Teisipäev, 16. jaanuar 2018
Autorid Posts by Sõnumitooja

Sõnumitooja

10827 POSTS 0 ARVAMUSED

  0
  • Aegviidus jätkab Anija vallavalitsuse teeninduspunkt;
  • Aegviidus töötab OÜ Velko klienditeenindaja;
  • Kehras alustas tööd psühhoterapeut VIRVE LIIS ROSENBERG;
  • Leader-toetused Kõrvemaale lumekahuri ja liiklusmärkide soetamiseks ning Voosele ENSV hoone arendamiseks;
  • Kuusalu valla üldplaneeringu arutelud koguvad hoogu;
  • Kolm liinibussi sõidavad tööpäevadel Kuusalu kalmistuni;
  • Ministeerium: Kuusalu vallavanem võib praegu olla ka volikogu liige;
  • Kuusalu valla tänupeol tunnustati parimaid;
  • Kolm liinibussi peatuvad tööpäevadel ka Kuusalu kalmistu juures;
  • Loksa perearsti järjekordne konkurss;
  • Kolgakülas tuleb Lahemaa turismiseminar;
  • Ekströmi marsil on seekord kontserdid ja kinoseansid;
  • KIK toetab Aruküla kanaliseerimist;
  • Raasiku spordihoone ehitus algas suure augu kaevamisega;
  • ARDO NIINRE lahkub Raasiku vallavalitsusest;
  • Hevibänd Herald kutsus oma muusikavideosse jüngreid ka Arukülast;
  • Raasiku rahvamaja remondi uus tähtaeg on veebruaris;
  • Selle nädala leht Kuusalu valla kõikides postkastides.
  Ostke värske ajaleht!
  Selle lehe artiklid meie kodulehel saadaval 17. jaanuaril.

   0
   • Vabadussõja muuseum Kehra jaamahoones avatakse veebruaris;
   • JÜRI LILLSOO pälvis väikese Holmeri;
   • Anija valla jalgpallurid said lionsklubidelt kingituseks 43 paari jalgpallijalatseid;
   • Anija ja Raasiku valla noored lõimusid seikluslaagris;
   • Anija valla arendusjuht lahkub töölt;
   • Kuusalu vallavolikogu esimees jäi valimata;
   • Küsimus URMAS KIRTSI volitustest volikogus;
   • Kuusalu pastoraadi remondiks tänu EKREle 4000 eurot;
   • KAJA SEPP kirjeldab raamatus “Kassiiseloom” oma lapsepõlve Vanakülas;
   • MAIT KRÖÖNSTRÖM lahkus 3 kuuks Kuusalu volikogust;
   • Aruküla aastalõpuballil oli mõisas poolsada pidulist;
   • Raasiku Lionsid aitasid üle Eesti laiali jagada 2000 paari jalgpallijalatseid;
   • Raasiku valda tuli detsembris 27 uut kodanikku;
   • Lüü-Türr esines Harjumaa ballil Estonias.
    
   Ostke värske ajaleht!
   Selle lehe artiklid meie kodulehel saadaval 10. jaanuaril.

    0

    Ani­ja val­la süm­boo­li­ka­kon­kur­si­le esi­ta­ti 30 va­pi ja li­pu ka­van­dit. Ümb­rik­ke au­to­ri­te and­me­te­ga ei ole süm­boo­li­ka va­li­mi­seks moo­dus­ta­tud 7 liik­me­li­ne hin­da­mis­ko­mis­jon veel ava­nud, kuid märk­sõ­na­de põh­jal on tea­da, et üks au­tor esi­tas kon­kur­si­le 10 eri­ne­vat ka­van­dit. Viis val­la ja li­pu ka­van­dit, mis said ko­mis­jo­ni liik­me­telt kok­ku­võt­tes enim punk­te, saa­de­ti rii­gi­kant­se­lei süm­boo­li­ka­ko­mis­jo­ni­le koos­kõ­las­ta­mi­seks. „Kui saa­me sealt vas­tu­se, on sel­ge, mil­li­sed kolm tööd pan­na rah­va­hää­le­tu­se­le. Või­bol­la mõ­ni neist ei vas­ta he­ral­di­ka­nõue­te­le, või­bol­la tu­leb mõn­da las­ta au­to­ril veel muu­ta,“ üt­les hin­da­mis­ko­mis­jo­ni lii­ge, val­la­sek­re­tär Hel­di Laks. Ta mär­kis, et ena­mi­kul va­pi ja li­pu ka­van­di­test oli val­la süm­bo­li­na ku­ju­ta­tud ha­ne, na­gu on ka prae­gu­sel Ani­ja val­la süm­boo­li­kal.

     0

     Uuest aas­tast töö­tab Ani­ja val­la­va­lit­su­ses in­fos­pet­sia­lis­ti­na Aeg­vii­du val­la­va­lit­su­se se­ni­ne kant­se­leis­pet­sia­list Lil­ja Pii­be­leht-Ta­ras­sov. Te­ma töö­ka­bi­net Keh­ras on val­la­ma­ja tei­sel kor­ru­sel, val­la­sek­re­tä­ri ka­bi­ne­ti kõr­val. Seal on Lil­ja Pii­be­leht-Ta­ras­sov nel­jal päe­val nä­da­las, ree­de­ti töö­tab ta en­di­selt Aeg­vii­dus. 1. jaa­nua­rist on Keh­ras ka ma­jan­duss­pet­sia­list Enn Pung ja ehi­tus­re­fe­rent An­ne Ruus, kes eel­mi­se aas­ta lõ­pu­ni töö­ta­sid Aeg­vii­dus. Aeg­vii­du se­ni­ses­se val­la­maj­ja jääb ela­nik­ke tee­nin­da­ma sot­siaal­töös­pet­sia­list Kris­tel Lään, ku­ni märt­si lõ­pu­ni töö­tab seal ka fi­nants­juht Rii­na Ah­ven. Ani­ja val­la­va­lit­su­sest lah­kus aas­ta lõ­pus hal­duss­pet­sia­list Maa­ri­ka Kung­la, ta jäi pen­sio­ni­le. Mar­gus Mo­lo­ki ame­ti­ni­me­tus on nüüd ta­ris­tus­pet­sia­list.

      0

      Raa­si­ku val­la ar­hai­li­se mees­te­lau­lu an­sam­bel Lüü-Türr as­tus 30. det­semb­ril esi­mest kor­da rah­vu­soo­pe­ri Es­to­nia la­vale Har­ju­maa bal­lil. An­samb­li laul­ja ja ju­hen­da­ja Tiit Saa­re: „Mul­jed on to­re­dad. Es­to­nia la­val laul­da on eri­li­ne tun­ne, ka sünd­mus ise oli vä­ga pi­du­lik. Olen Es­to­nias esi­ne­nud aas­taid ta­ga­si Kan­nel­kon­na­ga, aga teis­te mees­te jaoks oli see esi­me­ne kord.”

       0

       Aren­dus­juht In­geld­rin Au­gi vii­ma­ne töö­päev Ani­ja val­la­va­lit­su­ses on 11. jaa­nua­ril. „Mul on kah­ju siit lah­ku­da, pal­ju olu­li­si as­ju jääb poo­le­li, mit­meid ideid el­lu vii­ma­ta, ma­ha jää­vad vä­ga to­re­dad kol­lee­gid. Kuid sain töö­pak­ku­mi­se, mil­lest keel­du­mi­ne oleks jää­nud ilm­selt kri­pel­da­ma,“ sõ­nas kaks aas­tat ta­ga­si Ani­ja val­la­va­lit­sus­se töö­le tul­nud In­geld­rin Aug. Ala­tes 12. jaa­nua­rist töö­tab ta rii­gi­ko­gu kant­se­leis Va­bae­ra­kon­na kom­mu­ni­kat­sioo­ni­nõu­ni­ku­na, ku­hu kan­di­dee­ris kaks aas­tat ta­ga­si, kuid siis jäi kon­kur­sil tei­seks. Ani­ja val­la­va­lit­sus kuu­lu­tas uue aren­dus­ju­hi leid­mi­seks väl­ja kon­kur­si, kan­di­dee­ri­da saab 17. jaa­nua­ri­ni.

       0

       6 arvi karotam-2Ani­ja val­la­va­nem AR­VI KA­RO­TAM: „Ani­ja val­la üks suu­ri­m väl­ja­kut­se ala­nud aas­tal on Eu­roo­pa Lii­du ja rii­gi toe­tus­te abil viie suu­rin­ves­tee­rin­gu el­lu­vii­mi­ne. Need on Keh­ra ter­vi­se­kes­ku­se ja Ala­ve­re Mõm­mi­la las­teaia re­no­vee­ri­mi­ne ning Ani­ja mõi­sa­komp­lek­si res­tau­ree­ri­mi­ne, Aeg­vii­du-Kõr­ve­maa kerg­liik­lus­tee ning Aeg­vii­du de­poo­hoo­nes­se ter­vi­ses­por­di­kes­ku­se ra­ja­mi­ne.

       Keh­ra ter­vi­se­kes­ku­se pro­jekt on val­mis, kui see on saa­nud va­ja­li­kud koos­kõ­las­tu­sed, kuu­lu­ta­me väl­ja ehi­tus­han­ke ja aas­ta lõ­puks peab ole­ma meil kor­ra­lik ter­vi­se­kes­kus. Ala­ve­re las­teaia pro­jek­tee­ri­mi­ne käib, sü­gi­seks saab hoo­ne re­no­vee­ri­tud. Ani­ja mõi­sa hak­ka­me tä­na­vu re­konst­ruee­ri­ma, see saab val­mis 2019. aas­ta lõ­puks. Aeg­vii­du piir­kon­nas ra­ja­me sel aas­tal li­gi 4 ki­lo­meet­ri pik­ku­se Aeg­vii­du-Kõr­ve­maa kerg­liik­lus­tee. Pro­jekt on val­mis, pea­gi kuu­lu­ta­me väl­ja ehi­tus­han­ke. Aeg­vii­du en­di­ses­se de­poo­hoo­nes­se tee­me sel aas­tal ter­vi­ses­por­di­kes­ku­se, lä­hia­jal kuu­lu­ta­me väl­ja pro­jek­tee­ri­mis­han­ke.

       Võr­rel­des eel­mi­se­ga ka­he­kor­dis­ta­me sel aas­tal in­ves­tee­rin­guid kü­la­tee­de kor­da­te­ge­mis­se. See on tä­na­vu üks olu­li­ne prio­ri­teet, mis oli va­li­mis­tel osa­le­nud kõi­gi ni­me­kir­ja­de ees­mär­ki­des esip­laa­nil.
       Täh­tis üle­san­ne on uu­se­la­mua­ren­dus­te al­ga­ta­mi­ne. Keh­ra Põh­ja tä­na­va de­tailp­la­nee­ring on val­mis, nüüd ka­vat­se­me taot­le­da rii­gilt maad mu­nit­si­paa­lo­man­dis­se, see­jä­rel kuu­lu­ta­da väl­ja kon­kur­si, et lei­da aren­da­ja, kes hak­kaks ra­ja­ma sin­na kor­ter- ja ri­da­ma­ju. Loo­da­me, et ke­va­deks on aren­da­ja ole­mas.

       Suur väl­ja­kut­se on ka Va­ba­dus­sõ­ja Keh­ra la­hin­gu La­hin­gu­väl­ja mä­les­tus­sam­ba taas­ta­mi­ne.“

       7 Urmas Kirtsi-2Kuu­sa­lu val­la­va­nem UR­MAS KIRT­SI: „Kind­las­ti on va­ja val­la juh­ti­misst­ruk­tuu­rid töö­le saa­da, komp­lek­tee­ri­da vo­li­ko­gu ko­mis­jo­nid. Jät­ka­me lä­bi­rää­ki­mi­si ja loo­dan, et jõua­me tu­le­mu­se­ni. Suu­rim väl­ja­kut­se ala­nud aas­tal on Kuu­sa­lu kesk­koo­li ruu­mi­nap­pu­se la­hen­da­mi­ne, sest 1. sep­temb­rist ei ma­hu kõik klas­sid enam koo­li­maj­ja ära, tu­leb lei­da li­sa­pin­da. Kol­mas olu­li­ne väl­ja­kut­se on sot­siaal­hoo­le­kan­de­ma­ja val­mi­se­hi­ta­mi­ne, sest ajag­raa­fik on pin­ge­li­ne. Riik on sel­leks ra­ha lu­ba­nud ning sü­gi­se lõ­puks peab hoo­le­kan­de­ma­ja ole­ma ehi­ta­jalt vas­tu võe­tud. Ees on veel mit­med va­ja­li­kud aru­te­lud – val­la­tee­de aren­gu­ka­va, põ­hi­mää­rus ja ka val­la aren­gu­ka­va va­ja­vad uuen­da­mist.“

        

        

        

        

       8 värner lootsmann-2Lok­sa lin­na­pea VÄR­NER LOOTS­MANN: „Üle­san­ne on jõu­da Lok­sal sel­le ku­ri­kuul­sa ne­to­võ­la­koor­mu­se­ga nõu­ta­va 60 prot­sen­di sis­se ja sin­na me ka jõua­me. Tei­seks tu­leb min­na lõ­pu­ni soo­ja­to­rus­ti­ke re­no­vee­ri­mis­e­ga ning koos­töös soo­ja­toot­ja­ga ha­ka­ta te­ge­le­ma uue kat­la­ma­ja ehi­ta­mis­kü­si­mus­te­ga. Eda­si tu­leb lii­ku­da ka uue ter­vi­se­kes­ku­se ra­ja­mi­se­ga ning te­ge­le­da pe­rears­ti­de prob­lee­mi­ga, loo­da­me, et saa­me Lok­sa­le uue pe­rears­ti, kui­gi sel­le­ni lä­heb veel ae­ga. Toe­ta­me ja ai­ta­me iga­ti kaa­sa COOPi ot­su­se­le ehi­ta­da ole­ma­so­le­va kaup­lu­se ase­me­le Lok­sa­le uus kau­ban­dus­kes­kus.“

        

        

        

        

       8 ANDRE SEPP-2Raa­si­ku val­la­va­nem AND­RE SEPP: „Möö­du­nud aas­ta oli Raa­si­ku val­las re­kor­di­li­ne sün­di­de aas­ta, see­ga on suu­rim väl­ja­kut­se te­gut­se­da las­te ni­mel. Ena­mik te­ge­vu­si val­las on seo­tud aren­gu­ka­va täit­mi­se­ga. Olu­li­ne aas­ta tu­leb ehi­tu­ses, Raa­si­ku võim­la hak­kab pea­gi maast niiöel­da väl­ja tu­le­ma, kor­ra­lik­ku spor­di­saa­li po­le Raa­si­kul ku­na­gi va­rem ol­nud. Plaa­nis on ka Aru­kü­la koo­li juur­dee­hi­tus, Raa­si­ku kerg­liik­lus­tee ning oo­tus-loo­tus, et KIK toe­taks Aru­kül­la ka­na­li­sat­sioo­ni ra­ja­mist. Mit­meaas­ta­ne tegevus, mis al­gu­se saab, on ka Aru­kü­la staa­dio­ni rajamine. On täh­tis, et kõik need in­ves­tee­rin­gud oleks el­lu vii­dud pi­si­de­tai­li­de­ni kor­rekt­selt ja kva­li­teet­selt. Loo­dan, et vo­li­ko­gu võ­tab uue aas­ta ee­lar­ve rut­tu vas­tu, siis saab ha­ka­ta te­gut­se­ma.”

        0

        Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu tü­his­tas 28. det­semb­ril ot­su­sed, mil­le­ga no­vemb­ri lõ­pus va­li­ti nel­ja­le ko­mis­jo­ni­le esi­me­hed. Kesk­kon­na- ja ehi­tus­ko­mis­jon, sot­siaal­ko­mis­jon ning ha­ri­dus- ja noor­soo­töö­ko­mis­jon on nüüd juh­ti­de­ta – too­kord va­li­ti vaid esi­me­hed, asee­si­me­hed jäid va­li­ma­ta. Ee­lar­ve- ja aren­gu­ko­mis­jo­ni juh­ti­de osas kor­ral­da­ti det­semb­ri vii­ma­sel is­tun­gil kor­dus­va­li­mi­ne, vas­ta­valt sea­du­se­le va­li­ti esi­mees ja asee­si­mees kor­ra­ga, esi­me­heks sai roh­kem hää­li ko­gu­nud kan­di­daat. Mar­gus Soom Re­for­mie­ra­kon­nast esi­tas kan­di­daa­diks va­li­mis­lii­dust Üks Kuu­sa­lu Vald And­res Hein­ve­ri, kes va­li­ti sa­mas­se ame­tis­se ka no­vemb­ris. Ur­mas Kirt­si va­li­mis­lii­dust Ühi­ne Ko­du esi­tas kan­di­daa­diks sa­mast va­li­mis­lii­dust Ur­mo Ris­ti­saa­re. And­res Hein­ver sai 13 poolt- ja 1 vas­tu­hää­le, Ur­mo Ris­ti­saar 4 poolt­häält. Ko­mis­jo­ni esi­me­heks uues­ti va­li­tud And­res Hein­ver lu­bas, et ko­mis­jo­ni koos­sei­su esi­tab kin­ni­ta­mi­seks vo­li­ko­gu järg­mi­sel is­tun­gil.

         0

         Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gus­se va­li­tud Mait Kröönst­röm va­li­mis­lii­dust Üks Kuu­sa­lu Vald pea­tas oma vo­li­tu­sed vo­li­ko­gu liik­me­na kol­meks kuuks – ku­ni 20. märt­si­ni 2018. Ta kom­men­tee­ris Sõ­nu­mi­too­ja­le: „Mul olid oo­tu­sed suu­re­ma­teks muu­tus­teks val­la juh­ti­mi­ses. Ku­na neid ei toi­mu­nud, võt­sin kol­meks kuuks mõt­le­mi­sa­ja, et nä­ha, kui­das val­las as­jad hak­ka­vad eda­si mi­ne­ma. Se­ni­ne val­la­va­nem jät­kab ame­tis, ma eri­ti ei usu muu­tus­tes­se, aga näe­me. Üks põh­jus vo­li­tus­te pea­ta­mi­seks on ka see, et tüü­tas ära, kui­das mit­te mil­les­ki ei suu­de­ta kok­ku lep­pi­da ning val­la as­ja­de­ga te­ge­le­mi­se ase­mel te­ge­leb suur osa vo­li­ni­kest isik­li­ke hu­vi­de ja am­bit­sioo­ni­de rea­li­see­ri­mi­se­ga.“ Mait Kröönst­rö­mi ase­mel on vo­li­ko­gus nüüd asen­dus­lii­ge Emil Ru­ti­ku va­li­mis­lii­dust Üks Kuu­sa­lu Vald.

          0

          Suurt ko­da­ni­ku­kam­paa­niat Raa­si­ku val­las tä­na­vu pol­nud. En­ne jõu­le kuu­lu­tas val­la­va­lit­sus sot­siaal­mee­dias ja val­la ko­du­le­hel, et kõi­ki­de det­semb­ris val­da sis­se kir­ju­ta­nu­te va­hel loo­si­tak­se väl­ja aja­le­he Sõ­nu­mi­too­ja 5 aas­ta­tel­li­must. Det­semb­ris li­san­dus re­gist­ris­se 27 ko­da­nik­ku, aas­ta esi­me­se päe­va sei­su­ga oli rah­vaarv 5050. Val­la­va­nem And­re Sepp: „On ol­nud pä­ris pal­ju eda­si-ta­ga­si lii­ku­mist. Kind­las­ti on rah­vaar­vu ai­da­nud suu­ren­da­da ta­su­ta ron­gi­sõit val­la õpi­las­te­le.” Sõ­nu­mi­too­ja aas­ta­tel­li­mu­sed loo­sib val­la­va­lit­sus väl­ja 8. jaa­nua­ri is­tun­gil.