Sõnumitooja – Ida-Harjumaa nädalaleht

Sõnumitooja – Ida-Harjumaa nädalaleht

Sõnumitooja toimetus asub alates 29. juunist Kuusalus aadressil Kuusalu tee 41 – tehase kontoriruumides. Toimetuse külastajatel palume ette helistada tel 5770 5889.
Reklaame, kuulutusi, teateid ja lehetellimusi võtame endiselt vastu ka e-postiga: sonumitooja@sonumitooja.ee.      

LEHE TUTVUSTUS

0
Elad Arukülas 5 aastat – teenid kogukonnaliikme tunnistuse; Raasiku vallas said hajaasustuse programmist toetust 5 projekti; Raasiku valla elanikud ühed usinamad DigiMaa taotluste esitajad; Avatud talude...

VIIMASED ARTIKLID

0
Ter­vi­sea­met – lin­na­va­lit­su­se üle­san­ne on kor­ral­da­da sot­siaalt­rans­por­ti. Lin­na­pea Vär­ner Loots­mann kir­ju­tab äs­ja il­mu­nud Lok­sa Elus, et pen­sio­ni­le jää­nud pe­rears­ti Tat­ja­na Nu­gi­se ase­me­le uue pe­rears­ti leid­mi­seks...

0
KIKi toel val­mi­nud raud­tee­park­la ja kerg­liik­lus­tee läk­sid maks­ma 258 936,60 eu­rot. Aru­kü­la pea­tä­na­va, Tal­lin­na maan­tee ää­res ning raud­tee­jaa­ma park­las on ehi­tus­tööd lõp­pe­nud. Jaa­ni­päe­vaks as­fal­di saa­nud...

0
Kok­ku ja­ga­tak­se prog­ram­mist 36 756,07 eu­rot. Täh­ta­jaks, 1. juu­niks esi­ta­ti Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se­le 21 taot­lust, mil­le­ga soo­vi­ti toe­tust pe­re­de ma­ja­pi­da­mis­te joo­gi­vee­va­rus­tu­se, kanalisatsiooni ja juur­de­pää­su­tee­de jaoks. Nõue­te­le vas­ta­sid...

VIIMASED LÜHIUUDISED

0
Raa­si­ku val­las Aru­kü­la ja Raa­si­ku ale­vi­kus tee­de pin­da­ja leid­mi­seks kor­ral­da­tud liht­han­kes lae­kus täh­t­ajaks 21. juu­niks üks pak­ku­mus ASilt Ta­ris­ton, kes kü­sib töö eest 91...

0
Rii­gi­han­ke võit­nud Lem­min­käi­nen AS on lu­ba­nud alus­ta­da lähiajal mus­ta kat­te pa­ne­ku­ga Uu­ri-Muuk­si, Saun­ja ja Ju­min­da tee­le. Li­saks saab val­la­va­lit­su­se tel­li­mu­sel mus­ta kat­te ka Vir­ve...

0
Kehra elanikud kirjutasid Facebookis, et nädalavahetusel ja ööl vastu esmaspäeva on Kehras Kose maanteel pikali lükatud liiklusmärke, laamendatud Grossi poe esiste prügikastidega. Kommenteeritakse, et...

SPORDIUUDISED

0
GUI­DO TREES 1.-2. juu­lil toi­mus Aru­kü­la koo­li spor­di­hoo­nes ko­roo­na maail­ma­ka­ri­ka­sar­ja V etapp. Aas­ta jook­sul toi­mub 10 etap­pi ja ku­na Ser­bia loo­bus 5. eta­pi kor­ral­da­mi­sest vaid...

0
URMAS KOTKAS 8-9. juulil toimusid kohalikel tenniseväljakutel Kuusalu 31. tennisemeistrivõistlused. Registreerus 11 tennisisti, võisteldi üldklassis ning seeniorid klassis 50+. Esimeses poolfinaalis võitis Kristjan Prüüs Juku Kalle Adrati...

0
4.-6. juu­li­ni Rak­ve­res toi­mu­nud Ees­ti noor­te ja juu­nio­ri­de meist­ri­võist­lus­tel ker­ge­jõus­ti­kus võit­sid me­da­leid ka Kuu­sa­lu val­la noo­red ker­ge­jõus­tik­la­sed. U23 tei­vas­hüp­pes või­tis esi­ko­ha Taa­vi Tšern­javs­ki (SK Eli­te...

POLITSEIUUDISED

0
PÄÄSTE-, POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET 29. juunil kell 18.43 tuli häirekeskusele teade, et Anija vallas Lilli külas põlevad põllul põhupallid. Päästjad tegid kindlaks, et teest 400...

0
POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET 29. mail teatati, et Kuusalu vallas Kiiu alevikus asuvas baaris tekitas 37aastane naine 29aastasele naisele vigastusi. Politseinikud pidasid vanema naise kinni.  

0
POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET 14. mail teatati, et Raasiku vallas Kannikese tänava eramus lõi 67aastane mees 53aastast naist. 16. mail teatati, et Loksa linnas Lasteaia tänava korterist...

ARVAMUS

0
RAIVO UUKKIVI, Raasiku vallavanem Aasta tagasi võeti kiirustades vastu haldusreformi seadus, milles väga palju haldusreformist endast ei kõnelda. Paika said haldusterritoriaalse reformi kriteeriumeid — minimaalne rahvaarv,...

0
EN­NO MA­RU­LAI­NE,ran­na­ka­lur Kol­ga-Aab­last Tu­le­val nä­da­la­va­he­tu­sel tä­his­ta­tak­se ka­lu­ri­te päe­va. Olen töö­ta­nud kut­se­li­se ka­lu­ri­na sõu­de- ja moo­tor­paa­di­ga, ka väi­ket­raa­li peal ja STB tüü­pi lae­va­del kok­ku 18...

KIRJAKAST

0
ENN KIRS­MAN, Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu esi­mees Va­ba­rii­gi va­lit­su­se möö­du­nud­nä­da­last ot­sust lõ­pe­ta­da me­net­lus Kuu­sa­lu val­la ja Lok­sa lin­na sund­liit­mi­se osas on kom­men­tee­ri­nud nii pea­mi­nis­ter Jü­ri Ra­tas, rii­gi­hal­du­se...

0
Kiri on edastatud Põhja-Eesti haldusreformi komisjonile. IL­MI TER­NOVS­KA­JA, Lok­sa lin­na­vo­li­ko­gu lii­ge 1. Ma­ha on müü­dud ob­jek­tid: kat­la­ma­ja, ve­ne güm­naa­sium, ma­jan­dus­kom­bi­naat, turg, las­teaed Sol­nõš­ko, te­ha­se spor­di­saal koos...