Sõnumitooja – Ida-Harjumaa nädalaleht

Sõnumitooja – Ida-Harjumaa nädalaleht

Sõnumitooja toimetus asub alates 29. juunist Kuusalus aadressil Kuusalu tee 41 – tehase kontoriruumides. Toimetuse külastajatel palume ette helistada tel 5770 5889.
Reklaame, kuulutusi, teateid ja lehetellimusi võtame endiselt vastu ka e-postiga: sonumitooja@sonumitooja.ee.      

LEHE TUTVUSTUS

0
Anija vallavalitsus kinnitati ametisse; Aasta lõpuni jätkavad Aegviidu vallamajas kõik ametnikud; Aegviidu perearst paneb ameti maha; Jäneda-Aegviidu näitering mängib ajaloolis-ulmelist tõsielulugu; Kuusalu Keskväljak 2 läheb siiski lammutamisele; Kuusalu perearst...

VIIMASED ARTIKLID

0
Har­ju­maa väl­ja­paist­va­maid ter­vi­se­te­gi­jaid tun­nus­ta­ti viien­dat kor­da. Kol­ma­päe­val, 8. no­vemb­ril Kii­li val­las Saus­ti mõi­sas toi­mu­nud ter­vi­se­kon­ve­rent­sil „Ter­ve ja tur­va­li­ne Har­ju­maa“ kuu­lu­ta­ti väl­ja Har­ju­maa Ter­vi­se­te­gi­ja 2017. 14...

0
Koos Raa­si­ku põ­hi­koo­li juu­be­li­ga tä­his­ta­ti ka 300 aas­ta möö­du­mist ha­ri­du­se and­mi­se al­gu­sest Har­ju-Jaa­ni ki­hel­kon­nas. Raa­si­ku põ­hi­koo­li juu­be­li kü­la­li­sed ei mah­tu­nud 11. no­vemb­ril ak­tu­se ajal saa­li...

0
„See on nüüd vii­ma­ne,“ üt­leb 24 aas­tat in­fo­leh­te Aeg­vii­du Aeg välja andnud ALEK­SAN­DER SOI­TU no­vemb­ri­kuu numb­rit sir­vi­des. Aeg­vii­du Aja esi­me­ne num­ber il­mus 1993. aas­ta no­vemb­ris,...

VIIMASED LÜHIUUDISED

0
Lok­sa lin­na­vo­li­ko­gu va­lis möö­du­nud nel­ja­päe­val 13 poolt- ja 1 vas­tu­hää­le­ga vo­li­ko­gu asee­si­me­heks Kes­k­e­ra­kon­na ni­me­kir­jast Hel­le Loots­man­ni, kes oli sel­les ame­tis ka se­ni. Hel­le Loots­mann...

0
Kuu­sa­lu se­ga­rah­va­tant­su­rühm Ka­bu­ja­la­ke­sed osa­les tant­su­ju­hi Ul­lo Too­mi 115. sün­niaas­ta­päe­va­le pü­hen­da­tud võis­tu­tant­si­mi­sel Pai­ku­sel ja saa­vu­tas D-lii­gis 9 rüh­ma seas 3. ko­ha. Rüh­ma ju­hen­da­ja Ee­li­ka Kras­mus...

0
Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu is­tung oli eel­mi­sel kol­ma­päe­val ot­se­jäl­gi­tav Facebooki-grupis „Are­ne­v Kuu­sa­lu val­d“. Üle­kan­de kor­ral­das vo­li­ko­gu lii­ge Ras­mus Me­ri­voo, kes ju­tus­tas, et kõik va­li­mis­ni­me­kir­jad lu­ba­sid is­tun­gi­te...

SPORDIUUDISED

0
Laupäeval, 28. oktoobril toimus Kolga tennisehallis hooaja avavõistlus igamehe paarismängus. Osalejaid oli Loksalt, Kuusalust ja Kolgast. Mängud olid tasavägised, võitjaks tulid nelja võiduga Kalev Uiboupin...

0
HC Kehra/Horizon Pulp&Paper käsipallimeeskond kaotas möödunud nädalavahetusel Leedus kaks mängu ning on kolme mängu järel endiselt punktita. Laupäeval, 11. novembril jäi Kehra meeskond Klaipedas sealsele...

0
Kol­ma­päe­val, 8. novembril autasustas Eesti Jalgratturite Liit Tallinnas Euroopa hotellis 2017. aasta parimaid jalgrattureid. Neidude hulgas hinnati 2017. aasta parimaks jalgratturiks Kuusalu Rattaklubi kasvandik, Kuusalu...

POLITSEIUUDISED

0
15. oktoobril, ööl vastu pühapäeva kell 2.40 teatati, et Loksa linnas Tallinna tänaval tuleb suitsu viiekorruselise kortermaja ühest neljanda korruse korterist. Samuti töötas korteris...

0
Politsei selgitab eaka mehe tapmise asjaolusid 9. mail leiti Harjumaal Venekülast 76-aastase mehe vägivallatunnustega surnukeha. Kriminaalmenetluse raames on politsei viinud läbi mitmeid menetlustoiminguid, kuid võimalike...

0
PÄÄSTE-, POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET 10. septembril teatati, et Anija vallas Kehra linnas lõi 26 aastane mees 58 aastast naist ning tekitas temale kergemaid vigastusi. Politseinikud...

ARVAMUS

0
JA­NE GRI­DAS­SOV,Põh­ja pääs­te­kes­ku­seen­ne­tus­bü­roo juh­tivs­pet­sia­list Sep­temb­ri al­gu­ses lei­dis aset põ­leng Maar­du ühi­se­la­mu­tüü­pi ma­jas. He­lis­ta­jad tea­ta­sid tup­pa tun­gi­vast suit­sust ja las­test aken­del. Õn­neks lõp­pes see õn­ne­tus...

0
JAAN ORUAAS Eelmisest nädalast on kõne all ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri Urve Palo uus viis läheneda lairiba interneti viimisele turutõrkepiirkondadesse ehk suuremale osale Eestist. Anija mehed...

KIRJAKAST

0
ANDUR SOO, Nõm­me pääs­te­ko­man­do pea­lik Mõ­ni õn­ne­tus ei hüüa tul­les, siis­ki saab iga ini­me­ne oma ko­du ohu­tuks muut­mi­sel ise pal­ju ära te­ha. Vii­ma­sel ajal on sa­ge­ne­nud...

0
OLAV HARJU, Di­gi­Maa pro­jek­ti­juht Va­lit­sus on eral­da­nud aas­ta­teks 2018 ja 2019 vii­ma­se mii­li ra­ja­mi­seks 20 mil­jo­nit eu­rot. Kui va­rem oli ar­vu­ta­tud, et sel­lest ra­hast pii­sab 3-4maa­kond­li­ku...