Sõnumitooja – Ida-Harjumaa nädalaleht

Sõnumitooja – Ida-Harjumaa nädalaleht

Sõnumitooja toimetus asub alates 28. maist Kiiu mõisas aadressil Mõisa tee 17. Toimetuse külastajatel palume ette helistada tel 5770 5889.
Reklaame, kuulutusi, teateid ja lehetellimusi võtame vastu ka e-postiga: sonumitooja@sonumitooja.ee.      

LEHE TUTVUSTUS

0
Aegviidus toimus esimene kaubakohtumine; KOPi toetustest 9057 eurot projektidele Anija vallast; EHA-MAI TAMMISTE: „Piisab vaid naeratusest või heast sõnast.”; 2019. aastal pole kavas kiiret internetti Anija valda...

VIIMASED ARTIKLID

0
Kolgaküla Seltsi tegevjuht Kaisa Linno ja Veljo Tormise Kultuuriseltsi tegevjuht Ulvi Rand korraldasid esmaspäeva, 19. novembri õhtul Kuusalu rahvamajas valla vabaühenduste esindajate, vallavolikogu ja...

0
Paar nä­da­lat ta­ga­si fil­mi­ti an­samb­li Lüü-Türr muu­si­ka­vi­deot Kuu­sa­lu kan­di lau­lu­le „Tu­le mi­nu il­da­ja is­tu­maie“. „Ole­me sel­lest aas­taid mõel­nud, nüüd lõ­puks jõud­si­me nii kau­ge­le, et fil­mi­si­me...

0
Lau­päe­val, 24. no­vemb­ril tun­nus­ta­ti Raa­si­ku val­la 2018. aas­ta tub­li­maid ko­da­nik­ke, pa­ri­maid sport­la­si ja kau­ni­te ko­du­de oma­nik­ke. Aru­kü­la rah­va­ma­jas oli ko­da­ni­ku­päe­va tä­his­ta­mi­seks Rai­vo Ta­fe­nau ja Olav...

VIIMASED LÜHIUUDISED

0
Möö­du­nud nel­ja­päe­va õh­tu­poo­li­kul põ­les Vet­las Söe­sau­na tu­ris­mi­ta­lus elu­ma­ja. Oma­nik Ljud­mil­la Rei­go rää­kis, et pa­ni ah­ju kü­de­ma ning läks loo­ma­de­le süüa and­ma. Kui 15 mi­nu­tit...

0
Kol­ma­päe­val, 28. no­vemb­ril an­nab si­se­mi­nis­ter Tal­lin­nas Aja­loo­muu­seu­mi Suur­gil­di hoo­nes toi­mu­val tun­nus­tu­sü­ri­tu­sel ko­da­ni­ku­päe­va au­mär­gi teis­te hul­gas üle MTÜ Keh­ra Raud­tee­jaam ju­hi­le An­ne Oruaa­sa­le. Mär­gi­ti, et...

0
Möö­du­nud nä­da­la­va­he­tu­sel toi­mu­nud idee­de esit­le­mi­se jä­rel sel­gi­ta­ti 100 hul­gast 30, kes pää­se­vad eda­si te­le­kon­kur­si Aju­jaht aren­gup­rog­ram­mi. 30 pa­re­ma seas on ka OÜ Ti­mey, mil­le...

SPORDIUUDISED

0
KAI­DO LAAS 10. no­vemb­ril Pi­ri­ta Ter­vi­se­ra­da­del toi­mu­nud Ees­ti Cyc­lo-cros­si ka­ri­ka­võist­lus­te 6. eta­pil või­tis mees­te Open klas­si tun­nia­ja­se lõ­pe­tas Ste­fan Loo­tus Kuu­sa­lu Rat­tak­lu­bist 13. ko­ha­ga, te­ma...

0
24.-25. no­vemb­ril toi­mu­sid Keh­ras tü­tar­las­te C-klas­si (sün­di­nud 2004 ja hil­jem) ka­ri­ka­võist­lu­sed kä­si­pal­lis.  8 võist­kon­da ja­ga­ti kah­te alag­rup­pi, kum­ma­gi alag­ru­pi kaks pa­re­mat võist­le­sid ka­ri­ka­võist­lus­te 1.-4....

0
GUI­DO TREES Möö­du­nud nä­da­la­va­he­tu­sel, 17.-18. no­vemb­ril toi­mu­sid Aru­kü­la spor­di­saa­lis Har­ju meist­ri­võist­lu­sed ko­roo­na paa­ris­män­gu­des. Lau­päe­val võit­sid nais­paa­ri­de hul­gas taas Sa­ku Tirt­su män­gi­jad And­rea Uus­tulnd – Kai...

POLITSEIUUDISED

0
13. novembril kella 16.30 ajal toimus liiklusõnnetus Anija vallas Jägala-Käravete mnt 39. kilomeetril, kus 10aastane poiss hakkas mopeediga sooritama vasakpööret ja keeras ette möödasõitu...

0
7. novembril kell 22.04 sai häirekeskus teate tulekahjust Anija vallas Pikva külas. Päästjaid ootas ees lõke, mille suurus oli umbes 3x4 meetrit. Lisaks sellele,...

0
31. oktoobril kell 16.43 sai häirekeskus teate tulekahjust Raasiku alevikus. Päästjad tuvastasid saabudes põlengu hoones asuvas kuivatis. Keegi õnnetuses viga ei saanud. 31. oktoobril kell...

ARVAMUS

0
Man­gus Põll­maa, Kol­ga koo­li hoo­le­ko­gu asee­si­mees, staa­dio­ni re­no­vee­ri­mi­se töög­ru­pi lii­ge, Ilm­selt pal­jud tea­vad tun­tud mui­nas­ju­tu lõp­pu, kus au­tor kan­ge­las­te­ga pi­du­lau­da is­tub ning loo­le joont al­la tõm­ma­tes sõ­nab:...

0
KAISA TAMKIVI,Ida-Harju kogukondlikearutelude eestvedaja Olen kaasa löönud kogukondlike arutelude „Kas kestame või kustume?“ kohtumistel, eestlaste kestlikuse teemale viimastel kuudel palju mõelnud ja sellest rääkinud. Üllatuslikult...

KIRJAKAST

0
ENN KIRS­MAN va­li­mis­lii­dust Ühi­ne Ko­du, elu­koht maa mak­sus­ta­mis­hin­na tsoo­nis H352008 Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu 2. ok­toob­ri ot­sus üht­lus­ta­da val­las keh­ti­vad maa­mak­su­mää­rad on pan­nud sot­siaal­mee­dia ki­ha­ma. Ühed kü­si­vad är­ri­tu­nult või...

0
AN­NE ORUAAS Sain hil­ju­ti Ga­ri­na Too­min­galt kin­gi­tu­seks veel trü­ki­soo­ja raa­ma­tu „Sa­jan­di 100 aru­kü­la­last“. Kui oli mah­ti kin­gi­tu­se­ga lä­he­malt tut­vu­da, lu­ge­sin ühe hoo­ga kaa­nest kaa­ne­ni lä­bi,...