Sõnumitooja – Ida-Harjumaa nädalaleht

Sõnumitooja – Ida-Harjumaa nädalaleht

Sõnumitooja toimetus asub Kiiu mõisas aadressil Mõisa tee 17.
Toimetuse külastajatel palume ette helistada tel 5770 5889.
Reklaame, kuulutusi, teateid ja lehetellimusi võtame vastu ka e-postiga: sonumitooja@sonumitooja.ee.      

LEHE TUTVUSTUS

0
Kui elamiskõlbulik on Kuusalu valla sotsiaalmaja Allika külas; Kooliteatrite festivali Grand Prix Kolga Kohal-olijatele, näitlejapreemiad Kolga ja Kuusalu kooli; Kuusalu vald on rohkem kui aasta Kodasoo...

VIIMASED ARTIKLID

0
Ida-Har­ju väi­ke-et­te­võt­ja­tel oli li­gi kol­me aas­ta väl­tel või­ma­lus osa­le­da Ees­ti, Lä­ti ja Soo­me koos­tööp­ro­jek­tis, mi­da ra­has­ta­ti Eu­roo­pa Lii­du maa­elu aren­gut toe­ta­vast Lea­der-prog­ram­mist. Pro­jek­ti „Kest­lik...

0
Raa­si­ku val­la OÜ Ra­ven juht Ser­gei Ki­vi üt­les, et soo­ve kü­si­tak­se Raa­si­ku ela­ni­kelt, kel­le kin­nis­tud asu­vad reo­vee­ko­gu­mi­sa­las. Kok­ku puu­du­tab see 244 ma­ja­pi­da­mist ning 15...

0
Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu eel­mi­ne esi­mees esi­tas ot­su­se eel­nõu al­ga­ta­da lä­bi­rää­ki­mi­sed Kuu­sa­lu val­la ja Lok­sa lin­na lii­tu­mi­seks. Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu esi­me­he ko­halt mul­lu 18. det­semb­ril um­bu­sal­da­tud Mait Kröönst­röm...

VIIMASED LÜHIUUDISED

0
Va­ba­rii­gi va­lit­sus moo­dus­tas 26. veeb­rua­ri mää­ru­se­ga laa­ne- ja sa­lu­met­sa­de kait­seks 58 uut loo­dus­kait­sea­la. Har­ju­maal on neist 4: Valk­la loo­dus­kait­sea­la Valk­la ja Sal­mis­tu kü­las pin­da­la­ga...

0
Kuu­sa­lu val­las Kot­ka kü­las, Lok­sa-Võ­su tee­de rist­mi­kul asuv Kot­ka Ris­ti tank­la on üle kuu ol­nud su­le­tud. Ben­sii­ni­jaa­mal on uus oma­nik – Ees­ti tank­la­kett AS...

0
Ani­ja val­la­va­nem Ar­vi Ka­ro­tam esi­tas 4. märt­sil aval­du­se ame­tis ta­ga­si as­tu­da. Ta vii­ma­ne töö­päev on ree­del, 15. märt­sil. Ku­na Ani­ja-Aeg­vii­du Ühen­du­ses kan­di­dee­ri­nud ja val­la­vo­li­kok­ku...

SPORDIUUDISED

0
KAI­SA PÄ­RI­LA Lau­päe­val, 2. märt­sil sel­gi­ta­ti Aru­kü­la põ­hi­koo­li au­las Raa­si­ku val­la meist­rid laua­ten­ni­ses. Te­gu oli esi­me­se sel­lel sa­jan­dil toi­mu­nud laua­ten­ni­se võist­lu­se­ga Raa­si­ku val­las, mis kaa­sas nii...

0
Keh­ra güm­naa­siu­mi ja Aru­kü­la põ­hi­koo­li võist­kon­nad pää­se­sid Mr. Pritt mi­ni­kä­si­pal­li­män­gu­de fi­naa­li. Har­ju­maa etapp oli 7. märt­sil Keh­ras, osa­le­sid 1.-3. klas­si­de õpi­las­te 8 võist­kon­da. Esi­ko­ha...

0
9.-10. veeb­rua­ril toi­mu­sid Las­na­mäe ker­ge­jõus­ti­ku­hal­lis Ees­ti noor­te ja juu­nio­ri­de ning 16.-17. veeb­rua­ril täis­kas­va­nu­te tal­vi­sed meist­ri­võist­lu­sed ker­ge­jõus­ti­kus. Võist­le­mas olid ka Kuu­sa­lu Spor­dik­lu­bi ker­ge­jõus­tik­la­sed. Ku­ni 23aas­tas­te nais­te...

POLITSEIUUDISED

0
3. märtsil kella 00.31 ajal toimus liiklusõnnetus Anija vallas Kose-Jägala maantee 33. kilomeetril, kus esialgsetel andmetel juhtis alkoholijoobes ja vastava kategooria juhtimisõigust mitte omav...

0
27. veebruaril kell 14.19 sai häirekeskus teate tulekahjust Kuusalu vallas Leesi külas. Elanik tegi sauna tule, et seal puid kuivatada, kuid unustas end telekat vaatama ning...

0
26. veebruaril teatati, et Kuu­salus Kiiu alevikus lõi tuttav mees 54aastast naist ning 59aastast meest ja põhjustas neile valu. POLITSEI- ja PIIRIVALVEAMET PÄÄSTEAMET

ARVAMUS

0
Ma­ri Ti­ker­puu,sot­siaal­kind­lus­tu­sa­me­tikrii­sia­bi­tee­nu­se juht Tööd alus­tasid üle­rii­gi­li­ne ja ta­su­ta ohv­ria­bi krii­si­te­le­fon 116 006 ja nõus­ta­mis­tee­nus  vee­bi­le­hel www.pa­lu­na­bi.ee, kust saab öö­päe­va­ring­selt nõu ja abi ees­ti, ve­ne...

0
  KAI­TI KAR­TU­SOV,Ani­ja val­la ela­nik Aas­ta al­gu­ses kut­sus üks sõ­ber mind lii­tu­ma ak­tiivg­ru­pi­ga, kel­le es­ma­ne ees­märk on viia jäät­me­te sor­tee­ri­mi­ne mas­si­des­se. Ku­na olen ka ise...

KIRJAKAST

0
Möö­du­nud aas­ta det­semb­ri­kuu tõi Kuu­sa­lu val­la juh­ti­mi­ses suu­na­muu­tu­se mi­ne­vik­ku ning või­mu­pi­ru­ka haa­ras en­da­le ko­ge­nud ko­ha­li­ke po­liit­ka­la­de kvar­tett koos­sei­sus Ur­mas Kirt­si ja Enn Kirs­man ning...

0
MAR­GUS SOOM, Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu esi­mees Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu prae­gu­se koos­sei­su peaae­gu pool­tel vo­li­ni­kel puu­dub eel­nev ko­ge­mus ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se töös. Võiks eel­da­da, et värs­ke­mal ja sel­ge­mal pil­gul...