Pühapäev, 25. märts 2018
Autorid Posts by Sõnumitooja

Sõnumitooja

10964 POSTS 0 ARVAMUSED

  0
  • Raasiku vald lõpetab prügiveolepingu Eesti Keskkonnateenustega;
  • Raasiku spordihoone sai nurgakivi;
  • Aruküla uuel näiteringil on märtsis esietendus;
  • Otsustatud: Pikavere mõisakool muutub taas 6klassiliseks;
  • Raasiku vallas käib mõttenope;
  • OÜ Kuusalu Soojus plaanib ehitada Suurpea linnakusse reoveepuhasti;
  • Pudisoo küla Kaldaaluse teed püütakse avada kohtutäituri abil;
  • Kohtumine Kuusalu koolis – eelistatakse mooduleid;
  • AVE NAHKUR hakkab sel suvel taas Raudoja eideks;
  • Anija Lülitile esitati 31 ideed;
  • Eesti parim kooliraamatukoguhoidja on LEA PAASIK Kehra gümnaasiumist;
  • Kehralasi häirivad koerte väljaheited;
  • Anija volikogus oli kõne all taas prügiteema;
  • Kehra kool osales EV 100 raames Goldbergi masinate valmistamises;
  • Selle nädala leht Raasiku valla kõikides postkastides.
  Ostke värske ajaleht!
  Selle lehe artiklid meie kodulehel saadaval 28. märtsil.

  0

  Kuu­sa­lu spor­di­kes­ku­ses lõp­pes 3 kuud kest­nud uju­mis­ki­lo­meet­ri­te ko­gu­mi­se võist­lus. Võit­jad olid ju­ba mit­men­dat kor­da sa­mad – nais­te ar­ves­tu­ses Ag­nes Val­gis­te ja mees­te ar­ves­tu­ses Raul Val­gis­te, kes ko­gu­sid vas­ta­valt 175 km, 175 m ning150 km. Nais­test järg­ne­sid An­ni Ma­ri Laup­maa (157 km ja 400 m) ning Lau­ra Mu­rel (123 km ja 455 m). Mees­test järg­ne­sid pa­ri­ma­le Fred­dy Gu­nin (122 km ja 100 m) ja Ar­ti Hein­maa (118 km ja 500 m). Kok­ku osa­les uju­mis­ki­lo­meet­ri­te ko­gu­mi­se võist­lu­sel 90 uju­jat.

   0

   Kuu­sa­lu Kuns­ti­de Koo­lis on  Lep­nur­me saa­lis nüüd uhiuus digitaalo­rel Jo­han­nus Ecc­le­sia T 250. Pill mak­sis 18 600 eu­rot, os­te­tud on rii­gilt hu­vi­ha­ri­du­se toe­tu­seks Kuu­sa­lu val­la­le eral­da­tud ra­hast. Sa­mast fon­dist toe­tab vald ka ore­liõp­pe alus­ta­mist Kuu­sa­lu Kuns­ti­de Koo­lis  uuel ta­se­mel, õpe­tab Lii­na Ra­huo­ja. Koo­li di­rek­tor Paul Him­ma: „Meie val­la au­ko­da­nik pro­fes­sor Hu­go Lep­nurm õpe­tas  ore­lit möö­du­nud sa­jan­di kuue­küm­nen­da­tel, ka­su­ta­des Kuu­sa­lu ki­ri­ku ore­lit. Ku­na hu­vi ore­liõp­pe vas­tu on  iga­ti loo­mu­lik, asu­si­me ot­si­ma või­ma­lu­si sel­le taa­sa­lus­ta­mi­seks. Ore­li­meis­ter Too­mas Mäe­vä­li an­dis lah­kelt koo­li­le ka­su­ta­da oma ko­duo­re­li. See pill on heas kor­ras, kuid po­le mõel­dud sel­li­se koor­mu­se­ga ka­su­ta­mi­seks ega ole  so­bi­lik oma teh­ni­lis­te või­ma­lus­te poo­lest. Pä­rast tut­vu­mist mit­me­te Ees­tis­se os­te­tud uu­te ore­li­te­ga, tegime lõp­lik va­lik Hol­lan­di ore­li­meist­ri­te­ kasuks ja tel­li­si­me neilt uue pil­li. Ore­liõ­pi­la­si on prae­gu viis, uue pil­li­ga on või­ma­lik õp­pi­mis­või­ma­lu­si laien­da­da.“

    0

    Ka­nal 2 te­le­saa­te Ko­du­tun­ne mees­kond on alus­ta­nud ra­ha ko­gu­mist, et ai­da­ta Raa­si­ku ale­vi­ku noo­rel pe­rel ko­li­da oma maj­ja. Saa­te­te­gi­jad kir­jel­da­vad, et 5aas­ta­se Anet­te-Kris­ti va­ne­mad Krist­li ja Ar­go on eri­li­sed noo­red: „Sün­di­des sai Krist­li aju­kah­jus­tu­se, sel­lest hoo­li­ma­ta on Krist­li va­ne­mad te­da ala­ti võt­nud kui ta­va­list last ja kas­va­ta­nud te­mast tub­li ja töö­ka neiu. Krist­li ja te­ma mees Ar­go on tub­lid noo­red, kes vaa­ta­ma­ta oma eri­pä­ra­de­le ela­vad toi­me­kat elu ja kas­va­ta­vad viieaas­tast tüd­ru­ku­tirt­su. Noo­rel pe­rel oli või­ma­lus soe­ta­da Raa­si­ku­le ma­ja. Prae­gu on see aga ela­mis­kõlb­ma­tu, väl­ja tu­leb ehi­ta­da pe­su­ruum ning pai­gal­da­da reo­vee­ma­hu­ti.” An­ne­tu­si saab te­ha Raa­si­ku val­la­valit­suse pan­ga­kon­to­le või Ko­du­tun­de an­ne­tus­numb­ri­le he­lis­ta­des. Pe­re lu­gu oli Ka­nal 2 eet­ris es­mas­päe­va, 12. märt­si õh­tul.

     0

     Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kor­ral­das kon­kur­si ka­he abi­val­la­va­ne­ma leid­mi­seks. Sot­siaa­vald­kon­na abi­val­la­va­ne­maks kan­di­dee­rijaid oli 11, aren­gu­vald­kon­da 10. Val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si üt­les, et 22. märt­sil toi­mu­vad vest­lu­sed 4 aren­gu- ja 4 sot­siaal­vald­kon­na abi­val­la­va­ne­ma kan­di­daa­di­ga. Uued abi­val­la­va­ne­mad peak­sid töö­le asu­ma es­mas­päe­vast, 2. ap­ril­list.

      0

      Ala­ve­re las­teaia­pe­re al­ga­tas akt­sioo­ni oma töö­ta­ja ai­ta­mi­seks. „Mer­le elab Lü­ka­ti kü­las, pä­rast me­he sur­ma kas­va­tab ük­si kah­te väi­kest last. Nad ela­vad kol­me­ke­si väi­ke­ses toa­ke­ses. Ku­na tü­tar lä­heb sü­gi­sel koo­li, on va­ja omaet­te tu­ba. See on või­ma­lik te­ha pöö­nin­gu­le,“ rää­kis et­te­võt­mi­se al­ga­ta­ja, las­teaia di­rek­tor Eda-Mai Tam­mis­te. Ta üt­les, et te­le­saa­de Ko­du­tun­ne on val­mis tu­le­ma mai­kuus ap­pi, kuid en­ne on va­ja va­he­ta­da ma­ja ka­tus, pöö­ning pu­has­ta­da ja ehi­ta­da trepp tei­se­le kor­ru­se­le. Sel­leks kor­ral­da­tak­se 7. ap­ril­lil tal­gud, ku­hu oo­da­tak­se kõi­ki, kes os­ka­vad nõu ja jõu­ga abiks ol­la. Ko­du­tun­de ap­pi­tu­lek eel­dab ka oma­pool­set pa­nust, kok­ku on va­ja 4000 eu­rot. „Pe­rei­sa, kes su­ri ras­ke hai­gu­se ta­ga­jär­jel, töö­tas Keh­ra pääs­te­ko­man­dos ja oli abi­va­ja­ja­te jaoks ala­ti ole­mas. Nüüd va­ja­vad abi te­ma lap­sed. Ole­me tä­nu­li­kud iga väik­se­ma­gi an­ne­tu­se eest,“ sõ­nas Eda-Mai Tam­mis­te. Toe­tu­si oo­da­tak­se Ani­ja val­la­va­lit­su­se ar­vel­du­sar­ve­le märk­sõ­na­ga „Lap­sed Lü­ka­ti kü­last“.

       0

       Kes­ke­ra­kon­na Har­ju­maa piir­kond va­lis uueks esi­me­heks rii­gi­ko­gu liik­me Too­mas Vit­su­ti. Kan­di­dee­ris ka se­ni­ne esi­mees, Lok­sa lin­na­pea Vär­ner Loots­mann. Toomas Vitsut lubas töötada selle nimel, et kõik Harjumaa inimesed elaksid jõukamalt. Va­li­ti ka piir­kon­na uus 12liik­me­li­ne ju­ha­tus. Sel­les­se kuu­lu­vad teis­te seas ka Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu lii­ge Jaa­nus Ka­lev, Lok­sa lin­na­vo­li­ko­gu esi­mees Rein Hei­na ja abi­lin­na­pea Hil­le­ri Trei­salt.

        0

        Ees­ti Kon­ser­va­tiiv­se Rah­vae­ra­kon­na (EK­RE) ni­me­kir­jas Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gus­se kan­di­dee­ri­nud Tam­mis­pea kunst­nik Ai­var Sim­son esi­tas val­la va­li­mis­ko­mis­jo­ni­le aval­du­se vo­li­tus­te pea­ta­mi­seks. Ta jõu­dis vo­li­ko­gu asen­dus­liik­me­na osa­le­da ühel is­tun­gil, mis toi­mus 28. veeb­rua­ril. Ta tea­tas vo­li­tus­te pea­ta­mi­sest is­tun­gil lõ­pus, lau­su­des: „Lii­tu­sin va­li­mis­te­ga vii­ma­sel het­kel põ­hi­mõt­test, et ka­la hai­seb peast. Mit­me­te van­ger­dus­te tu­le­mu­se­na ka­la ik­ka hai­seb peast. Mi­nu ase­me­le tu­leb vo­li­ko­gus­se vää­ri­kas ini­me­ne.“ Ta pöör­dus see­jä­rel val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si poo­le ning li­sas: „Head tu­gi­too­lis lö­su­ta­mist.“ Va­li­mis­ko­mis­jon pea­tas Ai­var Sim­so­ni vo­li­tu­sed 9. märt­sil ning mää­ras uueks asen­dus­liik­meks Ran­no Poo­li. Aivar Simson asendas volikogus Sulev Valdmaad, kes peatas oma volitused veebruaris kolmeks kuuks.

        0

         

        KA­JA SA­RA­PUU, Keh­ra güm­naa­siu­mi õp­pea­la­ju­ha­ta­ja, Ees­ti Ema­kee­leõ­pe­ta­ja­te Selt­si esi­mees

        KA­JA SA­RA­PUU,
        Keh­ra güm­naa­siu­mi
        õp­pea­la­ju­ha­ta­ja,
        Ees­ti Ema­kee­leõ­pe­ta­ja­te
        Selt­si esi­mees

        Iga-aas­ta­ne ema­kee­le­päev pa­neb taas mõt­le­ma meie väi­ke­se kee­le õn­ne­li­ku­le saa­tu­se­le: koht maail­ma are­ne­nud keel­te hul­gas, peaae­gu maail­ma suu­ri­ma rah­va­luu­le­ko­gu­ga, eri­li­se ko­ha­ni­me­pa­ga­si­ga, sü­no­nüü­mi­de- ja väl­jen­di­te­ri­kas, kõrg­ha­ri­du­se keel, uuen­dus­te­le al­dis, oma rii­gi keel.

        Olen ühel kee­le­ret­kel koh­tu­nud Ku­ra­maa vii­ma­se liiv­la­se­ga, lii­vi me­he­ga, kes oli sün­di­nud lii­vi isa-ema per­re. Hir­mu­tav on mõel­da, et kel­lest­ki võib saa­da oma rah­va vii­ma­ne lii­ge. Jah, liiv­la­sed on väl­ja sur­nud, lii­vi keel mit­te. Et meie­ga se­da ei juh­tuks, tu­leb hoolega hoi­da oma rii­ki ja ha­ri­dust.

        Li­saks et­ni­li­se­le kõ­ne­le­ja­le tu­leb olu­li­seks pi­da­da ka neid, kes õpi­vad ees­ti keelt kui võõr­keelt. Se­da te­hak­se pä­ris usi­nalt üle maail­ma. Hu­vi üks põh­jus on kind­las­ti müs­ti­ka, mis meie kee­le­ga kaa­sas käib. Kui­das on ol­nud või­ma­lik nii­võrd pal­ju­dest sur­ve­test lä­bi tul­nud pi­si­ke­se rah­va­kil­lu kee­le säi­li­mi­ne? Ju siis on te­ge­mist fe­no­me­ni­ga. To­re on mõel­da, et os­ka­me hald­ja­te keelt, sa­la­keelt, võ­lu­keelt, lin­du­de keelt – aga sel­leks võõ­rad on ees­ti keelt pi­da­nud. Kõi­ki­des meie lä­he­das­tes su­gu­las­keel­tes on su­si­se­vad hää­li­kud ta­va­li­sed. Meie kee­lest on need ka­du­nud, kõ­la kos­tab laul­valt, peh­melt, hel­li­ta­valt, kud­ru­ta­valt, sui­su­ta­valt.

        Kui keel on nii väi­ke, siis on iga kõ­ne­le­ja väär­tus­lik. Keh­ra koo­lil on suu­re­pä­ra­ne mis­sioon – an­da ko­gu aeg juur­de uu­si ees­ti kee­le kõ­ne­le­jaid. Meie lap­sed on uh­ked, et nen­de keel on ees­ti keel. Se­da mis­sioo­ni on va­ja las­tel eda­si kan­da, min­na Ees­ti üli­koo­li­des­se ja hoi­da keelt ha­ri­tu­na. Nii on nad oma ko­du­ko­ha kee­le hoid­jad ning ko­gu ees­ti kee­le hoid­jad.

        Vii­ma­sel ajal on ha­ka­tud mu­ret­se­ma, et val­da­valt ing­li­se­keel­sed ra­ken­du­sed, mi­da nu­ti­sead­me­tes ka­su­ta­tak­se, on hal­ven­da­nud õpi­las­te ees­ti kee­le os­kust. Nu­tin­dus ise ei  hal­ven­da kee­leos­kust, se­da tee­vad muud mõ­ju­ta­jad: vä­he­ne va­he­tu suu­li­ne suht­lus, kui­gi eks see võib­ki ol­la asen­da­tud nu­ti­suht­lu­se­ga, lu­ge­mis­har­ju­mu­se puu­du­mi­ne, arut­le­mis­või­ma­lus­te vä­he­sus, ees­ku­jud. Asi on õi­ges ka­su­ta­mi­ses. Kui sõi­ta ron­gi­ga maail­ma avas­ta­ma, on see hiil­gav või­ma­lus ää­re­tu tead­mis­te­pa­ga­si ko­gu­mi­seks, aga kui raud­teel nii­sa­ma hän­gi­da, võib ron­gi al­la jää­da. Kas siis raud­tee on hea või halb? Ma ei ar­va, et ing­li­se­keel­sed ra­ken­du­sed hal­ven­da­vad au­to­maat­selt ema­kee­leos­kust, kui me kas­va­ta­me tead­lik­ku kee­le­ka­su­ta­jat. Meel ja keel käi­vad koos – kui me ise ees­ti keelt väär­tus­ta­me, ei suu­da mis­ki meie kee­le­le hal­ba te­ha. Küll aga peab meie keel aja­ga kaa­sas käi­ma, et kõik va­ja­li­kud sõ­nad ik­ka ole­mas olek­sid.

        Meie keel ei ole süü­di sel­les, et va­he­te­va­hel lip­sab suht­lu­ses­se sis­se võõ­ras­te keel­te sõ­nu. Ees­ti kee­les saab kõi­gest rää­ki­da, va­hen­did on ole­mas iga tee­ma jaoks. Ku­ju­ta­ge et­te, et hak­ka­te mi­da­gi se­le­ta­ma, kuid se­da ei saa te­ha, sest näh­tu­se koh­ta sõ­na puu­dub! Ees­ti kee­lel sel­list mu­ret po­le, sest keel elab koos kõ­ne­le­ja­te­ga ja kõ­ne­le­jad on maail­ma­rah­vas.

        Kõik muu­tub, keel on pi­de­vas muu­tu­mi­ses ja see on kee­le­le hea. Võib-ol­la prae­gu­sed lap­sed ei tun­ne enam üs­na ta­va­lis­te sõ­na­de tä­hen­dust, na­gu varn ja vaen. Kül­lap mi­da­gi on nen­de sõ­na­de ase­me­le tul­nud. Või­me kon­ser­va­tiiv­selt tah­ta va­na hin­na­ta, aga noo­red võ­ta­vad rii­ded na­gist ja lä­he­vad vim­ma­ta va­ra­ke­va­di­se­le tä­na­va­le ta­sa­kaa­lu­lii­ku­ri­te­ga po­ke­mo­ne ta­ga aja­ma.

        0

        Eesti Keskkonnateenuste kodulehe andmetel oli teisipäeva hommikuks Kuusalu vallas alates 26. veebruarist jäänud õigeaegselt tühjendamata rohkem kui 260, Raasiku vallas üle 180 majapidamise jäätmekonteineri. Anija vallas veab prügi Keskkonnateenuste tütarfirma Radix Hoolduse OÜ, nende kodulehel infot tühjendamata jätmistest ei ole. Vallavalitsuse kinnitusel on siiski majapidamisi, kuhu prügiauto pole viimastel nädalatel jõudnud.

        Veo ärajäämist on klientidele põhjendatud tehnilise probleemiga. Prügiveofirma esindaja selgitab lehes, et palju autojuhte jäid korraga haigeks. Kahjuks ei ole juba pool aastat kindlust, et prügivedu toimuks õigeaegselt, tõdes Anija volikogu keskkonnakomisjoni liige.