Ani­ja val­las alus­tab me­sin­dus­klubi

Ani­ja val­las alus­tab me­sin­dus­klubi

  Sõnumitooja
  0

  16. ok­toob­ri õh­tul oo­da­tak­se Keh­ra rah­va­maj­ja üm­ber­kaud­seid me­sin­dus­hu­vi­li­si, et luua me­sin­dusklubi. Al­ga­ta­ja Jü­ri Lill­soo üt­les, et on ho­bi­me­si­ni­ku­na paar­küm­mend aas­tat me­sin­du­se­ga te­ge­le­nud niiöel­da kat­se-ek­si­tus­mee­to­dil: „Usun, et mi­nu­su­gu­seid on pal­ju, kes ta­hak­sid oma­va­hel ko­ge­mu­si va­he­ta­da ning saa­da ka spet­sia­lis­ti­de nõu. Liht­sam on kut­su­da lek­to­reid ko­ha­pea­le, kui üks­haa­val as­ja­tund­ja­te poo­le pöör­du­da. Kut­su­me nad siis kok­ku.“ Esial­gu hak­kab me­sin­dus­klubi te­gut­se­ma Ani­ja aia­rin­gi juu­res, edas­pi­di on ka­vas oma mit­te­tu­lun­du­s-
  ü­hin­gu loo­mi­ne.

  POLE ARVAMUSI

  Jäta vastus