Sõnumitooja – Ida-Harjumaa nädalaleht

Sõnumitooja – Ida-Harjumaa nädalaleht

Sõnumitooja toimetus asub alates 29. juunist Kuusalus aadressil Kuusalu tee 41 – tehase kontoriruumides. Toimetuse külastajatel palume ette helistada tel 5770 5889.
Reklaame, kuulutusi, teateid ja lehetellimusi võtame endiselt vastu ka e-postiga: sonumitooja@sonumitooja.ee.      

LEHE TUTVUSTUS

0
Kuusalu hooldekodu projektiks valiti võistlustöö HOOV; Vabariigi valitsus: Loksat ja Kuusalut ei sundliideta; ENN KIRSMAN: „Loksa ja Kuusalu liitmine olnuks ainuõige samm haldusreformi õnnestumise teel.“; Kahe projektiaastaga...

VIIMASED ARTIKLID

0
Kuu­sa­lu Lau­rent­siu­se ko­gu­du­se õpe­ta­ja Jaa­nus Ja­la­kas tea­tas Sõ­nu­mi­too­ja­le, et eel­mi­se nä­da­la al­gu­ses on Kuu­sa­lu kal­mis­tult ära vii­dud plast­mas­sist vä­li­kemps, mis oli seal seis­nud 10...

0
Har­ju­maal käib mais ja juu­nis Di­gi­Maad tut­vus­tav di­gi­tuur – soo­via­val­du­si lii­tu­mi­seks on prae­gu­seks üle 10 000. Har­ju­maa Oma­va­lit­sus­te Liit al­ga­tas ap­ril­li kes­kel koos­tööp­ro­jek­ti Di­gi­Maa ehk...

0
REI­JO ROOS, Te en­da vea tõt­tu tu­li ilm­siks, et ole­te Fa­ce­boo­ki-võr­gus­ti­kus Are­nev Kuu­sa­lu Vald sõ­na võt­nud li­ba-Ah­ren­si ja teis­te aja­loo­lis­te li­ba­te­ge­las­te au­tor. Toi­me­tu­selt on...

VIIMASED LÜHIUUDISED

0
Ani­ja val­la­va­lit­sus eral­das re­serv­fon­dist 7948 eu­rot Keh­ra staa­dio­ni era­kor­ra­lis­teks taas­ta­mis­töö­deks. 13. mail Keh­rat ta­ba­nud trom­bi ta­ga­jär­jel sai staa­dio­nil kah­jus­ta­da 20x30 meet­rit kunst­mu­ru­ka­tet. Eel­mi­sel nä­da­lal...

0
Oku­pat­sioo­ni­de muu­seu­mi joo­nis­tu­sakt­sioo­ni „Tu­le Ees­ti aja­loo­saa­di­kuks“ osa­le­nud 200 lap­se töö­de põh­jal va­li­ti väl­ja 10 aja­loo­saa­di­kut, kel­le pil­te eks­po­nee­ri­tak­se 2018. aas­tal rah­vus­va­he­li­sel ränd­näi­tu­sel, mis tä­his­tab...

0
Ku­ni 1. juu­ni­ni sai esi­ta­da taot­lu­si ha­jaa­sus­tu­se prog­ram­mi – vee- ja ka­na­li­sat­sioo­ni­süs­tee­mi­de, juur­de­pää­su­tee­de, elekt­ri­va­rus­tu­se väl­jae­hi­ta­mi­seks maa­piir­kon­nas ela­va­te­le pe­re­de­le. Ani­ja val­la­va­lit­sus­se jõu­dis täh­ta­jaks 16 taot­lust...

SPORDIUUDISED

0
Kol­ma­päe­val, 7. juu­nil pi­da­sid Kuu­sa­lu JK Ra­da ja Ani­ja JK Ees­ti jalg­pal­li väi­ke­se ka­ri­ka 1/16 män­ge. Kuu­sa­lu mees­kond koh­tus ko­du­väl­ja­kul JK­ga Väät­sa Vald, kel­le­le ke­va­di­ses...

0
Lau­päe­val, 10. juu­nil toi­mu­nud Ees­ti-Soo­me 100+ maa­võist­lu­sel jalg­pal­lis osa­le­sid ka Kuu­sa­lu ja Raa­si­ku val­la võist­kon­nad. Maa­võist­lus, mil­le kor­ral­da­sid Ees­ti ja Soo­me jalg­pal­li­lii­dud, oli pü­hen­da­tud ka­he...

0
Lau­päe­val, 4. juu­nil olid Ko­sel Har­ju­ meist­ri­võist­lu­sed ker­ge­jõus­ti­kus. Pois­te B-klas­sis (sün­di­nud 2002-2003) tu­li maa­kon­na kol­me­kord­seks meist­riks Si­mon Sa­rap Kuu­sa­lu val­last. Ta või­tis esi­ko­ha 300 meet­ri...

POLITSEIUUDISED

0
POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET 29. mail teatati, et Kuusalu vallas Kiiu alevikus asuvas baaris tekitas 37aastane naine 29aastasele naisele vigastusi. Politseinikud pidasid vanema naise kinni.  

0
POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET 14. mail teatati, et Raasiku vallas Kannikese tänava eramus lõi 67aastane mees 53aastast naist. 16. mail teatati, et Loksa linnas Lasteaia tänava korterist...

0
PÄÄSTEAMET 10. mail tehti kahjutuks Kuusalu vallast Rehatse küla lähedalt leitud käsigranaat.  

ARVAMUS

0
TEI­LI PIIS­KOP­PEL Iga lõpp on mil­le­gi uue al­gus ning se­da on kom­beks tä­his­ta­da. Mi­da olu­li­sem muu­tus ja po­si­tiiv­sem emot­sioon, se­da suu­re­malt tä­his­ta­tak­se. Nii on ka...

0
REI­JO ROOS Li­gi pool­teist aas­tat ta­ga­si al­ga­tas mu klas­si­vend pe­tit­sioo­ni. Käis uk­selt uk­se­le, ko­gus all­kir­ju Kiiu mõi­sa pea­hoo­ne re­no­vee­ri­mi­se pea­ta­mi­seks. Va­hen­did mõi­sa re­no­vee­ri­mi­se jaoks ei...

KIRJAKAST

0
Kiri on edastatud Põhja-Eesti haldusreformi komisjonile. IL­MI TER­NOVS­KA­JA, Lok­sa lin­na­vo­li­ko­gu lii­ge 1. Ma­ha on müü­dud ob­jek­tid: kat­la­ma­ja, ve­ne güm­naa­sium, ma­jan­dus­kom­bi­naat, turg, las­teaed Sol­nõš­ko, te­ha­se spor­di­saal koos...

0
KEN­NO PÕLT­SAM Ma tar­bin tih­ti bus­si­tee­nust, ena­mas­ti kul­geb mu sõit Lok­salt pea­lin­na või vas­tu­pi­di. Olen sõit­nud pü­ha­päe­va hom­mi­kul esi­me­se bus­si­ga Tal­lin­na ja va­bu koh­ti on...