Sõnumitooja – Ida-Harjumaa nädalaleht

Sõnumitooja – Ida-Harjumaa nädalaleht

Sõnumitooja toimetus asub alates 29. juunist Kuusalus aadressil Kuusalu tee 41 – tehase kontoriruumides. Toimetuse külastajatel palume ette helistada tel 5770 5889.
Reklaame, kuulutusi, teateid ja lehetellimusi võtame endiselt vastu ka e-postiga: sonumitooja@sonumitooja.ee.      

LEHE TUTVUSTUS

0
  Kehras asfalteeritakse Kooli ja Välja tänav; Kehra tehase haisugaasi vähendamise kava; Tee-ehitaja pindas omal kulul osa Parila-Salumäe teest üle; Kondiitritöökoja omanik INNA JÜRGENSON peab Kehras poodi; Kuusalu koolipere...

VIIMASED ARTIKLID

0
Põh­ja-Ees­ti ko­ha­li­ku toi­du bän­ner, mil­lel on uus toi­du­mär­gis koos slo­ga­ni­ga. Mär­gi­se au­tor on graa­fi­li­ne di­sai­ner KÄÄRT ARU Lää­ne-Vi­ru­maalt. Mul­lu oktoobris alus­ta­tud ko­ha­li­ku toi­du kol­meaas­ta­ne pro­jekt on...

0
Äs­ja ka­heaas­ta­seks saa­nud Ala­ve­re tu­ruõh­tud toi­mu­vad nüüd­sest ko­ha­li­ku poe uue­ne­nud park­las. Kaks aas­tat ta­ga­si hak­kas Ala­ve­res elav Ind­rek Mat­la koos Ki­vi­loo ta­lu­pi­da­ja Re­ne Tru­be­ri­ga OTT...

0
Rii­gilt toe­tu­se saa­mi­seks pi­did oma­va­lit­su­sed 1. sep­temb­riks kin­ni­ta­ma noor­te hu­vi­ha­ri­du­se ja hu­vi­te­ge­vu­se ka­va. Tä­na­vu sep­temb­rist saa­vad oma­va­lit­su­sed rii­gilt toe­tust noor­te hu­vi­ha­ri­du­se ja -te­ge­vu­se kor­ral­da­mi­seks. Sel­leks...

VIIMASED LÜHIUUDISED

0
Uu­dis­te­por­taa­li Del­fi rub­riik „Rah­va hääl” aval­das es­mas­päe­val lu­ge­ja fo­to peal­kir­ja­ga „Va­li­mis­rek­laa­mi­ga au­to pa­rim par­ki­mis­koht on in­va­koht”. Fo­tol on Raa­si­ku val­la­va­ne­ma Rai­vo Uuk­ki­vi au­to kir­ja­ga...

0
Möö­du­nud nä­da­lal oli ka­ru­ja­hil õn­ne Kuu­sa­lu ja Voo­se ja­hi­selt­sil, mõ­le­ma ja­hi­maa­delt ta­ba­ti ka­ru. Kuu­sa­lu ja­hi­selt­sist tabas es­mas­päe­va, 4. sep­temb­ri õh­tul karu Ko­su kü­la lä­he­dal...

0
Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kin­ni­tas Ta­pur­la uueks kü­la­va­ne­maks Ene Va­gist­rö­mi. Se­ni­ne kü­la­va­nem Eri­ka Elu­ri va­bas­ta­ti omal soo­vil ame­tist. Ta­pur­la kü­la­koo­so­lek oli 28. au­gus­til, val­la­va­lit­su­se esin­da­ja­na osa­les...

SPORDIUUDISED

0
Lau­päe­val, 2. sep­temb­ril toi­mu­nud Fak­to Au­to Tal­lin­na Rah­va­sõi­du­ga sai joon al­la 7eta­pi­li­se­le rat­ta­ral­li­de võist­lus­sar­ja­le. Rae val­la tee­del pee­tud nais­te 66,5 km gru­pi­sõi­dus sai esi­ko­ha...

0
Lau­päe­val, 9. sep­temb­ril toi­mu­nud Kuu­sa­lu val­la kü­la­de 5. jalg­pal­li­tur­nii­ril osa­les 8 võist­kon­da. A-alag­ru­pi või­tis Kiiu Pii­ma­kom­bi­naat (9 punk­ti) FC See­ned (6), Pä­ris­pea pool­saa­re lää­ne­kal­da...

0
Möö­du­nud nä­da­lal Atee­nas ka­det­ti­de (15-18aas­ta­sed) maail­ma­meist­ri­võist­lus­tel maad­lu­ses saa­vu­tas Raa­si­ku val­la Ki­vi­loo kü­la neiu Ne­le Tru­ber 16. ko­ha. Ne­le Tru­ber oli üks viiest Ees­ti esin­da­jast MMil,...

POLITSEIUUDISED

0
Politsei selgitab eaka mehe tapmise asjaolusid 9. mail leiti Harjumaal Venekülast 76-aastase mehe vägivallatunnustega surnukeha. Kriminaalmenetluse raames on politsei viinud läbi mitmeid menetlustoiminguid, kuid võimalike...

0
PÄÄSTE-, POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET 10. septembril teatati, et Anija vallas Kehra linnas lõi 26 aastane mees 58 aastast naist ning tekitas temale kergemaid vigastusi. Politseinikud...

0
PÄÄSTE-, POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET 7. septembril kell 20.05 teatati, et Kuu­salu vallas Loksa külas põleb kasutu­se­ta taluhoone. Päästjad kustutasid põlen­gu, oht kõrvalasuvatele hoonetele puu­dus.

ARVAMUS

0
KAT­RIN PÄRG­MÄE, Aren­gu­koos­töö Ümar­laua kom­mu­ni­kat­sioo­ni­juht Ar­va­mus­fes­ti­va­li koh­ta te­hak­se sa­ge­li krii­ti­kat, et ini­me­sed ai­nult rää­gi­vad, kuid mi­da­gi ei muu­tu. Aren­gu­koos­töö Ümar­laud kor­ral­das aru­te­lu, mil­le kesk­mes...

0
KAI­DO KREIN­TAAL, Keh­ra güm­naa­siu­mi di­rek­tor Mis see on? Kap­sas! Ei. Ees­ti kool uue õp­peaas­ta al­gul. Tun­nid on kae­tud, õpe­ta­jad kõi­ki­de­le klas­si­de­le ole­mas, võib-ol­la kus­kil...

KIRJAKAST

0
MAIT KRÖÖNST­RÖM, Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu lii­ge Rah­va suu­re­ma kaa­sa­mi­se idee vää­rib kind­las­ti kaa­lu­mist, et eri­ne­va­te ko­gu­kon­da­de soo­vid ja et­te­pa­ne­kud jõuak­sid ot­sus­ta­ja­te­ni ja ot­sus­ta­jad nen­de ar­va­mus­te­ga ar­ves­ta­da saak­sid....

0
ENN KIRS­MAN, Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu esi­mees Rah­va­ko­gu ei ole ei­le sün­di­nud mõt­te­ke, mis ko­he väl­ja pai­sa­ti. Al­gus oli tükk ae­ga ta­ga­si ühe aru­te­lu käi­gus, kus ge­ne­ree­ri­ti la­hen­dust...