Teisipäev, 20. veebruar 2018
Autorid Posts by Sõnumitooja

Sõnumitooja

10901 POSTS 0 ARVAMUSED

  0

  Ani­ja val­la­va­lit­sus väl­jas­tas ehi­tus­loa Keh­ra ter­vi­se­kes­ku­se üm­be­re­hi­ta­mi­seks. Kui ra­han­dus­mi­nis­tee­rium on han­ke­do­ku­men­did koos­kõ­las­ta­nud, kuu­lu­tab val­la­va­lit­sus väl­ja han­ke ehi­ta­ja leid­mi­seks. Ter­vi­se­kes­ku­se re­konst­ruee­ri­mi­ne peaks al­ga­ma ke­va­del. Ku­na ehi­tus­töö­de ajal lõ­hu­tak­se hoo­ne seest kõik ku­ni pa­nee­li­de­ni, pea­vad pe­rears­tid ja tei­sed ter­vi­se­kes­ku­se töö­ta­jad leid­ma asen­dus­pin­nad. Remondi ajaks ko­li­vad nad sot­siaa­le­la­mu tei­se­le kor­ru­se­le, re­no­vee­ri­tud va­sa­kus­se tii­ba. Li­saks si­se­mi­se­le üm­be­re­hi­tu­se­le ter­vi­se­kes­ku­se hoo­ne ka soo­jus­ta­tak­se, ak­nad tõs­te­tak­se vei­di väl­ja­poo­le ning va­he­ta­tak­se ka­tu­se­ka­te. In­va­nõue­te täit­mi­seks pai­gal­da­tak­se hoo­nes­se lift. „Kah­juks jää­vad ra­ha­puu­du­sel esial­gu te­ge­ma­ta hoo­ne tii­ba­de (ap­tee­gio­sa ning osa sot­siaal­kes­ku­sest) fas­saa­d ja ka­tus,“ sõ­nas val­la ehi­tuss­pet­sia­list Vil­jo Leis. Uue­ne­nud ter­vi­se­kes­kus val­mib aas­ta lõ­puks. Ter­vi­se­kes­ku­se esi­me­se­le kor­ru­se­le tu­le­vad fü­sio­te­raa­pia ja psüh­ho­loo­gi ka­bi­ne­tid, tei­se­le kor­ru­se­le pe­rears­ti­de ja õde­de ning äm­mae­man­da vas­tu­võ­tu­ruu­mid. Keh­ra ter­vi­se­kes­ku­se re­no­vee­ri­mi­seks ja sin­na es­ma­ta­san­di ter­vi­se­kes­ku­se te­ge­mi­seks eral­da­ti Eu­roo­pa Lii­du Re­gio­naal­a­ren­gu­fon­dist 412 210 eu­rot, töö­de ko­gu­mak­su­mus on 653 472 eu­rot.

   0

   Su­lev Vald­maa, kes va­li­ti Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu liik­meks Ees­ti Kon­ser­va­tiiv­se Rah­va­era­kon­na (EK­RE) ni­me­kir­jast, esi­tas Kuu­sa­lu val­la va­li­mis­ko­mis­jo­ni­le aval­du­se pea­ta­da oma vo­li­tu­sed vo­li­ko­gu liik­me­na ala­tes 1. veeb­rua­rist kol­meks kuuks. Va­li­mis­ko­mis­jon kin­ni­tas te­ma ase­mel vo­li­ko­gu liik­meks asen­dus­liik­me Ai­var Sim­so­ni EK­RE ni­me­kir­jast.

    0

    Raasiku lasteaed oli 31. jaanuarist 2. veebruarini suletud, paljud lapsed ja mitu töötajat olid haigestunud külmetusse või grippi. Terviseamet kooskõlastas lasteaia ajutise sulgemise. Direktor Stella Heiberg: „Lasteaias oli eelmisel nädalal lapsi 10-15. Teisipäeval olid haigustunnused ka kokal, küsimärgi all oli toitlustamine. Pidime koju saatma lapsi, kes olid päeval palavikku jäänud. 5. jaanuaril avasime uuesti, lapsi on nüüd rohkem. Loodame, et sulgemine ja sel ajal tehtud suurpuhastus aitasid kaasa olukorra paranemisele.”

     0

     Ter­vis­hoiua­met kuu­lu­tas taas Lok­sa lin­na ja Kuu­sa­lu val­la tee­nin­dus­piir­kon­da ot­si­ta­va pe­rears­ti ehk en­di­se Lok­sa pe­rears­ti dok­tor Tat­ja­na Nu­gi­se pat­sien­ti­de ni­mis­tu tee­nin­da­ja leid­mi­seks kor­ral­da­tud kon­kur­si luh­tu­nuks, sest täh­ta­jaks, 30. jaa­nua­riks ei esi­ta­tud üh­te­gi aval­dust. Dok­tor Nu­gi­se ni­mis­tut tee­nin­dab jät­ku­valt Kuu­sa­lu pe­rearst Su­san­na Ka­ri, pat­sien­ti­del tu­leb sõi­ta pe­rears­ti juur­de Kuu­sa­lu ter­vi­se­kes­ku­ses­se.

     0

     MA­RIAN­NE SEI­MAN

     Lau­päe­val, 3. veeb­rua­ril Kei­la uju­las toi­mu­nud Ees­ti Uju­mis­lii­du noor­te­sar­ja 2. eta­pil osa­le­sid 6 sportlast Kuu­sa­lu kesk­koo­list, kes treenivad Ind­rek Sei uju­mis­koo­lis.

     Kaks kuld­me­da­lit sai kae­la 2007. aas­tal sün­di­nud Em­ma So­fia Loo­tus, kes või­tis oma­va­nus­te tü­tar­las­te 50 meet­ri va­bau­ju­mi­se tu­le­mu­se­ga 33,90 se­kun­dit ning 50 meet­rit se­li­liu­ju­mi­se aja­ga 39,54 se­kun­dit. Va­bau­ju­mi­se tu­le­mu­se eest pre­mee­ri­ti Em­ma So­fia Loo­tust oma va­nu­sek­las­si eriau­hin­na­ga.

     100 meet­ri lib­li­ku­ju­mi­ses saa­vu­tas 2006. aas­tal sün­di­nud nei­du­de seas hõ­be­me­da­li An­ni Ma­ri Laup­maa tu­le­mu­se­ga 1.30,40 mi­nu­tit. Sa­mas va­nu­sek­las­sis sai Maar­ja Kat­he­ri­ne Link 200 meet­ri komp­lek­su­ju­mi­ses aja­ga 3.01,70 4. ko­ha. Nel­jas oli ka Gi­ze­la Gu­nin (sün­di­nud 2004), kel­le tu­le­mus 100 meet­ri se­li­liu­ju­mi­ses oli 1.17,39 mi­nu­tit.

     Kuue pa­re­ma hul­ka mah­tu­sid veel 2006. aas­ta sün­di­nud pois­te 50 m va­bau­ju­mi­ses aja­ga 36,00 se­kun­dit 5. ko­ha saa­nud Ar­ti Hein­maa ning 100 m se­li­liu­ju­mi­ses 1.24,17 mi­nu­ti­ga end 6. ko­ha­le uju­nud Lau­ra Mu­rel (sün­di­nud 2005).

      0

      Aru­kü­la põ­hi­koo­li 7. klas­si õpi­la­ne Mi­lee­ne Va­rik ning te­ma tant­su­part­ner Alex Da­niel Nõm­me­mees saa­vu­ta­sid 27. jaa­nua­ril Au­den­te­se spor­di­hoo­nes toi­mu­nud Ees­ti meist­ri­võist­lus­tel stan­dard­tant­su­des 5. ko­ha. Nad võist­le­sid noo­red I ehk ku­ni 19aas­tas­te va­nu­se­rüh­mas. Noo­red tant­si­vad Tal­lin­nas tant­suk­lu­bis Flex.

       0

       Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu ot­su­se­ga on val­la toi­me­tu­le­ku­piir nüüd 280 eu­rot ini­me­se koh­ta kuus ehk ka­he­kord­ne riik­lik määr, ka­he­liik­me­li­sel pe­rel 560, kol­me­liik­me­li­sel 840 eu­rot kuus jne. Kel­le kuu­sis­se­tu­lek on ühe pe­re­liik­me koh­ta sel­lest sum­mast väik­sem, saa­vad taot­le­da sis­se­tu­le­kust sõl­tu­vaid ko­ha­lik­ke sot­siaal­toe­tu­si. Ret­sep­ti­ra­vi­mi­te os­tu­ku­lu hü­vi­ta­mi­sel ei ar­ves­ta­ta tuluks sot­siaal­kind­lus­tu­sa­me­ti maks­ta­vat sot­siaal­toe­tust puu­de­ga ini­mes­te­le, kui nen­de pen­sion on al­la 420 eu­ro kuus. Ko­ha­li­ke sot­siaal­toe­tus­te piir­mää­rad jäid sa­maks. Kuusalu val­la ee­lar­vest väl­ja­maks­tud ko­ha­li­ke sot­siaal­toe­tus­te ko­gu­sum­ma oli eel­mi­sel aas­tal 163 928 eu­rot.

        0

        Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu kin­ni­tas maa­mak­su­mää­rad 2018. aas­taks – need jää­vad sa­maks, na­gu olid 2017. aas­tal. Mul­lu pla­nee­ri­ti val­laee­lar­ves­se maa­mak­su lae­ku­mist 350 000 eu­rot, kuid lae­kus roh­kem – aas­ta lõ­pu sei­su­ga 350 815 eu­rot. Ela­mu­maa mak­si­maal­ne maa­mak­su määr ole­ne­valt tsoo­ni­dest on va­he­mi­kus 1,2-2,5 prot­sen­ti maa mak­sus­ta­mi­se hin­nast aas­tas, ha­ri­ta­va ja loo­dus­li­ku ro­hu­maa mak­su­määr ole­ne­valt tsoo­ni­dest on va­he­mi­kus 1-2 prot­sen­ti. La­he­maa rah­vus­par­gis keh­tib maa­mak­su osas 50prot­sen­di­li­ne soo­dus­tus. Tänavuse val­laee­lar­ve pro­jek­ti on maa­mak­su lae­ku­mist ka­van­da­tud 360 000 eu­rot.

         0

         Pre­si­dent Kers­ti Kal­ju­laid an­nab Ees­ti Va­ba­rii­gi 100. sün­ni­päe­va eel tee­ne­te­mär­gid 166 ini­me­se­le, kel­le pü­hen­du­mus oma kut­se­töö­le või ko­gu­kon­na­le on muut­nud Ees­ti elu pa­re­maks. Val­ge­tä­he V klas­si me­da­li saab Ees­ti Toi­du­lii­du juht, Kuu­sa­lu val­la ehi­tus- ja kesk­kon­na­ko­mis­jo­ni lii­ge Sir­je Po­ti­sepp. Ta kom­men­tee­ris Sõ­nu­mi­too­ja­le, et on tun­nus­tu­se üle vä­ga tä­nu­lik ja uh­ke: „Olen saa­nud pal­ju õn­nit­lu­si, and­nud kom­men­taa­re. See me­dal on tun­nus­tus ko­gu Ees­ti toi­duai­ne­te­töös­tu­se­le. Olen Re­me­dia üles ehi­ta­nud, mul­le lä­heb vä­ga kor­da meie toi­duai­ne­te- ja joo­gi­töös­tu­se käe­käik. Ees­ti toi­tu pea­me pi­de­valt pro­pa­gee­ri­ma, eri­ti meel­de tu­le­ta­ma noo­re­ma­te­le, rõõ­mu teeb, et Ees­ti toi­du po­pu­laar­sus kas­vab.“

          0

          PARANDATUD: Kolga kooli õpetaja Laura Pürjema, mitte Laura Põldver (nagu oli ekslikult 7. veebruari Sõnumitooja paberväljaandes).

          Käe­so­le­val hooa­jal võist­le­vad Vi­ker­raa­dio Mi­ni­tur­nii­ri saa­tes taas ka Kol­ga koo­li õpi­la­sed – nad on koos saa­te­ju­hi Ivo Lin­na­ga eet­ris ko­gu veeb­rua­ri jook­sul lau­päe­vi­ti al­gu­se­ga kell 9.45, kor­dus­saa­de on kell 18.30. Kol­ga koo­li võist­kon­nas män­gi­vad Mia Si­ri­la, San­ne Säär, Alek­san­der See­der, Pee­ter Paul Plakk ja Hend­rik Al­lik. Saa­ted sal­ves­ta­ti kor­ra­ga 31. jaa­nua­ril, noor­te­ga oli kaa­sas õpe­ta­ja Ter­je Va­rul. Sel hooa­jal osa­le­vad Mi­ni­tur­nii­ris 9 koo­li võist­kon­nad, Har­ju­maalt veel Peet­ri las­teaed-põ­hi­koo­li noo­red, kes män­gi­vad märt­si­kuu saa­de­tes. Ter­je Va­rul kom­men­tee­ris, et Kol­ga noo­red on Mi­ni­tur­nii­ris viien­dat hooae­ga: „Teist aas­tat on meil koo­lis iga­kui­ne mä­lu­män­gu­tur­niir, kus võist­le­vad lap­sed 1.-9. klas­si­ni. Koo­li­tur­niir ai­tab mä­lu­män­gu tead­vus­ta­da ja on ka kas­vu­la­va. Se­da kor­ral­da­me koos õpe­ta­ja­te Lau­ra Pürjema, Kris­ti Ru­se ja Kai­di Al­me­ti­ga.“