Kolmapäev, 23. mai 2018
Autorid Posts by Sõnumitooja

Sõnumitooja

11078 POSTS 0 ARVAMUSED

  0
  • Muuseumiööl esilinastus kroonikafilm Kehra jaamahoone taassünnist;
  • RANNO SOOTS: “Aegviidu spordihoone on olnud mu eluunistus.”;
  • Kehras avati Eestis ainulaadne linnulaulu kooliõu;
  • Kehra kunstidekool leidis Rootsist sõpruskooli;
  • Kuusalu vallamaja kolib sel nädalal Kiiu mõisa tagasi;
  • Ökokratt avas Kuusalus mobiiliorienteerumise ehk MOBO raja;
  • Kolga muuseum tõi rahva ette krahvipere Villeroy ja Boch serviisi;
  • Nordic Houses osales RMK metsaistutustalgutel Võllaskatkul;
  • Välistudengite pakutud ettevõtted Kuusalu valda ja Loksale – Hara Missioon, Lahemaa Eliksiir, Kolga Mõisa Kinnisvara;
  • Loksa eramajade omanikud saavad KIKilt taotleda toetust ÜVKga liitumiseks;
  • Raasiku Lustiring tõi juubeli puhul lavale näidendi “Rong”;
  • Raasiku skaudisalk Kaljurebane tegi esimese rännaku jüripäeva laagris;
  • Aruküla katlamajas algavad lammutustööd;
  • Raasiku vallas kustutatakse suvel tänavavalgustus;
  • Selle nädala leht Anija valla kõikides postkastides.
  Ostke värske ajaleht!
  Selle lehe artiklid meie kodulehel saadaval 30. mail.

   0
   • Raasiku vallavolikogu 7 liiget algatasid vallavanema ANDRE SEPA umbusaldamise;
   • Raasiku kergliiklustee ehitusleping sõlmitud;
   • Aruküla waldorfkool soovib mõisahoovi moodulklassiruume;
   • Raasiku Elekter lõi Saksamaa firmadega käed ekspordiks;
   • Kehra esimesel kohvikutepäeval olid avatud 3 kohvikut;
   • Kehras avatakse linnulaulu kooliõu;
   • Paasiku mõisaparki istutatakse “Eesti 100 tamme” projekti raames tammeallee;
   • Kehras tuleb taas eesti keele kursus;
   • Alavere lasteaed kolib remondi ajaks kooli ja rahvamajja;
   • Vallasekretär MAIRE LINK lahkub ametist;
   • Kuusalu Soojus renoveerib Kiiu tehnopargi veetorustiku;
   • Kuusalu keskosa kujundamiseks tuleb konkurss;
   • Kuusalu algklasside näitering tõi riigifestivalilt mitu preemiat;
   • 20. sajandi arhitektuuriseminaril räägiti Loksa bussijaamast;
   • Kuusalu vald toetab spordi treeningrühmi 59 465 euroga
   • Kuusalu Soojus tegi Kolgakülla biopuhasti ja parandas Viinistu joogivee kvaliteeti;
   • Selle nädala leht Raasiku valla kõikides postkastides.
   Ostke värske ajaleht!
   Selle lehe artiklid meie kodulehel saadaval 23. mail.

    0

    Es­mas­päe­va õh­tul alus­ta­sid kunst­ni­kud Keh­ra koo­li algk­las­si­de ma­ja ja kuns­ti­de­koo­li si­seõue sei­na­le suur­te maa­lin­gu­te te­ge­mist. „Sin­na tu­leb kau­nis pilt Ees­ti­maa loo­du­sest. Li­saks maa­li­tak­se puu­deoks­te­le ka meie met­sa­des ela­vad 16 lin­du, kel­le va­lis väl­ja loo­du­se­mees Fred Jüs­si. Need lin­nud hak­ka­vad edas­pi­di pil­dil just­kui laul­ma – sel­leks ka­su­ta­me Fred Jüs­si teh­tud lin­nu­lau­lu­de sal­ves­ti­si,“ sel­gi­tas et­te­võt­mi­se idee au­tor, Ani­ja val­la­va­nem Ar­vi Ka­ro­tam. Kunst­ni­kud koos kuns­ti­hu­vi­lis­te õpi­las­te­ga töö­ta­vad sei­na­maa­lin­gu kal­lal õh­tu­ti, et või­ma­li­kult vä­he se­ga­da koo­li tööd. Lin­nu­lau­lu koo­liõu ava­tak­se pi­du­li­kult pü­ha­päe­val, 20. mail kell 13. Ava­mi­se­le on pa­lu­tud ka Fred Jüs­si.

     0

     Kuu­sa­lu val­la­sek­re­tär Mai­re Link esi­tas eel­mi­sel nä­da­lal lah­ku­mi­sa­val­du­se, te­ma vii­ma­ne töö­päev val­la­ma­jas on ree­del, 25. mail. Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si kom­men­tee­ris, et Mai­re Link on ol­nud val­la­sek­re­tä­ri ame­tis ala­tes Kuu­sa­lu val­la taas­loo­mi­sest, ta on pa­nus­ta­nud pii­sa­valt val­la aren­gus­se, po­le va­ja­dust te­da kauem töö juu­res kin­ni pi­da­da, val­las saa­vad kaks vas­ta­va kva­li­fi­kat­sioo­ni­ga ini­mest te­da asen­da­da – re­fe­ren­did Lee­lo Kon­ton ja Es­ta Nurm­sa­lu. Mai­re Link põh­jen­das oma lah­ku­mi­sot­sust sel­le­ga, et jääb pen­sio­ni­le, ku­na tun­neb, prae­gu­ses po­lii­ti­li­ses olu­kor­ras on oo­tu­sed te­ma­le suu­re­mad, kui sea­dus või­mal­dab: „Esi­mest kor­da olen olu­kor­ras, kus ta­he­tak­se tõl­gen­da­da ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se kor­ral­du­se sea­dust. Või­me ol­la ra­hu­lo­le­ma­tud, kuid po­le õi­gust sea­dust mit­te täi­ta. Pä­rast maa­va­lit­sus­te kao­ta­mist on meie nõuand­jaks mää­ra­tud ra­han­dus­mi­nis­tee­rium, sealt saa­dud nõuan­deid tu­leb akt­sep­tee­ri­da.“ Mai­re Link on Kuu­sa­lu kü­la­nõu­ko­gu- ja val­la­sek­re­tä­ri ame­tis ol­nud li­gi 41 aas­tat.

      0

      Raasiku vallavalitsus kutsus noorimad kodanikud koos vanematega pidulikule vastuvõtule ehk lusikapeole laupäeval, 12. mail Aruküla mõisa. Kutsutud oli 12 beebit. Lastekaitse­spetsialist Anu Nõlve ütles, et seekord oli lusikapeo juubel – toimus 20. korda: „Tüdrukuid oli 12, poisse 16. Kingiks oli valla vapiga suveniirlusikas, nimetunnistus ja Eesti Lastekirjanduse Keskuselt raamat „Pisike puu””.

       0

       Möö­du­nud nä­da­lal kü­las­tas Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sust Türk­menis­ta­ni 4liik­me­li­ne de­le­gat­sioon, kes uu­ris Ees­tis e-rii­ki ning maa- ja oman­di­re­for­mi. Kuu­sa­lu val­da tul­di maa-ame­ti soo­vi­tu­sel. Kü­la­li­sed võt­sid vas­tu val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si, abi­val­la­va­nem Tõ­nu Am­mus­saar, pea­maa­kor­ral­da­ja Pee­ter Raud­sepp ja ehi­tuss­pet­sia­list Lju­bov Beg­lo­va. Rää­gi­ti maa­re­for­mist, sel­le­ga seo­tud prob­lee­mi­dest ja e-toi­min­gu­test, käi­di re­no­vee­ri­tud Kiiu mõi­sas ja Kiiu las­teaias.Külalised rääkisid – neil jagati maad tasuta, kuid jäi kasutuseta, riik võttis tagasi. Nüüd alustati reformiga uuesti.

        0

        Raa­si­ku val­la­va­lit­sus ot­sus­tas es­mas­päe­val, et jäät­me­jaa­ma ka­van­da­tak­se Aru­kü­la pu­has­tus­sead­me juur­de ale­vi­kust vei­di ee­male. Siia­ni oli kõ­ne all asu­koht Sü­gi­se tä­na­val kor­ter­ma­ja­de ja kat­la­ma­ja va­hel. Val­la­va­nem Andre Sepp üt­les, et mõ­le­mal asu­ko­hal on pool­da­jaid ja vas­ta­seid ning prae­gu ol­lak­se al­les ra­has­tus­taot­lu­se koos­ta­mi­se faa­sis, de­tai­le saab veel hil­jem täp­sus­ta­da. Ra­has­tus­taot­lu­se esi­ta­mi­se täh­taeg KI­Ki­le on 21. mail, sel­leks ajaks saab taot­lu­se val­la­va­ne­ma kin­ni­tu­sel ka val­mis. Kor­ter­ma­ja­de va­he­le jäät­me­jaa­ma ra­ja­mi­se vas­tu on ka Sü­gi­se tä­nav 2 kor­te­riü­his­tu liik­med, kes saat­sid val­la­va­lit­su­se­le pöör­du­mi­se, et on vas­tu val­la­va­lit­su­se plaa­ni­le pro­jek­tee­ri­da jäät­me­jaam Aru­kül­la Sü­gi­se 2b ter­ri­too­riu­mi­le, kat­la­ma­ja hoo­vi­le kor­rus­ma­ja­de va­he­le, kust ak­nad ava­nek­sid ot­se jäät­me­jaa­ma­le. „Jutt tä­na­päe­va jäät­me­jaa­ma­de mood­su­sest ja puh­tu­sest meid ei vee­na, sest prü­gi ole­mus lä­bi aja ei ole muu­tu­nud, jäät­med hai­se­vad, tol­ma­vad. Prob­lee­miks osu­tub ka Sü­gi­se tä­na­va kui õuea­la liik­lus­koor­mu­se kasv ees­kätt jäät­meid ve­da­va­te veo­ki­te osas. Pa­lu­me lei­da jäät­me­jaa­ma­le mõist­lik asu­koht ot­sus­tusp­rot­ses­si mit­te ta­gant kii­rus­ta­des.”

         0

         Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kor­ral­das kon­kur­sid uu­te ame­ti­koh­ta­de täit­mi­seks. Täh­ta­jaks ei esi­ta­tud ehi­tuss­pet­sia­lis­ti ko­ha­le üh­te­gi aval­dust. Nii kom­mu­ni­kat­sioo­nis­pet­sia­lis­ti, ju­rist-väär­teo­me­net­le­ja kui ka ehi­tus­vald­kon­na re­fe­ren­di ko­ha­le on 9 aval­dust. Kuu­sa­lu val­la­va­nem moo­dus­tas re­fe­ren­di kon­kur­si ko­mis­jo­ni koos­sei­sus val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si, val­la­sek­re­tär Mai­re Link, abi­val­la­va­nem Tõ­nu Am­mus­saar, val­laar­hi­tekt Ka­di Raud­la ja ehi­tuss­pet­sia­list Lju­bov Beg­lo­va. Kom­mu­ni­kat­sioo­nis­pet­sia­lis­ti ja ju­ris­ti-väär­teo­me­net­le­ja kon­kurs­si­de ko­mis­jo­nis on Ur­mas Kirt­si, Mai­re Link, Tõ­nu Am­mus­saar, abi­val­la­va­nem Anu Kirs­man ja val­la­vo­li­ko­gu esi­mees Kal­mer Märt­son. Ur­mas Kirt­si üt­les, et ko­mis­jon teeb eel­tööd, kuid lõpp­vor­mis­tus tu­leb pä­rast 30. maid, kui val­la­vo­li­ko­gu is­tun­gi päe­va­kor­ras on val­la­va­ne­ma um­bu­sal­da­mis­hää­le­tus. „Kui tu­leb uus val­la­va­nem, saab te­ma moo­dus­ta­da oma mees­kon­na,“ sõ­nas Ur­mas Kirt­si.

         0

         Raa­si­ku ale­vi­kus Te­ha­se tee 2a kin­nis­tul al­ga­sid raie­tööd märt­sis 2018. aas­tal. Raie­töö­de käi­gus teos­ta­ti la­ge­raie Raa­si­ku ale­vi­kus ca 5 hek­ta­ri suu­ru­sel kin­nis­tul, kus kas­vas hin­nan­gu­li­selt 70aas­ta­ne kaa­sik.

         Raie­töö­de teos­ta­mi­seks sõl­mi­ti He­gand Grupp OÜ­ga raa­da­mis­le­ping, mil­le alu­sel töö­võt­ja ko­hus­tus teos­ta­ma val­la­le raie­tööd ning lik­vi­dee­ri­ma töö­dest tek­ki­nud puit­ma­ter­ja­li.

         Töö­le­pin­gu sõl­mi­mi­sel ei ole (vas­ta­valt re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni 2. mai 2018 pro­to­kol­li­le) hin­na­tud ma­ha võe­ta­va pui­du väär­tust ega võe­tud kol­me sõl­tu­ma­tut hin­na­pak­ku­mist. Rii­gi­han­ge­te sea­du­se ei­ra­mi­ne on te­ki­ta­nud vas­ta­valt kor­rupt­sioo­ni­vas­ta­se sea­du­se pa­rag­rah­vi­le 11 kor­rupt­sioo­nioht­li­ku olu­kor­ra Raa­si­ku val­las. See­ga ei ole ta­ga­tud val­la ra­ha­lis­te va­hen­di­te lä­bi­pais­tev, ots­tar­be­kas ja sääst­lik ka­su­ta­mi­ne.

         Te­ha­se tee 2a maaük­su­se maa sih­tots­tar­ve on 100 prot­sen­ti jäät­me­hoid­la maa. Raa­si­ku val­la raie­loa and­mi­se kord sä­tes­tab, et val­la hal­dus­ter­ri­too­riu­mil mit­te­met­sa­maal kas­va­va­te puu­de raieks tu­leb taot­le­da raie­lu­ba. Raie­lu­ba on va­ja üle 10 sen­ti­meet­ri­se dia­meet­ri­ga puu­de ja põõ­sas­te raieks. Val­la­ko­da­ni­kes on te­ki­ta­nud pa­ha­meelt ja ebaõig­lus­tun­net raie­loa and­mi­se kor­ra ei­ra­mi­ne val­la­va­lit­su­ses. Kui vald ise ei pea kin­ni en­da keh­tes­ta­tud sea­dus­test, siis miks nõu­tak­se se­da val­la­ko­da­ni­kelt.

         Te­ha­se tee 2a kin­nis­tu pu­hul oli te­gu Raa­si­ku ale­vi­ku vä­ga olu­li­se kõrg­hal­jas­tu­se­ga ala­ga, mil­lest oleks või­nud ku­jun­da­da ale­vi­ku ela­ni­ke­le prae­gu puu­du­va rek­reat­sioo­ni ala. Te­ge­mist on olu­li­se ava­li­ku hu­vi ob­jek­ti­ga, mil­lel la­ge­raie teos­ta­mi­se plaan ei ole kir­jel­da­tud mit­te ühes­ki val­la aren­gu­do­ku­men­dis. Sa­mu­ti ei ole val­lal sel­get plaa­ni, mis an­tud kin­nis­tu­ga eda­si saab ning val­la ee­lar­ves­se ei ole pla­nee­ri­tud ra­ha ala kor­ras­ta­mi­seks. Val­la sel­li­ne te­ge­vus rii­vab olu­li­selt ale­vi­ku ela­ni­ke õig­lus­tun­net ja us­ku ava­li­ku või­mu lä­bi­paist­vu­ses­se ja kaa­sa­vas­se juh­ti­mis­se.

         Li­saks eel­too­dud rik­ku­mis­te­le ju­hi­me tä­he­le­pa­nu, et vii­ma­sel ajal on ol­nud val­la­va­lit­su­se esi­ta­tud de­tailp­la­nee­rin­gu­te ja pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mus­te­ga seo­tud eel­nõud mit­me­te vi­ga­de­ga, mis­tõt­tu on ve­ni­nud val­la­ko­da­ni­ke tee­nin­da­mi­seks ku­lu­nud aeg. Sa­mu­ti on ve­ni­nud Aru­kü­la põ­hi­koo­li õp­pe­hoo­ne ja võim­la laien­da­mi­se ja staa­dio­ni üm­be­re­hi­tu­se han­ke väl­ja kuu­lu­ta­mi­ne, mil­le tõt­tu ve­nib ehi­tus­te­ge­vu­se al­gus ning koo­li töö on uuel õp­peaas­tal pi­ke­malt häi­ri­tud.

         Seo­ses eel­pool­too­du­ga aval­da­me um­bu­sal­dust Raa­si­ku val­la­va­nem And­re Se­pa­le.

         Al­la kir­ju­ta­nud Maar­ja Si­kut, Ka­di Tam­ma­ru, An­ne Velt­mann-Ves­ki, Re­ne Lill, Avo Möls, Olev Si­ni­järv, Olev Räh­ni. 

          0

          10. mail kell 11.48 sai häirekeskus teate kulupõlengust Kuusalu vallas Loksa külas. Päästjate saabudes põles ligi 500 m² kulu, mis kustutati paarikümne minutiga.

          11. mail kella 22.44 ajal toimus liiklusõnnetus Anija vallas Kose-Jägala maantee 22. kilomeetril, kus vastava kategooria juhtimisõiguseta 28aastane mees kaotas sõiduauto Nissan Almera üle juhitavuse, kaldus paremale vastu helkurposti ja paiskus teelt välja. Juht toimetati Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse.

          12. mail kella 15.30 ajal kontrollisid liikluspolitseinikud Tallinnas Kolde puiestee ja Pelguranna tänava ristmikul sõiduautot Mercedes-Benz, mille roolis oli alkoholijoobes Ida-Harju politseijaoskonna ametnik. 44aastane politseiametnik oli teenistusvälisel ajal isikliku sõiduauto roolis ja tal tuvastati enam kui 1,5 promilline joove. Mees peeti kinni ning tema suhtes alustati kriminaalmenetlust.

          PÄÄSTEAMET
          POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET