Sõnumitooja – Ida-Harjumaa nädalaleht

Sõnumitooja – Ida-Harjumaa nädalaleht

Sõnumitooja toimetus asub alates 29. juunist Kuusalus aadressil Kuusalu tee 41 – tehase kontoriruumides. Toimetuse külastajatel palume ette helistada tel 5770 5889.
Reklaame, kuulutusi, teateid ja lehetellimusi võtame endiselt vastu ka e-postiga: sonumitooja@sonumitooja.ee.      

LEHE TUTVUSTUS

0
President KERSTI KALJULAID külastas Anija valda; Anija valla teisel haridusfoorumil oli ligi 80 osalejat; Anija valla noortekogu uus juht on JULIA ŠATSKAJA; Anija valla lipp ja vapp...

VIIMASED ARTIKLID

0
Keh­ra, Raa­si­ku ja Aru­kü­la koo­lid osa­le­sid Ees­ti Era­met­sa­lii­du al­ga­tu­ses „Ees­ti 100×100 pe­sa­kas­ti era­met­sa“. Ees­ti Era­met­sa­liit kor­ral­das EV100 raa­mes pro­jek­ti, mil­le­ga kut­su­ti koo­liõ­pi­la­si tööõ­pe­tu­se tun­di­des val­mis­ta­ma...

0
„Isee­ne­sest ei juh­tu mi­da­gi, oma unis­tus­te ni­mel tu­leb na­tu­ke vae­va nä­ha,“ üt­leb KEL­LY KRUUS­MANN, kel­le unis­tus on ra­ja­da Keh­ras­se loo­me­ma­ja. Keh­ra raud­tee ää­res, ja­la­käi­ja­te üle­käi­gu...

0
Raa­si­ku val­la ha­ri­dus-, kul­tuu­ri- ja spor­dio­sa­kon­na ju­ha­ta­ja JU­TA ASU­JA soo­vib tõs­ta Raa­si­ku val­la ühen­dus­te taot­le­mi­se ak­tiiv­sust Ko­ha­li­ku Omaal­ga­tu­se Prog­ram­mist (KOP). Raa­si­ku val­la ha­ri­dus-, kul­tuu­ri- ja spor­dio­sa­kon­na...

VIIMASED LÜHIUUDISED

0
Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kin­ni­tas 4. ap­ril­li is­tun­gil val­laee­lar­vest eral­da­ta­va­te kü­la­ra­ha­de tä­na­vu­sed sum­mad. Kok­ku an­tak­se kü­la­de­le vas­ta­valt ela­ni­ke ar­vu­le 6991 eu­rot, mis jao­tub 47 kü­la­le, kus...

0
Raa­si­ku val­la­va­lit­sus kin­ni­tas ap­ril­li val­la krii­si­ko­mis­jo­ni uue koos­sei­su. Sin­na kuu­lu­vad val­la­va­nem And­re Sepp, hal­dus- ja aren­dus­o­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Aa­re Ets, kesk­kon­nas­pet­sia­list Ala­ri Kruus­vall, tee­de- ja...

0
Raa­si­ku val­la­va­lit­su­ses on ala­tes möö­du­nud nä­da­last tööl uus ar­hi­tekt Kris­ta Kohv (pil­dil). Ta on lõ­pe­ta­nud 2005. aas­tal Ees­ti Kuns­tia­ka­dee­mia ar­hi­tek­tuu­ri ja lin­nap­la­nee­ri­mi­se osa­kon­na, se­ni­ne...

SPORDIUUDISED

0
KAI­DO LAAS Lau­päe­val, 7. ap­ril­lil, toi­mus Maar­du met­sa­par­gis Team Rat­ta­pood Cup mä­gi­rat­ta­sar­ja I etapp. Juu­nio­ri­de 12 x 2,86 ki­lo­meet­ri pik­ku­sel lu­mi­sel ja po­ri­sel rin­gil sai Ste­fan...

0
And­res Kaar­mann 14. ap­ril­lil jõu­dis sel­leks hooa­jaks ühe­le poo­le Kol­ga­kü­la mä­lu­män­gu­sa­ri. Vii­ma­se män­gu võit­sid 48 punk­ti­ga Kai­su­ka­rud (Ind­rek Ad­ler, Ur­ve Toom­puu, San­der Pii­be­mann ja Mar­tin...

0
AGO KAT­VEL Lau­päe­val,  7. ap­ril­lil toi­mu­sid Kuu­sa­lu Spor­di­kes­ku­ses  jär­je­kord­sed val­la meist­ri­võist­lu­sed võrk­pal­lis. Osa­le­sid 3 nais­kon­da ja 6 mees­kon­da.  Nai­sed män­gi­sid tur­nii­ri­süs­tee­mis kõik oma­va­hel lä­bi ja võit­ja­na...

POLITSEIUUDISED

0
14. aprillil tea­tati, et Kuusalu vallas Kiiu alevikus lõi 70aastane mees oma abikaasat, 75­­- aastast naist. Politseinikud pidasid mehe kinni. POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET

0
Esmaspäeva, 26. märtsi õhtul kell 20.45 sai häirekeskus teate õnnetusest Raasikul Narva-Tallinna suunal sõitnud reisirongiga. Sündmuskohal hukkus reisirongilt löögi saanud mees, kes sai esialgsetel...

0
13. veebruaril kella 7.40 ajal toimus liiklusõnnetus Raasiku vallas Lagedi-Aruküla-Peningi tee 11. kilomeetril, kus esialgsetel andmetel sõiduautot Suzuki SX4 juhtinud 59aastane mees kaotas lauges...

ARVAMUS

0
MA­RI MÖLS,Aru­kü­la põ­hi­koo­li hu­vi­juht Võib öel­da, et iga koo­li ta­vael­lu li­sab vürt­si ja toob ele­vust koo­li kok­ku­tu­lek. Ta­va­li­selt iga viie aas­ta ta­gant saab öel­da...

0
Kai­sa Ka­jo,noor­soo­po­lit­sei­nik Ke­va­di­sed soo­jad il­mad on käes. Ke­va­de­kuu­lu­ta­ja­te­na il­mu­vad tee­de­le moo­tor­rat­tad, mo­pee­did ja jalg­rat­tad. Ku­na au­to­ju­hid ei ole pä­rast tal­ve har­ju­nud nii pal­ju ka­he­rat­ta­li­si...

KIRJAKAST

0
Jev­ge­nia Ja­kob­son, Ida-Har­ju po­lit­se­jaos­kon­na juh­ti­vuu­ri­ja Po­lit­sei saab iga päev tea­teid ko­du­sein­te va­hel toi­mu­nud vä­gi­val­last. Eel­mi­sest aas­tast on ka­ris­tus­sea­dus­ti­kus ka uus süü­te­gu – ahis­tav jä­li­ta­mi­ne. Pe­re­vä­gi­vald, ka psüh­ho­loo­gi­li­ne,...

0
Su­lev Vald­maa 2010. aas­ta ke­va­del toi­mus Kol­ga­kü­la rah­va­ma­jas Kuu­sa­lu val­la suur ja esin­dus­lik ha­ri­dus­foo­rum, mil­lel osa­le­sid ha­ri­dus­e­lu­ga seo­tud 30 ini­mest. Peaae­gu töö­päe­va kest­nud aru­te­lu­des ja...