Sõnumitooja – Ida-Harjumaa nädalaleht

Sõnumitooja – Ida-Harjumaa nädalaleht

Sõnumitooja toimetus asub alates 29. juunist Kuusalus aadressil Kuusalu tee 41 – tehase kontoriruumides. Toimetuse külastajatel palume ette helistada tel 5770 5889.
Reklaame, kuulutusi, teateid ja lehetellimusi võtame endiselt vastu ka e-postiga: sonumitooja@sonumitooja.ee.      

LEHE TUTVUSTUS

0
Euro Oil kavandab Arukülla Automaattanklat; Pikavere mõisa vaimutuba tekitab õpilastes ja külalistes elevust; Waldorfkoolide olümpiamängud Arukülas avas ALEKSANDER TAMMERT; Raasiku vallas algas noorsootöö küsitlus; Aruküla põhikooli õpetaja...

VIIMASED ARTIKLID

0
Val­la­va­lit­sus ja -vo­li­ko­gu on sei­su­ko­hal, et KI­Ki ja kes­kon­na­mi­nis­tee­riu­mi nõud­mi­se­ga tu­leb ar­ves­ta­da ning ÜVK tu­leb Aru­kü­las te­ha kõik kor­ra­ga, mit­te etap­pi­de­na. Aas­ta­küm­neid ühis­vee­vär­ki- ja ka­na­li­sat­sioo­ni...

0
Mai al­gu­ses sai ava­löö­gi Aru­kü­la Va­ba Wal­dorf­koo­li juu­be­liaas­ta, mis kul­mi­nee­rub tu­le­val aas­tal ap­ril­lis oma­koo­li­päe­val 25. sün­ni­päe­va peo­ga. Esi­me­ne suu­rem juu­be­liü­ri­tus oli üle-ees­ti­li­ne eu­rüt­mia­kont­sert 5. mail,...

0
Hal­dus­ko­hus tü­his­tas vo­li­ko­gu ot­su­se, mil­le­ga Mäe­pea kü­la Ran­na­hei­na tee 2 kin­nis­tut lä­bi­va­le jalg­tee­le ei mää­ra­tud ava­lik­ku ka­su­tust. Ran­na­hei­na oma­nik ei ta­ha ava­lik­ku teed ja...

VIIMASED LÜHIUUDISED

0
Kuusalus vana pastoraadi ees muruplatsil, kus lauritsapäeval , 10. augustil avatakse kirikuõpetaja ning keeleuuendaja Eduard Ahrensi pronkskuju, on valminud kõnniteed. Ristuvate punaste STT sillutuskividega...

0
Ees­ti Noor­teü­hen­dus­te Liit eral­das Ani­ja val­la noor­te­ko­gu­le 2017. aas­ta te­ge­vus­toe­tu­seks 604,76 eu­rot. Sel­le eest kae­ti Tee­me Ära tal­gu­päe­va­ga seo­tud ku­lud, kor­ral­da­tak­se noor­te­ko­gu lo­go­kon­kurss, te­hak­se...

0
Möö­du­nud nä­da­lal lõp­pes Keh­ra noor­te­kes­ku­ses 7-9aas­tas­te­le las­te­le mõel­dud ro­boo­ti­ka­ring. Vaa­ta Maail­ma Sih­ta­su­tus eral­das va­ra­ke­va­del Keh­ra noor­te­kes­ku­se Nu­ti­la­bo­ri pro­jek­ti­le 675 eu­rot. Sel­le eest os­te­ti kaks...

SPORDIUUDISED

0
Lää­ne-Vi­ru­maa lah­tis­tel meist­ri­võist­lus­tel saa­li­ho­kis saa­vu­tas Aru­kü­la Aren­cul­le 2. ja Kuu­sa­lu Elu­ter­ve Nai­ne 3. ko­ha. 13. mail toi­mu­nud võist­lu­sel osa­lesid 4 nais­kon­da, kõik män­gi­sid oma­va­hel...

0
Ees­ti jalg­pal­li­meist­ri­võist­lus­tel olid Kuu­sa­lu Ra­da ja Ani­ja JK eel­mi­sel nä­da­lal või­du­kad, Raa­si­ku Jo­ker ja Jo­ker II pi­did vas­tu võt­ma kao­tu­se. Esi­lii­ga Bs män­giv Raa­si­ku FC...

0
AA­RE ETS Lau­päe­val, 6. mail toi­mu­nud Fil­ter Maan­tee­ka­ri­ka­sar­ja ava­eta­pi, 24. Kuu­sa­lu Rat­ta­ral­li, võit läks teist aas­tat pii­ri ta­ha. Mul­lu või­tis soom­la­ne Jes­se Kais­la­vuo, tänavu Ma­ris...

POLITSEIUUDISED

0
PÄÄSTEAMET 10. mail tehti kahjutuks Kuusalu vallast Rehatse küla lähedalt leitud käsigranaat.  

0
PÄÄSTEAMET, POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET 4. mail kell 13.55 teatati Häirekeskusele, et Kuusalu vallas Kaitseväe keskpolügoonil põleb mitmes kohas. Põlengud said esialgsetel andmetel alguse laskeharjutustest. Kuna...

0
PÄÄSTE-, POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET 10. aprillil teatati, et Kuusalu vallas Allika kü­las lõi 42aastane mees lähisugulast, 38­aastast meest ning te­ki­tas talle vigastusi. Kiirabi vaatas mehe...

ARVAMUS

0
SVEN SES­TER,ra­han­dus­mi­nis­ter Va­lit­sus pa­ni rii­gi ee­lar­ve­stra­tee­gias pai­ka aas­ta­te 2018–2021 suu­re­mad ees­mär­gid ja nen­de ra­has­ta­mi­se ka­va järg­mi­seks nel­jaks aas­taks. Suu­red ees­mär­gid on ma­jan­du­se, jul­geo­le­ku, rah­vaar­vu...

0
OLAV HAR­JO, Di­gi­Maa pro­jek­ti­juht In­ter­ne­tiü­hen­dus on Ees­ti lin­na­des peaae­gu sa­ma loo­mu­lik na­gu elek­ter. See on kät­te­saa­dav ja suh­te­li­selt sood­ne – et­te­võt­lust ja e-rii­ki tei­si­ti enam et­te...

KIRJAKAST

0
EVE ADAM­SON Kol­ga­kü­last Mind ajen­das kir­ju­ta­ma eel­mi­ses Sõ­nu­mi­too­jast aval­da­tud ar­tik­kel Kuu­sa­lu 29 ela­ni­ku soo­vist, et Kuu­sa­lu ale­vis­se ju­ba nii­gi sis­se­sõit­vad bus­sid sõi­daks veel kau­ge­ma­le, ni­melt...

0
ALA­RI KRUUS­VALL, Raa­si­ku val­la kesk­kon­nas­pet­sia­list Raa­si­ku val­la­va­lit­sus­se on vii­mas­tel nä­da­la­tel pöör­du­nud Aru­kü­la ale­vi­ku mi­tu ini­mest mu­re­ga, et hal­jas­tus­jäät­me­te iga­päe­va­ne põ­le­ta­mi­ne ning sel­le­ga kaas­nev tu­gev suits häi­ri­vad...