Sõnumitooja – Ida-Harjumaa nädalaleht

Sõnumitooja – Ida-Harjumaa nädalaleht

Sõnumitooja toimetus asub alates 29. juunist Kuusalus aadressil Kuusalu tee 41 – tehase kontoriruumides. Toimetuse külastajatel palume ette helistada tel 5770 5889.
Reklaame, kuulutusi, teateid ja lehetellimusi võtame endiselt vastu ka e-postiga: sonumitooja@sonumitooja.ee.      

LEHE TUTVUSTUS

0
Algas Harjumaa kiire interneti projekt DigiMaa; Südamekuud tähistatakse Anija valla juubelile pühendatud orienteerumismänguga; Kehra kunstidekooli õpetajad ajasid naljakuu puhul pillid sassi; Ida-Harjus taastavad mõisaköögi traditsiooni Anija ja...

VIIMASED ARTIKLID

0
Õpi­las­te­le pak­ku­sid su­veks tööd 12 ko­ha­lik­ku fir­mat. Kuu­sa­lu koo­li saa­li olid nel­ja­päe­va, 6. ap­ril­li pä­rast­lõu­naks kut­su­tud 9.-12. klas­si õpi­la­sed Kuu­sa­lu, Kol­ga, Lok­sa ja Keh­ra koo­list....

0
Eel­mi­sel nä­da­lal pi­did Ani­jal, Ala­ve­res ja Keh­ras toi­mu­ma Ani­ja val­la koos­ta­mi­sel ole­va üldp­la­nee­rin­gu ava­li­kud aru­te­lud. Ku­na ela­ni­kud pla­nee­rin­gua­ru­te­lu­de vas­tu hu­vi ei tund­nud, jäid Ani­jal...

0
Rum­mu Jär­ve Kü­la­de Selts kao­tas esi­me­ses koh­tuast­mes Ko­da­soo tur­ba­ra­ba vaid­lu­se. Kuu­sa­lu val­las paik­ne­va Rum­mu jär­ve üm­ber ela­va­te pe­re­de õi­gus­te kait­seks loo­dud MTÜ Rum­mu Jär­ve Kü­la­de...

VIIMASED LÜHIUUDISED

0
Ala­tes 10. ap­ril­list tu­leb Ida-Har­ju piir­kon­na­po­lit­sei­ni­ke­ga koh­tu­mi­seks aeg kok­ku lep­pi­da, he­lis­ta­da nen­de mo­biil­te­le­fo­ni­le töö­päe­va­del kel­la 8-16.30. Po­lit­sei­jaos­kon­na en­ne­tus- ja me­net­lus­ta­li­tu­se juht Rai­nis Si­ni­kas sel­gi­tab,...

0
Kuu­sa­lu val­la­ma­jas ava­ti es­mas­päe­val val­la tee­de­le must­kat­te pai­gal­da­ja leid­mi­seks kor­ral­da­tud liht­me­net­lu­se­ga han­ke pak­ku­mu­sed. Vald tel­lib must­kat­te Ju­min­da tee­le, Ko­da­soo-Sood­la tee­le ja Muuk­si-Uu­ri tee­le. Kok­ku...

0
Ree­del, 8. ap­ril­lil lau­lis Pik­va Va­na-Tõl­la Peo­ma­jas John El­liott – sel­ja­ko­ti­rän­dur Amee­ri­kast. 38aas­ta­ne mees an­dis kont­ser­di, kus esi­tas oma­loo­min­gut ja teis­te muu­si­ku­te lau­le bal­laa­di­dest...

SPORDIUUDISED

0
Ree­del, 7. ap­ril­lil lõp­pes Kol­ga­kü­la mä­lu­män­gu­sar­ja 19. hooaeg. Sar­ja kuu­lus 5 mä­lu­män­gu, mis toi­mu­sid ala­tes no­vemb­rist kord kuus, vaid det­sem­ber jäi va­he­le. Vii­ma­sest voo­rust võt­sid...

0
Lau­päe­val, 9. ap­ril­lil toi­mu­sid Tal­lin­na spor­di­hal­lis Põh­ja­maa­de meist­ri­võist­lu­sed ka­ra­tes, kus osa­le­sid 278 sport­last. Pea­le eest­las­te olid ko­hal ka Soo­me, Taa­ni, Is­lan­di, Lä­ti, Lee­du, Nor­ra...

0
Märt­si vii­ma­sel nä­da­lal toi­mu­sid Ru­mee­nias maail­ma­meist­ri­võist­lu­sed vi­bu si­se­lask­mi­ses. Osa­le­sid 322 sport­last 24st rii­gist. Ees­tist võist­le­sid 41 vi­bu­lask­jat, seal­hul­gas Rait Ots Aru­kü­last. Ta saa­vu­tas Ru­mee­nias in­di­vi­duaal­se...

POLITSEIUUDISED

0
POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET 29. märtsil teatati, et Kehras Laste tänaval varastati must-valge lap­sekäru. Esialgne kahju on 380 eurot.

0
PÄÄSTEAMET, POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET 6. veebruaril teata­ti, et Raasiku alevikus Tal­linna maanteel seis­nud Ford Transitist va­ras­tati tööriistu ja re­monditarvikuid. Esialg­ne kahju on 1093 eurot. 11. veebruaril...

0
PÄÄSTEAMET, POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET 4. veebruaril teatati, et Kuusalu vallas Kasispea külas tekkis naabrite vahel konflikt, mille tagajärjel löödi 47aastast naist. Politsei pidas kahtlustatavana kinni...

ARVAMUS

0
Kai­ja Tee­mä­gi, Eli­sa per­so­na­li­juht Muu­tu­va­te töö­kor­ral­dus­vii­si­de tu­le­mu­se­na on ai­na le­vi­num, et osa tööa­jast vee­de­tak­se kon­to­rist väl­jas ehk te­hak­se kaug­tööd. Mi­da kaug­töö­ta­mi­ne et­te­võt­ja ja töö­ta­ja...

0
UR­MAS KIRT­SI, Kuu­sa­lu val­la­va­nem Poo­le aas­ta pä­rast muu­da­vad ko­ha­li­kud va­li­mi­sed Ees­ti hal­dus­maas­tik­ku. Muu­tu­vad tõm­be­kes­ku­sed,  ava­li­ke tee­nus­te saa­mi­se li­gi­pääs ja kva­li­teet.  Olen jät­ku­valt se­da meelt,...

KIRJAKAST

0
Sten Wei­de­baum, Ees­ti Lau­lu- ja Tant­su­peo SA tea­be­juht XII noor­te lau­lu- ja tant­su­peoks val­mis­tu­jad tä­his­ta­vad pü­ha­päe­val, 16. ap­ril­lil Ees­ti Va­ba­riik 100 prog­ram­mi ETV eet­ris kont­ser­di­ga „Teel...

0
MAN­GUS PÕLL­MAA Kolga kooli lapsevanem 22. ap­ril­lil toi­mub Kol­ga Koo­lis jär­je­kor­ras tei­ne Le­go­päev. Eel­mi­se aas­ta üri­tu­se õn­nes­tu­mi­ne ja po­si­tiiv­ne ta­ga­si­si­de jul­gus­tas kor­ral­da­jaid as­ja veel­gi suu­re­malt...