Algas La­he­maa rahvuspargi maa­kü­la­de ko­ha­pä­ri­mu­se ko­gu­mi­ne

Algas La­he­maa rahvuspargi maa­kü­la­de ko­ha­pä­ri­mu­se ko­gu­mi­ne

Ülle Tamm
0

Kuu­sa­lu val­la 16 kü­la ini­mes­telt oo­da­tak­se mä­les­tu­si kol­hoo­si- ja esi­me­se va­ba­rii­gi ajast.

Sar­na­selt ran­na­kü­la­des mul­lu lõp­pe­nud ko­ha­pä­ri­mu­se ko­gu­mi­se­ga on nüüd ala­nud sa­ma­laad­ne et­te­võt­mi­ne La­he­maa rah­vus­par­gi maa­kü­la­des.

Kaks aas­tat kest­vat pro­jek­ti ju­hib MTÜ Kol­ga­kü­la Selts. Kesk­kon­nain­ves­tee­rin­gu­te Kes­kus toe­tab selt­si esi­ta­tud pro­jek­ti „La­he­maa maa­kü­la­de mä­lu­maas­ti­kud“ 30 000 eu­ro­ga. Omao­sa­lu­se li­sa­mi­seks on kü­si­tud toe­tust Kuu­sa­lu val­la ko­gu­kon­nap­ro­jek­ti­de ra­hast.

See­kord ko­gu­tak­se ja tal­le­ta­tak­se Kuu­sa­lu val­la 16 kü­la aja­lu­gu – Kot­ka, Kol­ga­kü­la, Park­si, Murk­si, Va­na­kü­la, Val­ge­jõe, Nõm­me­ves­ki, Joa­ves­ki, Kem­ba, Kõn­nu, Kal­me, Kol­ga, Uu­ri, Muuk­si, Ka­ha­la ja Soo­rin­na.

Kol­ga­kü­la Selt­si part­ne­rid on MTÜ Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selts ja MTÜ Kiiu Aren­dus. Aja­loo­las­test ja ko­ha­li­kest ko­du-uu­ri­ja­test loo­dud töö­grup­pi kuu­lu­vad Al­lan Ala­kü­la, Riin Ala­ta­lu, Hei­ki Pär­di, Sven Olav Paa­vel, Ott Sand­rak, Lya Mä­gi, Sten Berg­lund, Anu Adam­son, Iie Lii­van­di, Mee­lis Al­le­mann, Liis Burk, Maar­ja Oru­sa­lu ja Ul­vi Meier. Pro­jek­ti­ju­hi, Kol­ga­kü­la Selt­si te­gev­ju­hi Kai­sa Lin­no sõ­nul on mõ­ne­de uu­ri­ja­te­ga veel lä­bi­rää­ki­mi­sed poo­le­li.

Pea­mi­selt ko­gu­tak­se ja süs­te­ma­ti­see­ri­tak­se ar­hii­vi­dest ja muu­seu­mi­dest kü­la­de aja­loo koh­ta kir­ja­lik­ke al­li­kaid. Siis koos­ta­tak­se kü­la­de aja­loo­li­sed õien­did. Ko­ha­li­kelt ela­ni­kelt ko­gu­tak­se suu­list pä­ri­must, mää­rat­le­tak­se kü­la­des olu­li­sed pai­gad. Pi­kem in­terv­juu fil­mi­tak­se igast kü­last ühe pä­ri­mu­se­kand­ja­ga. Fil­mi­ja leid­mi­seks kor­ral­dab Kol­ga­kü­la Selts han­ke.

Pro­jek­ti­juht Kai­sa Lin­no äägib, et uu­ri­mus­tööd ja vi­deo­lõi­gud peavad val­mi­ma 2018. aas­ta lõ­puks, see­jä­rel ha­ka­tak­se neid toi­me­ta­ma. Val­mis ma­ter­jal tal­le­ta­tak­se Kol­ga muu­seu­mis ja an­tak­se ka iga­le kü­la­le. Edas­pi­di aval­da­tak­se La­he­maa maa­kü­la­de ko­ha­pä­ri­mus maa-ame­ti di­gi­taal­sel kaar­dil.

„Uu­ri­mus­töö käib, meie ko­ha­li­kel ko­du-uu­ri­ja­tel on aas­ta­te­ga ju­ba pal­ju tööd ära teh­tud. Val­ge­jõe eel­mi­se kü­la­va­ne­ma Lei­li Val­gi ko­dus on sten­did kü­la kõi­gi ta­lu­de fo­to­de­ga ja üle­vaa­te­ga piir­kon­na aja­loost. Kol­ga­kü­last on väl­ja an­tud raa­mat. Tä­nu Gus­tav Vil­bas­tele on säi­li­nud hul­ga­li­selt ma­ter­ja­li Kuu­sa­lu ki­hel­kon­nast. 1970nda­tel aas­ta­tel käi­sid üliõ­pi­la­sed su­viti La­he­maa rah­vus­par­gis pä­ri­must ko­gu­mas ning ta­lu­sid uu­ri­mas. Ka olid meie kan­dist mõ­ned Ees­ti Rah­va Muu­seu­mi kor­res­pon­den­did, kes täit­sid pi­de­valt et­nog­raa­fi­li­si an­kee­te. Muu­seu­mi­des on ena­mi­ke kü­la­de koh­ta pal­ju ma­ter­ja­li, meie üle­san­ne on see kõik kok­ku ko­gu­da,“ kir­jel­dab Kai­sa Lin­no.

Ta rõ­hu­tab, et täh­tis on ka suu­li­ne pä­ri­mus, mä­les­tu­si ko­gu­tak­se kol­hoo­sia­ja, aga ka esi­me­se Ees­ti Va­ba­rii­gi ajal toi­mu­nu koh­ta: „Loo­dan vä­ga, et meie ini­me­sed on val­mis oma mä­les­tu­si ja­ga­ma.“

Lau­päe­val, 7. ap­ril­lil toi­mub Lee­si rah­va­ma­jas La­he­maa rah­vus­par­gi kul­tuu­ri­pä­ran­di in­fo­päev, kus Kai­sa Lin­no tut­vus­tab maa­kü­la­de mä­lu­maas­ti­ke pro­jek­ti.

POLE ARVAMUSI

Jäta vastus