Sõnumitooja – Ida-Harjumaa nädalaleht

Sõnumitooja – Ida-Harjumaa nädalaleht

Sõnumitooja toimetus asub alates 28. maist Kiiu mõisas aadressil Mõisa tee 17. Toimetuse külastajatel palume ette helistada tel 5770 5889.
Reklaame, kuulutusi, teateid ja lehetellimusi võtame vastu ka e-postiga: sonumitooja@sonumitooja.ee.      

LEHE TUTVUSTUS

0
Prügivedaja soovib Raasiku vallas korraldatud jäätmeveo katkestada ja hinda tõsta; Toimusid Raasiku valla arengukava projekti avalikud arutelud; Raasiku vallas alustas riigi toetuse eest 11 huvialaringi; Raasiku FC...

VIIMASED ARTIKLID

0
Au­gus­ti­kuus jäl­gi­sid spor­di­sõb­rad Ber­lii­nis toi­mu­nud ker­ge­jõus­ti­ku EMi. Roh­ked mee­dia­ka­jas­tu­sed või­mal­da­sid reaa­la­jas kaa­sa ela­da Eu­roo­pa ja Ees­ti spor­di­tip­pu­de­le. Sa­mas jäi aga peaae­gu ole­ma­tuks mee­dia hu­vi...

0
Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu aru­tas tei­si­päe­val, 4. sep­temb­ril toi­mu­nud is­tun­gil val­la­va­lit­su­se esi­ta­tud eel­nõu „Kuu­sa­lu val­la ame­tia­su­tus­te st­ruk­tuu­ri ja tee­nis­tus­koh­ta­de koos­sei­su kin­ni­ta­mi­ne ning asu­tus­te loo­mi­ne“. Ko­hal olid 17...

0
Kuu­sa­lu kesk­koo­lis ava­ti tä­na­vu ne­li esi­mest klas­si. Koo­li­ma­ja güm­naa­siu­mio­sa tii­va­ga ühen­da­ti ne­li uut moo­dulk­las­si­ruu­mi, ku­hu on sis­se sea­tud kaks ing­li­se kee­le, ve­ne kee­le ja...

VIIMASED LÜHIUUDISED

0
Ku­na Kuu­sa­lu vo­li­ko­gus opo­sit­sioo­ni jää­nud va­li­mis­lii­du Ühi­ne Ko­du vo­li­nik Kau­po Par­ve as­tus vo­li­ko­gu sot­siaal­ko­mis­jo­ni asee­si­me­he ko­halt ta­ga­si, siis tu­li vas­ta­valt sea­du­se­le kor­ral­da­da ko­mis­jo­ni esi­me­he...

0
Eel­mi­sel ree­del koh­tu­sid Raa­si­kul val­la­va­lit­su­se, Raa­si­ku kerg­liik­lus­tee ehi­ta­ja­te ning Te­lia esin­da­jad. Val­la­va­nem And­re Se­pa sõ­nul on 3,2 ki­lo­meet­ri pik­ku­se kerg­liik­lus­tee pro­jek­tis va­ja­ka­jää­mi­si, on tul­nud...

0
Lau­päe­val, 8. sep­temb­ril kuu­lu­ta­ti Jä­ne­da laa­dal väl­ja Põh­ja-Ees­ti esin­dus­jook – sel­leks sai Valge­jõe Vei­ni­vil­la õu­na-eba­kü­doo­nia­vein Val­ge­jõe Val­ge. Joo­gi­kon­kurss kor­ral­da­ti MTÜ Aren­dus­ko­da Põh­ja-Ees­ti toidup­ro­jek­ti raa­mes,...

SPORDIUUDISED

0
Lau­päe­val, 8. sep­temb­ril toi­mus Kuu­sa­lu staa­dio­nil tä­na­vu­ne Kuu­sa­lu val­la kü­la­de jalg­pal­li­tur­niir. Re­gist­ree­rus 8 võist­kon­da, kes ja­ga­ti kah­te alag­rup­pi. Iga män­g kesti­s 17 mi­nu­tit, kor­ra­ga...

0
11.-12. au­gus­til toi­mu­sid Lä­tis Baus­kas Bal­ti­maa­de ve­te­ra­ni­de meist­ri­võit­lu­sed ker­ge­jõus­ti­kus. Raa­si­ku val­la ve­te­rans­port­la­ne Jaak Tur­ro saa­vu­tas üle 65 aas­tas­te mees­te oda­vis­kes 38.05 meet­ri­ga esi­ko­ha. Ras­kus­hei­tes...

0
KAI­DO LAAS Pü­ha­päe­val, 2. sep­temb­ril toi­mu­nud Fak­to Au­to Tal­lin­na Rah­va­sõi­dul Üle­mis­te Ci­tys, mis oli Fil­ter Maan­tee­ka­ri­ka­võist­lus­te fi­naa­le­tapp, võist­le­sid vä­ga tub­lilt Kuu­sa­lu Rat­tak­lu­bi noo­re­mad poi­sid. M-U9 klas­si...

POLITSEIUUDISED

0
7. septembril kell 19.35 toimus liiklusõnnetus Kuu­salu vallas Tallinna-Narva mnt 50. kilomeetril, kus 28­aastane mees kaotas sõiduautoga Toyota Avensis möödasõitu sooritades sõiduki üle kontrolli...

0
27. augustil kell 18.06 sai häirekeskus teate tulekahjust Loksa linnas Rahu tänaval. Päästjate saabudes põles ehitusjärgus elumaja lahtise leegiga. Keegi õnnetuses viga ei saanud....

0
19. augustil teatati, et Loksa linnas Rohuaia tänaval lõi 20aastane mees oma­ 18aastast venda. 27. augustil kell 5.38 sai Häirekeskus teate põlengust Anija vallas Soodla...

ARVAMUS

0
INGELDRIN AUG, vabatahtlik merepäästja, volikogu liige Kuusalu vald on mitmekesine oma vabatahtlike päästjate poolest. Merepäästega tegelevaid seltse on kolm – Salmistul, Jumindal ja Pärispeal; vabatahtlikke maapäästekomandosid...

0
TÕ­NU TUP­PITS,MTÜ Jäät­me­hal­dus­kes­kus ju­ha­ta­ja Veel 10 aas­tat ta­ga­si olin oma pe­re­ga tut­vus­ring­kon­nas ai­nus, kel oli ühe prü­gi­kas­ti ase­mel nel­i. Nüüd on olu­kord na­tu­ke pa­rem,...

KIRJAKAST

0
MER­JE KLO­PETS, si­se­mi­nis­tee­riu­mi kom­mu­ni­kat­sioo­ni­nõu­nik Et mit­te il­ma jää­da ava­li­kest tee­nus­test, ta­sub ko­ha­li­ku­le oma­va­lit­su­se­le oma täp­sed elu­ko­haand­med esi­ta­da kõi­gil neil, kel­le and­med prae­gu on vaid oma­va­lit­su­se täp­su­se­ga,...

0
Ka­rin Aan­ja, Aru­kü­la ale­vi­ku Lil­le ja Har­ju tä­na­va ela­ni­ke ni­mel Raa­si­ku val­las keh­tib mi­tu ees­kir­ja, mis puu­du­ta­vad ot­se­selt ela­ni­ke iga­päe­vae­lu: hea­kor­raees­ki­ri, lem­mik­loo­ma­de pi­da­mi­se ees­ki­ri, ava­li­ku...