Esmaspäev, 23. oktoober 2017
Autorid Posts by Ere Uibo

Ere Uibo

724 POSTS 0 ARVAMUSED

0

Ani­ja vald

Kes­kea­li­ne nai­ne Keh­rast: „Va­li­ma peab kind­las­ti. Aru­ta­si­me abi­kaa­sa­ga ja jõud­si­me ühi­se­le seisukohale. Ar­va­mus oli ju­ba paar-kolm kuud ta­ga­si ole­mas, lõp­lik ot­sus sün­dis nä­da­la­päe­vad ta­ga­si. Vaa­ta­si­me sel­le jär­gi, et oleks as­ja­lik ini­me­ne ja mi­da ta val­la jaoks on tei­nud. Va­li­me tei­si­ti, kui ne­li aas­tat ta­ga­si. Par­tei­de poo­le ei vaa­ta, meie kan­di­daat on va­li­mis­lii­dus. Rek­laa­mi te­hak­se nii pal­ju, et sel­lest on kõ­ri­ni, ise­gi mul­ti­fil­mi­de­le las­tak­se va­he­le. See rek­laam, mis pan­nak­se post­kas­ti, lä­heb peaae­gu ot­se plii­di al­la.”

Ve­ne nai­ne Roo­kü­last: „Va­rem po­le ma va­li­mas käi­nud, nüüd lä­hen. Mul on pu­na­ne pass, riigikogu valimistel ei saa osaleda. Lap­sed on Ees­tis sün­di­nud ja neil on si­ni­sed pas­sid. Nad on noo­red ja tar­gad ini­me­sed, rää­gi­vad ise­gi ko­dus ees­ti kee­les, aga mi­na ei ole ära õp­pi­nud.

Kel­le poolt hää­le­tan, veel ei tea, kind­las­ti pean nõu tüt­re­ga. Ve­ne­keel­ne leht tu­li, sealt lu­ge­sin kan­di­daa­ti­de ise­loo­mus­tu­si. Kah­te tean ja neid võib va­li­da. Üks on Voo­selt ku­na­gine me­dit­sii­ni­õ­de Ljud­mil­la, tei­ne pe­rearst Ja­ko­ven­ko, kel­le juu­res am­mu käin. Tei­si ei tun­ne.”

Noo­rem ve­ne mees Keh­rast: „Ma ei ole ku­na­gi va­li­mas käi­nud ega lä­he ka see­kord. See ei an­na mul­le mi­da­gi. Ma ei os­ka väl­ja tuua mi­da­gi, mis mind Keh­ras häi­riks, mul­le pii­sab kõi­gest, mis siin on ja olen ko­ha­li­ku elu­ga ra­hul. Olen siit pä­rit, töö­tan nii Keh­ras kui Tal­lin­nas. Post­kas­ti pan­dud rek­laa­mi ma ei vaa­ta, see ei hu­vi­ta mind üld­se. Tean, et va­rem oli val­la­va­nem, kui­das ta ni­mi oli­gi… Lill­soo. Aga te­ma oli ju­ba am­mu, prae­gust ei tea üld­se. Neid va­he­ta­tak­se tih­ti ja mind üld­se ei hu­vi­ta, kes on ja mil­le­ga te­ge­leb.”

Kuu­sa­lu vald

Väi­kes­te las­te­ga pe­re Kuu­sa­lust: „Va­lik on see­kord ras­ke. Va­nad oli­jad po­le enam mil­le­ga­gi sil­ma paist­nud, tun­du­vad vä­si­nud. Sa­mas uu­te hul­gast ei os­ka va­li­da, on võõ­rad ning roh­kem kri­ti­see­ri­vad prae­gust või­mu, kui too­vad uu­si ideid. See­kord on era­kord­selt ak­tiiv­ne aru­te­lu Fa­ce­boo­kis, on hu­vi­tav jäl­gi­da. Kuid kas sõ­na­dest saa­vad ka teod, näi­tab aeg. Usun siis­ki, et roh­kem edu on neil, kes park­la­tes sil­mast-sil­ma kam­paa­niat tee­vad, olen näi­nud seal EK­RE ja Kes­ke­ra­kon­na esin­da­jaid.”

Pen­sio­när Valk­last: „Ei tea va­li­mis­test eri­ti mi­da­gi, vä­ga ei hu­vi­ta ka. Mõ­ned rek­laa­mid olen saa­nud, kuid va­li­mis­lu­ba­du­sed on va­li­mis­test va­li­mis­tes­se sa­mad. Kui man­daa­did käes, koon­dub ko­gu võim taas Kuu­sa­lu-Kiiu suu­na­le ning väik­se­mad kü­lad unus­ta­tak­se. Oleks, et kü­lad suu­daksid kok­ku lep­pi­da, et saa­da­vad kan­di­dee­ri­ma ühe oma esin­da­ja, kes hää­led kok­ku kor­jaks. Pa­ra­ku käib aga ka pi­se­ma­tes kü­la­des kisk­le­mi­ne hääl­te pä­rast ja vo­li­ko­gu saa­li uks jääb su­le­tuks.”

Nai­ne Kiiust: „Mul on va­li­tud. Ot­sus­ta­sin tut­ta­va ka­suks, ke­da tun­nen häs­ti. Ku­na ta po­le mind iga­päe­vae­lus ku­na­gi alt ve­da­nud, ei teeks ta se­da kind­las­ti ka vo­li­ko­gus. Kam­paa­nias on sil­ma jää­nud pal­ju vas­tan­du­mist ning uu­te idee­de puu­du­mist, kor­ra­tak­se va­nu as­ju. Pa­ra­ku min­nak­se ka isik­li­kuks. Leian, et kam­paa­niat saab te­ha ka vii­sa­ka­malt, kes­ken­du­des roh­kem idee­de­le, mit­te isi­ku­te­le. Loo­dan, et pä­rast va­li­mi­si olu­kord ra­hu­neb, lei­tak­se koos­töö­part­ne­rid ning jät­ka­tak­se si­su­list tööd. Ning et ku­na­gi saaks ka möö­da kerg­liik­lus­teed ran­da ja Kiiu mõi­sast saaks tu­ris­miob­jekt.”

Raa­si­ku vald

Üliõ­pi­la­ne Aru­kü­last: „Ku­na Raa­si­ku val­la­ga enam nii ti­he­dalt kok­ku ei puu­tu, on va­li­kut ras­ke te­ha. Pal­jud kan­di­dee­ri­jad on tut­ta­vad ni­med-näod, ena­mik va­lib­ki ilm­selt oma sõp­ru või su­gu­la­si, väi­ke­se val­la prob­leem. Sil­ma­ga vaa­da­tes on aren­gut ol­nud, Tal­lin­na maan­tee kerg­liik­lus­tee on val­mis, hoo­ne­te re­mon­did-juur­dee­hi­tu­sed ta­sa­pi­si pro­jek­tee­ri­mi­sel. Kurb ai­nult, et in­ves­tee­rin­gu­te täi­tu­mist tu­leb nii kaua oo­da­ta. Usun, et val­la­ju­hid ja amet­ni­kud an­na­vad en­dast pa­ri­ma, et elu eda­si viia, see­ga võib prae­gu­se olu­kor­ra­ga ra­hu­le jää­da. Kam­paa­nias meel­dis, et era­kon­nad ja nen­de po­lii­ti­ka jää­vad ta­gap­laa­ni­le, kah­ju on sel­lest, et kam­paa­nias käi­di väl­ja vä­he uu­si ideid. Pal­ju, mil­le­le rõ­hu­ti, on ju­ba nii­gi töös.”

Kes­kea­li­ne nai­ne Aru­kü­last: „Olen tut­vu­nud rek­laa­mi­de­ga, käi­nud de­ba­til, mit­me­le kan­di­daa­di­le ise he­lis­ta­nud ja mi­da­gi kü­si­nud. Soo­vi­tan se­da va­rian­ti kõi­gi­le, Raa­si­ku-suu­ru­ses val­las on kan­di­daa­dil kee­ru­li­ne sind ig­no­ree­ri­da. Nii saab sõe­lu­da väl­ja en­da­le pa­ri­ma kan­di­daa­di. Prog­ram­mi­des ja va­li­mis­lu­ba­dus­tes rää­gi­vad kõik vaid suur­test as­ja­dest. Eri­ti hea meel on, et see­kord on kaa­sa­tud ni­me­kir­ja­des­se pal­ju noo­ri. Loo­dan, et tu­le­va­ses vo­li­ko­gus an­tak­se ka noor­te­le sõ­na ega su­ru­ta nen­de al­ga­tu­si ma­ha.”

Kes­kea­li­ne nai­ne Raa­si­kult: „Mi­nu va­lik on teh­tud. Ko­ha­li­kus oma­va­lit­su­ses soo­vin val­la­juh­ti­mi­ses nä­ha ini­me­si, kes on Raa­si­ku val­la ela­ni­kud. Vo­li­ko­gus võiks ol­la need, kel­lel va­ra­se­mast vo­li­ko­gu­liik­me töö ko­ge­mus. Elu on näi­da­nud, et kõi­ge pa­re­mi­ni suu­dab ko­ha­li­kest hoo­li­da ko­ha­lik ning vo­li­ko­gu­töös ai­tab ko­ge­mus kaa­sa efek­tiiv­se­le ot­sus­ta­mi­se­le. Uu­si ja värs­keid ideid saab ära ka­su­ta­da ko­mis­jo­ni­de töös.”

0

De­ba­til osa­le­sid kõi­ki­de kan­di­dee­ri­va­te ni­me­kir­ja­de esin­da­jad ja ük­sik­kan­di­daat.

Raa­si­ku val­la va­li­mis­de­batt toi­mus tei­si­päe­va, 3. ok­toob­ri õh­tul Aru­kü­la rah­va­ma­jas. Saa­lis is­tus üle 80 kuu­la­ja. Kõik ko­ha­le­tul­nud kan­di­daa­did paluti istuma laua ta­ha. Kui pal­ju kan­di­daa­te võis igast ni­me­kir­jast de­ba­tee­ri­ma tul­la, pol­nud pii­ra­tud. De­ba­ti kor­ral­da­sid MTÜ Aru­kü­la Kul­tuu­ri­selts ning MTÜ Aru­kü­la Pe­re­kes­kus Män­ni­kä­bi, toe­tust saa­di Ko­ha­li­ku Omaal­ga­tu­se Prog­ram­mist. Kau­ge­malt sõi­du­tas rah­vast de­ba­ti­le buss, mis väl­jus Pi­ka­ve­rest ja Raa­si­kult. Mo­de­raa­tor oli Aru­kü­la põ­hi­koo­li vi­list­la­ne, ettevõtja Kas­par Aren, kes on pärit Raasiku vallast.

Kü­si­mu­sed kan­di­daa­ti­de­le olid ja­ga­tud nel­ja voo­ru. Es­malt oli igal selts­kon­nal ae­ga viis mi­nu­tit en­da tut­vus­ta­mi­seks, rää­ki­da oma va­li­mis­lu­ba­dus­test ja -plat­vor­mist. Tu­li vas­ta­ta, mil­le­le kes­ken­du­tak­se järg­mi­sel nel­jal aas­tal, mis on Raa­si­ku val­la va­lu­punk­tid, kui­das on plaa­nis neid la­hen­da­da ning kui­das hin­na­tak­se peh­meid väär­tu­si val­las. Tei­ses voo­rus esi­tas mo­de­raa­tor kü­si­mu­si, mis olid pos­ti­ta­tud sa­mal päe­val Fa­ce­boo­ki gru­pis Raa­si­ku Val­la Kuu­lu­ta­ja. Kas­par Aren te­gi de­ba­ti­päe­va hom­mi­kul Facebooki vi­deo, kus kut­sub üles tea­da and­ma, mis kü­si­mu­se­le de­ba­til vas­tust soo­vi­tak­se. Kü­si­mu­si pos­ti­ta­ti paar­küm­mend. Igal selts­kon­nal oli vas­ta­mi­seks 3 mi­nu­tit. Kol­mas voor oli ava­tud dis­kus­sioon, iga kü­si­mu­se aru­ta­mi­seks 10 mi­nu­tit. Vii­ma­ne voor oli pub­li­ku kü­si­mus­teks ning kan­di­daa­ti­de kü­si­mu­sed üks­tei­se­le.

Tut­vus­tus­ring

Esi­me­se­na tut­vus­tas end va­li­mis­liit Ühes­koos Eda­si. Laua ta­ga olid An­ne­ly Liiv, Me­gel Ar­ro­küll, Tal­vi Aruaas ning And­rus Mos­sov: „Meie põ­hiees­märk on, et val­la elu ja juh­ti­mi­ne oleks lä­bi­pais­tev, aus. Eri­ti ole­me rõh­ku pan­nud pro­fes­sio­naal­su­se­le, ole­me kaa­sa­nud ni­me­kir­ja ini­me­si, kes tun­ne­vad häs­ti oma vald­kon­da. Meie hul­gas on mit­meid noo­ri, püüa­me nen­de­ga ja nei­le suu­na­ta oma te­ge­vu­se, et nad osa­lek­sid roh­kem val­lae­lus ja -juh­ti­mi­ses. Prae­gu tun­ne­me, et nad on sel­lest kõr­va­le jää­nud. Val­las pi­kalt kest­nud ra­hu­lik ja ui­nuv olek peaks lõp­pe­ma, tu­leb lei­da suu­ri ideid ja mõt­teid.”

Va­li­mis­lii­dust Ko­du­ko­ha Eest HEI­KO KRAUB­NER, KRIS­TI VA­DER, MAAR­JA SI­KUT, MA­RI MÖLS, ANTS KI­VI­MÄE, MAAR­JA-LY TEI­NO, KA­DI TAM­MA­RU, AVO MÖLS, DEA IVASK, MEE­LI TE­DER. Ük­sik­kan­di­daat GA­RI­NA TOO­MIN­GAS.

Va­li­mis­lii­dust Ko­du­ko­ha Eest HEI­KO KRAUB­NER, KRIS­TI VA­DER, MAAR­JA SI­KUT, MA­RI MÖLS, ANTS KI­VI­MÄE, MAAR­JA-LY TEI­NO, KA­DI TAM­MA­RU, AVO MÖLS, DEA IVASK, MEE­LI TE­DER. Ük­sik­kan­di­daat GA­RI­NA TOO­MIN­GAS.

Va­li­mis­lii­du Ko­du­ko­ha Eest laua ta­ga olid Hei­ko Kraub­ner, Kris­ti Va­der, Maar­ja Si­kut, Ma­ri Möls, Maar­ja-Ly Tei­no, Ka­di Tam­ma­ru, Avo Möls, Dea Ivask, Mee­li Te­der. Tut­vus­tas Ants Ki­vi­mäe: „Ole­me prae­gu­se val­la­va­ne­ma Rai­vo Uuk­ki­vi­ga vä­ga ra­hul. Ta­haks, et ta jät­kaks. Meil on ka tu­gev vo­li­ko­gue­si­me­he kan­di­daat Maar­ja Si­kut, kes aas­taid töö­ta­nud Ani­ja val­las fi­nants­ju­hi­na. Püüa­me lei­da kõi­ges ta­sa­kaa­lu, aren­da­da ko­gu val­da. Tu­leb ehi­ta­da Raa­si­ku spor­di­hoo­ne, laien­da­da Aru­kü­la koo­li ja staa­dio­nit, ehi­ta­da ühisveevärk ja -kanalisatsioon. Pa­ra­ku tu­leb võt­ta veel lae­nu. Tä­nu spor­di­le ja noor­te­le ta­ha­me elav­da­da lii­ku­mist, ter­veid elu­vii­se.”

Ük­sik­kan­di­daat Ga­ri­na Too­min­gas tut­vus­tas end luu­le­vor­mis. Ta rää­kis, et ta­hab pak­ku­da kul­tuu­ri, mis an­nab mõ­nu­said ela­mu­si ja tund­mu­si, tä­nu sel­le­le on tul­nud Raa­si­ku val­da pal­ju uu­si ela­nik­ke, li­saks re­mon­ti­da hoo­neid, ra­ja­da kõn­ni­teid. Ta li­sas, et va­li­misp­lat­vor­mi­des on nii vä­he ori­gi­naal­sust, et ei viit­si­ta min­na va­li­ma.

Isa­maa ja Res Pub­li­ca Lii­tu esin­das An­ne Een­pa­lu: „Olen õn­ne­lik, et sain küü­dita­tu­te järg­la­se­na või­ma­lu­se üles ehi­ta­da Hel­le­ma ta­lu. An­des­ta­ge, kui olen öel­nud või tei­nud mi­da­gi pa­has­ti, sest võit­lus ta­lu üle­se­hi­ta­mi­se eest on ol­nud lii­ga ras­ke. Mul on hea meel, et Raa­si­ku val­las on nii mu­nit­si­paal­koo­lid kui wal­dorf­kool, tu­gev hu­vi­kool. Tu­leb jät­ka­ta noor­tes isa­maa­li­­se kas­va­tu­se ku­jun­da­mist, noor­tes tüd­ru­ku­tes graat­siat. See ei lä­he mit­te, kui noor neiu lii­gub na­gu trak­tor, mit­te kui daam. Tu­leb jääd­vus­ta­da kul­tuu­ri­pä­ran­dit, uu­ri­da lä­hia­ja­loo rep­res­sioo­ne. In­ves­tee­rin­gu­test on üks olu­li­se­maid Aru­kü­la Jaa­ma tä­na­va kerg­liik­lus­tee ra­ja­mi­ne.”

Va­li­mis­lii­du Raa­si­ku Vald lauas is­tu­sid Ivar Vil­berg, Ma­rian­ne Loik, Ur­mas Rau­de, Kat­rin Prii­vits, Eliis Kah­lo, Tii­na Rüh­ka, Aa­re Ets, Tiit Ree­der, Mir­ko Mii­lits. Val­la­va­ne­ma kan­di­daat And­re Sepp: „Meie va­li­mis­liit po­le uus moo­dus­tis, ole­me sa­ma ni­me all osa­le­nud va­li­mis­tel ka va­rem. Ole­me tu­gev mees­kond, kel­le­ga koos­ta­nud sel­ge prog­ram­mi. Suu­re­ma­te as­ja­de­ga, mis aren­gu­ka­vas, tu­leb kind­las­ti eda­si min­na. Li­saks on meie suu­re­mad ideed Raa­si­ku spordi­koo­li asu­ta­mi­ne ning hool­de­ko­du ra­ja­mi­ne. Täht­sus­ta­me val­la lä­bi­paist­vat juh­ti­mist ning koos­tööd. Ku­na asu­me Tal­lin­na­le nii lä­he­dal, on val­lal pal­ju pot­ent­siaa­li. Kui mul­le usal­da­tak­se val­la­va­ne­ma amet, ei lä­he rii­gi­ko­gus­se ta­ga­si ega kan­di­dee­ri sin­na uues­ti.”

See­jä­rel vas­ta­sid kan­di­daa­did, kui­das pla­nee­ri­vad ta­ga­da, et Raa­si­ku val­la ela­ni­kud leiak­sid roh­kem tööd ja te­ge­mist Raa­si­ku val­las ega lii­guks lin­na.

An­ne Een­pa­lu: „Tu­leks ot­si­da üles Nei­nar Se­li, kes oman­das meie kuul­sa vei­ni­töös­tu­se. Et saa­da töö­koh­ti, peab ole­ma toot­mist. Tu­leks ai­da­ta ka Pe­nin­gi mõi­sa oma­nik­ku Ar­vo Hau­gi. Ka­tus on mõi­sal peal, muu osa sei­sab. La­gu­ne­vad ka ku­na­gi­sed kol­hoo­si toot­mis­hoo­ned, mis ase­ri­te­le müü­di. Ku­hu on jää­nud saia-lei­va­toot­mi­ne? Tu­leb luua või taas­ta­da töö­või­ma­lu­sed ko­ha­peal.”

Ivar Vil­berg: „Äri lä­heb oma­soo­du, vä­gi­si ei saa üh­te­gi et­te­võ­tet ku­hu­gi tuua. Töö­ko­had te­ki­vad sin­na, kus on töö­jõud ja toi­miv lo­gis­ti­ka. Aru­kü­last on mit­meid et­te­võt­teid lah­ku­nud, ku­na po­le töö­jõu­du. Näen ka ise et­te­võt­ja­na, kui ras­ke on töö­ta­jaid lei­da. Kui soo­vi­me ela­nik­ke juur­de, pea­vad ole­ma hea elu­kesk­kond ja ühen­dus Tal­lin­na­ga ja seal­se­te töö­koh­ta­de­ga.”

And­rus Mos­sov: „Nõus­tun, pro­fes­sio­naal­set töö­jõu­du on ras­ke lei­da. Peaks ole­ma mu­gav käia Tal­lin­nas­se, sa­mas pea­me pak­ku­ma või­ma­lust kau­ge­malt tul­la töö­le Aru­kül­la, Raa­si­ku­le. Sel­leks peaks ole­ma häs­ti or­ga­ni­see­ri­tud bus­si­liik­lus, ka val­la­si­se­selt ja maa­piir­kon­da­des.”

Ka Ko­du­ko­ha Ees­ti va­li­mis­lii­du liik­med nõus­tu­sid eel­kõ­ne­le­ja­te­ga. Ga­ri­na Too­min­gas lau­sus, et peaks elav­da­ma ko­du­val­las töö­ta­mist, et siin sün­di­nud, õp­pi­nud ja ela­nud ini­me­sed saak­sid pa­nus­ta­da oma tar­ku­se Raa­si­ku val­la aren­gus­se.

Koos­tööp­laa­nid

Ga­ri­na Too­min­gas: „Mul­le meel­diks kõi­gi­ga koos­tööd te­ha. On tot­ralt to­be, kui hak­ka­me vo­li­ko­gus üks­tei­se­le ära te­ge­ma, ole­me ju kõik oma val­la eest väl­jas. Vo­li­ko­gu lii­ge peab ole­ma tub­li ja tu­gev.”

Avo Möls: „Olen staažikas vo­li­ko­gu­lii­ge. On ol­nud vas­tan­du­mi­se ae­gu, aga pi­gem uue koos­sei­su al­gu­ses. Kui ko­had saa­vad pai­ka, on üle­jää­nud aeg nor­maal­ne val­la toi­mi­mi­ne. Kel­le­ga koos­tööd tee­me, sel­gub pä­rast va­li­mi­si.” Ka And­rus Mos­sov ei soo­vi­nud veel koos­tööst rää­ki­da, niiöel­da lask­ma­ta ka­ru nah­ka müüa.

Tii­na Rüh­ka: „Ole­me val­mis te­ge­ma kõi­gi­ga koos­tööd, vas­ta­sel ju­hul on pi­dur aren­gu­le. Vo­li­ko­gu peab ole­ma põh­ja­li­kult, süs­teem­selt ja jär­je­pi­de­valt ju­hi­tud, ühi­se prog­ram­mi ja nä­ge­mu­se­ga.”

An­ne Een­pa­lu: „Olu­li­ne on jär­je­pi­de­vus. Tee­me koos­tööd kõi­gi­ga, kes hin­da­vad isa­maa­li­si väär­tu­si, las­te ku­jun­da­mist isa­maa­li­ses vai­mus, pe­re­de ja ko­du­de eest hoo­lit­se­mist.”

Pa­ki­li­sed prob­lee­mid

And­re Sepp: „Esi­me­ne asi on lei­da uuel vo­li­ko­gul ühi­so­sa, asu­da täit­ma va­li­mis­lu­ba­du­si. Pa­ki­li­sed on ÜVK, Aru­kü­la koo­li juur­dee­hi­tus, Raa­si­ku spor­di­hoo­ne.”

And­rus Mos­sov: „Põ­hi­tee­mad on pai­gas ja töös – need on ha­ri­dus, trans­port, ÜVK. Loo­da­me, et tu­le­vad uued, suu­red ja võim­sad ideed, mis pa­kuks pi­kaa­ja­li­selt rõõ­mu, tu­leb rää­ki­da as­ja­dest suu­re­malt.”

Avo Möls: „Li­saks ko­mis­jo­ni­de moo­dus­ta­mi­se­le ja val­la­va­ne­ma va­li­mi­se­le on pa­ki­li­ne in­ves­tee­ri­da ha­ri­du­sa­su­tus­tes­se, kas­va­tada in­ves­tee­rin­gu­te mah­tu.”

Ga­ri­na Too­min­gas: „Olu­li­ne on saa­da oma­va­hel häs­ti lä­bi, hin­na­ta üks­tei­se teh­tud tööd ja plaa­ne.“ An­ne Een­pa­lu pi­das täht­saks kii­re in­ter­ne­ti­võr­gu ra­ja­mist, Jaa­ma kerg­liik­lus­teed, tank­la ra­ja­mist, Raa­si­ku spor­di­hoo­net, Aru­kü­la koo­li juur­dee­hi­tust, Raa­si­ku kerg­liik­lus­teed ning val­la selt­sie­lu.

Val­la eri­pä­ra­de­na tõi Ko­du­ko­ha Eest väl­ja, et Raa­si­ku vald ei muu­tu ku­na­gi suu­reks töös­tus­val­laks, tu­leks ol­la tee­nu­se­pak­ku­ja rah­va­le, kes tu­leb va­ba ae­ga veet­ma Tal­lin­nast. Li­saks on väi­ke­se val­la koh­ta pal­ju lau­lu-tant­su­peo­li­si, mit­me­külg­ne ha­ri­dus ning pal­ju tub­li­sid sport­la­si. Avo Möls: „Meil on taht­mist te­gut­se­da, mit­te ol­la kõr­valt­vaa­ta­ja ja vin­gu­da. Väi­ke­se rah­vaar­vu­ga ole­me suut­nud pal­ju.”

Ga­ri­na Too­min­gas kii­tis ron­giü­hen­dust ning an­de­kaid ja po­si­tiiv­seid ini­me­si. Nõus­tus An­ne Een­pa­lu, kes li­sas häs­ti or­ga­ni­see­ri­tud hu­vi­te­ge­vu­se.

Mir­ko Mii­lits, kes on Aru­kü­las uus ela­nik, tun­nus­tas val­la ko­gu­kon­na­tun­net: „Kui on idee, lei­dub ala­ti kee­gi, kel­le­ga se­da aru­ta­da.”

And­rus Mos­sov mär­kis, et Raa­si­ku vald on hea koht, ku­hu ko­du luua ja puh­ka­mas käia.

Teed-tä­na­vad, in­ves­tee­rin­gud

Ava­tud dis­kus­sioo­nis al­gas aru­te­lu tee­de kor­ras­ta­mi­sest. And­re Sepp: „Tee­de kor­ras­hoid on prob­leem igas oma­va­lit­su­ses. Mõis­tan kü­lae­la­ni­ke mu­ret, kes po­ri­sel teel au­tot lõ­hu­vad. Ole­me pla­nee­ri­nud tõs­ta tee­de ra­has­tust kaks kor­da. Kaa­sa­ta sel­leks vä­lis­ra­has­tust, ko­da­ni­ke omao­sa­lust, ka val­la või­ma­lu­sed on kas­va­nud, või­ma­lik, et ka rii­giee­lar­ve­li­sed või­ma­lu­sed ko­ha­li­ke­le oma­va­lit­sus­te­le suu­re­ne­vad. Peaks ole­ma konk­reet­ne plaan, mis aas­tal min­gi kü­la­tee mus­ta kat­te al­la saab. Üldp­la­nee­rin­gus peaks ole­ma sel­ge nä­ge­mus, mil­li­ne hak­kab ole­ma kergliiklus- ja kõn­ni­tee­de võr­gus­tik.”

Ivar Vil­berg li­sas, et mõ­ned teed jää­vad­ki kruu­sa­tee­deks.

Avo Möls: „Li­sa­me tee­de eel­ar­ves­se igal aas­tal viis prot­sen­ti juur­de, see on am­mu kok­ku le­pi­tud ning peab jät­ku­ma.”

Rää­gi­ti ka suu­re­ma­test in­ves­tee­rin­gu­test, mi­da kõi­ki­des va­li­misp­lat­vor­mi­des olu­li­seks pee­tud, kuid prae­gu veel val­mi­ma­ta.

Ivar Vil­berg: „Need in­ves­tee­rin­gud on ol­nud plaa­nis kaua, sest aren­gu­ka­va te­hak­se küm­neks aas­taks et­te. Kui ava­ne­vad Eu­roo­pa Lii­du fon­did, saab te­ha ai­nult neid as­ju, mis kir­jas aren­gu­ka­vas ja ee­lar­vest­ra­tee­gias.”

Ants Ki­vi­mäe: „Raa­si­ku koo­li spor­di­hoo­ne saa­ga on ol­nud pik­ka vin­na­ga. Loot­si­me saa­da eu­ro­fon­dist ra­ha, oo­ta­si­me aas­taid. Sel­gus, et toe­tust saab kesk­koo­li­de­le, mis te­hak­se üm­ber põ­hi­koo­li­deks. Ot­sus­ta­si­me alus­ta­da koo­li laien­da­mi­sest ning nüüd on järg spor­di­hoo­ne käes.”

Veel tu­li de­ba­til jut­tu, mis saaks, kui kee­gi äri­mees os­taks Raa­si­ku val­las maad ning plaa­niks ra­ja­da 500 ela­muk­run­ti. Kan­di­daa­did tõ­de­sid, et sur­ve sel­les suu­nas on, uu­sa­ren­du­sed müü­vad kii­res­ti. Avo Möls li­sas, et ole­ma­so­lev ta­ris­tu, koo­lid-las­teaiad nii pal­ju uu­si ini­me­si kor­ra­ga vas­tu võtta ei suu­da. And­re Sepp pak­kus, et ti­hen­da­ma peaks kes­ku­si. Ivar Vil­berg soo­vi­tas vaa­da­ta üle, mis tin­gi­mus­tel lu­ba­da aren­da­jal te­gut­se­da – ra­ja­da kom­mu­ni­kat­sioo­nid, teed, tä­na­va­val­gus­tu­s.

An­ne Een­pa­lu: „Suu­red kin­nis­va­raa­ren­du­sed ei juh­tu üleöö. See on pi­kaa­ja­li­ne prot­sess, mis nõuab aren­da­jalt vas­tu­tust, sis­se­mak­seid, aren­da­ja üle tu­leb te­ha kont­rol­li.”

And­rus Mos­sov li­sas, et aren­du­sed ei ole igal pool nii kii­red – krun­te on aren­da­tud li­gi küm­me aas­tat, ma­ha po­le müü­dud üh­te­gi.

Jut­tu tu­li ka sel­lest, mi­da soo­vi­vad kan­di­daa­did val­las efek­tiiv­se­maks muu­ta ning kas on või­ma­lik, et val­las ha­ka­tak­se el­lu vii­ma era­kond­lik­ku po­lii­ti­kat. Publik küsis investeerin­gute koh­ta, teedeehitusest, koos­tööst.

Kandidaatide omavahelis­tes küsimustes kerkisid esile pagulasteema, OTT taluturg, ääremaade külad, haldusreform.

0

Raa­si­ku ale­vi­ku raa­ma­tu­ko­gu uk­sed olid va­he­peal paar nä­da­lat su­le­tud. Raa­ma­tu­ko­gu ko­lis rah­va­ma­jast paar­sa­da meet­rit ee­ma­le koo­li vast­val­mi­nud juur­dee­hi­tus­se. Ruu­mid on ka­hel kor­ru­sel, li­saks lae­nu­tus­ruu­mi­d ja abi­ruu­mid, koo­so­le­ku­nur­gad tu­gi­too­li­de-dii­va­ni­te­ga, suu­red ak­nad.

Juur­dee­hi­tu­se ava­mi­ne oli õp­peaas­ta al­gu­ses, raa­ma­tu­ko­gu sin­na nii kii­res­ti ko­li­da ei jõud­nud, ku­na mööb­lit tu­li kauem oo­da­ta. Ka üle 20 000 tea­vi­ku üm­ber­pai­gu­ta­mi­ne võt­tis ae­ga. Ruu­mid said si­sus­ta­tud 4. ok­toob­riks, raa­ma­tu­ko­gu töö­ta­jad kor­ral­da­sid pi­du­li­ku ava­mi­se koos val­la­va­ne­ma Rai­vo Uuk­ki­vi kir­ju­ta­tud raa­ma­tu „Val­la­va­ne­ma aruan­ne. Ala­ti on nii ol­nud” esit­lu­se­ga.

Riiu­li­te va­he­le pan­dud lin­di lõi­ka­sid lä­bi val­la­va­nem, vo­li­ko­gu esi­mees Ants Ki­vi­mäe ja raa­ma­tu­ko­gu di­rek­tor Eha Pod­gor­no­va.

Esi­me­sel kor­ru­sel on täis­kas­va­nu­te kir­jan­dus, tei­sel kor­ru­sel las­te­kir­jan­dus. Mõ­le­mad raa­ma­tu­ko­gud on nüüd ühe juh­ti­mi­se all. Lah­tio­le­kua­jad tä­na­va poolt jää­vad sa­maks, lap­sed ja noo­red pää­se­vad tei­se­le kor­ru­se­le päe­val koo­li­ma­ja kau­du kell 9-16. Las­te­kor­ru­se­le pää­seb lah­tio­le­kuae­ga­del ka raa­ma­tu­ko­gu vä­li­suk­sest, mil­le juu­rest viib trepp kor­rus kõr­ge­ma­le. Õpi­ku­te­le lei­tak­se koht koo­li­ma­jas, ku­na prae­gu on õpi­kud las­te käes, po­le nei­le prae­gu eral­di koh­ta va­ja.

Suu­re­ne­nud on raa­ma­tu­ko­gu per­so­nal. Di­rek­to­ri­na jät­kab Eha Pod­gor­no­va, raa­ma­tu­ko­gu­hoid­ja­na Lii Ot­sa. Uued töö­ta­jad on Lin­da Wró­bel las­te­osa­kon­nas, ning ma­ja pe­re­nai­se­na asus töö­le Kris­ti Pra­gi. Kol­lek­tii­vi hul­ka kuu­lub ka Mar­ju Kond­rat­jev, kes va­rem oli koo­li­raa­ma­tu­ko­gus.

Eha Pod­gor­no­va: „Asu­si­me ku­na­gi Tal­lin­na maan­tee 1, kus meil olid ava­rad ruu­mid. 20 aas­tat ta­ga­si ko­li­si­me rah­va­maj­ja, see suu­re­pä­ra­ne aeg läks vä­ga kii­res­ti. On ha­ru­kord­ne, et maa­raa­ma­tu­ko­gu saab teist kor­da mood­sad, spet­siaal­selt raa­ma­tu­ko­gu­le pro­jek­tee­ri­tud ja si­sus­ta­tud ruu­mid. Nüüd ole­me veel eri­ti uh­ked, ku­na ime­ke­na­des ruu­mi­des ning koo­li­ga sa­ma ka­tu­se all saa­me pa­re­mi­ni toe­ta­da ja ai­da­ta kaa­sa koo­li õp­pe­ka­va täit­mi­se­le.”

Raa­ma­tu­ko­gu põ­hi­mää­ru­ses­se li­san­dus punkt: raa­ma­tu­ko­gu täi­dab Raa­si­ku põ­hi­koo­li koo­li­raa­ma­tu­ko­gu põ­hiü­le­san­net, toe­tab oma te­ge­vu­se­ga koo­li õp­pe­ka­va täit­mist ning on Raa­si­ku põ­hi­koo­li õpi­kesk­kon­na osa.

Ko­li­mi­ne oli di­rek­to­ri sõ­nul vä­ga töö­ma­hu­kas, kuid oli pal­ju häid abi­li­si. Raa­ma­tu­ko­gust on veel puu­du lae­nu­tus­le­tid ning vit­riin­kapp, ku­hu saab ha­ka­ta panema näi­tu­si.

Ava­mi­se pu­hul lu­ges Eha Pod­gor­no­va kaks Raa­si­ku raa­ma­tu­ko­gu­le pü­hen­da­tud luu­le­tust. Ühe kirjutas tund­ma­tu lu­ge­ja aas­ta­küm­neid ta­ga­si, tei­se te­gi Raa­si­ku ela­nik Ja­nar Vaik paar aas­tat ta­ga­si. Raa­ma­tu­ko­gu ava­mi­se ja val­la­va­ne­ma raa­ma­tu esit­lu­se pu­hul mu­sit­see­ri­sid Erich Krie­ger, Kuu­no Ka­sak akor­dio­nil ja Su­lev Her­mas­te kastt­rum­mil.

0

Aru­kü­la põ­hi­koo­li saa­lis sai tut­vu­da 9 hu­vi­rin­gi­ga, osa­le­da töö­tu­ba­des ning vaa­da­ta
kü­la­li­se­si­ne­jaid.

Aru­kü­la põ­hi­koo­lis võis lau­päe­val, 30. sep­temb­ril nä­ha oma­pä­rast pil­ti – kä­si­pal­li­tüd­ru­kud maad­le­sid, ELO hu­vi­rin­gi tüd­ru­kud ta­gu­sid kii­ru­se pea­le pal­li vä­ra­vas­se, ki­tar­ri­õpe­ta­ja žong­lee­ris. Ko­ha­li­ku Omaal­ga­tu­se Prog­ram­mi (KOP) toel kor­ral­das MTÜ Aru­kü­la Pe­re­kes­kus Män­ni­kä­bi koos MTÜ­ga Aru­kü­la Kul­tuu­ri­selts ja Aru­kü­la põ­hi­koo­li­ga päe­va, kus sai tut­vu­da mit­me­te val­las pa­ku­ta­va­te hu­vi­rin­gi­de­ga.
Aru­kü­la Spor­dik­lu­bi tree­ne­rid ja kä­si­pal­lu­rid pak­ku­sid spor­di­saa­lis või­ma­lust pal­li vä­ra­vas­se vi­sa­ta. Põ­ne­vu­se li­sa­mi­seks oli vä­ra­vas ma­sin, mil­le­ga saab mõõ­ta vis­ke kii­rust. Ma­si­na or­ga­ni­see­ris Aru­kül­la uus peat­ree­ner Mar­tin Nood­la, kes saab se­da tuua kä­si­pal­lu­ri­te­le kat­se­ta­mi­seks Au­den­te­sest. Au­las olid k­lu­bi ka­ri­kad ning in­fo tren­nide koh­ta. Kä­si­pal­lu­rid kor­ral­da­sid ka võist­lu­se, kes suu­dab pal­li kõi­ge kii­re­mi­ni vä­ra­vas­se lüüa. Nais­test oli pa­rim Kor­rus3 tree­ner He­len Nool kii­ru­se­ga 62 ki­lo­meet­rit tun­nis, mee­stest Ai­var Med­ni­kov, kel­le vi­ske kii­rus oli 84. Tut­vus­ta­ti veel sulg­pal­lit­ren­ni, mis esi­mest aas­tat on li­saks täis­kas­va­nu­te­le ka noor­te­le. Tree­ner on Sil­va Lips.
Ees­ti Las­te Or­ga­ni­sat­sioo­ni (ELO) Aru­kü­la rüh­ma noo­red ning ju­hen­da­ja Lee­na Möls pak­ku­sid või­ma­lust män­gi­da laua­män­ge. Käe­so­le­vast aas­tast ki­tar­ri­tun­di­de­ga alus­ta­nud Pe­ter Põ­der õpe­tas ki­tar­ri­män­gu, Maar­ja-Ly Tei­no tut­vus­tas näi­te­rin­gi ja tant­su­rin­gi. Pe­re­kes­ku­ses shin­do ve­ni­tus­har­ju­tus­te tren­ni ju­hen­dav Tea Ta­rus­te te­gi töö­toa, kus osa­le­jad said proo­vi­da har­ju­tu­si. Töö­toa te­gi ka maad­lusk­lu­bi Kor­rus3 Aru­kü­la tree­ner He­len Nool. Pea­gi alus­tab Aru­kü­la pe­re­kes­ku­ses loo­dus- ja tea­dus­ring, mi­da tut­vus­ta­sid ju­hen­da­jad Kad­ri Män­ni­sa­lu ja Eve­lin Laa­nest, kes te­gid las­te­ga män­ge ning tut­vus­ta­sid loo­dust. Kü­la­li­se­si­ne­jad olid prants­la­ne Syl­vain Pom­me Tal­lin­nast Sy­po­cir­cu­sest. Ta õpe­tas pal­li­de­ga žong­lee­ri­ma ning see oli hu­vi­ha­ri­du­se laa­da kõi­ge po­pu­laar­sem töö­tu­ba. Tei­sed kü­la­li­sed olid Töö­tu­kas­sast, kel­le juu­res oli või­ma­lik te­ha isik­su­se­tes­ti nii las­te­le kui täis­kas­va­nu­te­le.
Hu­vi­ha­ri­du­se laa­da pea­kor­ral­da­ja, MTÜ Pe­re­kes­kus Män­ni­kä­bi eest­ve­da­ja Ju­ta Asu­ja rää­kis, et te­gu oli koos­tööü­ri­tu­se­ga. Te­ma kir­ju­tas pro­jek­ti, mi­da KOP ra­has­tas, kor­ral­da­ma tu­li ap­pi Aru­kü­la noor­soo­töö­ta­ja Maar­ja-Ly Tei­no.
Ju­ta Asu­ja: „Kah­juks ei ol­nud mul või­ma­lik laa­dal olla, kuid lap­sed osa­le­sid ja neil oli lõ­bus. Kuul­sin, et vä­ga suur me­nu oli Syl­vai­nil. Olen seo­tud Ees­ti Eri­noor­soo­töö Ühin­gu­ga noOR ja Sylvain oli meie ­va­ba­taht­lik Eu­roo­pa Va­ba­taht­li­ku Tee­nis­tu­se raa­mes kaks aas­tat ta­ga­si. Ku­na Ees­tis tal­le vä­ga meel­dis, ot­sus­tas kaue­maks jää­da. A­ru­kü­las pol­nud ta va­rem käi­nud, kuid üt­les pä­rast töö­tu­ba, et on val­mis uues­ti tu­le­ma.”
Ju­ta Asu­ja lau­sus, et hu­vi­ha­ri­du­se laa­dast võiks saa­da tra­dit­sioon, mis võiks edas­pi­di toi­mu­da sep­temb­ri al­gu­ses.
Maar­ja-Ly Tei­no li­sas, et esmalt oli­ plaa­nis te­ha laat sep­temb­ri al­gu­ses, kuid mit­med rin­gi­ju­hid ei saa­nud tul­la ning sa­ma­le päe­va­le sat­tus ka SEB sü­gis­jooks: „Laat oli mi­nu ar­va­tes vä­ga la­he. Pal­jud noo­red said proo­vi­da eri­ne­vaid te­ge­vu­si ja leid­sid tä­nu sel­le­le uue hu­vi­rin­gi.”
Laa­dale 5aas­ta­se­le lap­se­le hu­vi­rin­gi ot­si­ma tul­nud Anett Re­ba­ne Aru­kü­last üt­les, et va­li­kut ta veel ei teinud: „Koo­li­las­te­le on või­ma­lu­si vä­ga pal­ju, las­teaiaea­lis­te­le pi­gem vä­hem. On hea, et sel­li­ne laat kor­ral­da­ti, sest eelkooliealisel lap­sel po­le sa­ge­li veel ai­mu­, mis te­da võiks hu­vi­ta­da, ka on hä­das lap­se­va­ne­mad. Sa­ge­li tu­leb­ki en­ne va­li­ku lan­ge­ta­mist laps proo­vi­tun­di viia.”
Aru­kü­la Spor­dik­lu­bi esin­da­ja Ma­ri Möls sõnas, et nüüd pais­tab, kas tren­ni­des­se tu­leb uu­si lap­si: „Mõ­ned va­ne­mad lu­ba­sid, et proo­vi­ma saa­da­vad ik­ka. Ka kaks tüd­ru­kut olid kä­si­pal­list hu­vi­ta­tud, pal­li­män­gu trenn on mõel­dud 1.-3. klas­si pois­te­le ja tüd­ru­ku­te­le.”

0

ETV uues saa­tes olid ras­ke­te liik­lu­sõn­ne­tus­te taas­la­vas­ta­mi­sel abiks MA­TI PALM, TIIT RUN­TAL ja VEL­LO TE­DER Raa­si­ku val­last.

Nel­ja­päe­val, 21. sep­temb­ril oli ETVs uue liik­lus­saa­te „Pu­na­ne se­kund” esi­me­ne osa, mil­le ala­tee­ma oli pi­ki­va­he. Saa­te tar­beks oli la­vas­ta­tud kaks pä­ri­selt juh­tu­nud liik­lu­sõn­ne­tust, kus osa­les väi­ke­buss. Buss, mi­da la­vas­tu­ses ka­su­ta­ti, oli Raa­si­ku val­la ja Här­ma Buss OÜ kir­ja­de­ga. Bus­si­ju­hid olid Ma­ti Palm ning Tiit Run­tal Raa­si­ku val­last. Kaa­sa te­gi ka Vel­lo Te­der Aru­kü­last, kes oli la­vas­tu­ses rek­ka roo­lis. Sa­mu ma­si­naid roo­li­vad me­hed ka oma iga­päe­vae­lus.
Raa­si­ku val­la bus­si­juht, OÜ Här­ma Buss juht Ma­ti Palm üt­les, et sat­tus saa­tes­se tä­nu te­gevp­ro­dut­sen­di­le Ve­li Va­len­tin Ra­ja­saa­re­le, kes on pä­rit Raa­si­ku val­last.
Bus­si­ju­ht on Ma­ti Pal­m olnud 11 aas­tat, tä­na­vu täi­tus 10 aas­tat õpi­las­lii­ni­de ve­du Raa­si­ku val­las. Ka tei­ne la­vas­tu­ses osa­le­nud bus­si­juht Tiit Run­tal Kurg­la kü­last on Raa­si­ku val­last, töö­tab Här­ma Bus­sis.
Ma­ti Palm osa­les saa­te esi­me­se juh­tu­mi la­vas­ta­mi­ses, kus näi­da­ti Nar­vast Tal­lin­na spor­di­võist­lu­se­le sõit­nud las­te tee­kon­da. Bus­si­juht oli tur­va­vöö­ga kin­ni, kuid lap­sed mit­te. Lap­sed oli lõ­bu­sas tu­jus, ei pü­si­nud oma ist­me­tel. Bus­si­juht jät­tis ees­sõit­va veo­ki­ga lii­ga väi­ke­se pi­ki­va­he. Veo­ki roo­lis oli Vel­lo Te­der. Järs­ku alus­tas veok möö­da­sõi­tu ning va­he­tas ra­da. Te­ma ees lii­kus aeg­la­ne eks­ka­vaa­tor, mil­le­le bus­si­juht ta­gant ot­sa sõi­tis. Vi­ga said 5 last ning eks­ka­vaa­to­ri­juht.
Tiit Run­tal oli bus­si­juht tei­ses la­vas­tu­ses. Tar­tust Tal­lin­nas­se sõit­nud väi­ke­buss sõi­tis ta­gant sis­se te­ma ees aeg­lus­ta­nud veo­ki­le, vi­gas­ta­tuid oli 9. Ena­mik rei­si­jaid pol­nud tur­va­vöö­ga kin­ni. Näi­da­ti, kui­das bus­si­juh­ti kim­bu­ta­sid uni­sus, te­ma sõi­dus­tiil oli ebaüht­la­ne, ta suht­les sõi­du ajal rei­si­ja­te­ga, rää­kis te­le­fo­ni­ga.
Mõ­le­ma juh­tu­mi kohta andsid eks­per­did kom­men­taa­re ja sel­gi­tu­si, mis te­gu­rid vii­sid õn­ne­tus­te­ni ja kui­das oleks saa­nud traa­gi­li­si ta­ga­jär­gi väl­ti­da.
Saa­te­juht Taa­vi Li­be proo­vis sõi­du­koo­li­ta­ja­ga olu­kor­rad lä­bi, kü­sit­les bus­si­juh­te ja rei­si­jaid.
10osa­li­ne saa­te­sa­ri „Pu­na­ne se­kund” on eet­ris nel­ja­päe­vi­ti. Raa­si­ku val­la bus­si­juh­te saa­tes enam ei näe. Ma­ti Palm sõ­nas, et roh­ke­ma­tes osa­des kaasa tegemist po­le nei­le pa­ku­tud, ku­na igas saa­tes on eri­nev tee­ma, va­ja­tak­se roh­kem te­ge­la­si.
Kü­si­mu­se­le, kas tal ka on bus­si­ju­hi­na tul­nud et­te oht­lik­ke olu­kor­di, vas­tas Ma­ti Palm: „Ülemöödunud nä­da­lal sõi­tis üks har­ki­de­ga trak­tor Rät­la tee­ris­tis ää­re­pealt kül­jelt sis­se, vii­ma­sel mo­men­dil jõu­dis har­gid üles tõs­ta. Bus­si ka­tu­sest läks paa­ri­küm­ne sen­ti­meet­ri­ga möö­da. Juh­tu­meid on ol­nud veel, kuid rõõ­mu tun­nen õn­nes­tu­nud rei­si­dest. Sõi­duau­to­ga po­le ju ohu­tum sõi­ta.”
Saa­te­sar­ja saab jä­re­lvaa­da­ta ETV ko­du­le­hel.

0

Harju maavalitsuse ülesanded jaotatakse Harjumaa Omavalitsuste Liidu ning ministeeriumite vahel.

Käe­so­le­val sü­gi­sel pea­vad oma­va­lit­sus­te vo­li­ko­gud ot­sus­ta­ma oma­va­lit­su­sük­sus­te ühi­selt täi­de­ta­va­te üle­san­ne­te de­le­gee­ri­mi­se Har­ju­maa Oma­va­lit­sus­te Lii­du­le (HOL). Oma­va­lit­sus­te­le see suurt muu­da­tust kaa­sa ei too – maa­va­lit­su­se üle­san­ded hak­ka­vad täit­ma mi­nis­tee­riu­mid või Har­ju­maa Oma­va­lit­sus­te Liit, mil­le liik­med on prae­gu veel kõik Har­ju vallad-linnad.
HO­Li ju­ha­tu­se lii­ge, Raa­si­ku val­la­va­nem Rai­vo Uuk­ki­vi sel­gi­tas, et maa­va­lit­su­sed on ot­sus­ta­tud sul­ge­da ala­tes 2018. aas­ta esi­me­sest jaa­nua­rist, see­ga üle­san­ne­te üm­ber­jao­ta­mi­ne on ju­ba ala­nud. Maa­kon­da­des on eri­nev prak­ti­ka, kui­das üle­san­deid jao­ta­tak­se. Har­ju maa­kon­nas on ot­sus­ta­tud, et ühis­te üle­san­ne­te kor­ral­da­mi­ne de­le­gee­ri­tak­se HO­Li­le.  Ra­ha üle­san­ne­te täit­mi­seks an­nab riik.
Rai­vo Uuk­ki­vi üt­les, et ilm­selt muu­tu­vad ka oma­va­lit­sus­te ra­has­ta­mi­se põ­hi­mõt­ted ja liik­me­mak­su suur­u­sed. Raa­si­ku val­la­le tä­hen­dab see HO­Li liik­me­mak­su mõ­nin­gast tõu­su. Kui pal­ju täp­se­malt, po­le veel tea­da. 2017. aas­tal olid liik­me­mak­sud HO­Li­le Raa­si­ku val­las 9549 eu­rot aas­tas, Kuu­sa­lu val­las 11 065, Lok­sa lin­nas 7214, Ani­ja val­las 10 101, Aeg­vii­du val­las 5109. Liik­me­mak­su ar­vu­ta­tak­se re­gist­ree­ri­tud ela­ni­ke ar­vu põh­jal. Lii­tu­va­te oma­va­lit­sus­te, Ida-Har­ju pu­hul Ani­ja-Aeg­vii­du, ühi­ne liik­me­maks HO­Li­le pü­sio­sa ar­vel lan­geb.
Maa­va­lit­sus­te kao­ta­mi­se ot­sus­tas va­ba­rii­gi va­lit­sus 2017. aas­ta jaa­nua­ris. Mis saab Har­ju maa­va­lit­su­se ma­jast Tal­lin­na kesk­lin­nas Roo­sik­rant­si tä­na­val, ot­sus­tab Rii­gi Kin­nis­va­ra, ot­sust veel teh­tud po­le, Rai­vo Uuk­ki­vi sõ­nul on rää­gi­tud ma­ja müü­gist.
Oma­va­lit­sus­te ehk Har­ju­maa pu­hul jäävad HO­Li koor­di­nee­ri­da ühis­te­ge­vu­sed, oma­va­lit­su­sük­sus­te ühi­selt täi­de­tav maa­kon­na aren­gu ka­van­da­mi­ne, rah­va­ter­vi­se ja tur­va­li­su­se vald­kon­na üle­san­ded ning kul­tuu­ri­kor­ral­dus. Ka tu­leb ha­ka­ta ühi­selt te­ge­ma rah­vas­ti­ku­toi­min­guid, kor­ral­da­da ühis- trans­por­ti, ko­ha­lik­ke va­li­mi­si, alaea­lis­te õi­gus­rik­ku­ja­te­ga seo­tud üle­san­deid ja asen­dus­hool­du­st.
Nen­de tee­ma­de­ga te­ge­le­mi­seks loob HOL uued ame­ti­ko­had, töö­ta­jad lei­tak­se ava­li­ku kon­kur­si­ga.
Oma­va­lit­sus­tes­se Rai­vo Uuk­ki­vi sõ­nul uu­si töö­ta­jaid seo­ses maa­va­lit­sus­te­ga sul­ge­mi­se­ga ot­se­selt va­ja po­le: „Eri üle­san­ne­te koor­di­nee­ri­mi­se­ga on va­ja ilm­selt muu­ta st­ruk­tuu­ri. Näi­teks Raa­si­ku val­da oleks va­ja noor­soo­töö spet­sia­lis­ti.”
Maa­va­lit­sus­tes töö­tab üle Ees­ti li­gi 500 ini­mest, neist Har­ju maa­va­lit­su­ses 60. Se­ni­se­ga sar­na­se ame­ti­ko­ha leia­vad pä­rast maa­va­lit­sus­te sul­ge­mist hin­nan­gu­li­selt poo­led töö­ta­jad.
Mi­nis­tee­riu­mi­te­le ja ame­ti­te­le lä­he­vad õp­pea­su­tus­te jä­re­le­val­ve, ha­ri­du­se kor­ral­da­mi­ne, sot­siaal­vald­kond, maa­re­form-maa­toi­min­gud, noor­soo­töö, rah­vas­ti­ku­toi­min­gu­te, raa­ma­tu­ko­gu­de jä­re­le­val­ve, va­li­mis­te kor­ral­da­mi­ne, ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se hal­du­sak­ti­de jä­re­le­val­ve, ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se pla­nee­rin­gu­te koos­ta­mi­ne ja jä­re­le­val­ve, re­gio­naa­la­ren­gu prog­ram­mi­de koor­di­nee­ri­mi­ne, oma­va­lit­sus­te ju­rii­di­li­ne nõus­ta­mi­ne, hal­dus­re­for­mi­ga seon­duv, oman­di­re­form, maa hü­po­tee­gi­pi­da­ja üle­san­ded, ka­ran­tii­ni keh­tes­ta­mi­ne, liik­meõi­gus­te teos­ta­mi­ne maa­pa­ran­du­sü­his­tu­tes.
Maa­va­lit­sus­te kao­ta­mi­se ot­sus­ta­mi­se ajal rii­gi­hal­dus­mi­nis­ter ol­nud Mih­hail Korb on öel­nud, et maa­va­lit­sus­te kao­ta­mi­ne on esi­me­ne samm ko­ha­li­ke oma­va­lit­sus­te ja rii­gi hal­dus­või­me­ku­se tõst­mi­ses.

0

Öko­mäs­su fes­ti­va­li osa­le­jad said vaa­da­ta Vii­nis­tu rah­vus­va­he­li­se kuns­tip­ro­jek­ti Ge­nius­Lo­ci käi­gus val­mi­nud töid.

Bal­ti jaa­ma hil­ju­ti re­no­vee­ri­tud oo­te­saal muu­tus möö­du­nud nä­da­la lõ­pus fes­ti­va­li­alaks ning kuns­ti­saa­liks. Sa­mal ajal, kui alu­mi­sel kor­ru­sel olid Sääst­va Re­no­vee­ri­mi­se In­fo­kes­ku­se kor­ral­da­tud Öko­mäs­su se­mi­na­rid-töö­toad, sai kor­rus kõr­ge­mal rõ­dul vaa­da­ta Vii­nis­tu ja naa­ber­kü­la­de loo­du­sest ja ini­mes­test ins­pi­ree­ri­tud kunst­ni­ke loo­min­gut. Vaa­ta­mi­seks olid küm­me­kond maa­li, ek­raa­nil va­he­tu­sid fo­tod.

Vii­nis­tul val­mi­nud tööd or­ga­ni­see­ris Öko­mäs­su­le A­ve Pau­lus, kes oli au­gus­tis Vii­nis­tul toi­mu­nud Ge­nius­Lo­ci pro­jek­ti­juht.

Ta rää­kis, et La­he­maa rah­vus­park on ol­nud ne­li kor­da toi­mu­nud Öko­mäs­sul igal aas­tal esin­da­tud: „Üks meel­de­jää­va­maid eks­po­naa­te oli üle­möö­du­nud aas­tal, kui tõi­me Pa­ta­rei vang­la­müü­ri­de va­he­le vaa­ta­mi­seks La­he­maa loo­mad – ho­bu­sed, lam­bad. Möö­du­nud aas­ta oli pü­hen­da­tud ran­na­ka­lan­du­se­le, siis res­tau­ree­ri­si­me paa­te.”

Ka see­kord kü­sis Sääst­va Re­no­vee­ri­mi­se In­fo­kes­ku­se ju­ha­ta­ja Tar­mo El­vis­to, mil­le­ga on La­he­maal tä­na­vu te­ge­le­tud. Ave Pau­lus ot­sus­tas tä­he­le­pa­nu juh­ti­da kuns­tip­le­nää­ri­le, skulp­tuu­ri meist­rik­las­si­le ja fo­toeks­pe­dit­sioo­ni­le, mis tõi su­vel Vii­nis­tu­le 45 kunst­nik­ku Ees­tist, Soo­mest, Uk­rai­nast, Tšeh­hist, Slo­vak­kiast, Ve­ne­maalt, Lä­tist.

Maa­li­de ja skulp­tuu­ri­de näi­tu­se ava­mi­ne oli Vii­nis­tul kuns­tip­ro­jek­ti lõ­pus, il­ma­le vas­tu­pi­da­va­mad skulp­tuu­rid on prae­gu­gi Vii­nis­tu kuns­ti­muu­seu­mi hoo­vis. Täie­li­kult on hä­vi­nud vaid kip­si va­la­tud mu­na­res­ti­de skulp­tuur.

10 fo­tog­raa­fi tööd olid esi­mest kor­da nä­ha Öko­mäs­sul. Ran­na­kü­la­de loo­dusest ja ini­me­stest fo­tod va­hel­du­sid kol­mel ek­raa­nil üle fest­va­li­saa­li. Fo­toeks­pe­dit­sioo­ni käi­gus te­gi Kau­po Kik­kas La­he­maa ini­mes­test port­ree­fo­to­sid, jääd­vus­ta­tud olid veel Moh­ni saa­re ki­vid-ka­da­kad, uni­mu­di ka­la, Vii­nis­tu ka­lu­rid Tur­bu­nee­mes, Oru­ves­ki pais­järv, kit­se nä­ri­tud puud Pä­ris­peal. Mi­da pil­dis­ta­da, va­li­sid fo­tog­raa­fid ise, kui La­he­maal rin­gi uu­dis­ta­sid. Fo­to­de ori­gi­naal­fai­lid kin­ki­sid fo­tog­raa­fid Vii­nis­tu kuns­ti­muu­seu­mi­le.

Ave Pau­lus sõ­nas, et va­li­tud tööd kuns­tip­ro­jek­tist viiak­se Vii­ni ja Brüs­se­lis­se näi­tu­se­saa­li­des­se. Rah­vus­va­he­li­ne kuns­tip­ro­jekt lõ­peb 2019. aas­ta mai­kuus. Maa­lid on kunst­ni­ke omad, mõ­ned neist on Ave Pau­lu­se tea­da ju­ba ma­ha müü­dud.

Öko­mäs­su­le oli näi­tust ava­ma tul­nud Vii­nis­tu kuns­ti­muu­seu­mi oma­nik Jaan Ma­nits­ki. Ta kii­tis, et kunst­ni­kel on ol­nud head sil­ma, tööd on oma­pä­ra­sed – sil­ma jäi maal Vii­nis­tu paa­di­kuu­rist, mil­le­le An­na Lit­vi­no­va oli loo­nud si­ni­se põ­ran­da.

Tä­na­vu­ne Öko­mäss kan­dis ala­peal­kir­ja „Or­gaa­ni­li­ne linn” ja „Or­gaa­ni­li­ne La­he­maa” ning oo­te­pa­vil­jon täi­tus 22.-23. sep­temb­ril se­mi­na­ri­de, töö­tu­ba­de, mes­sie­sit­lus­te, moe ja muu­si­ka­ga.

0

Ema­ka­ru lõh­kus ööl vas­tu 24. sep­temb­rit Ku­pu kü­las Nä­kial­li­ka ta­lu maal 7 me­si­ta­ru.

Sõ­nu­mi­too­ja toi­me­tu­se­ga võt­tis pü­ha­päe­va, 24. sep­temb­ri hom­mi­kul ühen­dust Kuu­sa­lu val­la Ku­pu kü­la Nä­kial­li­ka ta­lu pe­re­mees Pee­ter Ki­vi­mäe. Ta tea­tas, et öö­sel oli rüüs­te­ret­kel käi­nud ka­ru, lõh­ki kis­ku­nud 14 me­si­ta­rust 7 ning pu­rus­ta­nud 30 kär­ge. Kui­gi ta­rud asu­vad Nä­kial­li­ka ta­lu­hoo­vi ää­res, kuu­lu­vad need me­si­nik Lem­bit Kaa­si­ku­le, kes elab Ko­da­soo kü­las Pa­lu ta­lus.

Pee­ter Ki­vi­mäe rää­kis, et avas­tas kah­ju pü­ha­päe­va hom­mi­kul. Ta­ru­de ta­ga ke­tis oli te­ma 15aas­ta­ne koer, kes öö­sel ka­ru pea­le ei hau­ku­nud. Pe­re­me­he­le tu­lid ap­pi se­ga­dust ko­ris­ta­ma ko­ha­li­kud me­hed Rein Tarn, Too­mas Mäe­vä­li ja Enn Kir­si­puu. Pee­ter Ki­vi­mäe ise me­si­las­te­le lä­he­da­le min­na ei söan­da­nud, ta on nen­de vas­tu al­ler­gi­li­ne.

Ta sõ­nas, et paa­ril eel­ne­val ööl oli kuul­nud naa­ber­koer­te hau­ku­mist: „Muid mär­ke ka­rust pol­nud, olin vaid kuul­nud, et ka­ru on näh­tud luu­si­mas ran­na­kü­la­des.”

Hil­jem avas­tas ta, et ka­ru oli jät­nud ta­ru­de lä­he­dus­se ka väl­ja­hei­te­hun­ni­ku.

Rüüs­te­tööd käis fil­mi­mas TV3 võt­teg­rupp. Ta­rud vaa­tas üle kesk­kon­naa­me­ti spet­sia­list, kes te­ge­leb kisk­ja­kah­ju­de­ hindamisega. Pee­ter Ki­vi­mäe lau­sus – eks­pert tu­vas­tas, et rüüs­ta­mas käis ema­ka­ru, kel­lel kaks poe­ga. Sel­list ka­ru küt­ti­da ei to­hi.

Pee­ter Ki­vi­mäe: „See­ga tu­li meil loo­bu­da plaa­nist pan­na ja­hi­me­hed õh­tul val­ves­se. Püüan nüüd ka­ru ee­ma­le pe­le­ta­da to­pis­te ning hai­su­ga.”

0

Raa­si­ku ühis­vee­vär­gi- ja ka­na­li­sat­sioo­ni esi­me­se eta­pi val­mi­mis­täh­taeg on 16. ok­too­ber.

Raa­si­ku ale­vi­kus hak­kab lõ­pu­le jõud­ma ühis­vee­vär­gi- ja ka­na­li­sat­sioo­ni­võr­gu (ÜVK) esi­me­se eta­pi ehi­tus. Ehi­ta­ja peab töö val­mis saa­ma sep­temb­ri­kuu jook­sul. 16. ok­toob­riks pea­vad ole­ma kõr­val­da­tud kõik puu­du­sed, mi­da avas­tab ehi­tus­jä­re­le­val­ve ning ob­jekt üle an­tud val­la vee-et­te­võt­ja­le Ra­ven.

Esi­me­ne etapp an­nab Tal­lin­na maan­tee piir­kon­nas lii­tu­mis­või­ma­lu­se 54 kin­nis­tu oma­ni­ku­le. Mõnda aega ta­ga­si hak­kas Ra­ven lii­tu­ja­te­le väl­ja saat­ma lii­tu­mis­le­pin­guid. Et­te­võt­te juht And­ro En­nok üt­les, et saadetud on üle 20 lii­tu­mis­le­pin­gu, mil­lest paljud ju­ba ka all­kir­jas­ta­tud, ta­ga­sta­tud ning lii­tu­mi­ne vor­mis­ta­tud.

Lepingute saatmine on jagatud kahte osasse. Lii­tu­mis­le­pin­gu said prae­gu need, kel­le kin­nis­tu on saa­nud le­pin­gu väl­jas­ta­mi­seks ehi­ta­ja kin­ni­tu­se. Üle­jää­nud lii­tu­ja­te­le saa­de­tak­se le­pin­gud hiljem, kui viimased tööd on valminud.

And­ro En­nok sõ­nas, et prae­gu on õi­ge aeg an­da et­te­võt­te­le tea­da, kui kin­nis­tuo­ma­ni­kud on mär­ga­nud ehi­tus- ja taas­ta­mis­töö­del puu­du­si: „Teatada tu­leks en­ne 16. ok­toob­rit, siis saab ehi­ta­ja vead pa­ran­da­da. Hil­jem on küll ga­ran­tiiaeg, kuid kind­lam on saa­da as­jad kor­da en­ne töö­de vastu­võt­mist.”

Pea­gi al­gab Raa­si­kul kaug­loe­ta­va­te ar­ves­ti­te pai­gal­da­mi­ne. Ra­ven kuu­lu­tas pai­gal­da­ja leid­mi­seks han­ke, võit­ja on sel­gu­nud ning esi­me­ne koh­tu­mi­ne toi­mu­nud. Kui töö­võ­tu­le­ping sõl­mi­tud, tel­li­tak­se ar­ves­tid ja um­bes ka­he kuu pärast ha­ka­tak­se veear­ves­teid asen­da­ma.

Mil­lal al­ga­vad ehi­tus­tööd järg­mis­te­le tä­na­va­te­le ehk ÜVK tei­ne etapp, And­ro En­nok veel öel­da ei os­ka: „Seo­ses Aru­kü­la ÜVK täis­ma­hus ehi­ta­mi­se nõu­de­ga tu­leb meil ÜVK aren­gu­ka­va üm­ber te­ha. Tei­se eta­pi al­gu­saeg po­le see­ga veel tea­da.”

Aru­kü­la ÜVK ra­has­tus­taot­lu­se plaa­nib Ra­ven esi­ta­da Kesk­kon­nain­ves­tee­rin­gu­te Kes­ku­se­le (KIK) 16. ok­toob­riks. Ka Aru­kü­la oli esial­gu pla­nee­ri­tud väl­ja ehi­ta­da etap­pi­de­na, kuid KIK üt­les – toe­tu­se saa­mi­seks tu­leb kõik kor­ra­ga väl­ja ehi­ta­da.

Raa­si­ku ühis­ka­na­li­sat­sioo­ni esi­me­se eta­pi lõplik maksumus selgub pärast tegelike mahtude ülevaatust.. Han­ke võit­ja Vänd­ra MP alus­tas ehi­tust 2016. aas­ta su­vel.

0

Har­ju­maa pa­ri­ma­te ha­ri­du­stöötajate lau­reaa­ti­de hul­gas oli ka Kuu­sa­lu kesk­koo­li õp­pea­la­ju­ha­ta­ja AI­LI KON­TUS.

Ree­del, 22. sep­temb­ril olid Har­ju­maa pa­ri­mad ha­ri­du­se­ga seo­tud te­gi­jad kut­sus­tud Es­to­nias­se maa­va­ne­ma Ül­le Ra­ja­sa­lu vas­tu­võ­tu­le. Ühek­sas tun­nus­tus­ka­te­goo­rias va­lis maa­va­lit­sus väl­ja lau­reaa­did ning nen­de hul­gast oma­kor­da pa­ri­ma, tiit­li­saa­ja.

Ka­te­goo­rias ha­ri­du­sa­su­tu­se aas­ta te­gu sai tiit­li Aru­kü­la põ­hi­koo­li kuns­ti- ja kä­si­töö­õpe­ta­ja Kris­ta Kuusk, kes päl­vis tun­nus­tu­se rah­vus­va­he­li­se kon­ve­rent­si „Em­po­wer the Teac­her of To­mor­row” ehk „Vo­li­tu­sed tu­le­vi­ku õpe­ta­ja­le” Ees­tis­se too­mi­se eest. Tiit­li­ga kaas­neb kut­se 7. ok­toob­ril Pär­nu kont­ser­di­maj­ja va­ba­riik­li­ku­le aas­ta õpe­ta­ja ga­la­le „Ees­ti­maa õpib ja tä­nab”, kus kuu­lu­ta­tak­se väl­ja va­ba­riik­li­kud tiit­li­saa­jad.

Lau­reaa­ti­de hul­gas oli Ida-Har­ju­maalt Kuu­sa­lu kesk­koo­li õp­pea­la­ju­ha­ta­ja Ai­li Kon­tus aas­ta õp­pea­su­tu­se ju­hi ka­te­goo­rias.

Kris­ta Kuusk kor­ral­das 2016. aas­ta sep­temb­ris Tal­lin­nas kol­me­päe­va­li­se rah­vus­va­he­li­se kon­ve­rent­si, kus osa­le­sid 129 ha­ri­dus­töö­ta­jat üle maail­ma võr­gus­ti­kust Lear­ning Teac­hers Net­work. Te­ma kon­ve­rents pää­ses mul­lu Ees­ti pa­ri­ma­te kon­ve­rent­si­de ede­ta­be­lis­se.

Maa­va­lit­sus­se saa­de­tud kaas­kir­jas on öel­dud, et Kris­ta Kuusk kor­ral­das kon­ve­rent­si ise, ol­les maa­koo­li õpe­ta­ja. Üh­te­gi kor­ral­dus­fir­mat ap­pi ei võe­tud, suu­ri­mad abi­li­sed olid Aru­kü­la koo­li hu­vi­juht Ma­ri Möls, ing­li­se kee­le õpe­ta­ja Ivi­ka Je­gis ning Aru­kü­la õpi­la­sed. Kon­ve­rent­si kor­ral­da­mi­sõi­gu­se saa­mi­seks tu­li tal kon­ku­ree­ri­da teis­te rii­ki­de esin­da­ja­te­ga.

Kaaskirja oli lisatud, et kor­ral­da­mi­ne ajen­das Kris­ta Kuus­ke mõt­le­ma, kui­das koo­lie­lu il­mes­ta­da, mi­da te­ha oma koo­lis õpi­las­te sil­ma­rin­gi laien­da­mi­seks. Kol­lee­gi­de­ga lei­ti eri­ne­vaid klas­si­vä­li­seid te­ge­vu­si, oli rii­ke tut­vus­tav klas­si­de­va­he­li­ne üri­tus ja Soo­met tut­vus­tav nä­dal. Aru­kü­la õpi­la­sed, laul­jad ja rah­va­tant­si­jad esi­ne­sid kon­ve­rent­sil.

Kris­ta Kuusk on kuu­lu­nud rah­vus­va­he­lis­se õpe­ta­ja­te or­ga­ni­sat­sioo­ni 2009. aas­tast. Sa­mal aas­tal esi­tas ta esi­me­se pro­jek­ti Arc­hi­me­de­se kau­du, hil­jem tõi ta Aru­kül­la mit­meaas­ta­sed Co­me­niu­se rah­vus­va­he­li­sed pro­jek­tid.

Kris­ta Kuusk üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et võ­taks kind­las­ti nii suurt kor­ral­da­mist veel et­te, kui tu­leks ju­hus: „Prae­gu mi­da­gi sil­ma­pii­ril po­le. The Lear­ning Teac­her aas­ta­kon­ve­rent­si saab or­ga­ni­see­ri­da vaid kor­ra, ku­na see lii­gub rii­gist rii­ki. Tä­na­vu on kon­ve­rents Taa­nis, ku­hu meie pa­ra­ku ei lä­he, sest osa­le­mi­ne on lii­ga kal­lis.”

Ta li­sas, et maa­va­ne­malt tiit­li saa­mi­ne oli uh­ke tun­ne: „Vas­tu­võtt oli väl­ja­pee­tud ja sü­dam­lik. Sain kaa­sa pal­ju häid soo­ve ja kii­du­sõ­nu va­ba­riik­lik­ku voo­ru. Vas­tu­võ­tu­le järg­ne­nud esie­ten­dus, Ras­mus Puu­ri „Pil­ve­de vär­vid” pa­ni mõt­le­ma meie lä­hia­ja­loost ja ku­hu me väl­ja ole­me jõud­nud.”

Ai­li Kon­tu­se esi­tas kon­kur­si­le Kuu­sa­lu kesk­kool. Kaas­kir­jas on öel­dud, et Ai­li Kon­tu­se aas­ta­te­pik­ku­ne töö Kuu­sa­lu koo­li õp­pea­la­ju­ha­ta­ja­na on ol­nud si­hi­kin­del, ees­mär­gi­pä­ra­ne ning sel­le tu­le­mus on koo­li edu­kas ja jär­je­kin­del õp­pe­kas­va­tus­töö.