Sõnumitooja – Ida-Harjumaa nädalaleht

Sõnumitooja – Ida-Harjumaa nädalaleht

Sõnumitooja toimetus asub alates 29. juunist Kuusalus aadressil Kuusalu tee 41 – tehase kontoriruumides. Toimetuse külastajatel palume ette helistada tel 5770 5889.
Reklaame, kuulutusi, teateid ja lehetellimusi võtame endiselt vastu ka e-postiga: sonumitooja@sonumitooja.ee.      

LEHE TUTVUSTUS

0
Raasiku vald lõpetab prügiveolepingu Eesti Keskkonnateenustega; Raasiku spordihoone sai nurgakivi; Aruküla uuel näiteringil on märtsis esietendus; Otsustatud: Pikavere mõisakool muutub taas 6klassiliseks; Raasiku vallas käib mõttenope; OÜ Kuusalu Soojus...

VIIMASED ARTIKLID

0
„Tä­nu kii­re­le ja võim­sa­le teh­ni­ka­le ole­me saa­nud suu­sa­ra­da­sid juur­de te­ha, kok­ku on neid prae­gu 17 ki­lo­meet­rit. Nä­da­la­va­he­tu­sel on sel suu­sa­hooa­jal käi­nud Kol­ga­kü­la ra­da­del sõit­mas...

0
Juu­be­li­peoks val­mis KAI­RE AL­TO­SAA­RE koos­ta­tud kir­ja­töö „Kuu­sa­lu las­teaian­du­se lu­gu”. Kuu­sa­lu las­teaia Jus­si­ke di­rek­tor Ast­rid Meis­ter kir­jel­das juu­be­liak­tu­sel lau­päe­val, 10. märt­sil oma kol­lee­ge kui vä­ga töö­kat...

0
Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas on 24. ap­ril­li­ni näi­tus „Kal­lig­raa­fia Hei­no Ki­vi­hal­li ja te­ma õpi­las­te käe lä­bi“. Näi­tus ava­ti Ees­ti Va­ba­rii­gi 100. sün­ni­päe­val, 24. veeb­rua­ril, kui rah­va­ma­jas oli...

VIIMASED LÜHIUUDISED

0
Kuu­sa­lu Kuns­ti­de Koo­lis on  Lep­nur­me saa­lis nüüd uhiuus digitaalo­rel Jo­han­nus Ecc­le­sia T 250. Pill mak­sis 18 600 eu­rot, os­te­tud on rii­gilt hu­vi­ha­ri­du­se toe­tu­seks Kuu­sa­lu val­la­le...

0
Ka­nal 2 te­le­saa­te Ko­du­tun­ne mees­kond on alus­ta­nud ra­ha ko­gu­mist, et ai­da­ta Raa­si­ku ale­vi­ku noo­rel pe­rel ko­li­da oma maj­ja. Saa­te­te­gi­jad kir­jel­da­vad, et 5aas­ta­se Anet­te-Kris­ti va­ne­mad...

0
Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kor­ral­das kon­kur­si ka­he abi­val­la­va­ne­ma leid­mi­seks. Sot­siaa­vald­kon­na abi­val­la­va­ne­maks kan­di­dee­rijaid oli 11, aren­gu­vald­kon­da 10. Val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si üt­les, et 22. märt­sil toi­mu­vad vest­lu­sed 4...

SPORDIUUDISED

0
Kuu­sa­lu spor­di­kes­ku­ses lõp­pes 3 kuud kest­nud uju­mis­ki­lo­meet­ri­te ko­gu­mi­se võist­lus. Võit­jad olid ju­ba mit­men­dat kor­da sa­mad – nais­te ar­ves­tu­ses Ag­nes Val­gis­te ja mees­te ar­ves­tu­ses Raul...

0
3. märt­sil Tal­lin­nas toi­mu­nud rah­vus­va­he­li­sel ka­ra­te­võist­lu­sel Tal­linn Bull­dog 2018 võit­sid Kuu­sa­lu neiud Ka­rin Mas­te­rov ja Ene­li Per­del (IVL) pronks­me­da­li. Ka­rin Mas­te­rov või­tis 3. ko­ha ku­ni...

0
Pü­ha­päe­val, 11. märt­sil pi­das HC Keh­ra/Ho­ri­zon Pulp&Pa­per ko­du­saa­lis kä­si­pal­li Bal­ti lii­ga esi­me­se vee­rand­fi­naal­män­gu pea­mi­se ko­du­se ri­vaa­li Põl­va Ser­vi­tiga ning pi­di vas­tu võt­ma suu­re kao­tu­se...

POLITSEIUUDISED

0
13. veebruaril kella 7.40 ajal toimus liiklusõnnetus Raasiku vallas Lagedi-Aruküla-Peningi tee 11. kilomeetril, kus esialgsetel andmetel sõiduautot Suzuki SX4 juhtinud 59aastane mees kaotas lauges...

0
20. novembri õhtul kell 21.06 tea­tati, et Loksal Pos­ti tänaval põleb kasutuseta vana lin­na saun. Päästjad kustutasid tulekahju kella 23.07ks. Kasutuseta hooned peavad linnapildist kaduma,...

0
15. oktoobril, ööl vastu pühapäeva kell 2.40 teatati, et Loksa linnas Tallinna tänaval tuleb suitsu viiekorruselise kortermaja ühest neljanda korruse korterist. Samuti töötas korteris...

ARVAMUS

0
  KA­JA SA­RA­PUU,Keh­ra güm­naa­siu­miõp­pea­la­ju­ha­ta­ja,Ees­ti Ema­kee­leõ­pe­ta­ja­teSelt­si esi­mees Iga-aas­ta­ne ema­kee­le­päev pa­neb taas mõt­le­ma meie väi­ke­se kee­le õn­ne­li­ku­le saa­tu­se­le: koht maail­ma are­ne­nud keel­te hul­gas, peaae­gu maail­ma suu­ri­ma rah­va­luu­le­ko­gu­ga,...

0
  Ka­lev Kuus­pa­lu,Ida-Har­ju po­lit­sei­jaos­kon­na piir­kon­na­po­lit­sei­nik Po­lit­sei poo­le pöör­du­tak­se üs­na tih­ti seo­ses hul­ku­va­te või siis va­balt rin­gi jooks­va­te koer­te tõt­tu. On tea­ta­tud olu­kor­da­dest, kus hul­kuv või...

KIRJAKAST

0
UL­VI MEIER, Kol­ga muu­seu­mi ju­ha­ta­ja On rõõm tõ­de­da, et Kuu­sa­lu ki­hel­kon­na ko­du­loo­muu­seum on Kol­ga mõi­sa va­lit­se­ja­ma­jas tä­na­seks jär­je­pi­de­valt te­gut­se­nud üle 10 aas­ta. Kol­ga muu­seum on Kuu­sa­lu...

0
JAN­NE KER­DO, Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu ha­ri­dus- ja noor­soo­töö ko­mis­jo­ni lii­ge Val­la ko­da­ni­ku­na olen sii­ralt mu­res ja ka pa­ha­ne. Miks ma kir­ju­tan? Meie val­las on tek­ki­nud olu­kord,...