Sõnumitooja – Ida-Harjumaa nädalaleht

Sõnumitooja – Ida-Harjumaa nädalaleht

Sõnumitooja toimetus asub alates 29. juunist Kuusalus aadressil Kuusalu tee 41 – tehase kontoriruumides. Toimetuse külastajatel palume ette helistada tel 5770 5889.
Reklaame, kuulutusi, teateid ja lehetellimusi võtame endiselt vastu ka e-postiga: sonumitooja@sonumitooja.ee.      

LEHE TUTVUSTUS

0
Aruküla Jaama tänava ristmikel parandatakse liikluskorraldust; MAIT EERIK ja OLARI LASS Raasikult osalesid Rehepapi-filmi tegemises; OÜl Tüdrukud on Tallinnas populaarne lihapood; MARIS VIIRES Raasiku vallast korraldas...

VIIMASED ARTIKLID

0
Pi­lootp­la­nee­rin­gut koos­tab EA­Si toel klas­ter, mil­le üks lii­ge on Hend­rik­son ja Ko. Ani­ja val­la üldp­la­nee­rin­gu koos­ta­ja Hend­rik­son ja Ko osa­leb 2016. aas­ta al­gu­ses alus­ta­nud jät­ku­suut­li­ku...

0
Valk­la puh­ke­kes­ku­se pöö­nin­gult tu­lid väl­ja pio­nee­ri­laag­ri­te päe­vi­kud, mil­lest esi­me­sed on 1950nda­test aas­ta­test. Su­vel sat­tus Valk­la ran­na­res­to­ra­ni pal­ju kü­la­li­si, kes tea­ta­sid, et tu­lid vaa­ta­ma, mil­li­ne näeb...

0
Jaa­nua­ri­kuu ron­gi­sõi­du eest mak­sab Raa­si­ku vald El­ro­ni­le 3257,50 eu­rot. Ala­tes 9. jaa­nua­rist saa­vad Raa­si­ku val­las ela­vad 7-19aas­ta­sed õpi­la­sed sõi­ta ron­gi­ga ta­su­ta Tal­lin­nast ku­ni Aeg­vii­du­ni –...

VIIMASED LÜHIUUDISED

0
Vabariigi valitsus kinnitas möödunud nädalal Vihula ja Haljala valla ühinemisotsuse, valla nimeks saab Halajala vald. Kuigi ühinemislepingus kavandati uueks nimeks Lahemaa vald, ei olnud...

0
Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kin­­ni­tas Rum­mu kü­la­va­ne­maks Priit Pik­ko­ja. Koos­o­lek kü­la­va­ne­ma va­li­mi­seks toi­mus 21. jaa­nua­ril kü­la kii­gep­lat­sil. Osa­le­sid 28 kü­lae­la­nik­ku ning val­la­va­lit­su­se esin­da­ja­na Kau­po Par­ve. Se­ni­ne...

0
Lok­sa vo­li­ko­gu ot­su­se­ga ni­me­ta­tak­se Tal­lin­na Reaal­koo­li 11. klas­si õpi­la­ne Epp Paal­berg Lok­sa aas­ta sport­la­seks. Ta on Lok­sa aas­ta sport­la­se au­ni­me­tu­se päl­vi­nud ka ka­hel kor­ral...

SPORDIUUDISED

0
Raa­si­ku Jo­ker kao­tas 5. veeb­rua­ril hooa­jaeel­ses kont­roll­män­gus, Ees­ti Jalg­pal­li­lii­du si­se­hal­li ta­li­tur­nii­ril FC Flo­ra U19 mees­kon­na­le 2:3. Jo­ke­ri vä­ra­vad lõid Re­ne Lill ja Märt Tapp....

0
3.-4. veeb­rua­ri­ni Las­na­mäe ker­ge­jõus­ti­ku­hal­lis toi­mu­nud Ees­ti tal­vis­tel meist­ri­võist­lus­tel mit­me­võist­lu­ses saa­vu­tas mees­te seits­me­võist­lu­ses 2. ko­ha Kol­ga­kü­la ker­ge­jõus­tik­la­ne Taa­vi Tšern­javs­ki (SK Eli­te Sport). Ku­ni 23aas­tas­te noor­mees­te...

0
Lau­päe­val, 4. veeb­rua­ril toi­mu­sid Pär­nu­maal Sau­ga spor­di­saa­lis Ees­ti 2017. aas­ta nais- ja mees­paa­ri­de meist­ri­võist­lu­sed ko­roo­nas. Nais­test võit­sid meist­ri­tiit­li Pe­nin­gi Ko­roo­na­män­guk­lu­bi raud­va­ra, 64aas­ta­ne Ur­ve Ree­tamm koos...

POLITSEIUUDISED

0
PÄÄSTEAMET, POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET 4. veebruaril teatati, et Kuusalu vallas Kasispea külas tekkis naabrite vahel konflikt, mille tagajärjel löödi 47aastast naist. Politsei pidas kahtlustatavana kinni...

0
PÄÄSTEAMET, POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET 24. jaanuaril kella 13 ajal toimus liiklusõnnetus Kuusalu vallas Jõel­ähtme-Kemba mnt 25. kilomeetril, kus 70aastane mees sõitis sõi­duautoga Peugeot 5008 vastassuunda...

0
PÄÄSTEAMET, POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET   21. jaanuaril kell 21.47 teatati, et Raasiku alevikus Meierei tänaval põleb abihoone. Hoone oli päästjate saabudes tules praktiliselt hävinenud. Kustutustööde käigus...

ARVAMUS

0
TEI­LI PIIS­KOP­PEL, Ida-Har­ju noor­soo­po­lit­sei­nik Lap­se­va­ne­ma üle­san­ne on ta­ga­da oma las­te ohu­tust igas olu­kor­ras nii pal­ju, kui on te­ma või­mu­ses. Ar­va­me, et os­ka­me suu­re­pä­ra­selt...

0
SVEN SESTER, ra­han­dus­mi­nis­ter Ala­nud aas­ta rii­giee­lar­ve 9,66 mil­jar­dit eu­rot on ära ja­ga­tud nii, et kõik Ees­ti jaoks st­ra­tee­gi­li­selt olu­li­sed vald­kon­nad saak­sid oma osa. Uue rii­giee­lar­ve...

KIRJAKAST

0
Enn Kirs­man, Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu esi­mees 25. jaa­nua­ril tü­his­tas Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu 29. juu­nist 2016 pä­rit ot­su­se nr 33 „Hal­dus­ter­ri­to­riaal­se kor­ral­du­se muut­mi­se al­ga­ta­mi­ne ja et­te­pa­ne­ku te­ge­mi­ne ühi­ne­mis­lä­bi­rää­ki­mi­se alus­ta­mi­seks“....

0
IL­LE METS­LA SA Har­ju Et­te­võt­lus- ja Aren­dus­kes­kus et­te­võt­lus­kon­sul­tant Har­ju Et­te­võt­lus- ja Aren­dus­kes­kus, BDA Con­sul­ting ja Et­te­võt­lu­se Aren­da­mi­se Sih­ta­su­tus kor­ral­da­vad 2017. aas­tal jät­ku­valt 7päe­va­seid ees­ti­keel­seid baas­koo­li­tu­si alus­ta­va­te­le...