Sõnumitooja – Ida-Harjumaa nädalaleht

Sõnumitooja – Ida-Harjumaa nädalaleht

Sõnumitooja toimetus asub alates 29. juunist Kuusalus aadressil Kuusalu tee 41 – tehase kontoriruumides. Toimetuse külastajatel palume ette helistada tel 5770 5889.
Reklaame, kuulutusi, teateid ja lehetellimusi võtame endiselt vastu ka e-postiga: sonumitooja@sonumitooja.ee.      

LEHE TUTVUSTUS

0
Kehra osad lapsevanemad ei soovi keelekümblusklassi; Tulekul on Aegviidu Matkaselli ja Anija Eide pulmapidu; Kehra ait-kuivati on antud tasuta rendile MTÜle Ingver; Raasiku valla valimisdebatt: probleemid ja...

VIIMASED ARTIKLID

0
5.-8. ok­toob­rini on eel­hää­le­tus maa­kon­na­kes­ku­ses. Har­jumaa va­li­jad saa­vad hää­le­ta­da Tal­lin­nas 9 jaos­kon­nas: Haa­bers­ti lin­nao­sas Roc­ca al Ma­re kau­ban­dus­kes­ku­ses; kesk­lin­nas So­la­ri­se Kes­ku­ses; Kris­tii­nes Kris­tii­ne Kes­ku­ses; Las­na­mäel...

0
Anija vald Valimisjaoskond nr 1 Hääletamise koht: F.R. Kreutzwaldi tn 2, Kehra linn (Anija Valla Kultuurikeskus). Tel 5887 7292. Piirid: Kehra linn ning Paasiku küla, Kehra...

0
Ka­he aas­ta pä­rast peaks 16 maa­kü­la pä­ri­mus­lu­gu­de ja -pai­ka­de koh­ta­de ko­gu­tu ole­ma vee­bis kät­te­saa­dav koos fo­to­de ja fil­mi­de­ga. ÜL­LE TAMM Kolgaküla selts käi­vi­tab La­he­maa si­se­maa kü­la­de...

VIIMASED LÜHIUUDISED

0
28. ok­toob­ril tu­leb Aru­kü­las kuuen­dat kor­da fil­mi­fes­ti­val. Lü­hi­fil­me fes­ti­va­li­prog­ram­mi oo­da­tak­se 14. ok­toob­riks. Pea­kor­ral­da­ja Cris­ti­na Kas­ka ki­nok­lu­bist Tim­mi En­ter­tain­ment: „Oo­ta­me kõi­ki fil­me, mi­da meie fes­ti­va­li­le...

0
Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus on tel­li­nud va­li­mis­te­päe­vaks, 15. ok­toob­riks bus­si va­li­ja­te sõi­du­ta­mi­seks Ju­min­da pool­saa­relt Kol­ga va­li­mis­jaos­kon­da. Val­la­sek­re­tär Mai­re Link sel­gi­tas, et taot­lus tu­li Ju­min­da kü­last, lii­ni­bus­se...

0
Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kor­ral­dab taas va­li­mis­te­ga sa­mal ajal ra­hu­lo­lu-uu­rin­gu. Pa­be­ril saab kü­si­mus­ti­ku­le vas­ta­ta va­li­mis­jaos­kon­da­des 9.-11. ja 15. ok­toob­ril ning elekt­roo­ni­li­selt val­la ko­du­le­he kau­du 9.-15. ok­toob­ri­ni....

SPORDIUUDISED

0
Tei­si­päe­val, 26. sep­temb­ril kor­ral­das Ani­ja Val­la Spor­di­maailm Keh­ra staa­dio­nil es­ma­kord­selt Ani­ja val­la meist­ri­võist­lu­sed ker­ge­jõus­ti­kus. Võis­tel­di ket­ta­hei­tes, kau­gus­hüp­pes ning 100 ja 800 meet­ri jook­sus. Ku­na kunst­mu­rus­taa­dio­nil...

0
23. sep­temb­ril oli Aru­kü­la koo­li spor­di­saa­lis tur­niir tä­na­vu lah­ku­nud Ees­ti ühe kõi­gi ae­ga­de pa­ri­ma ko­roo­na­män­gi­ja Al­lan Vau­pe­re mä­les­tu­seks. 31kord­ne Ees­ti meis­ter Al­lan Vau­pe­re alus­tas sport­la­se­teed...

0
Lau­päe­val, 30. sep­temb­ril oli kuuen­dat kor­da Ani­ja val­la rah­va­jooks, mi­da kor­ral­das HC Keh­ra Fännk­lu­bi sel kor­ral koos­töös Keh­ra güm­naa­siu­mi­ga. Osa­võt­jaid oli roh­kem kui eel­mis­tel...

POLITSEIUUDISED

0
Politsei selgitab eaka mehe tapmise asjaolusid 9. mail leiti Harjumaal Venekülast 76-aastase mehe vägivallatunnustega surnukeha. Kriminaalmenetluse raames on politsei viinud läbi mitmeid menetlustoiminguid, kuid võimalike...

0
PÄÄSTE-, POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET 10. septembril teatati, et Anija vallas Kehra linnas lõi 26 aastane mees 58 aastast naist ning tekitas temale kergemaid vigastusi. Politseinikud...

0
PÄÄSTE-, POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET 7. septembril kell 20.05 teatati, et Kuu­salu vallas Loksa külas põleb kasutu­se­ta taluhoone. Päästjad kustutasid põlen­gu, oht kõrvalasuvatele hoonetele puu­dus.

ARVAMUS

0
TA­NEL TAL­VE,rii­gi­ko­gu lii­ge Sa­ge­li võib pi­kad aru­te­lud ja pal­ju­sõ­na­li­sed dek­la­rat­sioo­nid võt­ta kok­ku lau­se­ga: „Tu­leks te­ha, et oleks to­re“. Kuid jäe­tak­se ot­sus­ta­ma­ta, kes teeb, mi­da...

0
FE­LIKS JA­KO­VEN­KO,Keh­ra koo­li en­di­ne õpi­la­ne Kui ma oma koo­li­teed alus­ta­sin, oli Keh­ra koo­lis või­ma­lus oman­da­da ha­ri­dust nii ees­ti kui ka ve­ne kee­les. See oli...

KIRJAKAST

0
Maan­teea­met 20. sep­temb­rist ku­ni 1. no­vemb­ri­ni viib AS Kan­tar Emor maan­teea­me­ti tel­li­mu­sel lä­bi kü­sit­lu­suu­rin­gu Har­ju­maa, Ko­hi­la ja Rap­la ela­ni­ke iga­päe­vas­te lii­ku­mis­te ja lii­ku­mis­vii­si­de ee­lis­tus­te koh­ta. Uu­rin­gu...

0
RAI­VO UUK­KI­VI, Raa­si­ku val­la­va­nem Nii­su­gu­ne kü­si­mus te­kib va­li­mis­te ajal sa­ge­li, ker­kis ka 20. sep­temb­ri Sõ­nu­mi­too­jas. Li­saks esi­ta­ti väi­de, et val­la­va­ne­ma kan­di­daat on nii olu­li­ne, et peab...