Sõnumitooja – Ida-Harjumaa nädalaleht

Sõnumitooja – Ida-Harjumaa nädalaleht

Sõnumitooja toimetus asub alates 28. maist Kiiu mõisas aadressil Mõisa tee 17. Toimetuse külastajatel palume ette helistada tel 5770 5889.
Reklaame, kuulutusi, teateid ja lehetellimusi võtame vastu ka e-postiga: sonumitooja@sonumitooja.ee.      

LEHE TUTVUSTUS

0
Kehra kooli „Kalevi tulek” on restaureeritud; Kehra pitsakohviku omanik JANNO VALDMANN päästis elumaja põlengust naise ja kaks last; Lahinguvälja mälestussamba jaoks saab annetada 20. novembrini; Anija vald...

VIIMASED ARTIKLID

0
La­he­maa töös­tus­pä­ran­di in­fo­päev Joa­ves­kil lõp­pes ring­käi­gu­ga naa­ber­kü­las Nõm­me­ves­kil en­di­sest hüd­roe­lek­ri­jaa­mast al­les jää­nud ra­ja­tis­te juu­res. Tä­na­vu­sel kul­tuu­ri­pä­ran­di aas­tal oli ok­too­ber kuu­lu­ta­tud töös­tus­pä­ran­di kuuks. Kesk­kon­naa­met ee­sot­sas kul­tuu­ri­pä­ran­di...

0
Aru­kü­la põ­hi­koo­li kee­le­laag­ri pro­jekt tun­nis­ta­ti Pihk­vas rah­vus­va­he­li­sel foo­ru­mil pa­ri­maks. Ok­toob­ris osa­le­sid Aru­kü­la koo­li tüd­ru­kud, An­ge­li­ka Izo­si­na 7. ja An­ne-Mai Adam­berg 8. klas­sist koos ve­ne kee­le...

0
Kol­ga koo­li 7. ja 8. klas­si õpi­la­sed pai­gal­da­sid noor­te ko­gu­ne­mis­ko­haks ku­ju­ne­nud hoo­ne­le ak­na­luugid pä­ran­di­va­de­ri­te tal­gu­tel. Kol­ga kool osa­leb taas üle-ees­ti­li­ses pä­ran­di­va­de­ri­te pro­jek­tis. Pä­rand­va­der­lus tä­hen­dab, et...

VIIMASED LÜHIUUDISED

0
ULVE MÄRTSON ja SIRJE POTISEPP. Maae­lu­mi­nis­ter Tar­mo Tamm an­dis möö­du­nud ree­del mi­nis­tee­riu­mi 100. aas­ta­päe­va tä­his­ta­mi­sel üle 62 hõ­be­dast ja 12 kuld­set tee­ne­te­mär­ki põl­lu­ma­jan­du­se ja...

0
Ku­na se­ni­sed le­pin­gud lõp­pe­sid, kor­ral­das Ani­ja val­la­va­lit­sus rii­gi­han­ke järg­mi­seks kol­meks tal­veks, 2018-2021, val­la tee­de ja tä­na­va­te ta­li­hool­dus­töö­de te­gi­ja­te leid­mi­seks. „Kõik lu­me­lük­ka­jad jää­vad sa­maks –...

0
Kuu­sa­lu koo­li algk­las­si­de näi­te­ring osa­les eel­mi­sel nä­da­la­va­he­tu­sel Viim­sis toi­mu­nud fes­ti­va­lil Väi­ke La­va 2018, kus võitis pea­pree­mia Suur Vaal la­vas­tu­se­ga „Juh­tu­mi­sed sõp­ra­de­ga“. Tü­kis saa­vad kok­ku...

SPORDIUUDISED

0
Ees­ti mees­te meist­ri­võist­lu­sel kä­si­pal­lis koh­tu­sid pü­ha­päe­val, 4. no­vemb­ril Keh­ras kaks se­ni kao­tu­se­ta ol­nud mees­kon­da – HC Keh­ra/Ho­ri­zon Pulp&Pa­per ja HC Tal­linn. Võit jäi ko­ju,...

0
Lõp­pe­val hooa­jal Ees­ti jalg­pal­liMV II lii­ga põh­ja-ida piir­kon­nas võis­tel­nud Raa­si­ku FC Jo­ker sai 14 mees­kon­na hul­gas 5. ko­ha. Esi­ko­ha või­tis Põh­ja-Tal­lin­na JK Vol­ta 57...

0
19.-21. ok­toob­ri­ni sel­gi­ta­ti Keh­ras ja Vil­jan­dis noor­mees­te C-va­nu­sek­las­si (sün­di­nud 2004 ja noo­re­mad) Ees­ti 2018. aas­ta kä­si­pal­li­ka­ri­ka­võist­lus­te fi­naal­tur­nii­ri­le pää­se­jaid. Kolm­teist mees­kon­da ja­ga­ti kah­te alag­rup­pi, Keh­ras...

POLITSEIUUDISED

0
31. oktoobril kell 16.43 sai häirekeskus teate tulekahjust Raasiku alevikus. Päästjad tuvastasid saabudes põlengu hoones asuvas kuivatis. Keegi õnnetuses viga ei saanud. 31. oktoobril kell...

0
8. oktoobril kell 05.48 toimus liiklusõnnetus Kuu­sa­lu vallas Tal­lin­na-Narva mnt 31. ki­lo­meetril, kus 55­aasta­ne naine kaotas kontrolli sõiduauto Toyota Avensis üle ja sõitis teelt...

0
29. septembril kell 14.52 teatati liiklusõnnetusest Tallinna-Narva mnt 57. kilomeetril, kus esialgsetel andmetel reastus 23aastane naine sõiduautoga Seat Exeo teiselt sõidurealt kolmandale ning sõiduk...

ARVAMUS

0
Hel­jo Pik­hof,rii­gi­ko­gu lii­ge Võr­rel­des viie-kuue aas­ta ta­gu­se aja­ga on Ees­ti pe­re­po­lii­ti­ka tei­nud lä­bi tõe­li­se mur­ran­gu: kol­me või ena­ma lap­se­ga pe­red saa­vad teist aas­tat lap­se­rik­ka...

0
Rii­na Vaik­na,BE­NU ap­tee­gi far­mat­seut Sü­gi­se saa­bu­mi­se­ga suu­re­neb kül­me­tus­hai­gus­te sümp­to­mi­te­ga ini­mes­te arv. Kül­me­tus­hai­gu­se all pee­tak­se sil­mas ene­se­tun­de ül­dist hal­ve­ne­mist, no­hu, kö­ha, kur­gu­va­lu ja hää­le­kä­he­du­se tek­ki­mist....

KIRJAKAST

0
ENN KIRS­MAN va­li­mis­lii­dust Ühi­ne Ko­du, elu­koht maa mak­sus­ta­mis­hin­na tsoo­nis H352008 Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu 2. ok­toob­ri ot­sus üht­lus­ta­da val­las keh­ti­vad maa­mak­su­mää­rad on pan­nud sot­siaal­mee­dia ki­ha­ma. Ühed kü­si­vad är­ri­tu­nult või...

0
AN­NE ORUAAS Sain hil­ju­ti Ga­ri­na Too­min­galt kin­gi­tu­seks veel trü­ki­soo­ja raa­ma­tu „Sa­jan­di 100 aru­kü­la­last“. Kui oli mah­ti kin­gi­tu­se­ga lä­he­malt tut­vu­da, lu­ge­sin ühe hoo­ga kaa­nest kaa­ne­ni lä­bi,...