Sõnumitooja – Ida-Harjumaa nädalaleht

Sõnumitooja – Ida-Harjumaa nädalaleht

Sõnumitooja toimetus asub alates 29. juunist Kuusalus aadressil Kuusalu tee 41 – tehase kontoriruumides. Toimetuse külastajatel palume ette helistada tel 5770 5889.
Reklaame, kuulutusi, teateid ja lehetellimusi võtame endiselt vastu ka e-postiga: sonumitooja@sonumitooja.ee.      

LEHE TUTVUSTUS

0
Muuseumiööl esilinastus kroonikafilm Kehra jaamahoone taassünnist; RANNO SOOTS: “Aegviidu spordihoone on olnud mu eluunistus.”; Kehras avati Eestis ainulaadne linnulaulu kooliõu; Kehra kunstidekool leidis Rootsist sõpruskooli; Kuusalu vallamaja kolib...

VIIMASED ARTIKLID

0
MTÜ Aru­kü­la Va­ba­koo­li Selts tut­vus­tas vo­li­ko­gu­le plaa­ni ruu­mi­puu­du­se lee­ven­da­mi­seks – pai­gal­da­da wal­dorf­las­teaia juur­de 105 ruut­meet­ri suu­ru­se­le ala­le moo­dulk­las­si­ruu­mid. Aru­kü­la wal­dorf­koo­li te­gev­juht Ker­ti Pell­mas tut­vus­tas möö­du­nud...

0
„Kolm on pa­rem kui null,“ lau­sus Keh­ra koh­vi­ku­te­päe­va idee au­tor KAT­RIN ROO­ME­RE. Esi­me­ne ko­du­koh­vi­ku­te­päev oli Keh­ras ema­de­päe­val, 13. mail. Koh­vi­kuid ei ava­tud en­ne­lõu­nal kell 11...

0
Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kin­ni­tas 10. mai is­tun­gil val­laee­lar­vest spor­di tree­ning­rüh­ma­de­le mää­ra­tud toe­tus­sum­mad vas­ta­valt vo­li­ko­gu ühis­te­ge­vu­se ko­mis­jo­ni et­te­pa­ne­ku­le. Li­saks an­dis val­la­va­lit­sus 500 eu­rot kõi­ge suu­re­ma­le klu­bi­le...

VIIMASED LÜHIUUDISED

0
Es­mas­päe­va õh­tul alus­ta­sid kunst­ni­kud Keh­ra koo­li algk­las­si­de ma­ja ja kuns­ti­de­koo­li si­seõue sei­na­le suur­te maa­lin­gu­te te­ge­mist. „Sin­na tu­leb kau­nis pilt Ees­ti­maa loo­du­sest. Li­saks maa­li­tak­se puu­deoks­te­le...

0
Kuu­sa­lu val­la­sek­re­tär Mai­re Link esi­tas eel­mi­sel nä­da­lal lah­ku­mi­sa­val­du­se, te­ma vii­ma­ne töö­päev val­la­ma­jas on ree­del, 25. mail. Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si kom­men­tee­ris, et Mai­re Link...

0
Raasiku vallavalitsus kutsus noorimad kodanikud koos vanematega pidulikule vastuvõtule ehk lusikapeole laupäeval, 12. mail Aruküla mõisa. Kutsutud oli 12 beebit. Lastekaitse­spetsialist Anu Nõlve ütles,...

SPORDIUUDISED

0
Lau­päe­val, 5. mail toi­mu­sid El­vas Ees­ti meist­ri­võist­lu­sed murd­maa­jook­sus. Kuu­sa­lu spor­dik­lu­bi lii­ge, Kol­ga koo­li 5. klas­si õpi­la­ne Ma­riann Lui­se Trill­järv või­tis U14 va­nu­sek­las­sis kuld­me­da­li. 12aas­ta­ne Ma­riann Lui­se...

0
Keh­ra kä­si­pal­li­mees­kond kao­tas Ees­ti tä­na­vus­te meist­ri­võist­lus­te fi­naal­see­ria Põl­va Ser­vi­ti vas­tu 3:0 ning saa­vu­tas 2. ko­ha. Nel­jan­dat aas­tat jär­jest või­tis meist­ri­tiit­li Põl­va Ser­vi­ti. Sa­ma on...

0
HC Keh­ra D2 klas­si (sün­di­nud 2006 ja noo­re­mad) poi­sid võit­sid Ees­ti kä­si­pal­li­meist­ri­võist­lus­tel hõ­be- ja tüd­ru­kud pronks­me­da­li. Tü­tar­las­te pa­ri­mad sel­gu­sid mai­kuu esi­me­sel nä­da­la­va­he­tu­sel. Meist­ri­võist­lus­tel osa­lesid 6...

POLITSEIUUDISED

0
10. mail kell 11.48 sai häirekeskus teate kulupõlengust Kuusalu vallas Loksa külas. Päästjate saabudes põles ligi 500 m² kulu, mis kustutati paarikümne minutiga. 11. mail...

0
5. mail teatati, et Kehra linnas Aia tänaval asuvas korteris lõi 35aastane naine oma elukaaslast, 40aastast meest ja tekitas talle kehavigastusi. 6. mail teatati, et...

0
Politsei otsib Har­ju­maal Harku val­las kadunud 44­aastast politsei­nik­ku. Politseini jõudis info, et kadunud politseinik Marek võis liikuda 23. aprilli õhtul rongiga Balti jaamast Aegviidu suunal....

ARVAMUS

0
An­ne Oruaas, MTÜ Keh­ra Raud­tee­jaam ju­ha­tu­se lii­ge Kord aas­tas, ühel mai­kuu lau­päe­vaõh­tul on muu­seu­mi­de ja teis­te mä­lua­su­tus­te uk­sed ava­tud ja pi­le­ti­ra­ha ei kü­si­ta. On rah­vus­va­he­li­ne Muu­seu­miöö,...

0
Na­tal­ja Ves­ter,Põh­ja ring­kon­nap­ro­ku­ra­tuu­ri pro­ku­rör Ko­gu­kon­nap­ro­ku­rör te­ge­leb pea­mi­selt konk­reet­ses piir­kon­nas toi­me­pan­dud ku­ri­te­gu­de me­net­le­mi­se­ga, kuid mit­te ai­nult. Ta tun­neb oma piir­kon­na pea­mi­si ku­ri­te­ge­vu­se­ga seo­tud ris­ki­vald­kon­di, ot­sib...

KIRJAKAST

0
Raa­si­ku ale­vi­kus Te­ha­se tee 2a kin­nis­tul al­ga­sid raie­tööd märt­sis 2018. aas­tal. Raie­töö­de käi­gus teos­ta­ti la­ge­raie Raa­si­ku ale­vi­kus ca 5 hek­ta­ri suu­ru­sel kin­nis­tul, kus kas­vas...

0
Kuu­sa­lu val­la ava­tud juh­ti­mi­se kok­ku­lep­pe all­kir­jas­ta­sid 17. jaa­nua­ril kol­me va­li­mis­lii­du vo­li­ni­kud. Sel­le lep­pe­ga lii­tus hil­jem ka Re­for­mie­ra­kon­da esin­dav vo­li­nik. Võib öel­da, et tä­na­seks on...