Laupäev, 19. jaanuar 2019
Autorid Posts by Sõnumitooja

Sõnumitooja

11501 POSTS 0 ARVAMUSED

  0
  • Opositsioon taotleb järelevalvet Kuusalu valla tegevuse üle;
  • Maakohus: Pudisoo Kaldaaluse tee tuleb hoida avalikus kasutuses;
  • Annetuste kogumine Kuusalu Vabadussõja ausamba korrastamiseks;
  • Kuusalu vallamajas koliti tööruume ümber;
  • SVEN-OLAV PAAVEL: „Kuusalu esimesed piltnikud ja alevik vanadel fotodel.”;
  • Kuusalu ajalooseminaril kuuleb Juminda poolsaarele langevarjuga maandunud Briti luurajast;
  • Aruküla kooli alglassidemaja kolmas korrus on valmis;
  • Arukülla taotletakse kergliiklusteed kogu Tallinna maantee äärde;
  • Aruküla ÜVKga liitujad saavad taotleda kinnistu-siseste torustike rajamiseks toetust;
  • Raasiku valla teedespetsialist on RAIN MOLOK;
  • Anija vallavanem astus erakonda Isamaa;
  • Anija Muinsuskaitse Selts lõpetab tegevuse;
  • Kehra ajalookonverentsil kõneldi tuntud ja tundmatust Vabadussõjast;
  • Kehra jõulukuuskedest tehti koerakujuline tuleskulptuur;
  • Kehra mälumängu liider on Mnemosiin.
  Ostke värske ajaleht!
  Selle lehe artiklid meie kodulehel saadaval 23. jaanuaril.

  0

  Seekordses Sõnumitoojas on mitu lugu, mis seotud 100 aasta möödumisega Eesti Vabadussõja lahingutest Anija ja Kuu-salu vallas. Tänu suurejoonelistele mälestusüritustele oleme saanud saja aasta taguste sündmuste kohta rohkem näha-kuulda. Pärast vaenlase pealetungi 1918. aasta lõpus algas jaanuaris 1919 jõuline vastupealetung, punaväelased löödi Põhja-Eestist välja kümne päevaga. Rohkem teatakse pöördelahingutest, kuid suuremaid-väiksemaid kokkupõrkeid oli paljudes külades. Nagu Kehras ajalookonverentsil tõdeti – uurida on veel paljutki. Kel kodus fotosid-mälestusi, andke teada.

   0

   31. detsembril kell 12.43 sai häirekeskus teate tulekahjust Alavere külas Kose maanteel. Päästjad tuvastasid saabudes, et kamina kütmise järel oli tuli levinud maja seina. Tulekahju põhjustas valesti paigaldatud ventilatsioonitoru. Päästjad avasid hoone välisseina, et leida võimalikke tulekoldeid. Sündmus lõppes päästjatele kell 14:05. Keegi õnnetuses viga ei saanud.

   PÄÄSTEAMET

    0

    Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se ot­su­se­ga on Hirv­li kü­la­va­ne­maks kin­ni­ta­tud Ene Lii­vand. Hirv­li kü­la va­lis kü­la­va­ne­ma 22. det­semb­ri koo­so­le­kul. Val­da esin­das vo­li­ko­gu esi­mees Mar­gus Soom, osa­le­jaid oli 22. Kan­di­daa­te esi­ta­ti kaks, kan­di­dee­ri­ma nõus­tus Ene Lii­vand, kes taan­das end hää­le­ta­mi­sest. Te­ma poolt olid 19 koosolekul osalenud ja lisaks 12 volikirja alusel osa võtnud kü­la-
    e­la­nik­ku. Moo­dus­ta­ti ka viie­liik­me­li­ne kü­la­ko­gu: Mar­git-Kar­men Rein­velt, Ave Se­ri­kov, Anu Kar­jat­se, Eve Ra­da ja And­res Tur­gan. Hirv­lis on ela­nik­ke 84, neist hää­leõi­gus­lik­ke 72.

     0

     Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu keh­tes­tas kü­la­va­ne­ma uue sta­tuu­di, mil­le jär­gi on hää­leõi­gus­li­kud vä­he­malt 16aas­ta­sed, kes ra­havs­ti­ku­re­gist­ri jär­gi ela­vad sa­mas kü­las. Kü­la, kü­lae­la­ni­ku ja kü­la­va­ne­ma koh­ta sä­tes­ta­tu keh­tib ka ale­vi­ke, ale­vi­ke ela­ni­ke ja ale­vi­ku­va­ne­ma­te koh­ta. Mää­rus tun­nis­tas keh­te­tuks se­ni­se sta­tuu­di, mil­le jär­gi pi­did kü­la­va­ne­ma­te vo­li­tu­sed lõp­pe­ma 31. det­semb­ril 2018, kui neid ei va­li­tud 2018. aas­tal uues­ti ame­tis­se. Vo­li­ko­gu kii­tis heaks Vär­ner Loots­man­ni et­te­pa­ne­ku, et uus mää­rus hak­kaks keh­ti­ma 1. jaa­nua­rist 2019. Pä­rast ot­su­se vas­tu­võt­mist tea­tas val­la­sek­re­tär Lii­sa Ojan­gu, et seo­ses sel­le­ga on pal­ju­de kü­la­va­ne­ma­te vo­li­tu­sed ik­ka­gi lõp­pe­nud. Vallavanem Urmas Kirtsi kin­ni­tas Sõ­nu­mi­too­ja­le, et val­la­va­lit­sus on sei­su­ko­hal – kõi­gi kü­la­va­ne­ma­te vo­li­tu­sed jät­ku­vad ja kü­la­va­ne­ma­ga kü­lad saa­vad ka ala­nud aas­tal kü­la­ra­ha.

      0

      Seo­ses sel­le­ga, et Kuu­sa­lu post­kon­to­ri töö­ta­jad Evi Hein­lo ja Na­ta­lia Raud­sepp jäid pen­sio­ni­le ning uus töö­ta­ja Kers­ti Nur­ges on Lok­sal kol­lee­gi­de kõr­val väl­jaõp­pel, on Kuu­sa­lu post­kon­tor su­le­tud 7. jaa­nua­rist ku­ni 27. jaa­nua­ri­ni, ava­tak­se uues­ti 28. jaa­nua­ril. Om­ni­va suu­nab Kuu­sa­lu post­kon­to­ris­se saa­de­tud pa­kid pa­kiau­to­maa­ti, mis sin­na ei ma­hu, viib kir­ja­kand­ja ko­ju või va­ja­du­sel toi­me­ta­tak­se väl­jas­ta­mi­seks Lok­sa post­kon­to­ris­se. Om­ni­va and­me­tel muu­tu­vad edas­pi­di Kuu­sa­lu post­kon­to­ri la­hio­le­kua­jad.

      0
      Na­tal­ja Ves­ter, ko­gu­kon­nap­ro­ku­rör

      Na­tal­ja Ves­ter,
      ko­gu­kon­nap­ro­ku­rör

      Et ko­gu­kond­lik töö oleks Ida-Har­ju piir­kon­nas tur­va­li­su­se ta­ga­mi­seks või­ma­li­kult tõ­hus ja ees­mär­gi­pä­ra­ne, lep­pi­si­me 2018. aas­ta ha­kul kok­ku ko­gu­kond­li­kud prio­ri­tee­did, mis olid pro­ku­ra­tuu­ri ja po­lit­sei eri­li­se, sü­ven­da­tud tä­he­le­pa­nu all, nen­de­ga te­ge­le­mi­se­le ra­ken­da­ti roh­kem res­surs­si. See ei tä­hen­da, et prio­ri­teet­se­te ku­ri­te­gu­de hul­ka mit­te­kuu­lu­va­te kri­mi­naa­las­ja­de­ga ei te­ge­le­tud. Meie ini­mes­te tur­va­li­sust enim häi­ri­va­te ku­ri­te­gu­de me­net­le­mis­se tu­leb pa­nus­ta­da roh­kem ae­ga, ka­su­ta­da ära kõik või­ma­lu­sed ja va­hen­did, et ko­gu­kon­na­liik­me­te tur­va­tun­net vä­hen­da­vad va­lu­ko­had lik­vi­dee­ri­da või vä­he­malt mi­ni­mee­ri­da.

      Lõp­pe­nud aas­tal olid Ida-Har­ju piir­kon­nas sea­tud prio­ri­tee­did ju­hu­rün­ne­te ja rel­va­de­ga seo­tud ku­ri­te­gu­de vä­hen­da­mi­ne ning pü­si­valt ehi­tus­töö­riis­ta­de ja -ma­ter­ja­li­de var­gu­si toi­me­pa­ne­va­te isi­ku­te te­ge­vu­se pärs­si­mi­ne. 

      Ida-Har­ju po­lit­sei koos­töös ko­gu­kond­li­ke pro­ku­rö­ri­de­ga te­gi lõp­pe­nud aas­tal tõ­hu­said jõu­pin­gu­tu­si sea­tud ees­mär­ki­de täit­mi­sel. Koh­tueel­ne me­net­lus prio­ri­teet­se­tes kri­mi­naa­las­ja­des on ol­nud kii­re, me tur­va­li­sust ohus­ta­va­te­le ini­mes­te­le on an­tud sel­ge sig­naal – kaas­ko­da­ni­ke ter­vis ja va­ra pea­vad ole­ma kaits­tud ja puu­tu­ma­tud ning need, kes se­da ei mõis­ta, või­vad hal­vi­mal ju­hul mõ­ne aja jook­sul vang­las sel­le üle tõ­si­selt jä­re­le mõel­da.

      Juu­nis mõis­tis Har­ju maa­ko­hus süü­di kolm meest ja nai­se, kes va­ras­ta­sid ühest et­te­võt­test töö­riis­tu. Li­saks nei­le sai koh­tult ka­ris­ta­da veel üks mees, kes os­tis, hoi­dis ja müüs ku­ri­te­ge­li­kul teel saa­dud töö­riis­tu. Sel­le loo juu­res rõõ­mus­tab fakt, et po­lit­seil õn­nes­tus va­ras­ta­tud kraam lei­da ja oma­ni­ku­le ta­gas­ta­da.
      Peab möön­ma, et tä­na­vu oli õi­gus­kait­sea­su­tus­te­le pa­ra­jaks pea­va­luks eri­ne­va­te äh­var­da­mis­juh­tu­mi­te la­hen­da­mi­ne. Jääb mul­je, et ini­me­sed ei os­ka enam oma­va­he­li­si aru­saa­ma­tu­si ja konf­lik­te ra­hu­meel­selt la­hen­da­da. Sõ­nu kin­ni­tab ka sta­tis­ti­ka – äh­var­da­mis­te arv on tõus­nud üle Ees­ti. Pa­ra­ku on tih­ti tao­lis­te juh­tu­mi­te ta­ga tar­bi­tud al­ko­hol.

      Näi­teks tu­leb meel­de kri­mi­naa­la­si, kus me­net­lu­se al­la sat­tus 1978. aas­tal sün­di­nud mees, kes äh­var­das Kuu­sa­lu val­las sõi­du­teel toi­mu­nud ka­he moo­tor­sõi­du­ki kok­ku­põr­ke jä­rel kol­me kan­na­ta­nut tap­mi­se­ga, hoi­des käes nu­ga. En­ne teo toi­me­pa­ne­mist oli mees tar­vi­ta­nud al­ko­ho­li. Har­ju maa­ko­hus mää­ras me­he­le li­gi aas­ta­se van­gis­tu­se, li­saks peab ta ta­su­ma rii­gi­le  sund­ra­ha sum­mas 750 eu­rot ja me­net­lus­ku­lud.
      Kah­juks ei jää­nud tao­li­ne juh­tum meie piir­kon­nas ai­nu­ke­seks. Jõe­läht­me val­las äh­var­das mees kan­na­ta­nut õhu­püs­si­ga, sih­ti­des sel­le­ga kan­na­ta­nut um­bes meet­ri kau­gu­selt. Sar­na­ne süü­te­gu pan­di toi­me ka Las­na­mäel ühe kor­ter­ma­ja tre­pi­ko­jas, kus mees äh­var­das kah­te kan­na­ta­nut pneu­maa­ti­li­se püs­to­li­ga.

      Nen­des­ki juh­tu­mi­tes olid äh­var­da­jad al­ko­ho­li­joo­bes. Ko­hus mõis­tis mõ­le­mad me­hed ku­ri­te­gu­de toi­me­pa­ne­mi­ses süü­di ning mää­ras nei­le ka­ris­tu­se. Li­sa­ko­hus­tu­se­na ei to­hi me­hed ka­he aas­ta jook­sul tar­vi­ta­da al­ko­ho­li. Ka ne­mad pea­vad rii­gi­le ta­su­ma sund­ra­ha ja me­net­lus­ku­lud.

      Need on vaid ük­si­kud näi­ted Ida-Har­ju ko­gu­kon­na­po­lit­sei ja -pro­ku­rö­ri­de ühi­se töö tu­le­mus­test püs­ti­ta­tud ees­mär­ki­de saa­vu­ta­mi­sel. Töö jät­kub ning 2019. aas­ta al­gu­ses sea­me eel­mi­se aas­ta ku­ri­te­ge­vu­se tren­di­de põh­jal uued prio­ri­tee­did sel­le ni­mel, et Ida-Har­ju piir­kond oleks meie ko­gu­kon­na­liik­me­te­le ela­mi­seks veel pa­rem ja tur­va­li­sem koht. Tur­va­list 2019. aas­tat!

       0

       Ar­hai­li­se mees­te­lau­lu tra­dit­sioon Aru­kü­las ja mees­te­lau­lu punt Lüü-Türr kan­ti Ees­ti vaim­se kul­tuu­ri­pä­ran­di ni­mis­tus­se. Vaim­se kul­tuu­ri­pä­ran­di ni­mis­tus­se kan­tak­se ko­gu­kon­da­de­le oma­seid põl­vest põl­ve eda­si an­tud tead­mi­si, os­ku­si, ja kom­beid, mis on ka prae­gu olu­li­sed, li­saks isi­kuid, pai­ku, asu­tu­si või ühen­du­si. Ni­mis­tus­se pää­se­mi­se ot­sus­tab kul­tuu­ri­mi­nis­tee­riu­mi juur­de loo­dud nõu­ko­gu. Ni­mis­tus­se pää­se­mi­seks on va­ja kok­ku pan­na teks­ti-, pil­di- ja vi­de­o­ma­ter­jal. Lüü-Tür­ri koh­ta koos­tas ma­ter­ja­li Aru­kü­la Kul­tuu­ri­selt­si te­gev­juht Ga­ri­na Too­min­gas, kes taot­les sel­leks Rah­va­kul­tuu­ri Kes­ku­selt 1025 eu­rot toe­tust. Val­mis ka muu­si­ka­vi­deo. Ar­hai­list mees­te­lau­lu ja Lüü-Tür­ri tut­vus­ta­va sis­se­kan­de­ga vaim­se kul­tuu­ri­pä­ran­di ni­mis­tus saab tut­vu­da Rah­va­kul­tuu­ri Kes­ku­se ko­du­le­hel, vi­deo lau­lu­le „Tu­le mi­nu il­da­ja is­tu­maie“ on in­ter­ne­tis you­tu­be´is.

        0

        Det­semb­ris kut­sus Raa­si­ku val­la­va­lit­sus üles re­gist­ree­ri­ma end val­la ko­da­ni­kuks. „Su­ve al­gu­ses oli ela­nik­ke 5000 pii­ril, aas­ta lõ­puks 5065,“ üt­les val­la­va­nem And­re Sepp. Det­semb­ri­ga li­san­dus val­la re­gist­ris­se 37 ela­nik­ku. Val­la­va­nem li­sas, et suurt kam­paa­niat ei teh­tud, ku­na au­hin­da­de loo­si­mi­ne soo­dus­tab pen­del­rän­net ning rii­vab neid, kes on val­la re­gist­ris pü­si­valt. Pi­gem ju­hi­ti tä­he­le­pa­nu, mil­li­seid in­ves­tee­rin­guid on val­las teh­tud ja te­ge­mi­sel ning et il­ma ela­ni­ke mak­su­tu­lu­ta se­da ei suu­de­taks.

         0

         Seo­ses rah­vas­ti­ku­re­gist­ri sea­du­se muut­mi­se­ga pole 2. jaa­nua­rist enam oma­va­lit­su­ste re­gist­ris ini­me­sed, kes olid sin­na kir­ju­ta­tud val­la või lin­na täp­su­se­ga. Ani­ja val­las vä­he­nes ela­ni­ke arv sel­le tõt­tu 83, Kuu­sa­lu val­las 77, Raa­si­ku val­las 47 ja Lok­sa lin­nas 48 ini­me­se võr­ra. Esial­gu pi­di sea­du­se­muu­da­tus hak­ka­ma keh­ti­ma 1. jaa­nua­rist, kuid oleks oma­va­lit­sus­te jaoks tä­hen­da­nud sel aas­tal olu­list tu­lu­mak­su ja ta­san­dus­fon­di lae­ku­mi­se vä­he­ne­mist, ar­ves­ta­mi­se alu­seks võe­tak­se ela­ni­ke arv oma­va­lit­su­ses 1. jaa­nua­ri sei­su­ga. „Muu­da­tus hoiab ära ne­ga­tiiv­se mõ­ju oma­va­lit­su­se 2019. aas­ta ee­lar­ve­le ja an­nab ae­ga juur­de, et te­ge­le­da nen­de ini­mes­te tea­vi­tu­se­ga, kel­le elu­ko­ha­and­me­te keh­ti­vus lõ­peb,“ on sea­du­se­ se­le­tus­kir­jas.