Sõnumitooja – Ida-Harjumaa nädalaleht

Sõnumitooja – Ida-Harjumaa nädalaleht

Sõnumitooja toimetus asub alates 29. juunist Kuusalus aadressil Kuusalu tee 41 – tehase kontoriruumides. Toimetuse külastajatel palume ette helistada tel 5770 5889.
Reklaame, kuulutusi, teateid ja lehetellimusi võtame endiselt vastu ka e-postiga: sonumitooja@sonumitooja.ee.      

LEHE TUTVUSTUS

0
Aruküla mõisa katus tuleb täielikult vahetada; Raasiku kooli ümber on terrassid ja pääsukesemotiiviga jalgrattahoidla; Raasiku valla võrkpalliturniiri Võitis Linford; Arukülas noorte päevalaager; Raasiku valla haldusjuhi konkurss; EDUARD AHRENSI...

VIIMASED ARTIKLID

0
Põr­gu­põh­ja lin­nao­sa päe­va kor­ral­da­ti esi­mest kor­da 19 aas­tat ta­ga­si, 1998. aas­ta au­gus­tis. Lau­päe­val, 5. au­gus­til toi­mu­nud Keh­ra Põr­gu­põh­ja 20. päe­va ka­va oli tra­dit­sioo­ni­li­ne – alus­tu­seks...

0
Kont­sert „Tor­mis Kõr­veaial” toi­mub Kuu­sa­lu val­las Aru kü­las Kõr­veaia ta­lus 13. au­gus­til. Kuu­sa­lust viie ki­lo­meet­ri kau­gu­sel Aru kü­las põ­lis­puu­de va­hel asuv Kõr­veaia ta­lu on he­li­loo­ja...

0
Ani­ja val­la kom­mu­naa­let­te­võt­te Vel­ko AV uueks ju­hiks va­li­ti val­la­va­lit­su­se lii­ge Too­mas Rei­si. Ani­ja val­la vee- ja soo­ja­toot­ja, OÜ Vel­ko AV ju­ha­ta­ja ko­ha­le kan­di­dee­rijaid oli 18....

VIIMASED LÜHIUUDISED

0
Möö­du­nud nä­da­lal sai Raa­si­ku val­la­va­lit­sus EA­Silt ra­has­tu­sot­su­se – Raa­si­ku kerg­liik­lus­tee ra­ja­mist toe­ta­tak­se 668 001,76 eu­ro­ga. Val­la­va­nem Rai­vo Uuk­ki­vi üt­les, et võr­rel­des möö­du­nud aas­tal EA­Si­le...

0
Raa­si­ku val­la­va­lit­sus mää­ras pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mu­sed Raa­si­ku ale­vi­kus Pa­ju tä­na­va sõi­du­tee ja kerg­liik­lus­tee pro­jek­tee­ri­mi­seks. Sõi­du­tee orien­tee­ruv pik­kus on 836 meet­rit, jalg­tee 885 meet­rit. Val­la­va­nem Rai­vo Uuk­ki­vi:...

0
24. juu­list on re­mon­diks su­le­tud Keh­ras Kes­ku­se tä­na­va ää­res asuv kü­tu­se­tank­la. Circ­le K Ees­ti ASist öel­di, et seo­ses uue­le kau­ba­mär­gi­le üle­mi­ne­ku­le saab Keh­ra au­to­maat­jaam...

SPORDIUUDISED

0
Ees­ti ka­ri­ka­võist­lus­tel, Evald Tip­ne­ri ka­ri­ka­sar­jas, olid Kuu­sa­lu JK Ra­da ja Ani­ja JK 1/32 fi­naal­män­gu­des või­du­kad, Raa­si­ku FC Jo­ker kao­tas ja lan­ges kon­ku­rent­sist. Kuu­sa­lu JK Ra­da...

0
Jalg­pal­li rah­va­lii­ga põ­hi­tur­niir on poo­le peal. B-ta­san­di I alag­ru­pis tee­vad 6 võist­kon­na seas kaa­sa ka Raa­si­ku FC Jo­ker III, Ani­ja JK II ning Kuu­sa­lu...

0
Ees­ti See­nio­ris­por­di ja Spor­di­ve­te­ra­ni­de Lii­du 50. spor­di­män­gu­del Jõu­lu­mäel või­tis Lem­bit Talp­sepp Kuu­sa­lu val­last M65 klas­si oda­vis­ke tu­le­mu­se­ga 37.66 meet­rit. Kuu­li­tõu­kes sai 66aas­ta­ne Lem­bit Talp­sepp...

POLITSEIUUDISED

0
PÄÄSTE-, POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET 1. augustil kell 19.23 teatati, et Loksal Tallinna tänaval on põleng kasutuseta hoones. Päästjate saabudes põles maja ühes teise korruse ruumis...

0
PÄÄSTE-, POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET 29. juulil teatati, et Kiiu alevikus Mõisa teel tekkis konflikt kahe mehe vahel. Konflikti käigus sai kergemaid vigastusi 51aastane mees. 30. juulil...

0
PÄÄSTE-, POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET 18. juulil kell 22.06 teatati, et Loksal Posti tänaval on põleng kasutuseta saunahoones. Hoone on põlenud ka eelnevalt. Päästjad kustutasid tulekahju. 19....

ARVAMUS

0
Peep Kask, sa­ge­da­ne va­ba­taht­lik Keh­rast Olen ol­nud va­ba­taht­li­ku te­ge­vu­se­ga seo­tud li­gi­kau­du küm­me­kond aas­tat ja rõõm on nä­ha, kui­das üha roh­kem ini­me­si tu­leb sel­le­ga kaa­sa. Va­ba­taht­li­ke al­ga­tus­te...

0
MARTI HÄÄL, randlane Tammistu külavanem Meri, mis paistab Juminda poolsaare rannalt, on mind sünnist saati kujundanud. Lapsepõlve veetsin piiritsoonis, ülikooli õppima asudes ei olnud...

KIRJAKAST

0
ENN KIRS­MAN, Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu esi­mees Va­ba­rii­gi va­lit­su­se möö­du­nud­nä­da­last ot­sust lõ­pe­ta­da me­net­lus Kuu­sa­lu val­la ja Lok­sa lin­na sund­liit­mi­se osas on kom­men­tee­ri­nud nii pea­mi­nis­ter Jü­ri Ra­tas, rii­gi­hal­du­se...

0
Kiri on edastatud Põhja-Eesti haldusreformi komisjonile. IL­MI TER­NOVS­KA­JA, Lok­sa lin­na­vo­li­ko­gu lii­ge 1. Ma­ha on müü­dud ob­jek­tid: kat­la­ma­ja, ve­ne güm­naa­sium, ma­jan­dus­kom­bi­naat, turg, las­teaed Sol­nõš­ko, te­ha­se spor­di­saal koos...