Sõnumitooja – Ida-Harjumaa nädalaleht

Sõnumitooja – Ida-Harjumaa nädalaleht

Sõnumitooja toimetus asub Kiiu mõisas aadressil Mõisa tee 17.
Toimetuse külastajatel palume ette helistada tel 5770 5889.
Reklaame, kuulutusi, teateid ja lehetellimusi võtame vastu ka e-postiga: sonumitooja@sonumitooja.ee.      

LEHE TUTVUSTUS

0
Kui elamiskõlbulik on Kuusalu valla sotsiaalmaja Allika külas; Kooliteatrite festivali Grand Prix Kolga Kohal-olijatele, näitlejapreemiad Kolga ja Kuusalu kooli; Kuusalu vald on rohkem kui aasta Kodasoo...

VIIMASED ARTIKLID

0
„Loo­da­me, et en­ne küm­nen­dat kon­ve­rent­si jõua­me siia ühe kor­ra veel,“ sõ­nas üks pea­kor­ral­da­ja HEN­RI REE­DER Raa­si­ku val­la 7. aja­loo­kon­ve­rent­si ava­des. Raa­si­ku val­la 7. aja­loo­kon­ve­rent­si ju­ha­tas...

0
Raa­si­ku val­la aja­loo­kon­ve­rent­sil ava­tud tas­si­näi­tus „Sa­la­pä­ra­ne ho­bi“ jääb rah­va­maj­ja 3. mai­ni. Näi­tu­sel rah­va­ma­ja Er­ne­sak­sa-saa­lis on 103 tas­si-kruu­si, mõ­ned õl­le­kan­nud ja vii­na­pit­sid ning tald­ri­kud pil­ti­de või...

0
Kuu­sa­lu tant­sut­ree­ner LJUD­MIL­LA LOSS-MAI­BERG on Koo­li­tant­su fes­ti­va­li üks staa­ži­kam ju­hen­da­ja. Ees­ti Tant­sua­gen­tuu­ri kor­ral­da­tav Koo­li­tant­su fes­ti­val tä­his­tab tä­na­vu 25. sün­ni­päe­va. Tra­dit­sioo­ni­li­selt al­ga­sid jaa­nua­ris maa­kond­li­kud tant­su­päe­vad, mis...

VIIMASED LÜHIUUDISED

0
Kiiu Kii­ge­põnni las­teaed kor­ral­das ema­kee­le­päe­val, 14. märt­sil 5. kor­da Kuu­sa­lu val­la las­teae­da­de Luu­let­ral­li – luu­le­tus­te esi­ta­mi­se võist­lu­se. Osa­le­jaid oli 23. Žü­riis­se kuu­lu­sid Ju­ta Kop­pel,...

0
Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu va­bas­tas val­la­va­nem And­re Se­pa et­te­pa­ne­kul val­la­va­lit­su­se liik­me Ja­ko Rei­nas­te ja ni­me­tas te­ma ase­me val­la­va­lit­su­se liik­meks Ants Ki­vi­mäe. Val­la­va­nem üt­les, et Ja­ko Rei­nas­te...

0
Maa-amet ot­sus­tas an­da Ani­ja val­la mu­nit­si­paal­o­man­dis­se Keh­ras asu­vad Põh­ja tä­nav 1 ja Põh­ja tä­nav 1b maaük­su­sed. Esi­me­se suu­rus on 5474, tei­se 15 267 ruut­meet­rit, üks...

SPORDIUUDISED

0
Pü­ha­päe­val, 17. märt­sil toi­mu­sid Võ­rus Ees­ti ju­do­meist­ri­võist­lu­sed B-klas­si­le (ku­ni 16aas­ta­sed) ning juu­nio­ri­de­le. Juu­nio­ri­de seas võist­les ka Kol­ga noor­mees Mat­heas Trill­järv, kes saa­vu­tas ke­ha­kaa­lus ku­ni 66...

0
Al­ga­val hooa­jal osa­le­vad Ees­ti jalg­pal­li­meist­ri­võist­lus­tel taas Raa­si­ku FC Jo­ker ja Ani­ja JK ning uus­tul­nu­ka­na JK Kuu­sa­lu Ka­lev. Raa­si­ku FC Jo­ker män­gib tä­na­vu II lii­ga lõu­na-lää­ne...

0
AG­NES VAL­GIS­TE Ees­ti ra­tas­too­li­kur­lin­gu võist­kond, mil­le koos­sei­sus män­gib ka Pä­ris­pea mees Ain Vil­lau, saa­vu­tas Šo­ti­maal Stir­lin­gis toi­mu­nud maail­ma­meist­ri­võist­lus­te ül­dar­ves­tu­ses 8. ko­ha ning kind­lus­tas pää­su ka järg­mi­se...

POLITSEIUUDISED

0
14. märtsil teatati, et Raasiku alevikus Paju tänaval lõi tuttav mees 46aastast meest ning tekitas talle vigastusi. 17. märtsil kell 20.35 teatati liiklusõnnetusest Kehra linnas...

0
3. märtsil kella 00.31 ajal toimus liiklusõnnetus Anija vallas Kose-Jägala maantee 33. kilomeetril, kus esialgsetel andmetel juhtis alkoholijoobes ja vastava kategooria juhtimisõigust mitte omav...

0
27. veebruaril kell 14.19 sai häirekeskus teate tulekahjust Kuusalu vallas Leesi külas. Elanik tegi sauna tule, et seal puid kuivatada, kuid unustas end telekat vaatama ning...

ARVAMUS

0
EN­NO UI­BO,MTÜ Mur­tud Ruk­ki­lil­le Ühing esi­mees Är­ka­sin ja toas olid võõ­rad. Vä­ri­se­va­te kä­te­ga ema pa­ni pet­roo­leu­mi­lam­bi­le klaa­si pea­le. Tu­ba läks val­ge­maks. Isa sei­sis sel­ja­ga...

0
Ma­ri Ti­ker­puu,sot­siaal­kind­lus­tu­sa­me­tikrii­sia­bi­tee­nu­se juht Tööd alus­tasid üle­rii­gi­li­ne ja ta­su­ta ohv­ria­bi krii­si­te­le­fon 116 006 ja nõus­ta­mis­tee­nus  vee­bi­le­hel www.pa­lu­na­bi.ee, kust saab öö­päe­va­ring­selt nõu ja abi ees­ti, ve­ne...

KIRJAKAST

0
Möö­du­nud aas­ta det­semb­ri­kuu tõi Kuu­sa­lu val­la juh­ti­mi­ses suu­na­muu­tu­se mi­ne­vik­ku ning või­mu­pi­ru­ka haa­ras en­da­le ko­ge­nud ko­ha­li­ke po­liit­ka­la­de kvar­tett koos­sei­sus Ur­mas Kirt­si ja Enn Kirs­man ning...

0
MAR­GUS SOOM, Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu esi­mees Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu prae­gu­se koos­sei­su peaae­gu pool­tel vo­li­ni­kel puu­dub eel­nev ko­ge­mus ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se töös. Võiks eel­da­da, et värs­ke­mal ja sel­ge­mal pil­gul...