Sõnumitooja – Ida-Harjumaa nädalaleht

Sõnumitooja – Ida-Harjumaa nädalaleht

Sõnumitooja toimetus asub alates 29. juunist Kuusalus aadressil Kuusalu tee 41 – tehase kontoriruumides. Toimetuse külastajatel palume ette helistada tel 5770 5889.
Reklaame, kuulutusi, teateid ja lehetellimusi võtame endiselt vastu ka e-postiga: sonumitooja@sonumitooja.ee.      

LEHE TUTVUSTUS

0
Lions-klubi valis valla aasta inimesteks Anija Lüliti tegijad; Kehra Nuku jõuluetenduses teevad kaasa koolinoored; MAIE MURAKAS – Aegviidu esimene ja siiani ainus perearst; Kas koolibussi ootajad tekitavad...

VIIMASED ARTIKLID

0
Uued aren­gui­deed – töö­ta­da väl­ja ring­liik­lus- ja ha­ru­teed üm­ber Kuu­sa­lu ale­vi­ku, aren­da­da elu-, äri- ja töö­kesk­kon­da. Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas oli 22. no­vemb­ri õh­tul val­la üld­pla­nee­rin­gu Kuu­sa­lu...

0
Kuu­sa­lu va­nae­ma­de tant­su­rüh­ma Tiiu kont­sert-la­vas­tus oli tem­po­kas ja täp­selt pai­ka pan­dud, juu­bi­la­ri en­da 15 tant­su ning Kol­ga­kü­la Lai­ne­ri­te, Vi­ha­soo ja Lok­sa mem­me­de tant­su­rüh­ma­de, Kuu­sa­lu...

0
Keh­ra kuns­ti­de­koo­li kolm an­samb­lit saa­vu­ta­sid Har­ju­maa lau­luan­samb­li­te fes­ti­va­lil 3. ko­ha. 17. no­vemb­ril Saue val­la kul­tuu­ri­kes­ku­ses toi­mu­nud Har­ju­maa koo­li­noor­te vo­kaa­lan­samb­li­te fes­ti­va­lil osa­le­sid viies va­nu­se­rüh­mas kok­ku 23...

VIIMASED LÜHIUUDISED

0
Kuu­sa­lu keskkoo­li 9. b klas­si õpi­la­sed Kat­riin Rüüt­sa­lu, Os­kar Pais­te, Ako Rand­maa ja Tõ­nis La­he­maa osa­le­sid Ees­ti koo­li­noor­te mä­lu­män­gu meist­ri­võist­lus­te Har­ju­maa voo­rus, ko­gu­sid 62...

0
Keh­ra rah­va­maj­ja kut­su­ti 21. no­vemb­ril Ani­ja val­las vii­ma­se poo­laas­tal sün­di­nud 31 last koos va­ne­ma­te­ga. Pal­jud oli hai­ges­tu­nud, bee­bi­peo­l osales 19 last. Val­la­va­nem Ar­vi Ka­ro­tam...

0
Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu va­lis 29. no­vemb­ri is­tun­gil esin­da­jad koo­li­de hoo­le­ko­gus­se. Kol­ga koo­li hoo­le­ko­gus­se esi­ta­ti kolm kan­di­daa­ti: Ma­dis Jõ­gi pak­kus vo­li­ko­gu esin­da­jaks lap­se­va­ne­ma, va­li­mis­lii­dus Are­nev Kuu­sa­lu...

SPORDIUUDISED

0
Möö­du­nud nä­da­la­va­he­tu­sel, 2. ja 3. det­semb­ril toi­mus Keh­ra spor­di­hoo­nes Ees­ti tä­na­vus­te kä­si­pal­li­ka­ri­ka­võist­lus­te fi­naal­tur­niir, lau­päe­val olid pool­fi­naal­män­gud, pü­ha­päe­val fi­naal ja 3.-4. ko­ha mäng. Ko­du­mees­kond HC Keh­ra/Ho­ri­zon...

0
GUI­DO TREES Lau­päe­val, 25. no­vemb­ril toi­mu­sid Lä­tis Mals­pil­si spor­di­hoo­nes noor­te ja juu­nio­ri­de Eu­roo­pa meist­ri­võist­lu­sed ko­roo­nas ja FIN­SO maail­ma ka­ri­ka­sar­ja 2017. aas­ta vii­ma­ne etapp. Juu­nio­ri­de va­nu­sek­las­sis U18...

0
Har­ju­maa koo­li­de­va­he­li­se võist­lu­se rah­vas­te­pal­lis või­tis põ­hi­koo­li­dest Raa­si­ku, kesk­koo­li­de-güm­naa­siu­mi­de ar­ves­tu­ses sai Kuu­sa­lu 2. ko­ha. 1.-3. klas­si pois­te võist­lu­sel 16. no­vemb­ril Jü­ris võit­sid 24 mees­kon­na seas esi­ko­ha...

POLITSEIUUDISED

0
20. novembri õhtul kell 21.06 tea­tati, et Loksal Pos­ti tänaval põleb kasutuseta vana lin­na saun. Päästjad kustutasid tulekahju kella 23.07ks. Kasutuseta hooned peavad linnapildist kaduma,...

0
15. oktoobril, ööl vastu pühapäeva kell 2.40 teatati, et Loksa linnas Tallinna tänaval tuleb suitsu viiekorruselise kortermaja ühest neljanda korruse korterist. Samuti töötas korteris...

0
Politsei selgitab eaka mehe tapmise asjaolusid 9. mail leiti Harjumaal Venekülast 76-aastase mehe vägivallatunnustega surnukeha. Kriminaalmenetluse raames on politsei viinud läbi mitmeid menetlustoiminguid, kuid võimalike...

ARVAMUS

0
RAS­MUS ME­RI­VOO,Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu lii­ge Kui ki­ri­kuaiast must suit­su­sam­mas tõu­sis, läks Kuu­sa­lus elu äk­ki kii­reks. Kõik plaa­nid, mis sel­le­le päi­ke­se­pais­te­li­se­le ke­va­dõh­tu­le olid pan­dud, tu­li üm­ber...

0
AN­NE­LI RAA­VE-SEPP, SYN­LAB Ees­ti OÜ la­bo­riarst Kes meist ei soo­viks ela­da või­ma­li­kult hea ter­vi­se­ga või­ma­li­kult kaua? Te­ge­lik olu­kord Ees­tis on aga sel­li­ne, et vaa­ta­ma­ta kesk­mi­se eluea...

KIRJAKAST

0
Mai­ri­ka Ra­ja­vä­li, Su­lev Vald­maa, saa­di­kud EK­RE ni­me­kir­jast Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gus Kuu­sa­lu uue val­la­vo­li­ko­gu koos­sei­su esi­me­sest is­tun­gist 31. ok­toob­ril on möö­du­nud kuu ae­ga. Vo­li­ko­gu is­tun­gid toi­mu­sid ka 8. ja 29....

0
AARE ETS, Kuusalu abivallavanem Uudistasin pärast pooleaastast vahet kinnisvaraportaalis www.kv.ee, et mida Kuusalu vallas pakutakse ja milliseid kinnisvaratehinguid millises mahus maa-ameti andmetel reaalselt tehtud on. Et lisaks...