Sõnumitooja – Ida-Harjumaa nädalaleht

Sõnumitooja – Ida-Harjumaa nädalaleht

Sõnumitooja toimetus asub alates 29. juunist Kuusalus aadressil Kuusalu tee 41 – tehase kontoriruumides. Toimetuse külastajatel palume ette helistada tel 5770 5889.
Reklaame, kuulutusi, teateid ja lehetellimusi võtame endiselt vastu ka e-postiga: sonumitooja@sonumitooja.ee.      

LEHE TUTVUSTUS

0
Aruküla ühisvee- ja kanalisatsioonivõrk valmib järgmise aasta lõpus; MAARJA SIKUT: “Raasiku vallavolikogus peaks olema kogukonnakomisjon.”; Raasiku vallas on probleeme jäätmeveoga; Raasiku vallas koalitsioonilepingut sõlmitud ei ole; Vandaalid lõhkusid...

VIIMASED ARTIKLID

0
Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas tek­kis 3. jaa­nua­ril rah­va­koo­so­le­kul vaid­lus, ku­hu peaks pla­nee­ri­ma Kuu­sa­lu ale­vi­ku uu­si ela­mua­la­sid. Kuu­sa­lu val­las on prae­gu käi­mas uue üldp­la­nee­rin­gu aru­te­lu. Es­kiis­la­hen­dus on ava­li­kul...

0
„Meil kõi­gil tu­leb elus et­te pe­rioo­de, kus mu­red löö­vad üle pea kok­ku. Siis saab abi psüh­ho­te­raa­piast,“ üt­leb Keh­ras psüh­ho­te­raa­pia­- ka­bi­ne­ti ava­nud VIR­VE LIIS RO­SEN­BERG. Vir­ve Liis Ro­sen­berg...

0
MTÜ Est­lan­der kor­ral­dab tä­na­vu­se Ekst­rö­mi mar­si lau­päe­val, 27. jaa­nua­ril. Taas al­gab marss Kol­ga mõi­sa juu­rest, en­ne mat­ka­ra­da­de­le mi­ne­kut esi­tab Front­li­ne Ees­ti Va­ba­dus­sõ­ja tee­ma­li­se näi­dis­la­hin­gu. Sa­maaeg­selt...

VIIMASED LÜHIUUDISED

0
Kesk­kon­na­mi­nist­ri mää­ru­se­ga on kin­ni­ta­tud aju­ti­ne ka­la­püü­gi­kit­sen­dus ran­ni­ku­me­res Pu­di­soo jõe suud­me lä­he­dal – kui se­ni ei toh­ti­nud au­gus­tist det­semb­ri lõ­pu­ni püü­da ka­la me­rel jõe­suud­mest 500...

0
Ter­vi­sea­met kuu­lu­tas det­semb­ri lõ­pus taas väl­ja kon­kur­si Lok­sa­le pe­rears­ti leid­mi­seks, kon­kur­si täh­taeg on 17. jaa­nuar. See­kord­ne kon­kurss on nel­jas, mil­le­ga püü­tak­se lei­da pe­rears­ti, kes...

0
Raa­si­ku rah­va­ma­ja soo­jus­tus­tööd on veel poo­le­li, nä­da­la al­gu­ses oli fas­saa­di kat­mi­ne lõ­pe­ta­ma­ta. Esi­me­ne täh­t­aeg oli 17. no­vemb­ril, see­jä­rel pi­ke­nes aas­ta lõp­pu, kuid ka sel­leks...

SPORDIUUDISED

0
2. jaa­nua­ril toi­mus tei­vas­hüp­pe Tal­lin­na ja 5. jaa­nua­ril Rak­ve­re GP etapp, kus te­gid kaa­sa ka Kuu­sa­lu val­la ker­ge­jõus­tik­la­sed. Tal­lin­na eta­pil saa­vu­tas Taa­vi Tšern­javs­ki (SK Eli­te...

0
Kuu­sa­lu SK noo­red ker­ge­jõus­tik­la­sed osa­le­sid 20. det­semb­ril Tal­lin­nas Au­den­te­se Spor­dik­lu­bi lah­tis­tel jõu­lu­võist­lus­tel, kus võis­tel­di sp­rin­dis, kau­gus­hüp­pes ja kuu­li­tõu­kes. Kõi­ge edu­ka­malt läks Nils-Erik Möl­le­ril, kes...

0
Saa­li­jalg­pal­li tei­ses lii­gas on 6 võist­kon­da, kõik män­gi­vad oma­va­hel kaks kor­da. Pä­rast esi­mest rin­gi ju­hib 12 punk­ti­ga SK Kad­ri­na, sa­ma pal­ju punk­te on 2....

POLITSEIUUDISED

0
20. novembri õhtul kell 21.06 tea­tati, et Loksal Pos­ti tänaval põleb kasutuseta vana lin­na saun. Päästjad kustutasid tulekahju kella 23.07ks. Kasutuseta hooned peavad linnapildist kaduma,...

0
15. oktoobril, ööl vastu pühapäeva kell 2.40 teatati, et Loksa linnas Tallinna tänaval tuleb suitsu viiekorruselise kortermaja ühest neljanda korruse korterist. Samuti töötas korteris...

0
Politsei selgitab eaka mehe tapmise asjaolusid 9. mail leiti Harjumaal Venekülast 76-aastase mehe vägivallatunnustega surnukeha. Kriminaalmenetluse raames on politsei viinud läbi mitmeid menetlustoiminguid, kuid võimalike...

ARVAMUS

0
MAIT KRÖÖNST­RÖM,Lok­sa ko­man­do pea­lik Ees­tis on um­bes 649 000 elu­ruu­mi, mil­lest kesk­mi­selt põ­leb üle 700–800 ko­du aas­tas. 2016. aas­tal põ­les 787 ko­du. Tu­le­kah­ju­des huk­kus 39...

0
AH­TI UDAM, EELK Lok­sa Maar­ja ko­gu­du­se dia­kon Jõu­lu­de­le mõel­des ja jõu­lu­dest kõ­nel­des mee­nu­ta­vad pal­jud oma lap­se­põl­ve. Ka mi­nu­le tu­leb seo­ses jõu­lu­de­ga lap­se­põlv meel­de. Ma sün­di­sin nõu­ko­gu­de...

KIRJAKAST

0
MAR­TI HÄÄL, Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu lii­ge va­li­mis­lii­dust Üks Kuu­sa­lu Vald Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu uue koos­sei­su esi­me­sel is­tun­gil, 31. ok­toob­ril va­li­ti mind volikogu esi­me­heks na­pilt küm­ne poolt­hää­le­ga, üks...

0
Mart Uus­järv, ra­han­dus­mi­nis­tee­riu­mi regionaalhalduspoliitika osakonnajuhataja Vas­ta­valt rii­gi­ko­gus vas­tu võe­tud sea­du­se­muu­da­tus­te­le lõ­pe­ta­sid kõik maa­va­lit­su­sed ala­tes 1. jaa­nua­rist 2018 te­ge­vu­se ja nen­de se­ni­sed üle­san­ded an­ti üle teis­te­le...