Kolmapäev, 20. märts 2019
Autorid Posts by Sõnumitooja

Sõnumitooja

11621 POSTS 0 ARVAMUSED

  0
  • Kui elamiskõlbulik on Kuusalu valla sotsiaalmaja Allika külas;
  • Kooliteatrite festivali Grand Prix Kolga Kohal-olijatele, näitlejapreemiad Kolga ja Kuusalu kooli;
  • Kuusalu vald on rohkem kui aasta Kodasoo külamaja omanik;
  • LJUDMILLA LOSS-MAIBERG on Petsikatega osalenud Koolitantsu festivalil kõik 25 korda;
  • Kuusalu valla noored saavad osaleda projektikonkursil;
  • Kuusalu valla koolide ja lasteaedade õpetajad on oodatud valla hariduskonverentsile;
  • ENNO UIBO: „70 aastat märtsiküüditamisest.”;
  • Raasiku vallavolikogu arutas Pääsulinnu õppetasude tõstmist;
  • ANTS KIVIMÄE on Raasiku vallavalitsuse liige;
  • Valla igakevadine ajalookonverents toimus teist korda Raasikul;
  • TIMEY pääses Ajujahi saate 10 parima äriidee hulka;
  • Raasiku rahvamajas näitus VAINO NAPI salajasest hobist;
  • Anija vallas tõuseb prügiveo hind;
  • Kehra Põhja tänava elamumaa anti vallale;
  • Anija vallamaja saab uue kantseleispetsialisti;
  • FARIŠTAMO ELLER ja KAITI KARTUSOV asutasid Kehras MTÜ Puhas Ring;
  • Järjejutu „25 aastat Kehra komandot” viimane osa.
  Ostke värske ajaleht!
  Selle lehe artiklid meie kodulehel saadaval 27. märtsil.

   0

   Va­ba­rii­gi va­lit­sus moo­dus­tas 26. veeb­rua­ri mää­ru­se­ga laa­ne- ja sa­lu­met­sa­de kait­seks 58 uut loo­dus­kait­sea­la. Har­ju­maal on neist 4: Valk­la loo­dus­kait­sea­la Valk­la ja Sal­mis­tu kü­las pin­da­la­ga 52,9 hek­ta­rit, Jõe­läht­me val­las Haap­se kü­las Uba­ri­met­sa, Saue val­las Ta­ga­met­sa ning Ko­se val­las Oja­soo-Kant­kü­la ja Si­nial­li­ka­te loo­dus­kait­se­a­la. Sa­ma mää­ru­se­ga on kin­ni­ta­tud nen­de ala­de kait­se-ees­kir­jad. Valk­la kait­se­ala kaits­ta­va lii­gi­na on se­le­tus­kir­jas ni­me­ta­tud värb­kakk. Ini­mes­tel on lu­ba­tud alal vii­bi­da ja kor­ja­ta met­sa­saa­du­si, pi­da­da jah­ti, tel­ki­da ja te­ha lõ­ket et­te­val­mis­ta­tud ja tä­his­ta­tud ko­has ning kor­ral­da­da kait­se­ala va­lit­se­ja nõu­so­le­kul ku­ni 50 osa­le­ja­ga rah­vaü­ri­tu­si. Kee­la­tud on ma­jan­dus­te­ge­vus, loo­dus­va­ra­de ka­su­ta­mi­ne, uu­te ehi­tis­te püs­ti­ta­mi­ne, väl­ja ar­va­tud teh­no­võr­gu või toot­mi­sots­tar­be­ta ra­ja­ti­se püs­ti­ta­mi­ne. Kait­sea­la va­lit­se­ja on kesk­kon­naa­met. Uued kai­t­sea­lad va­li­ti väl­ja RMK ja eks­per­ti­de koos­töös. Loo­dus­kait­se­ala­del hak­kab keh­ti­ma maa­mak­su­soo­dus­tus, Kuu­sa­lu val­la­le lae­kub seo­ses sel­le­ga edas­pi­di 183,73 euro võr­ra vä­hem maa­mak­su. Kuu­sa­lu val­la kesk­kon­na­spet­sia­list Eli­na Ei­na­ru üt­les, ko­gu ala on rii­gi­maa.

   0

   KAI­SA PÄ­RI­LA

   Lau­päe­val, 2. märt­sil sel­gi­ta­ti Aru­kü­la põ­hi­koo­li au­las Raa­si­ku val­la meist­rid laua­ten­ni­ses. Te­gu oli esi­me­se sel­lel sa­jan­dil toi­mu­nud laua­ten­ni­se võist­lu­se­ga Raa­si­ku val­las, mis kaa­sas nii suu­ri kui ka väi­ke­seid laua­ten­ni­se hu­vi­li­si. Meist­rid sel­gi­ta­ti väl­ja nel­jas ka­te­goo­rias: väi­ke­sed poi­sid, noor­me­hed, me­hed ja nai­sed.

   Noor­me­hi osa­les 16, me­hi 10. Väi­kes­te pois­te ar­ves­tu­ses või­tis meist­ri­tiit­li 10aas­ta­ne And­reas Kom­pus, noor­mees­test 14aas­ta­ne Ralf Aig­ro ja mees­te ar­ves­tu­ses Tam­bet Sie­mer. Ka­hest võist­lu­sel osa­le­nud nai­sest saa­vu­tas esi­ko­ha Ro­se Ma­rii Rand­laht, tei­seks tu­li Ma­ri Möls.

    

   0

   9.-10. veeb­rua­ril toi­mu­sid Las­na­mäe ker­ge­jõus­ti­ku­hal­lis Ees­ti noor­te ja juu­nio­ri­de ning 16.-17. veeb­rua­ril täis­kas­va­nu­te tal­vi­sed meist­ri­võist­lu­sed ker­ge­jõus­ti­kus. Võist­le­mas olid ka Kuu­sa­lu Spor­dik­lu­bi ker­ge­jõus­tik­la­sed.

   Ku­ni 23aas­tas­te nais­te kuu­li­tõu­kes saa­vu­tas Ma­ri­te En­nus­te 12.34 meet­ri­ga pronks­me­da­li ning kõr­gus­hüp­pes oli ta 1.60 meet­ri alis­ta­mi­se­ga viies. Ku­ni 20aas­tas­te noor­mees­te tei­vas­hüp­pes sai Ger­man Gu­lya­kov 4. ko­ha (3.60) ja Pjotr San­kin 8. ko­ha (3.30). Ku­ni 18aas­tas­te seas tu­li And­rei Bek­ker kuuen­daks (3.50), 2000 meet­ri jook­sus an­dis tu­le­mus 6.49,07 mi­nu­tit tal­le 11. ko­ha. Ku­ni 20aas­tas­te 800 meet­ri jook­sus sai Ka­rel Taal 9. ko­ha (2.11,29) ning ku­ni 18aas­tas­te 400 meet­ri jook­sus Karl Ja­co Da­niel 12. ko­ha (56,35).

   Mees­te kau­gus­hüp­pes saa­vu­tas Sö­ren Jõõ­ras 6.95 meet­ri­ga 4. ko­ha, 60 meet­ri jook­sus an­dis tu­le­mus 7,18 se­kun­dit tal­le 7. ko­ha. Tei­ne Kuu­sa­lu val­la sport­la­ne Taa­vi Tšern­javs­ki (SK Eli­te Sport) tu­li tei­vas­hüp­pes 4. ko­ha­le (4.90), 60 meet­ri tõk­ke­jook­sus sai 5. ko­ha (8,26).

   0

   MEE­LIS TALTS

   22. veeb­rua­ril toi­mus Lee­si rah­va­ma­jas  mä­lu­mäng „Ees­ti Va­ba­riik 101“. Män­gu või­tis võist­kond Ju­min­da koos­sei­sus Ain Mäns, Toi­vo Vii­na­puu, Ago Kat­vel, Kar­li Lam­bot, punk­ti­ga jäi ma­ha Noor Ju­min­da: Anu Eek Mä­gi, Ivo Sch­midt, Siim Ak­sel Amer ja Tar­mo Amer. 3. ko­ha sel­gi­ta­mi­seks oli va­ja li­sa­kü­si­mu­si, kol­man­daks tu­li Team`70: Erik Jär­vi, Vei­ko Sil­man, Kar­mo Talts ja Ka­lev Ui­bou­pin.

    

    0

    Kuu­sa­lu val­las Kot­ka kü­las, Lok­sa-Võ­su tee­de rist­mi­kul asuv Kot­ka Ris­ti tank­la on üle kuu ol­nud su­le­tud. Ben­sii­ni­jaa­mal on uus oma­nik – Ees­ti tank­la­kett AS Kroo­ning. Et­te­võt­te ju­ha­tu­se lii­ge Ri­ho Rõuk üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et Kot­ka tank­la on os­te­tud poolteist aas­tat ta­ga­si, val­dus tu­li üle hil­ju­ti. Tank­la veel ei töö­ta, edas­pi­di käi­vi­ta­tak­se au­to­maat­tank­la­na, es­malt vaa­da­tak­se üle to­rus­ti­kud ja ma­hu­tid, pu­has­ta­tak­se, pai­gal­da­tak­se uued kaablid, tan­kur ja mak­se­ter­mi­nal. Kot­ka Ris­ti tank­la tee­nin­dus­hoo­nes on plaan toit­lus­ta­mi­se­ga jä­tka­ta, sel­le­ga hak­kab te­ge­le­ma äri­part­ner. „Kot­ka rist­mik on vä­ga hea koht,“ kin­ni­tas ta ja sõ­nas, et Lok­sal asu­va­te tank­la­te osas kon­ku­rent­si ei kar­da: „Ole­me Nes­te kõr­val üks vä­he­seid, kes müüb Soo­me kü­tust.“ AS Kroo­ning laien­dab äri­te­ge­vust ka Kuu­sal­lu – hak­atakse tank­lat ehi­ta­ma Kuu­sa­lu sis­se­sõi­du juur­de, via­duk­ti lä­he­dus­se, kus on ko­gu­du­se­ga sõl­mi­tud 30 aas­taks hoo­nes­tu­sõi­gu­se le­ping. Ri­ho Rõuk rää­kis, et elekt­ri­kaablite ümbertõstmiseks on kok­ku­lep­ped ole­mas, lä­hia­jal esi­ta­tak­se tank­la ehi­tusp­ro­jekt Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se­le, et saa­da ehi­tus­lu­ba. 

     0

     Ani­ja val­la­va­nem Ar­vi Ka­ro­tam esi­tas 4. märt­sil aval­du­se ame­tis ta­ga­si as­tu­da. Ta vii­ma­ne töö­päev on ree­del, 15. märt­sil. Ku­na Ani­ja-Aeg­vii­du Ühen­du­ses kan­di­dee­ri­nud ja val­la­vo­li­kok­ku va­li­tud Ar­vi Ka­ro­tam esi­tas aval­du­se jät­ka­ta vo­li­ko­gus, taas­tas val­la va­li­mis­jon sa­mast päe­vast ta vo­li­tu­sed vo­li­ko­gu liik­me­na. Val­la­va­ne­mat asen­dab  uue val­la­ju­hi va­li­mi­se­ni abi­val­la­va­nem Rii­vo Noor. Ani­ja val­la­va­nem ja vo­li­ko­gu uus esi­mees on ka­vas va­li­da vo­li­ko­gu is­tun­gil nel­ja­päe­val, 21. märt­sil. Ar­vi Ka­ro­ta­mi asen­dus­liik­me­na vo­li­kok­ku pää­se­nud Too­mas Tõ­ni­se jät­kab vo­li­ko­gus, sealt lah­kub pä­rast vo­li­ko­gu en­di­se esi­me­he Jaan Oruaa­sa vo­li­tus­te lõp­pe­mist ühel is­tun­gil asen­dus­liik­me­na osa­le­nud Mar­tin Kui­val­lik.

     0

     AI­VAR KA­RI,

     Keh­ra ko­man­do pea­lik

     6. osa.

     Al­gus Sõ­nu­mi­too­jas nr 5.

     Kui 2008. aas­tal tõs­te­ti pääst­ja­te pal­ka, siis ju­ba järg­mi­sel aas­tal vä­hen­da­ti ma­su­ga põh­jen­da­des kõi­ki­de pääs­tea­la tee­nis­tu­ja­te töö­ta­su 8 prot­sen­ti. Pä­rast kaks aas­tat kest­nud eks­pe­ri­men­ti 12tun­ni­se töö­graa­fi­ku­ga said pääst­jad 2010. aas­tal vii­maks 24tun­ni­sed val­ved ta­ga­si. Sel­le­ga kaas­ne­sid töö­ta­sus­ta­mi­se tin­gi­mu­sed, mil­le vas­tu pro­tes­ti­ti ava­li­kult.

     2008. aas­ta 23. märt­si öö­sel süt­tis Keh­ras ka­he­kord­ne pui­t­e­la­mu. Pääst­ja­te saa­bu­des olid ka­tus ja üks kor­ter laus­lee­ki­des, tre­pi­ko­da täi­tu­nud hin­ge­mat­va suit­su­ga ning tei­se kor­ru­se ela­ni­kud ei saa­nud ma­jast väl­ja. Esi­me­se­na ko­ha­le jõud­nud Keh­ra ko­man­do pääst­jad hak­ka­sid neid re­de­li abil ak­na kau­du al­la too­ma. Suit­sust toi­me­ta­ti väl­ja ne­li mee­le­mär­ku­se­ta ini­mest.

     Sa­ma aas­ta lõ­pus oli ras­ke ava­rii, kok­ku põr­ka­sid elekt­ri- ja kau­ba­rong. Õn­ne­tus juh­tus va­ras­tel hom­mi­ku­tun­di­del Aeg­vii­du jaa­mast kaks ki­lo­meet­rit Keh­ra poo­le. Sünd­mus­ko­ha­le saa­de­tud esi­me­sed pääs­teau­tod ei jõud­nud pak­su lu­me tõt­tu kuhu­gi, Keh­ra roo­mik­au­to oli ai­nus, mis õn­ne­tus­pai­ga­le li­gi pää­ses. Kau­ba­ron­gi ju­hid said ise väl­ja, huk­ku­nud elekt­ri­ron­gi ju­hi leid­sid pääst­jad ru­su­de va­helt päe­va­val­ges.

     Ühel 2009. aas­ta kuu­mal su­ve­päe­val tu­li Keh­ra pääst­ja­tel ai­da­ta õn­ne­tut leh­ma, kes oli kuk­ku­nud maa­pa­ran­du­sau­ku. Et loom kät­te saa­da, tu­li ta kõi­ge­pealt lah­ti kae­va­ta. Kui ruu­mi oli pii­sa­valt, pa­ni­me sar­ve­kand­ja­le rih­mad üm­ber ja tõst­si­me trak­to­ri­ga väl­ja.

     2010. aas­ta 9. det­semb­ril rä­sis Ees­tit või­mas lu­me­torm Mo­ni­ka. Kui­gi rii­gi pea­mi­ne tä­he­le­pa­nu oli suu­na­tud Pa­daor­gu, kus olid lu­me­van­gis um­bes 600 ini­mest, toi­mu­sid pääs­te­tööd ka mu­jal. Keh­ra roo­mi­kau­tol tu­li ai­da­ta Ko­da­soo ja Tal­linna-Nar­va maan­tee va­he­li­se­le tee­le lõk­su jää­nud au­to­ko­lon­ni. Tui­sust pääs­te­tu­te seas oli ka vii­ma­seid kuid lap­seoo­tel nai­ne, see­tõt­tu tu­li üle han­ge­de ta­ga­si sõi­ta eri­ti et­te­vaat­li­kult. Lund tu­li tae­vast sel­li­ses ko­gu­ses, et kii­ra­bi oli kut­se­te­le sun­ni­tud sõit­ma pääs­teau­to sle­pis.

     2011. aas­ta al­gu­ses põ­les Must­jõe kõrt­si­ta­lu. Tal­vi­sel lau­päe­vaõh­tul oli 25 kül­mak­raa­di, teeo­lud kee­ru­li­sed. Esi­me­se­na jõud­sid tu­le­kah­ju­le Aeg­vii­du Pääs­te­selt­si va­ba­taht­li­kud, kui hoo­ne ka­tus oli ju­ba laus­lee­ki­des. Töid ras­ken­das li­sa­kus­tu­tus­vee nap­pus, ai­nus või­ma­lus oli kõrt­sist vei­di ee­mal look­lev Must­jõ­gi. Moo­tor­sae­ga lõi­ga­ti jääs­se auk ning lä­bi pak­su lu­me ra­ja­ti peaae­gu 200 meet­ri pik­ku­sed voo­li­ku­lii­nid. Te­gut­se­da tu­li kär­melt, et voo­li­kud ja kraa­nid ei jää­tuks. Kui ve­si sat­tus kus­tu­tus­riie­te­le, kül­mu­sid need kan­geks ja iga lii­gu­tus oli suur pin­gu­tus. Ka pääs­te­teh­ni­ka jaoks oli sel­li­se pa­ka­se­ga töö­ta­mi­ne kee­ru­li­ne, mit­me au­to pum­bad kül­mu­sid.

     13. mail põ­le­sid Kau­nis­saa­re kü­las kaks lau­ta ja suu­res ula­tu­ses põh­ku. Ku­na hei­na­pal­li­de kus­tu­ta­mi­ne on ae­ga­nõu­dev, sai tu­le­kah­ju­le joo­ne al­la al­les kol­me päe­va pä­rast. 2012. aas­tal põ­les Jä­ne­da mõi­sa muin­sus­kait­sea­lu­ne ve­si­ves­ki.

     2013. aas­tal said pääst­jad soo­jus- ehk ter­mo­kaa­me­ra, mil­le­ga suit­su­ses kesk­kon­nas kii­relt tu­vas­ta­da tu­le­kol­deid ning lei­da kan­na­ta­nuid. Ka Keh­ra ko­man­do sai „soo­ja­sil­ma“ ja suit­su­su­kel­du­mi­ne, mis se­ni käis pea­mi­selt kä­si­kau­du ko­ba­des, muu­tus olu­li­selt efek­tiiv­se­maks. Sai­me ka uued hin­ga­mi­sa­pa­raa­did.

     2013. aas­ta au­gus­tis toi­mus õn­ne­tus Raa­si­ku raud­tee­üle­sõi­du­ko­hal, kus sõi­duau­to põr­kas kok­ku Tal­linn-Tar­tu kiir­ron­gi­ga. Traa­gi­li­ses õn­ne­tu­ses huk­kus sõi­duau­tos ol­nud ini­me­ne. 2014. aas­tal ram­mis sa­mal raud­teeü­le­sõi­du­ko­hal rei­si­ron­gi veoau­to. Ta­ga­jär­jed olid traa­gi­li­sed, huk­kus kaks ning vi­ga sai 12 ini­mest.

     2014. aas­ta ap­ril­lis põ­les Kuu­sa­lu ki­ri­ku juu­res asuv pas­to­raa­di­hoo­ne. Koos­töös ko­ha­li­ke ini­mes­te­ga pääs­te­ti põ­le­vast ma­jast väär­tus­lik­ke ki­ri­ku­raa­ma­tuid, do­ku­men­te, maa­le ning ka an­tiikk­la­ver. Sama aasta au­gus­tis oli tu­le­kah­ju Keh­ra pa­be­ri­vab­ri­kus, toot­mi­se ajal süt­ti­nud pa­be­ri­tol­must le­vis tu­li ven­ti­lat­sioo­ni­kamb­ri­tes­se ning eda­si toot­mis­ma­si­na­le.

     2012. aas­tal an­dis pääs­te­amet ko­man­do­hoo­ne hal­da­mi­se üle Rii­gi Kin­nis­va­ra Akt­sia­selt­si­le ja teh­ti esi­me­ne suu­rem re­mont. Va­he­ta­ti tei­se kor­ru­se ak­nad, sai­me lah­ti põ­ran­dal soo­jus­tu­se­na ka­su­ta­tud sae­pu­rust, soo­jus­ta­ti fas­saad ning ka­tus. 2014. aas­tal alus­ta­ti re­mon­di­ga ol­me­hoo­nes. Va­he­ta­ti uk­sed, pai­gal­da­ti ripp­laed, ko­ri­do­ri puit­põ­rand asen­da­ti ke­raa­mi­lis­te plaa­ti­de­ga, pai­gal­da­ti uued val­gus­tid. Kui­gi re­mon­di­ga kaas­nes pal­ju se­ga­dust, tu­li pääst­ja­tel siis­ki ol­la tööl ja väl­ja­kut­se­val­mis, õn­ne­tu­sed kel­la ju ei kü­si.

     Järg­neb.

     0
     Ma­ri Ti­ker­puu, sot­siaal­kind­lus­tu­sa­me­ti krii­sia­bi­tee­nu­se juht

     Ma­ri Ti­ker­puu,
     sot­siaal­kind­lus­tu­sa­me­ti
     krii­sia­bi­tee­nu­se juht

     Tööd alus­tasid üle­rii­gi­li­ne ja ta­su­ta ohv­ria­bi krii­si­te­le­fon 116 006 ja nõus­ta­mis­tee­nus  vee­bi­le­hel www.pa­lu­na­bi.ee, kust saab öö­päe­va­ring­selt nõu ja abi ees­ti, ve­ne ja ing­li­se kee­les. Igas maa­kon­nas on ohv­ria­bi­töö­ta­ja, kes saab pak­ku­da põh­ja­li­ku­mat ja per­so­naal­se­mat nõus­ta­mist.

     Tih­ti ei pöör­du ini­me­sed pä­rast vä­gi­val­da või muud hal­ba koht­le­mist abi saa­mi­seks po­lit­sei poo­le või ei mõis­ta, et see, kui­das nen­de­ga käi­tu­tak­se, on va­le või kee­la­tud. Abi kü­si­mi­se­ni jõud­mi­ne võib võt­ta aas­taid, sest ohv­ri­ga käi­vad kaa­sas hä­bi, süü­tun­ne või hirm. Ohv­ria­bi krii­si­te­le­fon 116 006 ja pa­lu­na­bi.ee vee­bi­leht on mõel­dud kõi­gi­le, kes tun­ne­vad, et on sat­tu­nud olu­kor­da, kus nad on kan­na­ta­jad – on siis te­gu füü­si­li­se, ma­jan­dus­li­ku, vaim­se või sek­suaal­se vä­gi­val­la­ga, hoo­le­tu­se või hal­va koht­le­mi­se ohv­riks lan­ge­mi­se­ga. Ka saa­vad krii­si­te­le­fo­nilt abi ini­me­sed, kes on ku­ri­te­ge­vu­se või õn­ne­tus­juh­tu­mi tõt­tu lä­he­da­se kao­ta­nud.

     Ohv­ria­bi krii­si­te­le­fo­ni­le vas­ta­vad vas­ta­va ha­ri­du­se ja et­te­val­mis­tu­se­ga ini­me­sed, kes töö­ta­vad oma ko­dus eri piir­kon­da­des üle Ees­ti. Et sel­list tee­nust on vä­ga va­ja, näi­tab sta­tis­ti­ka – te­le­fo­ni­le on ka­he kuu­ga he­lis­ta­tud 741, vee­bi­vest­lu­se teel võe­tud ühen­dust 330 kor­da. Kok­ku oli 1071 pöör­du­mist.

     Ena­mas­ti on he­lis­ta­nud pe­re­vä­gi­val­la ohv­rid.  Ka need, kes soo­vi­vad tea­da an­da, et nen­de lä­he­da­ne või naa­ber on ohv­riks lan­ge­nud. Kü­si­tud on hool­du­sõi­gu­se ja töö­kiu­sa­mi­se tee­mal. Pal­ju on ol­nud ea­kaid ini­me­si, vest­le­mi­se soo­vi ta­ga pei­tus he­lis­ta­ja va­ra­sem ohv­riks lan­ge­mi­se lu­gu.

     Kui­das saab üks te­le­fo­ni­kõ­ne ini­mest ai­da­ta? Ohv­ria­bi krii­si­te­le­fo­ni ees­märk on pak­ku­da ohv­ri­te­le kii­ret või­ma­lust oma mu­re ära rää­ki­da. Kõ­ne vas­tu võt­nud töö­ta­ja kuu­lab he­lis­ta­ja ära, pa­kub tal­le tu­ge, ühi­selt aru­ta­tak­se lä­bi olu­kor­ra la­hen­da­mi­se või­ma­lu­sed. Ole­ne­valt juh­tu­mist või­vad pöör­du­jad va­ja­da in­fot po­lit­seis­se aval­du­se te­ge­mi­se koh­ta, nais­te tu­gi­kes­kus­te või sek­suaal­vä­gi­val­la krii­sia­bi­kes­kus­te kon­tak­te või sel­gi­tust oma­va­lit­sus­te tee­nus­te ja toe­tus­te koh­ta. Kui on va­ja, saab lep­pi­da kok­ku koh­tu­mi­se ohv­ria­bi­töö­ta­ja juu­res.

     Ohv­ria­bi krii­si­te­le­fo­ni ees­märk ei ole ha­ka­ta asen­da­ma po­lit­seid. Olu­kor­da­des, kus ini­me­se elu on ohus ja va­ja kii­ret abi po­lit­seilt, kii­ra­bilt või pääs­tea­me­tilt, tu­leb kind­las­ti es­malt va­li­da 112. Ohv­ria­bi krii­si­te­le­fon 116 006 saab ol­la ohv­ri­le abiks järg­mi­se sam­mu­na, kui po­lit­sei on sünd­mus­ko­hal käi­nud ja va­ja mõel­da, mi­da eda­si te­ha, ku­hu pöör­du­da.

     Numb­rilt 116 006 saab oh­ver abi ka hir­mu­de maan­da­mi­seks, ku­na ala­ti ei pruu­gi tea­da, mis saab te­mast või vä­gi­val­lat­se­jast eda­si. Pe­re­vä­gi­val­laohv­ri­te seas on le­vi­nud va­lea­ru­saam, et po­lit­seis­se saab pöör­du­da al­les siis, kui vä­gi­vald kest­nud pi­kaa­ja­li­selt, mit­te pä­rast ühe­kord­set ohv­riks­lan­ge­mist. Sel­lis­test olu­kor­da­des ai­tab ohv­ria­bi krii­si­te­le­fon vas­ta­ta he­lis­ta­ja­te kü­si­mus­te­le, tõs­ta abi­va­ja­ja­te tead­lik­kust nen­de õi­gus­test, pak­ku­da va­ja­lik­ku nõus­ta­mist, et kes ja kus saab olu­kor­ra la­hen­da­mi­seks ai­da­ta.

     Ehk­ki ohv­ria­bi krii­si­te­le­fo­nilt 116 006 saab he­lis­ta­ja es­ma­se toe ja nõu, on eda­sis­te ohv­ria­bi­tee­nus­te saa­mi­seks va­ja­lik ohv­ril pöör­du­da ohv­ria­bi­töö­ta­ja vas­tu­võ­tu­le. Igas maa­kon­nas on tööl vä­he­malt üks ohv­ria­bi­töö­ta­ja, kes va­ja­du­sel saab ini­me­se ja te­ma mu­re­ga eda­si te­ge­le­da. Kui oled lan­ge­nud ohv­riks, siis ei ole üks­ki mu­re lii­ga väi­ke või täht­su­se­tu.

      0

      Raa­si­ku val­la kesk­kon­nas­pet­sia­list Ala­ri Kruus­vall on and­nud lah­ku­mi­sa­val­du­se, ta vii­ma­ne töö­päev on 22. märt­sil. „Olen üle 15 aas­ta val­la­va­lit­su­ses töö­ta­nud, tun­nen, on va­ja eda­si lii­ku­da. Oma­va­lit­su­ses tu­leb te­gele­da pal­ju­de eri tee­ma­de­ga, soo­vin nüüd roh­kem spet­sia­li­see­ru­da. Uus töö­koht on seo­tud jäät­me­vald­kon­na­ga, kuid ei puu­du­ta jäät­me­käit­lust,“ lau­sus ta.  Raa­si­ku val­la­va­lit­sus korraldab uue kesk­kon­nas­pet­sia­lis­ti leid­mi­seks  kon­kur­si.