Neljapäev, 20. juuli 2017

Kuu arhiivmai 2017

0

Lau­lu­peol esi­ne­vad Ala­ve­re, Aru­kü­la, Keh­ra, Kuu­sa­lu, Lok­sa ja Raa­si­ku koo­li­de koo­rid ning ka Kuu­sa­lu or­kest­rid.

Noor­te XII lau­lu- ja tant­su­peo „Mi­na jään“ tant­sue­ten­du­sed on 30. juu­nil ja 1. juu­lil Ka­le­vi kesks­taa­dio­nil. Rong­käik algab 2. juu­li hom­mi­kul, järg­neb lau­lu­pi­du Lau­lu­väl­ja­kul.
Tant­su­peol esi­ne­vad rüh­mad va­li­ti ja ava­li­kus­ta­ti va­rem, nen­de loe­te­lu aval­da­si­me 4. mai Sõ­nu­mi­too­jas. Lau­lu­peol osa­le­va­te koo­ri­de-or­kest­ri­te ni­med pan­di lau­lu- ja tant­su­peo ko­du­le­he­le väl­ja hil­ju­ti.
Ani­ja val­last lä­he­vad peo­le esi­ne­ma 5 kol­lek­tii­vi – võim­le­mis­rühm ja 4 koo­ri, kok­ku 99 esinejat. Kuu­sa­lu val­last said või­ma­lu­se peol esi­ne­da 13 kol­lek­tii­vi – 7 tant­su­rüh­ma, 4 koo­ri, 2 or­kest­rit, kok­ku üle 300 osa­le­ja. Raa­si­ku val­last sõi­da­vad peo­le 2 tant­su­rüh­ma, 7 koo­ri ja an­sam­bel, kok­ku 275 esinejat. Lok­salt on 2 kol­lek­tii­vi – tant­su­rühm ja koor.

Ani­ja vald
Noor­te lau­lu­peo­le lä­he­vad Ani­ja val­last Keh­ra güm­naa­siu­mi mu­di­las­koor, ju­hen­da­vad Lii­vi Siil ja Me­ri­ke Pik­kel, ning las­te­koor, kel­le di­ri­gent on Lii­vi Siil. Ala­ve­re põ­hi­koo­list esi­neb peol pois­te­koor, di­ri­gent on He­li Ka­ru.

Kuu­sa­lu vald
Lau­lu­peo esi­ne­ja­te sek­ka va­li­ti Kuu­sa­lu kesk­koo­li kõik koo­rid: 2. klas­si mu­di­las­koor ja 3.-4. klas­si mu­di­las­koor, nen­de di­ri­gent on Nii­na Es­ko, las­te­koor, ke­da ju­hen­da­vad Taa­vi Es­ko ja Nii­na Es­ko, sa­mu­ti noor­te­koor, ju­hen­dab Taa­vi Es­ko. Peo­le said ka Kuu­sa­lu noo­red muu­si­kud. Lau­lu­kaa­re all män­gi­vad nii Kuu­sa­lu pa­su­na­koor, kel­le di­ri­gent on Ott Kask, kui ka Kuu­sa­lu Kuns­ti­de Koo­li or­kes­ter, ke­da ju­hen­da­vad Ott Kask ja Paul Him­ma.

Raa­si­ku vald
Raa­si­ku val­last on esi­ne­jaid kol­mest koo­list. Aru­kü­la põ­hi­koo­list osa­le­vad mu­di­las­koor, di­ri­gent on Mar­je Tilk, las­te­koor, ke­da ju­hen­da­vad Kül­li Ovir ja Age Ima­la, ning pois­te­koor, di­ri­gent on He­li Ka­ru. Ka Raa­si­ku põ­hi­koo­list esi­ne­vad peol He­li Ka­ru õpi­la­sed: las­te­koor ja pois­te­koor. He­li Ka­ru koo­ri­dest on peol veel Har­ju-Jaa­ni noor­te mees­koor.
Aru­kü­la Va­ba Wal­dorf­koo­list lä­he­vad peo­le kaks koo­ri: las­te­koor Anu Kor­sa­ri ju­hen­da­mi­sel ning pois­te­koor, kel­le di­ri­gen­did Tii­na Tinn ja Maia Re­ta Tram­pärk. Lau­lu­peo rah­va­muu­si­ka­peol esi­neb Aru­kü­la Hu­via­la­kes­ku­se Pää­su­lind kan­nel­da­ja­te an­sam­bel, ju­hen­dab Pi­ret Stern­hof.

Lok­sa linn
Lok­sa lin­nast sõi­dab lau­lu­peo­le muu­si­ka­koo­li las­te­koor, ju­hen­da­ja on Tee­le Utt.

0

Keh­ra ko­man­dos on uus kon­tei­ne­rau­to, Lok­sal paa­kau­to.

Möö­du­nud nä­da­lal, kui pääs­tea­met tä­his­tas 25. sün­ni­päe­va, esit­le­ti Tal­lin­nas uut pääs­te­teh­ni­kat – Eu­roo­pa Lii­du Üh­te­kuu­lu­vus­fon­di kaa­sa­bil os­te­ti Ees­tis­se 27,8 mil­jo­ni eu­ro eest 86 uut pääs­te­ma­si­nat.
Keh­ra pääs­te­ko­man­do sai se­ni­se met­sa­kus­tu­tu­sau­to ase­me­le paar kuud ta­ga­si uue kon­tei­ne­rau­to, mil­le amet­lik ni­mi on ni­me­kon­kur­si võit­nud And­res. Uuel au­tol on kon­tei­ner­paak, mis ma­hu­tab 8 ton­ni vett. Paa­ki on või­ma­lik ma­ha võt­ta, tõs­ta mul­ti­lift-süs­tee­mi abil plat­vor­mi­le roo­mi­kau­to, mi­da ka­su­ta­tak­se met­sa­põ­len­gu­tel.
„Kui on va­ja kii­res­ti met­sa­tu­le­kah­ju­le sõi­ta, saa­me roo­mi­kau­to ise ko­ha­le viia, ei pea enam Tal­lin­nast kon­tei­ne­rau­tot oo­ta­ma,“ üt­les ko­man­do­ülem Ai­var Ka­ri.
Kui põ­len­gu­pai­gas on va­ja kor­ra­ga vee­paa­ki ja roo­mi­kau­tot, saab paa­gi ko­ha­le viia ja pan­na ise­seis­valt töö­le, siis min­na kon­tei­ner­ma­si­na­ga roo­mi­kau­to­le jä­re­le: „Uus ma­sin on vei­di kõr­gem, kui on tei­sed paak­au­tod. Kon­tei­ne­ri va­he­ta­mi­ne po­le kee­ru­li­ne, võ­tab mõ­ned mi­nu­tid. Sel­li­seid au­to­sid on Tal­lin­nas mõ­ned ja Ko­sel.“
Kon­tei­ne­rau­to mak­sab roh­kem kui 155 000 eu­rot, paak­kon­tei­ner üle 206 000 eu­ro.
Lok­sa ko­man­do sai uue paa­kau­to Uku, mil­le hind on üle 272 000 eu­ro. Sel­le vee­paak ma­hu­tab 9 ton­ni. Pea­lik Mait Kröönst­röm üt­les, et uus ma­sin on funkt­sio­naal­sem. Mõ­le­ma ko­man­do töö­ta­jai­le teh­ti uu­tel ma­si­na­tel töö­ta­mi­seks koo­li­tus.
Keh­ra ja Lok­sa va­nad ma­si­nad viiak­se neis­se ko­man­do­des­se, kus väl­ja­sõi­te vä­hem. Keh­ras va­he­ta­tak­se lä­hia­jal uue vas­tu väl­ja ka se­ni­ne 10 aas­ta va­nu­ne põ­hiau­to.

0

Aru­kü­la raa­ma­tu­ko­gu on juu­ni lõ­pu­ni lu­ge­mis­saa­li re­mon­di tõt­tu su­le­tud. Re­no­vee­rib Ac­cu­ra­to Fas­saa­did OÜ, maks­ma lä­heb 16 700 eu­rot. Han­kes osa­le­nud mõ­le­mad pak­ku­jad üle­ta­sid val­la han­kep­laa­nis et­te näh­tud 15 000 eu­rot. Val­la­va­lit­sus ot­sus­tas eral­da­da puu­duo­le­va ra­ha re­serv­fon­dist. Re­mon­di ajal lae­nu­ta­mist ei toi­mu, raa­ma­tuid saab ta­gas­ta­da õues asu­vas­se ta­gas­tus­kas­ti.

0

Päev en­ne pi­du oli koo­ri di­ri­gen­dil ED­MAR TUU­LEL Ees­ti Muu­si­ka- ja Teat­ria­ka­dee­mia koo­ri­juh­ti­mi­se eria­lal kont­sert-lõ­puek­sam.

sonum22_4.inddMõ­ned aas­tad ta­ga­si oli Kuu­sa­lu nais­koo­ri Kad­ri tu­le­vik eba­kin­del – va­ne­mad laul­jad jäid proo­vi­dest ära, noo­ri juur­de ei tul­nud, üle 20 aas­ta koo­ri ju­ha­ta­nud Kris­ta Kukk lah­kus, ku­na soo­vis lau­lu­peo aas­tal koor­must vä­hen­da­da ning kes­ken­du­da las­te tant­su­rüh­ma­de­le.
Ent siis leid­sid nad uue di­ri­gen­di, tal­lin­la­se Ed­mar Tuu­le, koor on saa­nud ot­se­kui uue hin­ga­mi­se. Tä­na­vu ke­va­del on Kad­ri graa­fik kii­re – jaa­nua­ris kor­ral­da­ti Kuu­sa­lu val­la taid­le­ja­te tal­ve­pi­du, ap­ril­lis käi­di Riias Pü­ha Maar­ja Mag­da­lee­na ki­ri­kus kont­ser­ti and­mas. Lau­päe­val, 27. mail pi­das Kad­ri Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas 50. sün­ni­päe­va, päev va­rem ja­gu­ne­sid laul­jad au­to­des­se ja sõit­sid Tal­lin­nas­se, et kaa­sa ela­da oma di­ri­gen­di­le Ed­mar Tuu­le­le, kel­lel oli Must­pea­de ma­jas koo­ri­juh­ti­mi­se eria­lal kont­sert-lõ­puek­sam. Nüüd lä­he­vad nai­sed su­ve­puh­ku­se­le, Ed­mar Tuul aga val­mis­tub su­vi­seks noor­te lau­lu­peoks, kus ta on noor­mees­koo­ri­de lii­gi­di­ri­gent.
Kad­ri on esi­me­ne nais­koor, mi­da Ed­mar Tuul di­ri­gee­rib. Ku­na Kad­ri jäi 2013. aas­tal di­ri­gen­di­ta, pak­kus maest­ro Ants Soots või­ma­lust Ed­mar Tuu­le­le, kes oli sel­le­ga ko­he nõus, kui­gi on seo­tud veel 7 kol­lek­tii­vi­ga üle Ees­ti.
Ed­mar Tuul üt­les, et koo­ri ees ol­dud 3 aas­ta­ga on ta saa­nud juur­de mi­tu to­re­dat va­nae­ma, vä­ga pal­ju häid maa­mu­ne ja vä­ga ilu­said mä­les­tu­si. Pi­kem lu­gu Ed­mar Tuu­lest il­mus tä­na­vu 25. jaa­nua­ri Sõ­nu­mi­too­jas, kus ta lau­sus, et Kad­ri po­le kol­lek­tiiv, mil­le­ga saa­vu­ta­da kõr­get kuns­ti ja tu­le­mu­si, kuid an­nab hin­ge­list soo­just ning õpe­tab pa­re­mi­ni suht­le­ma.
Kad­ri koo­ri­va­nem, 22 aas­tat koo­ris laul­nud Git­ta Truus rää­kis, et nais­koo­ril lä­heb prae­gu häs­ti: „Oli vä­ga to­re, kui­das Ed­mar meie juur­de sat­tus – te­ma võ­tab, lä­heb ja teeb. Proo­vid on nii lõ­bu­sad, pin­ge­va­bad, sa­mas tee­me ka kõ­vas­ti tööd. Ed­mar on to­re ja ener­gi­li­ne, ta jõuab kind­las­ti kau­ge­le.”

Siht üld­lau­lu­pi­du
Git­ta Truus sõ­nas, et 2019 on lau­lu­peo-aas­ta, sin­na on plaa­nis Kad­ril kind­las­ti min­na ning nai­sed loo­da­vad, et Ed­mar Tuul pü­sib veel vä­he­malt nii kaua nen­de ees.
Koo­ris on prae­gu 17 laul­jat, lau­lu­peo­le mi­ne­kuks peab ole­ma koo­ris liik­meid 16. Git­ta Truus mär­kis, et kind­las­ti oleks Kad­ris­se nai­si juur­de va­ja: „Eri­ti unis­ta­me esi­mes­test sop­ra­ni­test. Nai­sed jää­vad va­ne­maks, hää­led nõr­ge­maks, enam ei saa nii kõr­gelt laul­da.”
Koo­ri­va­nem tõ­des, et noo­red vei­di pel­ga­vad nais­koo­ri, kui­gi po­le põh­just: „Meil on suu­re­pä­ra­ne selts­kond, lau­la­me ilu­said ja klas­si­ka­li­si lau­le.”
Koo­ri sün­ni­päe­va­peol olid kü­la­li­se­si­ne­jad Kuu­sa­lu mees­koor, nais­lau­luan­sam­bel Vii­si­vee­re­ta­jad, Kül­li-Kat­ri Es­ke­ni lau­lu­lap­sed ning sõp­rus­nais­koor Krõõt Ko­selt. Esi­le too­di Kad­ri staa­ži­ka­mad laul­jad: Mai­gi Kii­ver, kes laul­nud 50 aas­tat, 44aas­ta­se staa­ži­ga Reet Kin­del ning 41 aas­tat laul­nud Ene Ui­bo.
Kont­ser­di ka­va pa­nid kok­ku laul­jad. Nad va­li­sid oma täht­sa­mad, hu­vi­ta­va­mad ja mä­les­tus­rik­ka­mad lau­lud. Ku­na noo­di­hun­nik sai vä­ga paks, va­lis Ed­mar Tuul sealt kont­ser­di­ja­gu lau­le väl­ja.
Kad­rit tu­lid õn­nit­le­ma ka en­di­sed di­ri­gen­did. Kris­ta Kukk mee­nu­tas, et kui tu­li üli­koo­lia­jal Kuu­sal­lu, ai­ta­sid Kad­ri nai­sed tal end sis­se sea­da, lei­da kor­te­ri, olid ema eest: „Et olen Kuu­sa­lus, on suu­res­ti tä­nu nais­koo­ri­le Kad­ri. Mä­le­tan ilu­said pik­ki õh­tuid pä­rast koo­rip­roo­vi, kui oli põh­just vei­di kauem koos is­tu­da.”
1980nda­tel aas­ta­tel koo­ri ju­ha­ta­nud, prae­gu Vil­jan­dis elav Kül­li Sa­lu­mäe rää­kis, et Kad­ri on tal hin­ges kui esi­me­ne kol­lek­tiiv, mil­le käe­käi­gu ja laul­ja­te eest ta vas­tu­tas. Nais­koo­ri jär­gi pa­ni ta oma tüt­re­le ni­meks Kad­ri. Õn­nit­le­ma olid tul­nud ka en­di­sed di­ri­gen­did Sir­je Sos­si, Mait Män­nik ja Ma­re Rus­sak.
Kad­ri loeb oma sün­niks 1967. aas­tat, sest siis hak­kas nais­koo­ri ju­ha­ta­ma Lud­mil­la Lõh­mus-Toon ning al­gas jär­je­pi­dev te­gut­se­mi­ne. Ala­tes sel­lest ajast on ol­nud Kad­ril küm­me­kond di­ri­gen­ti.

0

Mai al­guses sel­gu­sid Ees­ti pa­ri­mad sport ko­bu­jut­sus. Ees­ti Iai­do Lii­du kor­ral­da­tud Ees­ti meist­ri­võist­lus­tel ja ka­ri­ka­sar­jas osa­le­sid ka võit­lus­kuns­ti­klu­bi Wa­do­kan liik­med Kol­gast. Ees­ti meist­ri­tiit­leid ja­ga­ti 7. mail Tal­lin­nas toi­mu­nud võist­lus­te võit­ja­te­le, ka­ri­kaar­ves­tus­se läks ka veeb­rua­ris toi­mu­nud osa­võist­lus.
7-8aas­tas­te pois­te Ees­ti meist­riks ja ka­ri­ka­võit­jaks tu­li Ka­ru Ma­sing, kes või­tis ka esi­me­se osa­võist­lu­se. Sa­ma saa­vu­tu­se­ga sai hak­ka­ma Hend­rik Her­man­di 9-10aas­tas­te seas. Ka­tas ja­gas Ka­ru Ma­sing meist­ri­võist­lus­te ar­ves­tu­ses 3.-4. koh­ta, Hend­rik Her­man­di sai nii meist­ri­võist­lus­tel kui ka­ri­ka­sar­jas 2. ko­ha.
9.-10aas­tas­te tüd­ru­ku­te Ees­ti meist­riks tu­li An­na Eli­sa­beth Hun­ga. 13-15aas­tas­te nei­du­de esi­me­se osa­võit­lu­se või­tis Lin­da Hal­li­ka, sa­ma va­nu­sek­las­si pois­test Sven Ka­das­te.

0
JAAN ORUAAS, Ani­ja vo­li­ko­gu lai­ri­ba aju­ti­se ko­mis­jo­ni esi­mees

JAAN ORUAAS,
Ani­ja vo­li­ko­gu lai­ri­ba aju­ti­se ko­mis­jo­ni esi­mees

Kas po­le nii, et pa­rim koht ela­mi­seks on me­re ää­res män­ni­met­sas sü­da­lin­nas. Töö­koht peab lä­he­dal ole­ma, rää­ki­ma­ta poo­di­dest, las­teaiast. Kind­las­ti on va­ja osa saa­da in­ter­ne­ti kau­du pa­ku­ta­vast. Sõl­tu­ma­ta unis­tus­te elu­ko­hast muu­tub tä­na­ne elus­tiil kii­res­ti. Töö on ju­ba mo­biil­sem – pal­jud ei ole seo­tud ühe töö­pai­ga­ga ja töö­ta­vad ko­dus. Tööks ja iga­päe­va elu kor­ral­da­mi­seks tu­leb in­fo ar­vu­tis­se või te­le­fo­ni, nen­de kau­du suht­le­me pe­re, sõp­ra­de, kol­lee­gi­de­ga. Suht­le­me ka­he­pool­selt ka teh­ni­lis­te vi­di­na­te­ga – kel­lad, te­le­vii­so­rid, sau­naah­jud, mu­ru­niit­jad, val­ve­kaa­me­rad, pe­su­ma­si­nad, au­to­na­vi­gaa­to­rid, lä­hi­tu­le­vi­kus veel pal­ju muud.
Mis oo­tab meid lä­hi­mas tu­le­vi­kus – suu­re­ma la­hu­tus­või­me­ga te­le­vii­so­rid, au­to­de na­vi­gat­sioo­ni­süs­tee­mi­de ja ise­sõit­va­te au­to­de and­me­te uuen­du­sed, suu­rem hulk mee­le­la­hu­tu­st ja e-rii­gi tee­nu­seid. See saab ole­ma la­hu­ta­ma­tu osa meie elust ja ta­su­da tu­leb and­me­si­de suu­re või­me­ku­se­ga.
Kõik see on või­ma­lik, kui on ole­mas and­me­si­de – kii­re in­ter­ne­tiü­hen­dus. Kas või­me lu­ge­da in­ter­ne­ti ju­ba ini­mõi­gu­seks? Ees­tis on see kind­las­ti ko­da­ni­kuõi­gus, Eu­roo­pas loe­me e-tee­nu­sed üheks va­ba­du­seks.
Prae­gu on and­me­si­de pii­sav ena­mi­kus ti­hea­su­tu­se­ga koh­ta­des. Ko­ha­ti pa­kub lee­ven­dust mo­biil­ne and­me­si­de. Prob­lee­me on and­me­si­de­ga ha­jaa­su­tu­ses, mis on sel­gelt in­ter­ne­tiü­hen­du­se tu­ru­tõr­ke piir­kond. Tu­ru­tõr­ge tä­hen­dab, et nen­des piir­kon­da­des po­le ühen­dus­te ra­ja­mi­ne äri­li­selt ka­sum­lik. Küll aga ta­sub ju­ba val­mi­nud ühen­dus­te abil pak­ku­da kõik­või­ma­lik­ke e-tee­nu­seid.
Va­ja­li­ku la­hen­du­se pa­kub Di­gi­maa pro­jekt Har­ju­maa oma­va­lit­sus­tes. Di­gi­maa ees­märk on luua kii­re in­ter­ne­ti ka­su­ta­mi­se või­ma­lus sin­na, ku­hu ei ra­ja võr­ke te­le­kom­mu­ni­kat­sioo­ni et­te­võt­ted. Di­gi­maa mees­kond teeb et­te­val­mis­tu­sed ja pla­nee­rib val­gus­kaab­li võr­gu kõi­gis Har­ju­maa val­da­de tu­ru­tõr­ke piir­kon­da­des. Püüd on viia val­gus­kaa­bel igas­se ma­ja­pi­da­mis­se ja et­te­võt­tes­se. Sa­mu­ti ta­ga­tak­se, et või­ma­li­kult pal­jud e-tee­nus­te (te­le­vi­sioon, fil­mid muu­si­ka, tööks va­ja­li­kud pil­ve­la­hen­du­sed jne) oleks ra­ja­ta­vas võr­gus kät­te­saa­da­vad.
Di­gi­maa el­lu­kut­su­mi­sel on idee al­ga­ta­mi­se kau­du suur osa Ani­ja Lü­li­ti ühel aas­ta­ta­gu­sel töö­toal. Lin­nak­se kü­la eest­ve­da­mi­sel arut­lus­se võe­tud lai­ri­ba in­ter­ne­ti aren­gu tee­ma viis­ki paar kuud ta­ga­si Har­ju­maa kõi­gi oma­va­lit­sus­te koon­du­mi­se­ni sel­le idee ta­ha. Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu moo­dus­tas as­ja­ko­ha­se aju­ti­se ko­mis­jo­ni.
Kind­las­ti on neid, kes väi­da­vad, et pii­sab ka se­nis­test mo­biil­se­test ühen­dus­test. Jah, see on õi­ge, ku­niks ka­su­taja­te arv ja nen­de and­me­maht ei saa mo­biil­ivõr­gu­le koor­ma­vaks. Pii­rang tu­le­neb sel­lest, mo­biil­ivõrk ja­gab ta­va­pä­ra­selt üh­te ka­na­lit kõi­gi ühen­du­nud ka­su­ta­ja­te va­hel. Kaab­li­ga pü­si­ühen­du­se kor­ral ta­ga­tak­se aga kok­ku­le­pi­tud and­me­maht iga­le ka­su­ta­ja­le eral­di.
Mis võib veel nii­su­gu­seid pro­jek­te ohus­ta­da? Kind­las­ti peab al­gu­sest pea­le sil­mas pi­da­ma and­me­tur­be nõu­deid. Al­gab see iga ka­su­ta­ja kü­ber­hü­giee­ni jär­gi­mi­sest ku­ni võr­ku­de oma­ni­ke ja e-tee­nus­te pak­ku­ja­te teh­ni­li­se nu­ti­ku­se­ni.
Di­gi­maa kor­ral­dab üle maa­kon­na lä­hia­jal hul­ga kii­re in­ter­ne­ti tut­vus­tu­sü­ri­tu­si. Täp­sem in­fo nen­de koh­ta on vee­bi­le­hel di­gi­maa.ee. Ko­ha­peal saab ai­mu ku­lu­dest võr­gu ehi­ta­mi­seks ja sel­le­ga lii­tu­mi­seks.

0

Mai­kuus lõp­pes sü­gi­sel ala­nud 6 koo­li va­he­li­ne õpe­ta­ja Rai­ni mä­lu­mäng, mis oli pü­hen­da­tud mä­lu­män­gu al­ga­ta­ja­le, Keh­ra ja Aeg­vii­du koo­li en­di­se­le õpe­ta­ja­le Rain Ran­naää­re­le. Piir­kond­li­kus mä­lu­män­gus, mis koos­nes nel­jast voo­rust, osa­le­sid Keh­ra, Ala­ve­re, Ko­se, Kuu­sa­lu, Aeg­vii­du ja Raa­si­ku koo­li 8.-9. klas­si õpi­la­sed, kok­ku 13 võist­kon­da. Kaks esi­mest voo­ru toi­mu­sid Keh­ra koo­lis, kol­mas Ala­ve­res ja nel­jas Aeg­vii­dus. Igas voo­rus tu­li vas­ta­ta 25-30le kü­si­mu­se­le, kü­si­mu­sed koos­ta­sid õpe­ta­jad koo­list, kus mä­lu­mäng toi­mus.
Esi­me­se voo­ru või­tis Aeg­vii­du koo­li I võist­kond (25 punk­ti), järg­ne­sid Keh­ra I (20) ning Ala­ve­re ja Aeg­vii­du I (19 punk­ti). Teie voo­ru pa­ri­mad olid Kuu­sa­lu (26 punk­ti), Ko­se IV (25,5) ja Raa­si­ku I (24). Ka kol­man­da voo­ru või­tis Kuu­sa­lu (32 punk­ti), Aeg­vii­du II (29) ning Keh­ra I ja Ko­se III (26) ees. Nel­jan­da ja üht­la­si vii­ma­se voo­ru esi­ko­ha võitis Raa­si­ku I võist­kond (18 punk­ti), järg­ne­sid Ala­ve­re ja Kuu­sa­lu (16).
Üld­võit­jaks tu­li Kuu­sa­lu kesk­koo­li võist­kond koos­sei­sus Kat­riin Rüüt­sa­lu, Ako Rand­maa, Tõ­nis La­he­maa, Os­kar Pais­te ja Brit­ta Jär­ve­külg. Järg­ne­sid Keh­ra güm­naa­siu­mi I võist­kond: Ke­ri­lin Mänd, Ma­ri­li Al­le, Kei­jo-Jo­hann Nor­den ja Jaan Viir­mann ning Aeg­vii­du põ­hi­koo­li II võist­kond, ku­hu kuu­lu­sid Ker­tu Noor, Rai­ko Lei­ten, Rai­ner Tal­vik ja Lo­vii­sa Va­he­nurm.
Pä­rast mä­lu­män­gu­sar­ja lõ­pe­ta­mist vii­sid Keh­ra koo­li mä­lu­män­gu­rid õpe­ta­ja Rain Ran­naää­re haua­le lil­led ja küün­la.

0

17. mail toi­mu­sid Ko­da­soos Har­ju­maa tä­na­vu­sed meist­ri­võist­lu­sed va­li­ko­rien­tee­ru­mi­ses. Eri­ne­va­tes võist­lusk­las­si­des osa­le­sid kok­ku üle 70 orien­tee­ru­ja.
Tü­tar­las­te N14 võist­lusk­las­sis (sün­di­nud 2003 ja hil­jem) tu­li maa­kon­na meist­riks 14­aas­ta­ne Kar­men-Eve­li Kau­ge Ani­ja val­last. Orien­tee­ru­misk­lu­bi­le Põr­gu­põh­ja kind­lus­tas kak­sik­või­du sa­mu­ti 14­aas­ta­ne Bri­ta Ploom­puu. Nad lä­bi­sid võist­lus­ra­ja, mil­le kont­rol­laeg oli 1 tund, vas­ta­valt 52.37 ja 53.46 mi­nu­ti­ga.
Noor­mees­te M18 klas­sis (sün­di­nud 1999-2002) viis tei­se esi­ko­ha Ani­ja val­da ja Põr­gu­põh­ja klu­bi­le 14aas­ta­ne Jaan Viir­mann, kel­lel ku­lus ra­ja lä­bi­mi­seks 59.15 mi­nu­tit. Mees­te võist­lu­se kont­rol­laeg oli 1 tund ja 15 mi­nu­tit.
N18 klas­sis või­tis 2. ko­ha Piia-Liis See­der Raa­si­ku val­last (orien­tee­ru­misk­lu­bi TAR­VO) aja­ga 57.27 mi­nu­tit. Nais­ve­te­ra­ni­de klas­sis N45 (sün­di­nud 1963-1972) tu­li tei­seks Rii­ka Ploom­puu Ani­ja val­last (Põr­gu­põh­ja) aja­ga 56.38 mi­nu­tit. Maail­ma­meis­ter Mai Viir­mann lõ­pe­tas võist­lu­se 4. ko­ha­ga (54.53).
M21 võist­lusk­las­sis sai Rain Kau­ge Ani­ja val­last 5. ning San­der Nah­kor Raa­si­ku val­last 6. ko­ha. M45 klas­sis lõ­pe­tas Ar­go Kau­ge Ani­ja val­last viien­da­na ning M55 klas­sis Gui­do Trees Raa­si­ku val­last seits­men­da­na.
Võist­kond­li­kus ar­ves­tu­ses võt­tis esi­ko­ha SK Saue Tam­med, kes ko­gus 304 punk­ti. OK Põr­gu­põh­ja oli 132 punk­ti­ga tei­ne ning TAR­VO sai 83 punk­ti­ga 4. ko­ha.

0

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kin­ni­tas vo­li­ko­gu kul­tuu­ri- ja spor­di­ko­mis­jo­ni et­te­pa­ne­ku alu­sel ke­va­di­se taot­lus­voo­ru toe­tu­sed ühe­kord­se­teks kul­tuu­riü­ri­tus­teks, kok­ku ja­ga­tak­se 2967,50 eu­rot. Taa­vi Es­ko saab 500 eu­rot – Kuu­sa­lu las­te­koor võõ­rus­tab Gruu­sia las­te­koo­ri ja tant­si­jaid. MTÜ-le Kol­ga Rah­va­tant­su Selts an­tak­se 800 eu­rot Kol­ga se­ga­rah­va­tant­su­rüh­ma juu­be­li­kont­ser­di kor­ral­da­mi­seks, MTÜ-le Kuu­sa­lu­rah­va Tea­ter 700 eu­rot „Ar­mas­tus, pulm, abie­lu“ toe­tu­seks, Raul Val­gis­te­le 700 eu­rot Kuu­sa­lu mees­koo­ri 150. sün­ni­päe­va tä­his­ta­mi­se toe­tu­seks, Sil­va Si­sa­le 200 eu­rot üri­tu­se „30 aas­tat va­na­e­ma­de tant­su Kuu­sa­lus“ lä­bi­vii­mi­seks ning Su­lev Vald­maa­le 67,50 eu­rot Jär­vi jär­ve­de ää­res kor­ral­da­ta­va Ees­ti sõ­ja­väe­len­du­ri­te mä­les­tus­ü­ri­tu­se jaoks. Kolm taot­lust jäid toe­tu­se­ta – Tur­bu­nee­me ka­lu­ri­te­päe­va toe­ta­tak­se spor­di­ü­ri­tus­te raa­mes, ka­ra­te­dok­fil­mi „Rel­vi­tu võit­lust“ toe­ta­mi­ne ei so­bi­tu­nud kul­tuu­riü­ri­tus­te kor­ral­da­mi­se põ­hi­mõ­te­te al­la ning Vir­ve kü­las asu­va kuu­ri­muu­seu­mi rek­laam­ma­ter­ja­li­de jaoks enam ra­ha ei ja­gu­nud.

0

Ko­ha­li­ku omaal­ga­tu­se ke­vad­voo­rust saa­vad toe­tust Ani­ja val­last 9, Kuu­sa­lu ja Aeg­vii­du val­last 5, Raa­si­ku val­last 3 ning Lok­sa lin­nast 2 pro­jek­ti.

Eel­mi­sel nä­da­lal kin­ni­tas maa­va­nem ko­ha­li­ku omaal­ga­tu­se prog­ram­mi (KOP) 2017. aas­ta ke­vad­voo­ru toe­tu­sed. Kok­ku ja­ga­ti ko­gu­kon­na aren­gu ning elu­kesk­kon­na ja ko­gu­kon­na­tee­nus­te aren­da­mi­se meet­me­test 123 997,26 eu­rot, toe­tust said 75 pro­jek­ti.

Ani­ja val­da 12 806 eu­rot
Ko­gu­kon­na aren­gu meet­mest saab MTÜ Sood­last Kõr­ve­ni 1800 eu­rot Ani­ja Lü­li­ti 2018 tea­vi­tus­töö I eta­piks, Ala­ve­re Kü­laa­ren­da­mi­se Selts 1383,70 eu­rot Ala­ve­res sport­li­ku pe­re­päe­va lä­bi­vii­mi­seks, MTÜ Keerdt­repp 1529,83 eu­rot Keh­ra ter­vi­se­päe­va kor­ral­da­mi­seks ning MTÜ Ing­Ver 1999,99 eu­rot Ani­ja Mo­ti­vee­ri­tud Noor­te Su­ve­koo­liks.
Elu­kesk­kon­na ja ko­gu­kon­na­tee­nus­te aren­da­mi­se meet­mest an­tak­se Voo­se kü­la­selt­si­le vä­li­jõu­saa­li II eta­piks 1598 eu­rot, MTÜ­le Voo­se Kõrts 1799 eu­rot ko­gu­kon­na jaoks rai­de­ri soe­ta­mi­seks, Ala­ve­re Kü­la­aren­da­mi­se Selt­si pro­jek­ti­le „Kõht täis ja ket­tad kor­vi“ 1125 eu­rot, MTÜ­le Keerdt­repp Keh­ra va­baõ­hu­par­gi re­no­vee­ri­mi­seks ja laien­da­mi­seks 1378 eu­rot ning MTÜ­le Keh­ra Raud­tee­jaam Va­ba­dus­sõ­ja mur­de­la­hin­gu­te muu­seu­mi­le ar­vu­ti ja li­sa­tar­vi­ku­te soe­ta­mi­seks 1991,60 eu­rot.

Kuu­sa­lu val­da 9398 eu­rot
Kol­ga­kü­la Selts saab esi­me­sest meet­mest pro­jek­ti­le „Kol­ga­kü­la 100 ta­lu 100 aas­tat“ 1935 eu­rot ning Vii­nis­tu Kü­la­selts pro­jek­ti­le „Mä­le­ta­des mi­ne­vik­ku suu­dab ko­gu­kond luua tur­va­li­se tu­le­vi­ku“ 1985 eu­rot.
Tei­sest meet­mest eral­da­ti Pä­ris­pea Va­ba­taht­li­ke Pääs­te­selt­si­le 1503,45 eu­rot Pä­ris­pea pool­saa­re va­ba­taht­li­ke me­re­pääst­ja­te rea­gee­ri­mis­või­me­ku­se tõst­mi­seks, Ka­sis­pea Kü­la­selt­si­le 1975 eu­rot kü­la män­gu­väl­ja­ku jaoks ning MTÜ Sal­mis­tu Paa­di­mees pro­jek­ti­le „Sal­mis­tu me­re­pääs­te IV“ 2000 eu­rot.

Aeg­vii­du val­da 7083 eu­rot
Aeg­vii­du Ha­ri­dus- ja Kul­tuu­ri­selts saab 1745 eu­rot pro­jek­ti­le „Aeg­vii­du Ha­ri­dus­selts 100 – Ees­ti Va­ba­riik 100“ ning MTÜ Aja­leid­ja 2000 eu­rot raa­ma­tu „Aeg­vii­du lood. 100 aas­tat ema­keel­set kul­tuu­ri- ja ha­ri­du­se­lu“ väl­jaand­mi­seks.
Tei­sest meet­mest an­tak­se Aeg­vii­du Ha­ri­dus- ja Kul­tuu­ri­selt­si­le 917 eu­rot uue ki­no­li­na ost­mi­seks, Aeg­vii­du Pääs­te­selt­si­le 1900 eu­rot pääs­te­selt­si hoo­ne ven­ti­lat­sioo­ni­süs­tee­mi re­no­vee­ri­mi­seks ning Aeg­vii­du Spor­dik­lu­bi­le 521 eu­rot tree­ning­va­hen­di­te ost­mi­seks.

Raa­si­ku val­da 5590 eu­rot
Pe­re­kes­kus Män­ni­kä­bi saab ko­gu­kon­na­meet­mest 1970 eu­rot lap­se­va­ne­ma­te jõus­ta­mi­seks – koo­li­tus­teks ja eest­kos­te gru­pi loo­mi­seks. Tei­sest meet­mest saab Aru­kü­la Kul­tuu­ri­selts pro­jek­ti­le „Pa­lun is­tu­ge“ 1620 eu­rot ja Pe­nin­gi Ko­roo­na­män­guk­lu­bi 2000 eu­rot in­ven­ta­ri ost­mi­seks.

Lok­sa lin­na 3697 eu­rot
Pen­sio­nä­ri­de Ühen­duse Lok­sa Kom­pas­s pro­jek­ti „Su­lan­du­mi­ne ko­gu­kon­da lä­bi eri­ne­va­te rah­vus­te ti­he­da­ma oma­va­he­li­se suht­lu­se ja rii­gi aja­loo tund­mi­se“ toe­ta­tak­se ko­gu­kon­na­meet­mest 1898 eu­ro­ga ning MTÜ Ran­na­män­nid saab tee­nus­te aren­da­mi­se meet­mest 1799 eu­rot õmb­lus­ma­si­na­te ost­mi­seks rah­vus­li­ku kä­si­töö õmb­lus­teh­ni­ka­te aren­da­mi­seks.