Neljapäev, 21. september 2017
Autorid Posts by Sõnumitooja

Sõnumitooja

10626 POSTS 0 ARVAMUSED

0
 
 • Kehras asfalteeritakse Kooli ja Välja tänav;
 • Kehra tehase haisugaasi vähendamise kava;
 • Tee-ehitaja pindas omal kulul osa Parila-Salumäe teest üle;
 • Kondiitritöökoja omanik INNA JÜRGENSON peab Kehras poodi;
 • Kuusalu koolipere moodustas ümber koolimaja KiVa-keti;
 • FIE ÜLO KRAUS on Kuusalu vallas sotsiaalsõite teinud ühe aasta;
 • Vald kindlustas Kuusalu kiriku varad;
 • Soome suursaadik osales Muuksis mälestusüritusel;
 • Kolgakülas tuleb Kuusalu valla valimisdebatt;
 • Loksal käib teeremont ja algab uue kõnnitee ehitus;
 • Loksa linn alustab koduhooldusteenusega;
 • Kolga merendusring hakkab purjekatega harjutama Hara sadamas;
 • Raasiku vallas algas elanike arvamusküsitlus;
 • Aruküla kooli juurdeehituse tööprojekt on valmis;
 • Levib üleskutse tulla appi Aruküla õigeusu kiriku taastajale;
 • Valimisküsitlus: mida teeks teie valimisnimekiri Raasiku vallas senisest teistmoodi.

 

Ostke värsket ajalehte!
 
 
 
Selle lehe artiklid meie kodulehel saadaval 27. septembril.

  0
  Politsei selgitab eaka mehe tapmise asjaolusid
  9. mail leiti Harjumaal Venekülast 76-aastase mehe vägivallatunnustega surnukeha. Kriminaalmenetluse raames on politsei viinud läbi mitmeid menetlustoiminguid, kuid võimalike uute tunnistajate ning teo toimepanija välja selgitamiseks palub politsei avalikkuse abi.
  Käesoleva aasta 9.mail leiti Rae vallas Venekülas Pirita jõe lähedusest Veneküla teelt 76-aastase meesterahva surnukeha. Sündmuskohal käinud eksperdid tuvastasid mehe kehal vägivallatundemärke, mistõttu alustati kriminaalmenetlust tapmise paragrahvi alusel. Kriminaalmenetluse käigus on viidud läbi hulk menetlustoimingud, kogutud tõendeid ning kontrollitud erinevaid uurimisversioone. Uurijad on suhelnud kohalike elanikega ning rääkinud mitmete tunnistajate ja ohvri lähedastega. Seni pole õnnestunud koguda piisavalt tõendeid, et esitada kellelegi kahtlustus.
  Põhja prefektuuri kriminaalbüroo talituse juht Roger Kummi sõnul viitavad kohtuarsti hinnang ja tunnistajatelt kogutud ütlused sellele, et tapmine pandi ilmselt toime hommikutundidel. Kummi sõnul leiti surnukeha Lagedi tee lähedusest, kus liigub palju sõidukeid. „Tallinna ringteed kasutavad tööle ja koju sõitmiseks ka teiste piirkondade elanikud, kes võisid sel hommikul midagi tavatut märgata. Meile võib abiks olla ka informatsioon inimestest või sõidukitest, kes nimetatud ajavahemikul piirkonnas liikusid. Palume inimestel, kes 9. mai hommikul ajavahemikul kella 5-12 piirkonnas olid ja midagi nägid, anda sellest politseile teada,“ ütles Kumm.
  Talituse juht kutsub üles ka kõiki kohalikke elanikke, kel on juhtunu kohta infot, anda sellest politseile teada. „Iga infokild on oluline, et raske kuriteo toimepanija välja selgitada ja kohtu ette viia.“
  Politsei palub kõigil, kes 9. mai hommikul Venekülas viibisid ja kel on informatsiooni, mis uurimisele võiks kaasa aidata, võtta ühendust Põhja prefektuuri kriminaalbüroo ametnikega telefoninumbritel 5179643 või kirjutada e-posti aadressil anton.biktimirov@politsei.ee.

   0
   • Anija valla huvihariduse kava Eesti Noorsootöö Keskusele esitatud
   • Keda pakuvad valimisnimekirjade esindajad vallavanema ja volikogu esimehe kandidaadiks
   • Alavere ja Pikavere turuõhtud võivad laieneda Aegviitu
   • Anija vallavanem hea valimistava rikkujate seas
   • Kuu­sa­lu val­da an­tak­se tä­na­vu Lea­der-toe­tust üle 205 000 eu­ro, Lok­sa­le li­gi 60 000
   • MAREK KLAIS küttis Kosu külas karu
   • Digimaa kiiret internetti soovitakse Loksal 16 protsendile kinnistutest
   • Kohalike tootjate jaoks valmis uus Põhja-Eesti toidumärgis
   • Tapurla külavanem on ENE VAGISTRÖM
   • Harju vanavanemate päev oli Arukülas ligi 400 osalejaga
   • Raasiku raamatukogu avab uues kohas uksed oktoobri alguses
   • Raasiku valla huvihariduse kava Eesti Noorsootöö Keskusele esitatud
    
   Ostke värsket ajalehte!
    
    
    
    
   Selle lehe artiklid meie kodulehel saadaval 20. septembril.

    0

    PÄÄSTE-, POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET

    10. septembril teatati, et Anija vallas Kehra linnas lõi 26 aastane mees 58 aastast naist ning tekitas temale kergemaid vigastusi. Politseinikud pidasid mehe kinni.

     0

     PÄÄSTE-, POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET

     7. septembril kell 20.05 teatati, et Kuu­salu vallas Loksa külas põleb kasutu­se­ta taluhoone. Päästjad kustutasid põlen­gu, oht kõrvalasuvatele hoonetele puu­dus.

      0

      PÄÄSTE-, POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET

      4. septembril te­gid demineerijad kah­ju­tuks Anija vallast Pilla­palu külast leitud mürsu.

      0

      Lau­päe­val, 2. sep­temb­ril toi­mu­nud Fak­to Au­to Tal­lin­na Rah­va­sõi­du­ga sai joon al­la 7eta­pi­li­se­le rat­ta­ral­li­de võist­lus­sar­ja­le. Rae val­la tee­del pee­tud nais­te 66,5 km gru­pi­sõi­dus sai esi­ko­ha Ai­di Ger­de Tuisk, kes oli üht­la­si pa­rim ka N-U17 klas­sis. Noor­te­sõi­du sa­ma pi­ka dis­tant­si lõ­pe­tas Joo­nas La­tik M-U15 ar­ves­tu­ses 13. ko­ha­ga.

      Las­te­sõi­tu­de poo­diu­mi­le mah­tu­sid Re­vo Käärst M-U9 klas­si võit­ja­na ning And­reas Vil­bas­te M-U11 klas­si 2. ko­ha­ga, Mar­kus Alek­san­der Saar, Her­len Ka­jo ja Ru­ben Käärst said 3x 900 m rin­gil vas­ta­valt 4., 6. ja 9. ko­ha.

      Noor­te­sõi­tu­de üld­võit­jaks tu­li 82 osa­le­ja seas Ste­fan Loo­tus Kuu­sa­lu Rat­tak­lu­bist, sa­mu­ti kuu­lus tal­le M-U17 klas­si võit­ja au­hind. Ar­tur Kupp sai ül­dar­ves­tu­ses 7. ko­ha. M-U15 klas­sis sai Joo­nas La­tik 40 osa­le­ja seas kok­ku­võt­tes 4. ko­ha.

      Fil­ter tem­po­sõi­tu­de  7 eta­pi eral­dis­tar­ti­de ja paa­ris­sõi­tu­de üld­võit­jaks M-U17 klas­sis tu­li taas Ste­fan Loo­tus, kes vii­ma­sel eta­pil võis­tel­da ei saa­nud, ku­na oli eel­mi­sel nä­da­la­va­he­tu­sel Aust­rias Ees­ti noor­te­koon­di­se­ga võis­tel­des rän­galt kuk­ku­nud. Au­hin­na­poo­diu­mil käis ta kip­sis kä­te­ga. Ar­tur Kupp sai 6. ko­ha. N-U17 klas­sis sai Ai­di Ger­de Tuisk 3. ko­ha au­hin­na. M-U15 klas­sis kuu­lus Joo­nas La­ti­ku­le 6. koht, M-U13 pois­test said And­reas Vil­bas­te ja Kris­to La­tik 6. ja 7. ko­ha.

      Pü­ha­päe­val, 10. sep­temb­ril, toi­mus Pär­nu jõe kal­da­peal­sel teh­ni­li­sel ra­jal 52. Sin­di sü­gis­kross. Võist­lus­päe­va ava­sid M8 poi­sid-tüd­ru­kud, kus 2 x1,1 km sõi­du või­tis pois­test Re­vo Käärst Kuu­sa­lu Rat­tak­lu­bist. Georg Sa­lu­puu sai 6. ko­ha. M10 pois­te 3 x 1,1 km sõi­du lõ­pe­ta­sid Mar­kus Alek­san­der Saar ja And­reas Vil­bas­te 5. ja 6. ko­ha­ga. Her­len Ka­jo ja Ru­ben Käärst said 10. ja 11. ko­ha, Mikk Jõ­gi lõ­pe­tas 15. ko­ha­ga. M12 klas­si poi­sid sõit­sid vei­di ras­ke­mal ra­jal, Kris­to La­tik sai 2 x 2,3 km dis­tant­sil 2. ko­ha (22.50),  Mau­ro Erik Saar lõ­pe­tas 8. ko­ha. M14 pois­te 3 x 2,3 km kros­sil oli Joo­nas La­tik ka­hek­sas (30.31). Kõik nad tree­ni­vad Kuu­sa­lu Rat­tak­lu­bi noor­teg­ru­pis.

      0

      Ani­ja vald

      Ees­ti Re­for­mie­ra­kond: „Nii val­la­va­ne­ma kui ka vo­li­ko­gu esi­me­he ame­tid on eel­kõi­ge suu­ri­ma rah­va toe­tu­se saa­nu­te­le. Ehk kes enim hää­li va­li­mis­tel saab, sel­lel on ka rah­va suu­rim usal­dus ning iga­ti so­bi­lik esin­da­ma Ani­ja val­la ela­ni­kke järg­mi­sel nel­jal aas­tal.“

      Ees­ti Kes­ke­ra­kond: „Koos­ta­me val­la­va­ne­ma ko­ha­le ilm­selt kon­kur­si, too­maks are­ne­va val­la juh­ti­mis­se värs­keid ideid ja mõt­teid. Kan­di­dee­ri­ma oo­ta­me ka tä­nast val­la­va­ne­mat, kes pa­ri­ma­te idee­de kor­ral on oo­da­tud val­la juh­ti­mist jät­ka­ma. Vo­li­ko­gu juht sel­gub va­li­mis­tu­le­mus­te­ga, po­le vä­lis­ta­tud prae­gu­se esi­me­he jät­ka­mi­ne.“

      Va­li­mis­liit Ani­ja-Aeg­vii­du Ühen­dus: „Val­la­va­ne­ma kan­di­daat on Ar­vi Ka­ro­tam, vo­li­ko­gu esi­me­he kan­di­daat on Jaan Oruaas.“

      Isa­maa ja Res Pub­li­ca Liit: „Pa­ri­ma val­la­va­ne­ma saa­me kon­kur­si­ga. Vo­li­ko­gu esi­me­he kan­di­daat on Kaa­rel Arus­te.“

      Kuu­sa­lu vald

      Va­li­mis­liit Ühi­ne Ko­du: „Val­la­va­ne­ma kan­di­daat on prae­gu­ne val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si, vo­li­ko­gu esi­me­he kan­di­daat on vo­li­ko­gu prae­gu­ne asee­si­mees Ur­mo Ris­ti­saar, kes on ka vo­li­ko­gu re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni ja kesk­kon­na­ko­mis­jo­ni asee­si­mees.“

      Ees­ti Re­for­mie­ra­kond: „Ole­me aru­ta­nud Kuu­sa­lu vo­li­kok­ku kan­di­dee­ri­va­te ni­me­kir­ja­de­ga ning jõud­mas ühi­se­le sei­su­ko­ha­le, et val­la­va­nem peab tu­le­ma väl­jast­poolt Kuu­sa­lu  val­da ja kon­kur­si­ga. Mar­ti Hääl oleks vo­li­ko­gu esi­me­heks hea kan­di­daat.“

      Ees­ti Kes­ke­ra­kond: „Ei ole veel ot­sus­ta­tud.“

      Va­li­mis­liit Üks Kuu­sa­lu Vald: „Apo­lii­ti­li­se val­la­va­ne­ma leia­me ava­li­ku kon­kur­si­ga. Meie kan­di­daat vo­li­ko­gu esi­me­heks on Mar­ti Hääl.“

      Ees­ti Kon­ser­va­tiiv­ne Rah­vae­ra­kond: „Val­la­va­ne­ma­le te­ha kon­kurss, toe­ta­me ka tub­li nais­te­rah­vast val­last. Vo­li­ko­gu esi­me­heks Su­lev Vald­maa.“

      Va­li­mis­liit Are­nev Kuu­sa­lu Vald: „Val­la­va­nem va­li­da kon­kur­si­ga. Vo­li­ko­gu esi­me­he kan­di­daa­di ot­sus­ta­me, kui sel­le­ni jõua­me.“ 

      Lok­sa linn

      Ees­ti Kes­ke­ra­kond: „Kel­le esi­tab meie era­kond lin­na­vo­li­ko­gu esi­me­he ja lin­na­pea kan­di­daa­diks, sel­gub pä­rast va­li­mis­tu­le­mus­te väl­ja­kuu­lu­ta­mist.“

      Isa­maa ja Res Pub­li­ca Liit: „Lin­na­pea va­li­da kon­kur­si­ga. Vo­li­ko­gu esi­me­he kan­di­daat on En­del Nam­sing.“

      Raa­si­ku vald

      Isa­maa ja Res Pub­li­ca Liit: „Uus koosseis otsustab, kuidas täidetakse vallavanema ametikoht.“

      Va­li­mis­liit Ühes­koos Eda­si: „Vallavanem selgub töö käigus, eelistame konkurssi. Volikogu esimehe kandidaat on Andrus Mossov.

      Va­li­mis­liit Ko­du­ko­ha Ees­t: „Soo­vi­me prae­gu­se val­la­va­ne­ma Rai­vo Uuk­ki­vi jät­ka­mist. Vo­li­ko­gu esi­me­he kan­di­daat ot­sus­ta­tak­se sel­le nä­da­la tei­ses poo­les.“   

      Va­li­mis­liit Raa­si­ku Vald: „Val­la­va­ne­ma kan­di­daat on And­re Sepp. Meil on kohtadele mitmeid väärikaid kandidaate.“

       0

       Uu­dis­te­por­taa­li Del­fi rub­riik „Rah­va hääl” aval­das es­mas­päe­val lu­ge­ja fo­to peal­kir­ja­ga „Va­li­mis­rek­laa­mi­ga au­to pa­rim par­ki­mis­koht on in­va­koht”. Fo­tol on Raa­si­ku val­la­va­ne­ma Rai­vo Uuk­ki­vi au­to kir­ja­ga „Rai­vo Uuk­ki­vi kan­di­dee­rib Rae val­las!” seis­mas Stock­man­ni au­to­park­las in­va­lii­di par­ki­mis­ko­hal. Rai­vo Uuk­ki­vi sel­gi­tas Sõ­nu­mi­too­ja­le: „Te­gu oli mi­nu lo­ha­ku­se­ga. Ise­gi ül­la­tu­sin, kui nä­gin oma au­tot tei­ses ko­has, ku­hu jät­nud olin. Käi­sin no­ta­ris val­la as­ju aja­mas. Sel­gus, et käi­gu­kang ei ol­nud õi­ges asen­dis ja au­to oli oma ko­halt vee­re­nud. Au­to vee­res ot­se ja jäi seis­ma in­va­park­las, kus õn­neks pol­nud teist au­tot. Seal oli ka mit­u tüh­ja in­va­koh­ta, see­ga kee­gi ei pi­da­nud si­tuat­sioo­ni tõt­tu kan­na­ta­ma. Võ­tan se­da õn­ne­li­ku ja hu­moo­ri­ka ju­hu­se­na, mil­lest õp­pi­da, et tu­leb veen­du­da au­to isee­nes­li­ku lii­ku­ma hak­ka­mi­se või­ma­tu­ses.”

        0

        Möö­du­nud nä­da­lal oli ka­ru­ja­hil õn­ne Kuu­sa­lu ja Voo­se ja­hi­selt­sil, mõ­le­ma ja­hi­maa­delt ta­ba­ti ka­ru. Kuu­sa­lu ja­hi­selt­sist tabas es­mas­päe­va, 4. sep­temb­ri õh­tul karu Ko­su kü­la lä­he­dal met­sas li­gi 10 aas­tat selt­si juh­ti­nud Ma­rek Klais. Ta rää­kis, et seal on selt­sil ka­ru­de söö­da­koht, mi­da jäl­gi­tak­se ra­ja­kaa­me­ra­ga. „Tol õh­tul tu­li ka­ru kel­la 9 pai­ku, läk­sin ko­ha­le, olud olid so­bi­vad, tuul pu­hus õi­gest suu­nast,“ rää­kis Marek Klais. Ta ta­bas um­bes 10aas­ta­se isa­ka­ru, mis on Ida-Har­jus vii­mas­tel aas­ta­tel kütitutest suu­rim – kaa­lus li­gi 300 ki­log­ram­mi. Ka­ru li­has oli kee­rit­suss, li­ha­ke­re läks uti­li­see­ri­mis­se, nahk ja kol­ju ja­hit­ro­fee­deks kü­ti­le. Voo­se ja­hi­selt­sist küt­tis lau­päe­va, 9. sep­temb­ri öö­sel vas­tu pü­ha­päe­va Ai­vo Jaa­nits Vet­la lä­he­dalt vil­ja­põl­lust karu. Seal ra­ja­kaa­me­rat ei ole, ka­rud hak­ka­sid põl­lul söö­mas käi­ma ja ja­hi­me­hed käi­sid va­rit­se­mas. Kü­ti­tud ema­ka­ru oli 3-4aas­ta­ne, kaa­lus 130 ki­log­ram­mi, li­ha läks müü­ki, na­ha ja kol­ju sai kütt. Ka­ru­jaht al­gas 1. au­gus­til ja kes­tab ok­toob­ri lõ­pu­ni. Tä­nu­vu võib Har­ju­maal küt­ti­da kok­ku 7 ka­ru.