Sõnumitooja – Ida-Harjumaa nädalaleht

Sõnumitooja – Ida-Harjumaa nädalaleht

Sõnumitooja toimetus asub alates 29. juunist Kuusalus aadressil Kuusalu tee 41 – tehase kontoriruumides. Toimetuse külastajatel palume ette helistada tel 5770 5889.
Reklaame, kuulutusi, teateid ja lehetellimusi võtame endiselt vastu ka e-postiga: sonumitooja@sonumitooja.ee.      

LEHE TUTVUSTUS

0
Loksa kandist üle 200 allkirja – et osad bussid ei sõidaks Kuusallu sisse; Meister taastas Kiiu mõisa saarepuust trepi; Kuusalu metsas suusarajad; Lahemaa Retked OÜ sai EHE...

VIIMASED ARTIKLID

0
Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus al­ga­tas 1. veeb­rua­ril sund­val­du­se sead­mi­se Pu­di­soo kü­la Rät­se­pa kin­nis­tut lä­bi­va­le tee­le. Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus ot­sus­tas eel­mi­sel nel­ja­päe­val, 1. veeb­rua­ril al­ga­ta­da sund­val­du­se sead­mi­se me­net­lus Pu­di­soo...

0
La­vas­ta­ja KAT­RE KA­SE­LEHT: „Teat­ri­tü­ki­ga õn­nes­tus las­te­le Sha­kes­pea­re niiöel­da söö­da­vaks te­ha.” Aru­kü­la mõi­sas te­gut­se­vas wal­dorf­koo­lis võib igal aas­tal nä­ha uh­keid kos­tüü­me, kui 8. klass lõ­pe­tab oma...

0
„Meie mul­ti­funkt­sio­naal­ne ramp-la­va on Ees­tis ai­nu­laad­ne,“ kin­ni­tab sel­le ehi­ta­nud MI­KAEL PAR­MAN. MTÜ Ing­ver on eel­mi­sel aas­tal val­lalt ren­di­le võe­tud Keh­ra en­di­ses ait-kui­va­tis kor­ral­da­nud teat­ri­tük­ke ja...

VIIMASED LÜHIUUDISED

0
Sü­da­meap­tee­gi fi­liaal on Kuu­sa­lu Kon­su­mis töö­ta­nud kaks aas­tat ja mõ­le­mal aas­tal on va­li­tud ap­tee­gi­ke­ti pa­ri­maks väi­ke­se kau­ban­dus­kes­ku­se ap­tee­giks. Kuu­sa­lu Sü­da­meap­tee­gis on väl­ja pan­dud mõ­le­mad...

0
26.-27. jaa­nua­ri­ni oli Ku­res­saa­re güm­naa­siu­mis Ees­ti noor­te laul­ja­te kon­kurss So­lis­ti­ca. 4.-6. klas­si­de hul­gas sai 6. ko­ha Dar­ja Vo­rob­jo­va Raa­si­ku põ­hi­koo­list. 7.-9. klas­si­de va­nu­seg­ru­pi või­tis...

0
Raa­si­ku val­la kü­la­va­ne­mad ja kü­la­de esin­da­jad koh­tu­sid tra­dit­sioo­ni­li­selt kü­la­va­ne­ma­te ümar­lauas 30. jaa­nua­ril. Val­la­va­nem And­re Sepp: „Pi­ke­malt aru­ta­si­me kü­la­ra­has­tu­se kor­ra uuen­da­mist. Kü­la­va­ne­mad toe­ta­vad val­la­va­lit­su­se et­te­pa­ne­kut...

SPORDIUUDISED

0
Lau­päe­val, 3. veeb­rua­ril pee­ti Kõr­ve­maal Har­ju­maa 2018. aas­ta meist­ri­võist­lu­si murd­maa­suu­sa­ta­mi­ses. Ku­ni 12aas­tas­te noor­mees­te 1,5 ki­lo­meet­ri pik­ku­sel va­ba­teh­ni­ka­dis­tant­sil tu­li maa­kon­na meist­riks Kris­to La­tik Kol­ga­kü­la SKst Ra­da....

0
AND­RES KAAR­MANN Ree­del, 26. jaa­nua­ril jät­kus Kol­ga­kü­las mä­lu­män­gu­sar­ja juu­be­li­hooaeg. Pa­ri­ma tu­le­mu­se eest hoo­lit­ses 50 punk­ti ko­gu­nud võist­kond Ma Ja Sa koos­sei­sus Ott Sand­rak, Pee­ter Sii­lak, Anu...

0
MA­RIAN­NE SEI­MAN Lau­päe­val, 3. veeb­rua­ril Kei­la uju­las toi­mu­nud Ees­ti Uju­mis­lii­du noor­te­sar­ja 2. eta­pil osa­le­sid 6 sportlast Kuu­sa­lu kesk­koo­list, kes treenivad Ind­rek Sei uju­mis­koo­lis. Kaks kuld­me­da­lit sai...

POLITSEIUUDISED

0
20. novembri õhtul kell 21.06 tea­tati, et Loksal Pos­ti tänaval põleb kasutuseta vana lin­na saun. Päästjad kustutasid tulekahju kella 23.07ks. Kasutuseta hooned peavad linnapildist kaduma,...

0
15. oktoobril, ööl vastu pühapäeva kell 2.40 teatati, et Loksa linnas Tallinna tänaval tuleb suitsu viiekorruselise kortermaja ühest neljanda korruse korterist. Samuti töötas korteris...

0
Politsei selgitab eaka mehe tapmise asjaolusid 9. mail leiti Harjumaal Venekülast 76-aastase mehe vägivallatunnustega surnukeha. Kriminaalmenetluse raames on politsei viinud läbi mitmeid menetlustoiminguid, kuid võimalike...

ARVAMUS

0
AI­VAR SÕERD, Rii­gi­ko­gu lii­ge Mak­su­va­ba tu­lu ar­ves­ta­mi­se uus kord, mi­da vei­di üle­pin­gu­ta­tult ka tu­lu­mak­su­re­for­miks ni­me­ta­tak­se, pole saa­nud heaks­kii­tu, pool­da­jaid on vaid kol­man­dik. 80 prot­sen­ti ini­mes­test pi­did...

0
AI­VAR KA­RI, Keh­ra pääs­te­ko­man­do pea­lik Tu­leo­hu­tus on olu­li­ne tee­ma igal päe­val, nä­da­lal ja aas­tal. Nii soo­vin ini­mes­te­le ka sel­le aas­ta al­gu­ses meel­de tu­le­ta­da liht­said tu­leo­hu­tus­nõu­deid...

KIRJAKAST

0
Käe­so­lev kok­ku­le­pe on ava­tud lii­tu­mi­seks kõi­gi­le vo­li­ko­gu liik­me­te­le, kes soo­vi­vad ühi­selt ra­ken­da­da oma tead­mi­sed, tah­te ja ener­gia Kuu­sa­lu val­la kii­re­maks ta­sa­kaa­lus­ta­tud aren­da­mi­seks ning val­la...

0
JOEL JES­SE, HO­Li te­gev­di­rek­tor Har­ju­maa Oma­va­lit­sus­te Lii­du (HOL) ju­ha­tus ot­sus­tas jät­ka­ta re­gio­naal­mi­nist­ri 18. veeb­rua­ril 2015 kin­ni­ta­tud mää­ru­se nr 5 alu­sel Har­ju­maa tee­ne­te­mär­ki­de and­mi­se tra­dit­sioo­ni, et...