ja üle­pin­ge, st­ress, üle­töö­ta­mi­ne, üle­koor­mus spor­ti­mi­sel, im­muun­su­se lan­gus, ühe­külg­ne toi­du­me­nüü, vi­ta­mii­ni­puu­dus or­ga­nis­mis, ka külm ja niis­kus. Olu­li­ne on hoi­da ke­ha soo­jas ja eri­ti tu­leks väl­ti­da jal­ga­de kül­me­ta­mist.

   Kõi­ge tar­gem on hai­ges­tu­mist en­ne­ta­da tead­li­ku ter­vi­se­käi­tu­mi­se­ga. Su­ve lõ­pus võiks end pro­bioo­ti­ku­mi­de­ga va­rus­ta­da. Pro­bioo­ti­ku­mid tõs­ta­vad im­muun­sust see­de­süs­tee­mi kau­du. Eri­ti las­tel ai­ta­vad head bak­te­rid sool­te mik­rof­loo­ral ta­sa­kaa­lus pü­si­da ja kind­lus­ta­vad tu­ge­va im­muun­su­se.

   Li­saks see­de­süs­tee­mi ter­vi­se­le on olu­li­ne ka me ni­na. Vii­ru­sed, mis te­ki­ta­vad kö­ha ja no­hu, paik­ne­vad ja pal­ju­ne­vad sa­ge­li ni­na li­mas­kes­tal. Sis­se­hin­ga­tav õhk si­sal­dab pal­ju tol­mu, eri­ne­vaid vii­ru­seid, bak­te­reid, al­ler­gee­ne, muid kah­ju­lik­ke osa­ke­si. Kin­del abi on ni­na lo­pu­ta­mi­ne ap­tee­gis müü­da­va­te loo­dus­li­ku me­re­vee la­hus­te­ga, mil­le­ga uhu­tak­se ni­nast väl­ja hai­gus­te­ki­ta­jad, nii­su­ta­tak­se ni­na li­mas­kes­ta. Kes­tev nii­su­tus ai­tab väl­ti­da no­hu ja vii­ru­seid, en­ne­ta­da kül­me­tus­hai­gu­si ja grip­pi. Uu­di­se­na on müü­gil õr­na hap­pe­li­se pH-ga ni­nasp­reid, mis kor­du­val ka­su­ta­mi­sel te­ki­ta­vad ni­na li­mas­kes­ta­le vii­ru­se­vas­ta­se kait­se­bar­jää­ri. See on mõist­lik va­lik ini­me­se­le, kes ei vii­bi tun­de iga päev ava­tud õhu käes.
   Vii­rus­te­ga võit­le­mi­seks va­jab meie im­muun­süs­teem ka tsin­ki ja C-vi­ta­mii­ni, nen­de koos tar­vi­ta­mi­ne võib ära hoi­da kül­me­tus­hai­gu­si. Kind­las­ti on va­ja ta­ga­da pii­sav D-vi­ta­mii­ni ko­gus or­ga­nis­mis, tar­bi­da C-vi­ta­mii­ni­rik­kaid toi­te. Küüs­lauk, ing­ver, sid­run, as­tel­pa­ju, me­si – need on kõi­ge loo­dus­li­ku­mad vii­sid kait­se­või­me tu­gev­da­mi­seks.

   Tõ­hus viis vii­rus­te väl­ti­mi­seks on kä­te sa­ge pe­se­mi­ne. Tu­leks püü­da väl­ti­da kä­te­ga ni­na ja sil­ma­de hõõ­ru­mist, kui po­le eel­ne­valt kä­si pes­nud. Kui ini­me­ne tun­neb, et hak­kab hai­geks jää­ma, oleks hea mõ­neks päe­vaks aeg ma­ha võt­ta ja pu­ha­ta. Kor­ra­lik puh­kus ja uni an­na­vad or­ga­nis­mi­si­le või­ma­lu­se taas­tu­da ja suu­ren­da­vad or­ga­nis­mi loo­mu­lik­ku kait­se­või­met.

   Gripp eri­neb kül­me­tu­sest äki­li­se al­gu­se poo­lest – toob kõr­ge pa­la­vi­ku (38°C ja roh­kem), li­san­du­vad kas kö­ha, pea­va­lu, kur­gu- või li­has­va­lu või esi­neb hin­ga­mis­ras­ku­seid, ka kõ­hu­lah­ti­sust. Üle­mis­te hin­ga­mis­tee­de teis­test vii­rus­nak­ku­sest on gripp märk­sa tõ­si­sem, võib tü­sis­tu­se­na te­ki­ta­da kop­su­põ­le­tik­ku, nee­ru­vaag­na­põ­le­tik­ku või kroo­ni­lis­te hai­gus­te äge­ne­mist. Kind­las­ti on siis va­ja pe­rears­ti poo­le pöör­du­da.

   Kõi­ge täht­sam on võt­ta aeg ma­ha ja an­da or­ga­nis­mi­le puh­kust. Ke­ha võit­leb vii­ru­se vas­tu pa­re­mi­ni, kui saab puh­kust. Tar­bi­da tu­leks see­juu­res pal­ju ve­de­lik­ku. Pii­sav hulk ve­de­lik­ku ke­has ai­tab vä­hen­da­da kül­me­tu­sest tu­le­ne­vaid vae­vu­si, ol­gu sel­leks siis va­lu­tav kurk või kin­ni­ne ni­na.

    0

    7_43Silver LiivAla­tes es­mas­päe­vast, 29. ok­toob­rist töö­tab Kuu­sa­lu val­la­ma­jas IKT- ehk in­fo- ja kom­mu­ni­kat­sioo­ni­teh­no­loo­gia spet­sia­lis­ti­na Sil­ver Liiv (pil­dil) Tal­lin­nast. Ta kan­di­dee­ris val­la­va­lit­su­se kor­ral­da­tud kon­kur­sil, kan­di­daa­te oli kok­ku 13. Sil­ver Liiv on töö­ta­nud va­ra­sem teh­ni­li­ses klien­di­toes, ka süs­tee­mi­ad­mi­nist­raa­to­ri­na, prae­gu õpib TTÜ in­fo­teh­no­loo­gia kol­led­žis. Ta üt­les, et kan­di­dee­ris Kuu­sa­lu val­da töö­le, ku­na nä­gi head või­ma­lust ai­da­ta kaa­sa Kuu­sa­lul muu­tu­da di­gi­taal­sei­maks val­laks. Te­ma pea­mi­sed tööü­le­san­ded on hoi­da töö­kor­ras val­la­va­lit­su­se ja al­la­su­tus­te riist-ja tark­va­ra ning kor­ral­da­da in­fo­teh­no­loo­gia­põ­hi­seid aren­du­si.

     0

     Möö­du­nud nä­da­la­va­he­tu­sel möl­la­nud torm lõh­kus elekt­ri­lii­ne ja lan­ge­tas puid tee­de­le, piirkonnad jäid laupäeval-pühapäeval elektrita. Loksa päästekomando pealik Mait Kröönström ütles, et laupäeval oli Loksal korteripõleng, Juminda poolsaarel saagis teedelt puid eest Kehra komando meeskond, Kiiu-Aablast kuni Jumindani oli puud langenud teele seitsmes kohas. Kehra komando pealik Aivar Kari lisas, et meeskond sõitis Loksale appi korteripõlengule, kuid suunati Juminda poolsaare teedele, töötati kella üheni öösel. Loksa komando kutsuti Viinistule appi paati kaldale tõmbama. Mitmel pool saagisid kohalikud elanikud mahalangenud puud sõiduteedelt eest. Suur töökoormus oli elektrike brigaadidel, elektriliine parandati laupäeva öösel ja kogu pühapäeva.

      0

      Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu ar­vas Ala­ve­re kü­la kaug­küt­te­piir­kon­nast väl­ja. Abi­val­la­va­nem Rii­vo Noor sel­gi­tas – ku­na Ala­ve­re kat­la­ma­ja kü­tab vaid koo­li, las­teae­da ja rah­va­ma­ja, ei ole kaug­küt­te­piir­kon­na ole­ma­so­lu mõist­lik. Kaug­küt­te­piir­kon­nas peab soo­ja­hin­na kin­ni­ta­ma kon­ku­rent­si­amet. „Ana­lüü­sid näi­ta­vad, et sääs­ta­me küt­te­ku­lu­delt 13-15 prot­sen­ti, kui ta­su­me ku­lu­põ­hi­selt. Küt­te­hin­na on kõr­geks vii­nud soo­ja vee toot­mi­ne su­vel. Po­le mõist­lik su­vel kat­la­ma­ja töös hoi­da, vaid pai­gal­da­da asu­tus­tes­se elekt­ri­boi­le­rid,“ rää­kis Rii­vo Noor. Ta li­sas, et Vel­ko AV plaa­nib Ala­ve­re ini­me­sed kok­ku kut­su­da ja aru­ta­da, kas kor­ter­ma­ja­de ela­ni­kud olek­sid hu­vi­ta­tud tsent­raal­se küt­te­süs­tee­mi­ga lii­tu­mi­sest.

       0

       Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus moo­dus­tas viie­liik­me­li­se aju­ti­se ko­mis­jo­ni, kes hak­kab väl­ja töö­ta­ma val­la ha­ri­du­se uut aren­gu­ka­va. Ko­mis­jo­ni esi­mees on val­la­va­nem Mo­ni­ka Sa­lu, liik­med abi­val­la­va­nem Anu Kirs­man, Vi­ha­soo las­teaia-alg­koo­li di­rek­tor Ma­ri­ka As­tor, Kuu­sa­lu kesk­koo­li hoo­le­ko­gu esi­mees Ind­rek Link ja Kuu­sa­lu val­la ela­nik Tõ­nu Pii­bur, kes töö­tab Tal­lin­na Pel­gu­lin­na güm­naa­siu­mi di­rek­to­ri­na. Anu Kirs­man sel­gi­tas Sõ­nu­mi­too­ja­le, ka­vas on ha­ka­ta ko­mis­jo­ni­ga in­ten­siiv­selt töö­le, et käes­oleva õp­peaas­ta lõ­puks olek­sid ku­jun­da­tud sei­su­ko­had, kui­das val­la ha­ri­dus­vald­kon­da aren­da­da. Koos­tööd te­hak­se vo­li­ko­gu ha­ri­du­se ja ühis­te­ge­vu­se ko­mis­jo­ni ning val­la­va­lit­su­se­ga. Kuusalu valla hariduse aren­gu­ka­va pro­jek­ti aru­te­lu­des­se kaa­sa­tak­se laiem ava­lik­kus.

        0

        Aren­dus­ko­ja LEA­DER-te­ge­vusg­rupp saab 2019. aas­ta taot­lus­voo­rus ja­ga­da kok­ku 375 000 eu­rot. Taot­lu­si võe­tak­se vas­tu 4.-13. veeb­rua­ri­ni MTÜ Aren­dus­ko­da kõi­gis­se kuu­de meet­mes­se. Elu­laa­diet­te­võt­lu­se toe­tu­seks an­tak­se 40 000 eu­rot, mik­ro- ja väi­keet­te­võ­te­te aren­da­mi­seks 120 000 eu­rot, ko­gu­kon­nain­ves­tee­rin­gu­te toe­tu­seks sa­mu­ti 120 000 eu­rot, ak­tiiv­se ja te­gu­sa ko­gu­kon­na toe­tu­seks ja­ga­tak­se 25 000 eu­rot, aja­loo- ja kul­tuu­ri­pä­ran­di väär­tus­ta­mi­se in­ves­tee­rin­gu­toe­tus­teks 50 000 eu­rot ja kul­tuu­ri­pä­ran­di hoid­mi­seks 20 000 eu­rot. Aren­dus­ko­ja te­gev­juht Hei­ki Vun­tus üt­les, et en­ne taot­lus­voo­ru ava­mist toi­mu­vad piir­kond­li­kud tea­be- ja in­fo­päe­vad, tea­ve koh­ta­dest ja ae­ga­dest aval­da­tak­se no­vemb­ris.

         0
         • Lähiajal hakatakse Kehrasse rajama uut elamupiirkonda;
         • Valla üldplaneeringuga soovitakse muuta Aegviidu alevi piire;
         • SVEN LUKS: „Ei uskunud, et Anija volikogu võib olla nii üksmeelne.”;
         • Lahinguvälja samba jaoks saab annetada 15. novembrini;
         • Arukülas avati kultuuritee ja tasakaalurada;
         • GARINA TOOMINGAS: “20 aastat on Arukülas tantsitud minu pilli järgi.”;
         • Swedbanki töötajad riisusid Pikavere mõisaparki;
         • Raasiku rahvamajas on 50aastaseks saanud kangaringi juubelinäitus;
         • Weerec võõrustas e-jäätmete päeval ajakirjanikke;
         • Kotka sõida-pargi parkla sai valmis;
         • Nordic Houses Disc Golfil on ainsana maailmas kõik rajad katusealustega;
         • TÕNU AMMUSSAAR lahkus Kuusalu abivallavanema ametist;
         • Alternatiivne maamaksueelnõu;
         • Kuusalu vallas uus järelevalveametnik ja hoolekandespetsialist;
         • Selle nädala leht Anija valla kõikides postkastides.
         Ostke värske ajaleht!
         Selle lehe artiklid meie kodulehel saadaval 31. oktoobril.