Sõnumitooja – Ida-Harjumaa nädalaleht

Sõnumitooja – Ida-Harjumaa nädalaleht

Sõnumitooja toimetus asub Kiiu mõisas aadressil Mõisa tee 17.
Toimetuse külastajatel palume ette helistada tel 5770 5889.
Reklaame, kuulutusi, teateid ja lehetellimusi võtame vastu ka e-postiga: sonumitooja@sonumitooja.ee.      

LEHE TUTVUSTUS

0
Tänavu saab Anija vallas musta katte ligi 15 kilomeetrit teid; Anija vallavolikogu liikmele TOOMAS TÕNISELE riiklik spordi elutööpreemia; ARRY USKALE Raasiku valla aukodaniku tiitel; Aruküla ja Raasiku...

VIIMASED ARTIKLID

0
„25 aas­ta­ga ole­me jõud­nud nii kau­ge­le, et meil on ole­mas kõik tööks va­ja­lik,“ üt­les Keh­ra pääs­te­ko­man­do­pea­lik AI­VAR KA­RI ko­man­do juu­be­li­peol. Keh­ras Koo­li tä­na­val asu­va pääs­te­ko­man­do...

0
Kui Ka­ja Sa­ra­puu läks koos abi­kaa­sa­ga 6. jaa­nua­ril La­hin­gu­väl­ja mä­les­tus­sam­ba ava­mi­sel pre­si­dent Kers­ti Kal­ju­lai­di­le spon­taan­selt „Head uut aas­tat!“ soo­vi­ma, ei osa­nud ta ai­ma­ta, et...

0
Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu aru­tas 30. jaa­nua­ri is­tun­gil taas käe­so­le­va aas­ta maa­mak­su tee­mat ning keh­tes­tas uue koa­lit­sioo­ni 10 poolt­hää­le­ga sa­mad maa­mak­su­mää­rad, mis keh­ti­sid 2018. aas­tal. Üht­la­si...

VIIMASED LÜHIUUDISED

0
Mi­nis­ter Mai­lis Reps kuu­lu­tas noor­te­vald­kon­na tun­nu­stu­sü­ri­tu­sel aas­ta noor­soo­töö toe­ta­jaks MTÜ Lok­sa Aren­dus­kes­kus ja SA Lok­sa Kul­tuur ju­ha­tu­se liik­me Ma­ri­ja Kudr­ja­ko­va. Ta ju­hib noor­soo­töö eden­da­mi­seks...

0
Ani­ja val­la noor­te­ko­gu pa­lub val­la noor­tel vas­ta­ta kü­si­mus­ti­ku­le oma hu­via­la­de koh­ta. Kü­si­tak­se, mil­le­ga noor va­bal ajal te­ge­leb, mil­le­ga soo­viks te­ge­le­da, kas on ta­kis­tu­si mõ­nest...

0
Ani­ja Val­la Las­teaiad saa­tis lap­se­va­ne­ma­te­le in­fo­kir­ja, et Keh­ra las­teae­da­des le­vib A-gripp, hai­gus­juh­tu­meid on nii las­te kui töö­ta­ja­te hul­gas. Las­teae­da­de di­rek­to­ri Eda-Mai Tam­mis­te sõ­nul oli...

SPORDIUUDISED

0
29. jaa­nua­ril toi­mu­nud Ees­ti kä­si­pal­li­meist­ri­võist­lus­te 12. voo­ru män­gus Ka­le­vi spor­di­hal­lis kao­tas lii­der HC Keh­ra/Ho­ri­zon Pulp&Pa­per HC Tal­lin­na võist­kon­na­le 25:29 (13:14). 500 pealt­vaa­ta­ja­ga mäng al­gas...

0
23. jaa­nua­ril toi­mu­sid Las­na­mäe ker­ge­jõus­ti­ku­hal­lis Har­ju­maa noor­te meist­ri­võist­lu­sed si­se­ker­ge­jõus­ti­kus. Ku­ni 14aas­tas­te aas­ta­te tüd­ru­ku­te kau­gus­hüp­pe või­tis Ane­te Olk­ko­nen Kuu­sa­lu val­last (Kuu­sa­lu SK) tu­le­mu­se­ga 4.59 meet­rit. 60...

0
25. jaa­nua­ril toi­mus Aru­kü­las Raa­si­ku val­la tä­na­vu­ne mä­lu­mäng, mil­lest võt­sid osa 10 nel­ja­liik­me­list võist­kon­da. Al­lar Vii­vi­ku koos­ta­tud kü­si­mu­sed olid Ees­ti Va­ba­riik 100 ja Raa­si­ku...

POLITSEIUUDISED

0
31. jaanuaril kell 19.31 said päästjad väljakutse Suurpea külla Lahe tänavale, kus kortermaja korteris töötas suitsuandur. Sündmuskohale saabudes selgus, et bursuika moodi ahi ajas...

0
10. jaanuaril teatati, et Anija vallas Voose külas lõi 60aastane mees 41aastast meest ning tekitas talle tervisekahjustusi. Politseinikud pidasid mehe kinni. POLITSEI- ja PIIRIVALVEAMET

0
31. detsembril kell 12.43 sai häirekeskus teate tulekahjust Alavere külas Kose maanteel. Päästjad tuvastasid saabudes, et kamina kütmise järel oli tuli levinud maja seina....

ARVAMUS

0
TÕ­NU TUP­PITS,MTÜ Jäät­me­hal­dus­kes­kus ju­ha­ta­ja Ko­du­ma­ja­pi­da­mis­tes tek­ki­va­te jäät­me­te kok­ku ko­gu­mi­se peab kor­ral­da­ma ko­ha­lik oma­va­lit­sus – riik üt­leb, mi­da ja kui pal­ju tu­leb ko­gu­da ning ko­gu­kond...

0
Joan­na Len­nard,Pääs­te­lii­du spon­sor­lus- ja part­ner­lus­su­he­te juht Pääs­te­liit ühen­dab Ees­tis pääs­tea­lal va­ba­taht­li­kult te­gut­se­vaid ühin­guid sõl­tu­ma­ta vald­kon­nast. Meie seas on neid, kes te­ge­le­vad tu­le­tõr­je­ga, koe­ra-, vee-,...

KIRJAKAST

0
GER­LI NEP­PI, MTÜ Asen­du­sõ­pe­ta­ja­te Prog­ramm müü­gi- ja tu­run­dus­juht Iga päev va­ja­vad Har­ju­maa koo­lid asen­du­sõ­pe­ta­jaid kõi­ki­des õp­peai­ne­tes. Just on p­rae­gu vaja näi­teks kuu ae­ga asen­da­da hää­le­pael­te...

0
ERE UI­BO, kom­mu­ni­kat­sioo­nis­pet­sia­list Va­na­sõ­na üt­leb, et kui va­res en­ne küün­la­päe­va pe­sa teeb, lä­heb lu­mi en­ne maar­ja­päe­va ära. Maar­ja­päe­va oo­tu­ses ei saa aga oma käi­ke te­ge­ma­ta...