Sõnumitooja – Ida-Harjumaa nädalaleht

Sõnumitooja – Ida-Harjumaa nädalaleht

Sõnumitooja toimetus asub alates 29. juunist Kuusalus aadressil Kuusalu tee 41 – tehase kontoriruumides. Toimetuse külastajatel palume ette helistada tel 5770 5889.
Reklaame, kuulutusi, teateid ja lehetellimusi võtame endiselt vastu ka e-postiga: sonumitooja@sonumitooja.ee.      

LEHE TUTVUSTUS

0
Raasiku vallas on sajandi arukülalaste küsitlus; Raasiku vallas saab hakata taotlema huvihariduse hüvitist; Raasiku volikogu liige ANDRES KALLASTE: “Raasiku vald peab noorenema.”; EV 100 sündmused Raasiku vallas...

VIIMASED ARTIKLID

0
„Siin olid ärk­sa­mad ini­me­sed, ava­sid koo­li va­rem, kui loo­di Ees­ti Va­ba­riik, “ mär­kis di­rek­tor TII­NA STEIN­BERG Aeg­vii­du koo­li 100. sün­ni­päe­va tä­his­ta­mi­sel. KÜL­LI KOP­PEL­MAA Kui­gi koo­li 100. sün­ni­päe­va...

0
Tei­se kor­ru­se põ­ran­dad on re­konst­ruee­ri­ta­vas mõi­sa­hoo­nes veel lõ­pe­ta­ma­ta. Kiiu mõi­sa peauk­se fua­jeest lä­heb nüüd tei­se­le kor­ru­se­le res­tau­ree­ri­tud trepp, mis on taas­ta­tud oma aja­loo­li­sel ku­jul. Res­tau­ree­ris...

0
Jaanuaris ot­sus­tas Anija vallavolikogu al­ga­ta­da val­la üldp­la­nee­rin­gu osa­na Aeg­vii­du ale­vi üldp­la­nee­rin­gu ning keskkonnamõju strateegilise hindamise. Planeering hõl­mab 11,97 ruut­ki­lo­meet­ri suu­ru­st Aeg­vii­du ale­vit ning selle...

VIIMASED LÜHIUUDISED

0
Möö­du­nud nä­da­la­va­he­tu­sel tu­ris­mi­mes­sil Tou­rest an­dis MTÜ Ees­ti Maa­tu­rism üle EHE ehk eht­ne ja hu­vi­tav Ees­ti mär­gi­sed. Mär­gi­se sai ka La­he­maa Ret­ked OÜ kol­me­le too­te­le:...

0
Kuu­sa­lu spor­di­kes­ku­se abil on Kuu­sa­lu ale­vi­ku kül­je all Re­hat­se maas­ti­ku­kait­sea­la ter­vi­se­ra­da­del nüüd suu­sa­ra­jad, es­malt teh­ti ui­su­ra­da, hil­jem ka klas­si­ka­ra­da. Spor­di­kes­ku­se ju­ha­ta­ja Kad­ri Ida­vain rää­kis,...

0
Ees­tit esin­da­vad käi­ma­s­o­le­va­tel ta­lio­lüm­pia­män­gu­del kaks noort Kuu­sa­lu val­last – Jo­han­na Ta­li­härm ja Jo­han Ta­li­härm on sün­di­nud ja üles kas­va­nud Lee­si kü­las. „Jo­han­na ja Jo­han...

SPORDIUUDISED

0
9.-11. veeb­rua­ri­ni toi­mu­sid Vil­jan­dis ja Viim­sis Ees­ti Va­ba­rii­gi 100. sün­ni­päe­va spor­di­prog­ram­mi kuu­lu­va­te D va­nu­sek­las­si Ees­ti meist­ri­võist­lus­te esi­me­ne etapp kä­si­pal­lis. Vil­jan­dis män­gi­sid ka­ri­ka­võist­lus­te tu­le­mus­te jär­gi...

0
MART SCH­MEIDT Tei­si­päe­val, 30. jaa­nua­ril toi­mus ko­ha­li­kus rah­va­ma­jas Keh­ra mä­lu­män­gu­sar­ja käe­s­ole­va hooa­ja nel­jas mäng. Osa võt­sid 7 võist­kon­da: Park­si, Tor­mi­hoia­tus, Saa­ja, Mes­sa, Ala­ve­re ASK, Head...

0
Eel­mi­sel hooa­jal Ees­ti jalg­pal­li­meist­ri­võist­lus­tel III lii­ga ida­piir­kon­na 12 mees­kon­na seas 9. ko­ha­ga lõ­pe­ta­nud Kuu­sa­lu JK Ra­da on ot­sus­ta­nud, et jä­tab meist­ri­võist­lus­tel järg­mi­se hooa­ja va­he­le. Mees­kon­na...

POLITSEIUUDISED

0
20. novembri õhtul kell 21.06 tea­tati, et Loksal Pos­ti tänaval põleb kasutuseta vana lin­na saun. Päästjad kustutasid tulekahju kella 23.07ks. Kasutuseta hooned peavad linnapildist kaduma,...

0
15. oktoobril, ööl vastu pühapäeva kell 2.40 teatati, et Loksa linnas Tallinna tänaval tuleb suitsu viiekorruselise kortermaja ühest neljanda korruse korterist. Samuti töötas korteris...

0
Politsei selgitab eaka mehe tapmise asjaolusid 9. mail leiti Harjumaal Venekülast 76-aastase mehe vägivallatunnustega surnukeha. Kriminaalmenetluse raames on politsei viinud läbi mitmeid menetlustoiminguid, kuid võimalike...

ARVAMUS

0
ARTUR TALVIK, Va­bae­ra­kon­na esi­mees Ar­vu­kalt va­baü­hen­du­si pea­vad el­lu­jää­mi­seks käi­ma po­lii­ti­ku­telt ra­ha no­ri­mas, se­da juh­tub ko­ha­li­kul ja ka riik­li­kul ta­san­dil. Sel­list alan­da­vat te­ge­vust on ha­ka­tud ni­me­ta­ma po­lii­ti­li­seks...

0
AI­VAR SÕERD, Rii­gi­ko­gu lii­ge Mak­su­va­ba tu­lu ar­ves­ta­mi­se uus kord, mi­da vei­di üle­pin­gu­ta­tult ka tu­lu­mak­su­re­for­miks ni­me­ta­tak­se, pole saa­nud heaks­kii­tu, pool­da­jaid on vaid kol­man­dik. 80 prot­sen­ti ini­mes­test pi­did...

KIRJAKAST

0
Käe­so­lev kok­ku­le­pe on ava­tud lii­tu­mi­seks kõi­gi­le vo­li­ko­gu liik­me­te­le, kes soo­vi­vad ühi­selt ra­ken­da­da oma tead­mi­sed, tah­te ja ener­gia Kuu­sa­lu val­la kii­re­maks ta­sa­kaa­lus­ta­tud aren­da­mi­seks ning val­la...

0
JOEL JES­SE, HO­Li te­gev­di­rek­tor Har­ju­maa Oma­va­lit­sus­te Lii­du (HOL) ju­ha­tus ot­sus­tas jät­ka­ta re­gio­naal­mi­nist­ri 18. veeb­rua­ril 2015 kin­ni­ta­tud mää­ru­se nr 5 alu­sel Har­ju­maa tee­ne­te­mär­ki­de and­mi­se tra­dit­sioo­ni, et...