Sõnumitooja – Ida-Harjumaa nädalaleht

Sõnumitooja – Ida-Harjumaa nädalaleht

Sõnumitooja toimetus asub alates 28. maist Kiiu mõisas aadressil Mõisa tee 17. Toimetuse külastajatel palume ette helistada tel 5770 5889.
Reklaame, kuulutusi, teateid ja lehetellimusi võtame vastu ka e-postiga: sonumitooja@sonumitooja.ee.      

LEHE TUTVUSTUS

0
Pillapalu suurpõlengust; Anija mõisapargis vandaalitsesid koolitüdrukud; EAS toetab 106 741 euroga; Aegviidu kooli küttesüsteemi renoveerimist ja söögitoa ehitust; Harju kauneim kodu on Anija vallas Ülejõe külas; Tulekul Aegviidu spordihooe...

VIIMASED ARTIKLID

0
Vallavolikogu uueks esimeheks valiti MAIT KRÖÖNSTRÖM, aseesimeesteks MARTI HÄÄL ja MARGUS SOOM. Kuusalu vallavolikogu valis kolmapäeva, 6. juuni istungil taas vallajuhte, kuna avaldas möödunud nädala...

0
Aeg­vii­du rah­va­ma­jas eten­du­nud näi­te­mäng „Kolm ko­si­last“ on loo­dud Au­gust Kitz­ber­gi „Kos­ja­sõi­du“ ai­ne­tel. „Kol­me ko­si­la­se“ esi­e­ten­du­sel Aeg­vii­du rah­va­ma­jas oli möö­du­nud nä­da­la es­mas­päe­va, 28. mai õh­tul um­bes...

0
Um­bu­sal­du­se poolt hää­le­ta­sid sel­le al­ga­ta­jad, 7 volinikku va­li­mis­lii­dust Ko­du­ko­ha Eest. Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu pi­das ree­de, 1. juu­ni hom­mi­kul kell 8 era­kor­ra­li­se is­tun­gi, mil­le päe­va­kor­ras oli um­bu­sal­du­se...

VIIMASED LÜHIUUDISED

0
Lok­sa lin­na­vo­li­ko­gu va­bas­tas Vik­tor Fjo­do­ro­vi Kes­ke­ra­kon­na ni­me­kir­jast Lok­sa lin­na­va­lit­su­se liik­me ko­hus­tus­test ja kin­ni­tas lin­na­va­lit­su­se liik­meks Ar­tur All­mä­gi Kes­ke­ra­kon­na ni­me­kir­jast. Ar­tur All­mä­gi oli se­ni Lok­sa...

0
Järg­mi­sel päe­val pä­rast Ur­mas Kirt­si um­bu­sal­da­mist avas­tas va­li­mis­lii­du Are­nev Kuu­sa­lu Vald lii­ge Ta­nel Tom­son, et val­la va­li­mis­ko­mis­jo­ni ot­su­se ko­ha­selt ei ol­nud Kris­ti Ve­te­maal va­li­mis­lii­dust...

0
Ani­ja val­la­va­lit­su­se kor­ral­da­tud kon­kur­si­le Ani­ja val­la las­teae­da­de di­rek­to­ri ko­ha­le esi­ta­ti 2 soo­vi­va­val­dust. Kan­di­dee­rib ka Ani­ja val­la prae­gu­se kol­me las­teaia juht Eda-Mai Tam­mis­te. Abi­val­la­va­nem Mar­ge...

SPORDIUUDISED

0
KAI­DO LAAS Lau­päe­val, 2. juu­nil ava­sid Es­to­nian Cup Val­ge­ho­bu­se­mäe Rat­ta­ma­ra­to­ni võist­lus­päe­va M10 poi­sid 2 ki­lo­meet­ri pik­ku­se dis­tant­si­ga, kus Kuu­sa­lu Rat­tak­lu­bi noo­red Mar­kus Alek­san­der Saar sai...

0
16. mail sel­gi­ta­ti Jus­si jär­ve­de juu­res Har­ju­maa tä­na­vu­sed meist­rid va­li­ko­rien­tee­ru­mi­ses ning 30. mail Ko­da­sool suun­do­rien­tee­ru­mi­ses. Va­li­ko­rien­tee­ru­mi­ses või­tis M14 võist­lusk­las­sis (sün­di­nud 2004 ja hil­jem) meist­ri­tiit­li Lau­rits...

0
23. mail toi­mus Ko­se staa­dio­nil TV 10 olüm­pias­tar­ti Har­ju­maa 3. eta­pi võist­lus. Va­ne­ma­te tüd­ru­ku­te 600 meet­ri jook­su või­tis Kol­ga koo­li 12aas­ta­ne õpi­la­ne Ma­riann Lui­se Trill­järv...

POLITSEIUUDISED

0
1. juunil kell 19.41 sai häirekeskus teate tulekahjust Loksa linnas Rohuaia tänaval. Päästjate saabudes põles kortermaja üks korter. Tulekahju likvideeriti kell 21.52. Tulekahju tekkepõhjuse...

0
25. mail kell 13.54 sai häirekeskus teate, et Kuu­salu vallas Pala külas Kaitse­väe keskpolügoonil on tulekahju ja on kuulda plahvatusi. Tuli levis kiiresti, põleb...

0
14. mail kella 04.13 ajal toimus liiklusõnnetus Kuu­salu vallas Kasispea-Ilumäe maantee 2. km, kus esialgsetel andmetel sõiduautot Jeep Renegade juhtinud 27aastane mees sõitis teelt...

ARVAMUS

0
HEL­MEN KÜTT,rii­gi­ko­gusot­siaal­ko­mis­jo­ni esi­mees Mul oli hil­ju­ti vest­lus Vil­jan­di ap­teek­ri­ga, kes võt­tis ju­tuks aas­ta al­gu­ses keh­ti­ma ha­ka­nud täien­da­va ra­vi­mi­hü­vi­ti­se kor­ra, mis on suu­reks abiks pi­de­valt...

0
JAAN ORUAAS, Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu esi­mees Ar­va­ta­valt kõik elekt­ri­tar­bi­jaid said hil­ju­ti e-kir­ja, mil­les Elekt­ri­le­vi tea­tas plaa­nist väl­ja ehi­ta­da ko­gu Ees­tit kat­tev kii­re in­ter­ne­ti võrk. Nei­le, kes jäl­gi­sid...

KIRJAKAST

0
Raa­si­ku ale­vi­kus Te­ha­se tee 2a kin­nis­tul al­ga­sid raie­tööd märt­sis 2018. aas­tal. Raie­töö­de käi­gus teos­ta­ti la­ge­raie Raa­si­ku ale­vi­kus ca 5 hek­ta­ri suu­ru­sel kin­nis­tul, kus kas­vas...

0
Kuu­sa­lu val­la ava­tud juh­ti­mi­se kok­ku­lep­pe all­kir­jas­ta­sid 17. jaa­nua­ril kol­me va­li­mis­lii­du vo­li­ni­kud. Sel­le lep­pe­ga lii­tus hil­jem ka Re­for­mie­ra­kon­da esin­dav vo­li­nik. Võib öel­da, et tä­na­seks on...