Laupäev, 26. mai 2018
Autorid Posts by Sõnumitooja

Sõnumitooja

11078 POSTS 0 ARVAMUSED

0

Kodukohvikute päevi on tehtud Kiius ja Kuusalus, Arukülas, Anijal ja Aegviidus. Need on pakkunud rõõmu ja väljakutset mitteprofessionaalsetele kohvikupidajatele ning mõnusat äraolemist külastajatele.

Kehras oli kodukohvikute päev esmakordselt möödunud pühapäeval, emadepäeval. Kuigi oma küpsetiste ja lettidega tulid rahvale meelelahutust pakkuma kolm seltskonda, on algus tehtud. Loodetavasti kasvab sellest välja suurejooneline traditsioon – nagu on nüüdseks Arukülas, kus tänavu kaheksandat korda avatakse juulikuus ühel laupäeval koduaedades ja ka kortermajade juures ehtsad kodukohvikud eripäraste kujunduste ning temaatikaga

  0

  Raa­si­ku val­la­va­lit­sus kin­ni­tas Jär­si tee ning Lii­vaau­gu-Es­ko tee re­no­vee­ri­mis­han­ke tu­le­mu­sed. Jär­si tee ehi­tus lä­heb maks­ma 96 208 eu­rot, vee­tak­se pea­le kruu­sa, pa­ran­da­tak­se, tee kae­tak­se freesas­fal­di­ga, te­hak­se ka­he­kord­ne pin­da­mi­ne ja ra­ja­tak­se kraa­vid. Ki­vi­loo kü­la Lii­vaau­gu-Es­ko tee re­no­vee­ri­mi­se maks­umus on 41 360 eu­rot. Te­hak­se kruu­sa pea­le­ve­du, koht­pa­ran­dust, ra­ja­tak­se kraa­ve. Val­la­va­nem And­re Sepp üt­les, et mõ­le­mad hin­nad tu­lid pla­nee­ri­tust vei­di kõr­ge­mad, kuid ma­hu­vad siis­ki in­ves­tee­rin­gu­te ee­lar­ves­se, mis on tä­na­vu 140 000 eu­rot. Sa­ma suur sum­ma ku­lub tee­de hool­du­se­le.

   0

   Raa­si­ku val­la­va­lit­sus kuu­lu­tas es­mas­päe­val, 14. mail väl­ja Aru­kü­la põ­hi­koo­li ja spor­di­saa­li laien­du­se ning staa­dio­ni re­konst­ruee­ri­mi­se ehi­tus­han­ke. Pak­ku­mis­te täh­taeg on 11. juu­nil. Ehi­tusp­ro­jek­ti koos­tas Pi­kop­ro­jekt, tööd lä­he­vad maks­ma hin­nan­gu­li­selt 3,6 mil­jo­nit eu­rot. Val­la­va­nem üt­les, et on mõist­lik te­ha kõik kor­ra­ga, mit­te jää­da oo­ta­ma ra­ha­lae­va, va­ja­du­sel võtta roh­kem lae­nu. Selle ot­sus­tab vo­li­ko­gu tõe­näo­li­selt juu­ni­ is­tun­gil, kui on sel­ge ehi­tu­se täp­ne mak­su­mus, saab mää­ra­ta, kui suur sum­ma tu­leb lae­na­ta. Töö­de­ga alus­ta­takse juu­lis. Lae­nu­ra­ha on va­ja ka tei­se suu­re in­ves­tee­rin­gu, Raa­si­ku võim­la ehi­ta­mi­seks.

    0

    Raa­si­ku põ­hi­koo­li di­rek­to­ri ame­ti­ko­ha täit­mi­seks kor­ral­da­tud kon­kur­si täh­taeg oli 13. mai. Val­la ha­ri­du­se-, kul­tuu­ri- ja spor­dio­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Ju­ta Asu­ja üt­les, et aval­du­si lae­kus 8. In­terv­juud kan­di­daa­ti­de­ga on järg­mi­sel nä­da­lal, kol­ma­päe­val võe­tak­se ühen­dust nen­de­ga, ke­da vest­le­ma kut­su­tak­se. Mai lõ­puks on tea­da, kes saab uueks di­rek­to­riks. Se­ni­ne di­rek­tor Kad­ri Vii­ra esi­tas lah­ku­mi­sa­val­du­se, ku­na soo­vib jää­da uuest õp­peaas­tast pen­sio­ni­le.

    0

    An­ne Oruaas, MTÜ Keh­ra Raud­tee­jaam ju­ha­tu­se lii­ge

    Kord aas­tas, ühel mai­kuu lau­päe­vaõh­tul on muu­seu­mi­de ja teis­te mä­lua­su­tus­te uk­sed ava­tud ja pi­le­ti­ra­ha ei kü­si­ta. On rah­vus­va­he­li­ne Muu­seu­miöö, tä­na­vu 19. mail. Sel­leks õh­tuks ja ööks val­mis­ta­vad muu­seu­mid et­te erip­rog­ram­me, aga saab vaa­da­ta ka muu­seu­mi­de pü­sieks­po­sit­sioo­ne. Muu­seu­miööst võ­ta­vad üha roh­kem osa ka tei­sed mä­lua­su­tu­sed, na­gu suu­re­mad raa­ma­tu­ko­gud ja ar­hii­vid, ga­le­riid ja ki­ri­kud. Ka sin­na võib uu­dis­ta­ma min­na.

    Ees­tis on Muu­seu­miööd tä­his­ta­tud ala­tes 2010. aas­tast. Iga kord on Muu­seu­miööl kin­del tee­ma, mil­le muu­seu­mi­töö­ta­jad va­li­vad tal­vel väl­ja hää­le­ta­des. Tä­na­vu sai sel­leks „Öös on pi­du“, mis seos­tub mui­du­gi Ees­ti 100. sün­ni­päe­va­ga. Se­da pi­du pea­me ju ko­gu aas­ta ja miks mit­te ka aas­ta ilu­sai­mal ajal. Aga sõl­tu­valt muu­seu­mi spet­sii­fi­kast võib kõ­ne al­la tul­la iga­su­gu­seid pi­du­sid olüm­pia­män­gu­dest mu­tio­nu peo­ni väl­ja.

    Ku­hu siis min­na ja kust ma sel­le koh­ta in­fot leian? Muu­seu­miööl on oma ko­du­leht www.muuseumioo.ee ja Facebooki leht. Ka igal muuseumil on oma koduleht ja Facebooki leht, kus juba täpsemat infot jagatakse.

    Ainuüksi Tallinnas on üle 60 paiga, kuhu minna. Kuu­salu vallas kutsub külla Kolga muuseum, kus lubatakse tuulutada krahviperekond Stenbocki Villeroy ja Bochi serviisi. Rääkida, mida Kolga krahvid sõid ja jõid, kas ka purju jäid. 

    Näkiallika tööriistamuuseumis õpetatakse sepatööd. Kahes sepikojas saab endale meene kaasa valmistada. Kes teab, võib-olla leiab mõni mehepoeg nii endale sobiva elukutse. Vaadata saab tööriistade kollektsiooni ja kõike muud selles ägedas muuseumis, on ka kohvik.

    Kose kirikus avatakse koguduse muuseum-arhiiv-raamatukogu. Folklorist Marju Kõivupuu esineb loenguga suvistepühadest rahvakalendris, on oreliveerandtunnid, millele järgneb kiriku ja muuseumi tutvustus.

    Kehra Vabadussõja murdelahingute muuseumis algab kava kell 17, kui kunstnik Ave Nahkur tutvustab ja müüb raamatut „Meie küla eided La Gomeral”. Samal ajal seavad kaitseliitlased jaama ette relvanäituse, mida saab uudistada kogu õhtu.

    MTÜ Kehra Raudteejaam tähistab Muuseumiööl oma 10. sünnipäeva. Sel puhul on näitus 10 aasta jooksul korraldatud sündmuste plakatitest. Õhtu naelaks on kell 21.30 esilinastuv dokumentaalfilm „Kehra jaamahoone taassünd” sellest, mis oli enne, milline nägi jaamahoone varem välja ja kuidas see kõik uueks sai. Filmi on teinud Kehra kooli õpetaja Anne Tanne. Edasi on pidu, kus sünnipäevalaps pakub külalistele torti ja saab tantsida elava muusika saatel.

    Olen varem käinud muuseumiööl päris mitmes muuseumis nii külastaja kui vabatahtliku abilisena. Sel õhtul on mingi eriline meeleolu, inimesed liiguvad rõõmsalt ühest muuseumist teise, mõnel pool on tulnud ette lausa ülerahvastust. Jõuab käia mitmes muuseumis, kui eelnevalt plaan valmis teha.

    Populaarsemad kohad on need, kus muidu pilet liiga kallis või ei saagi igaüks niisama lihtsalt uudistama. Alati pakuvad huvi ka uued muuseumid, kus veel käidud pole. Kuigi muuseumid on nädalast nädalasse kindlal ajal avatud, ei sobi need ajad sageli tööl käivatele inimestele ja siis ongi selline laupäevaõhtune võimalus teretulnud. Muuseumiöö sobib hästi ka peredele koos lastega midagi vahvat ette võtta ja natuke uusi teadmisi saada. Ära maga maha kevadööd, milles on pidu!

     0
     • Kehra näiteringi Pantheon uut lavastust mängiti ait-kuivatis;
     • Tuleval nädalal hakatakse Anija valla teedele musta katet panema;
     • Riigikogu keskfraktsiooni 4 liiget käisid Kehras;
     • Aegviidu noored päästjad on Eesti parimad;
     • Kehra koolis oli SILVI VRAIDI nädal;
     • TIIT EERMA on Loksa linnavolikogus;
     • Umbusaldusavaldus Kuusalu vallavanemale;
     • Nordic Houses investeerib Kiiu discgolfi parki 50 000 eurot;
     • Kuusalu kooli moodulid rendidakse Ramirent Baltic ASilt;
     • Arhitekt MAARJA NUMMERT tutvustas variante Kuusalu koolimaja kaasajastamiseks;
     • Leader-projekti raames valmisid müügiletid “Põhja-Eesti kohalik toit”;
     • Pikavere talgulised ehitasid mõisaparki kogukonnaköögi;
     • Aruküla koolihariduse 155. aastapäevale tuli üle 300 vilistlase;
     • Aruküla OTT turg kolib tervisekeskuse ette;
     • Talgutega värviti mitmele poole kihelkonnatriipe.
     Ostke värske ajaleht!
     Selle lehe artiklid meie kodulehel saadaval 16. mail.

      0

      Lok­sa lin­na­vo­li­ko­gu on ala­tes sü­gi­ses­test ko­ha­li­kest va­li­mis­test töö­ta­nud 14liik­me­li­se­na – IR­Li ni­me­kir­jast vo­li­ko­gus­se va­li­tud Ig­nar Tam­sa­lu po­le osa­le­nud is­tun­gi­tel, ku­na on töö­ko­hus­te tõt­tu vii­bi­nud lä­he­tu­ses. Vo­li­ko­gu esi­mees Rein Hei­na pa­lus lin­na va­li­mis­ko­mis­jo­nil va­bas­ta­da Ig­nar Tam­sa­lu aju­ti­selt vo­li­ko­gu­liik­me üle­san­ne­te täit­mi­sest. Va­li­mis­ko­mis­jon kin­ni­tas Ig­nar Tam­sa­lu ase­mel vo­li­ko­gu liik­meks asen­dus­liik­me Tiit Eer­ma IR­Li ni­me­kir­jast.

       0

       5. mail teatati, et Kehra linnas Aia tänaval asuvas korteris lõi 35aastane naine oma elukaaslast, 40aastast meest ja tekitas talle kehavigastusi.
       6. mail teatati, et Kuusalu alevikus Teemeistri tänaval asuvas majas lõi 62aastane mees oma abikaasat, 57aastast naist ja tekitas talle kehavigastusi. Politseinikud pidasid mehe kinni.

       POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET

       0

       Ok­toob­ris toi­mu­nud ko­ha­li­ke va­li­mis­te jä­rel kom­men­tee­ri­ti, et Kuu­sa­lu val­la va­li­jad va­li­sid vo­li­ko­gus­se kee­ru­ka koos­sei­su nii koh­ta­de jao­tu­mi­se kui ka isi­ku­te poo­lest ja kok­ku­lep­ped val­la juh­ti­mi­seks on ras­ked sün­di­ma. Kuu­sa­lu val­la 5217 va­li­mi­sea­li­sest ela­ni­kust va­li­mis­tel hää­le and­nud 3168 va­li­jat moo­dus­ta­sid vo­li­ko­gu järg­mi­selt: aas­taid val­la­juh­ti­mi­ses osa­le­nud po­lii­ti­ku­te va­li­mis­lii­du­le Ühi­ne Ko­du 8 koh­ta ning opo­sit­sioo­nis ol­nud Kes­ke­ra­kon­na­le ja Re­for­mie­ra­kon­na­le mõ­le­ma­le 1 koht, 9 koh­ta said uued ni­me­kir­jad – Üks Kuu­sa­lu Vald 5 ning Are­nev Kuu­sa­lu Vald ja EK­RE kumb­ki 2.
       Nüüd on 15 vo­li­ni­ku ava­tud juh­ti­mi­se kok­ku­le­pe tun­nis­ta­tud lõp­pe­nuks, val­la­va­ne­ma vas­tu esi­ta­tud um­bu­sal­du­sa­val­dus, pee­tak­se taas lä­bi­rää­ki­mi­si. 30. mai vo­li­ko­guis­tung peaks too­ma sel­gust, kes ja kas juh­ti­mi­se üle võ­tab.

        0

        Val­la­va­lit­su­se kor­ral­da­tud rii­gi­han­kes­se Kuu­sa­lu koo­li­le kon­tei­ner­koo­li­ma­ja ren­ti­mi­seks esi­ta­ti kaks pak­ku­must, neist kal­li­ma hind oli 250 014 eu­rot ja ma­da­ma hind 223 188 eu­rot koos käi­be­mak­su­ga. Sood­sa­ma pak­ku­mu­se esi­tas ja han­ke või­tis Ra­mi­rent Bal­tic AS. Pak­ku­mu­se sum­ma si­sal­dab ka pai­gal­dust ja ole­ma­so­le­va­te kom­mu­ni­kat­sioo­ni­de­ga ühen­da­mist. Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus ren­dib fir­malt 3 aas­taks kok­ku 4 moo­du­lit täien­da­va­te klas­si­ruu­mi­de jaoks. Kõi­gis­se nel­ja klas­si pai­gal­da­tak­se elekt­roo­ni­li­sed tahv­lid, klas­sid va­rus­ta­tak­se soo­ja vee­ga ning kon­tei­ner­koo­li­ma­ja saab ka li­sa-WC, ku­na Kuu­sa­lu koo­li­ma­ja se­ni­sed tua­let­ruu­mid on üle­koor­ma­tud. Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si üt­les, et le­ping ei ole veel han­ke võit­ja­ga sõl­mi­tud, tu­le­val nä­da­lal lõ­peb han­ke vaid­lus­ta­mi­se täh­taeg. Kon­tei­ner­koo­li­ma­ja peaks te­ma sõ­nul ole­ma pai­gal­da­tud ja ka­su­tus­kõlb­lik hil­je­malt 15. au­gus­til.